Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.7

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.1

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

В. В. Ярмоленко

асистент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. Tanklevs’ka

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Finance,Kherson State Agrarian University

V. Yarmolenko

Assistant of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian University

CURRENT SITUATION AND PROBLEMS OF STOCK MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.2

Ю. О. Нестерчук

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Р. П. Мудрак

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

І. І. Чернега

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

С. А. Власюк

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Y. Nesterchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

R. Mudrak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Uman National University of Horticulture

I. Cherneha

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman national university of horticulture

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

THEORETICAL BASIS OF CLASSIFICATION OF REGULATORY MECHANISMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.3

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к .е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Штепа

к. е. н., доцент,доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

СТАНОВЛЕННЯ ІНДУСТРІЇ Х.0 НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГІГ-ЕКОНОМІЦІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Shtepa

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION OF INDUSTRY X.0 ON THE BASIS OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN TERMS OF INNOVATION OF ECONOMIC RELATIONS IN GIG ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.4

В. В. Джинджоян

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

К. С. Шарутенко

здобувач другого (магістерського) рівня, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РЕГІОНІ

V. Dzhyndzhoian

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

K. Sharutenko

Applicant of the second (master's) level, Dnipro University of the Humanities

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM IN THE EUROPEAN TOURIST REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.5

І. Р. Тимечко

д. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

I. Tymechko

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NAS of Ukraine»

CONCEPTUALIZATION OF MANAGING THE TERRITORIAL COMMUNITIES' DEVELOPMENT ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.6

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., доцент, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

С. І. Ліхолет

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПОРІВНЯННЯ З УКРАЇНСЬКОЮ МЕТОДОЛОГІЄЮ

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of World Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, UA

S. Lykholet

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of international economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman: Kyiv, UA

THE SYSTRM AND SOURSES OF INTERNATIONAL ECONOMIC INFORMATION FOR MEASURING INNOVATIVE DEVELOPMENT: A COMPARISON WITH UKRAINIAN METODOLOGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.7

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

О. В. Ольшанський

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Є. О. Снітко

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kiev, Ukraine

O. Olshanskyi

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

Ye. Snitko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lugansk National Taras Shevchenko University, Ukraine, Starobilsk

STATE PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.8

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ВПЛИВ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЕКОНОМІЧНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВ: ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПРОТИСТОЯННЯ Й ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

IMPACT OF THE RARE EARTHS MARKET ON THE ECONOMIC AND ENERGY SECURITY OF STATES: PROSPECTS FOR THE INSTITUTIONAL REGULATION OF RESOURCE CONFRONTATION AND THE INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF A COMPETITIVE GREEN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.9

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України

У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ – КОНЦЕПЦІЇ ТА ПАРАДИГМИ ОБЛІКУ В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Accounting and Taxation,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

U. Marchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Consulting,Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

INTEGRATED REPORTING - CONCEPTS AND PARADIGMS ACCOUNTING TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.70

С. М. Лихолат

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Є. В. Крикавський

д. е. н., професор, завідувач кафедрою маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

В. В. Скупейко

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Львівський університет бізнесу та права

Н. В. Шинкаренко

к. е. н, доцент, доцент кафедри маркетингу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

І. Петецький

к. е. н., президент фірми «Petecki», Польща

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БАНКІВ

S. Lykholat

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

Ye. Krykavskyy

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing and Logistics, National University «Lviv Polytechnic»

V. Skupeiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Texation, Lviv University of Business and Law

N. Shynkarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro university of technology

I. Petecki

PhD in Economics, president of the firm «Petecki», Poland

THE INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATION POLICY ON THE TRANSPARENCY OF BANKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.71

V. Antonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

M. Amelnytska

Сandidate for a degree of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

METHODS OF DIAGNOSIS AND FORECASTING OF CRISIS AND BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

В. М. Антоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

М. І. Амельницька

здобувач, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ І БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.72

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТУ: СТРАТЕГІЯ, АНАЛІЗ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. КАЛУШ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

I. Pintelei

Master of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY: STRATEGY, ANALYSIS AND TOOLS FOR EFFICIENCY EVALUATION (ON THE EXAMPLE OF KALUSH CITY IN IVANO-FRANKIVSK OBLAST)

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.73

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. І. Мулик

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ЯК ЗАПОРУКА ЇХ НАДІЙНОСТІ

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Analysis and Statistics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Ya. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ASSESSMENT OF CAPITAL ADEQUACY OF DOMESTIC BANKS AS A GUARANTEE OF THEIR RELIABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.74

Я. П. Іщенко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЛЕКЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Ya. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

LECTURE AS AN ELEMENT OF FORMATION THE PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR PART-TIME STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IN SPECIALTY OF ACCOUNTING AND TAXATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.75

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

О. В. Жулин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

Я. Я. Назаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінанси, облік і аудит, Національний транспортний університет

А. В. Куімова

студентка групи ФТ-І-Ім факультету менеджменту, логістики та туризму, Національний транспортний університет

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

O. Zhulin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

Ya. Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University

A. Kuimova

Student of the FT-I-Im group of the Faculty of Management, Logistics and Tourism,National Transport University

ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY DEVELOPMENT IN THE VIRTUAL MARKET OF FINANCIAL SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.76

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. В. Ревкова

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor , Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative sources of energe, VinnytsiaNational Agrarian University Vinnytsia

А. Revkova

Postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative sources of energe, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF FARMS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.77

Л. В. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ)

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ІНДИКАТОР УСПІШНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

L. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Marketing, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies (ZIEIT)

COMPLEMENTARITY OF TRADE BETWEEN UKRAINE AND EUROPEAN UNION AS AN INDICATOR OF ADVANCEMENT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.78

О. М. Крупа

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Krupa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

FEATURES OF POTATO MARKET FUNCTIONING IN LVIV REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.79

А. Ю. Козаченко

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. Kozachenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION AND METHODS OF AUDITING THE COMPANY'S CASH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.80

Є. Ю. Мордань

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. Г. Бухтіарова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Я. І. Кравченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

ОЦІНКА РИЗИКУ УЧАСТІ БАНКІВ У НЕЛЕГАЛЬНИХ СХЕМАХ

Ye. Mordan

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

Alina Bukhtiarova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

Ya. Kravchenko

Student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

RISK ASSESSMENT OF BANKS' PARTICIPATION IN ILLEGAL SCHEMES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.81

Ю. М. Радзіховська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

В. Г. Уманська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЛЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ДЕТЕРМІНАНТІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Yu. Radzikhovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of enterprise economics, accounting and auditing, Bohdan Khmelnytskyi National University at Cherkasy

V. Umanska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of enterprise economics, accounting and auditing, Bohdan Khmelnytskyi National University at Cherkasy

ROLE OF FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS IN THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF DETERMINANTS OF ENTERPRISE CAPITAL MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.82

Д. М. Паламарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет

Н. О. Паламарчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ ПОЛЬЩІ

D. Palamarchuck

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Business, Cherkassy State Technological University

N. Palamarchuck

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Business, Cherkassy State Technological University

ENERGY EFFICIENCY IN THE HOUSING SECTOR OF POLAND

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.83

А. Б. Войтенко

к. держ. упр., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

A. Voytenko

PhD in Public Administration, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property And Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

O. Prysiazhniuk

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Polissia National University

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship And Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ADMINISTRATION AND DESIGN OF FINANCIAL AND ECONOMIC CAPACITY OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.84

А. С. Саленко

к. е. н., заступник начальника управління - начальник відділу роботи з ризиками, моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС В Одеській області

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

А. Salenko

PhD in Economics, Deputy Head of the Department - Head of the Department of working with risks, monitoring of transaction and risks, Department of tax risk identification and processing of Main Department of the State Tax Service іn the Odessa region

INFORMATION AND KNOWLEDGE AS THE DRIVING FORCE OF POST-INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.85

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

INVESTMENT SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.86

Т. В. Штерма

к. е. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

С. Г. Кельбя

к. ю. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

М. І. Маниліч

к. е. н., професор, ПВНЗ «Буковинський університет»

С. М. Пелипчук

к. пед. н., доцент, ПВНЗ «Буковинський університет»

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

T. Shterma

PhD in Economics, Associate Professor, Bukovinian University

S. Kelbia

PhD in Law, Associate Professor, Bukovinian University

M. Manylich

PhD in Economics, Professor, Bukovinian University

S. Pelypchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Bukovinian University

ANALYSIS OF THE FINANCING OF EXPENDITURE POWERS OF LOCAL AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.87

В. Ф. Гарькава

к. е. н., доцент, ректор, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

А. Ю. Кліщевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

V. Harkava

PhD in Economics, Associate Professor , Rector, Pylyp Orlyk International Classical University

A. Klishchevs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Finance, Pylyp Orlyk International Classical University

SIMULATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF MANAGING ITS RESOURCE SUPPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.88

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

ОЦІНКА АДАПТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

ORGANIZATION ADAPTABILITY MANAGEMENT ASSESSMENT BY THE ANALYSIS METHOD OF HIERARCHIES ACCORDING TO THE CRITERIA OF EFFICIENCY AND TIMELINESS OF DECISION MAKING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.89

Б. С. Гузар

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

B. Huzar

PhD in Economics, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

THE CURRENT SITUATION AND THE DIRECTIONS OF A BUDGET MANAGEMENT IMPROVEMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.90

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи,Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ТА ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА НЕЇ

R. Mukha

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Hotel and Restaurant Business, Halytskyi college named after Vyacheslav Chornovil

RESEARCH OF THE STATE OF THE HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY OF UKRAINE AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON IT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.91

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, Житомир, Україна

С. А. Вітер

к. пед. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет

РАЦІОНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

О. Yarmoliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

S. Viter

PhD in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University

RATIONAL DOCUMENT FLOW IN THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FARMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.92

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. В. Вороненко

д. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. В. Громик

магістр з економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА РИЗИКІВ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ

N. Klymenko

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Voronenko

Doctor of Economic Sciences, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

O. Nahorna

PhD in Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

N. Gromyk

Mаstеr's dеgrее of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

RISK ASSESSMENT IN THE MARKET OF SERVICES OF MOBILE OPERATORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.93

Л. В. Овчаренко

к. е. н., доцент, Національна академія внутрішніх справ

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

L. Ovcharenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs

REMOTE WORK AS A FACTOR INFLUENCING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.94

А. В. Нечипоренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів імені Л.Л.Тарангул, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

A. Nechyporenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance named after L. L. Tarangul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

STATE REGULATION OF INSURANCE ACTIVITY IN UKRAINE: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.95

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

М. Л. Осадчий

магістр, Одеський національний економічний університет

ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

M. Osadshyi

Mаstеr's dеgrее, Odessa National Economic University

ASSESSMENT OF SOLVENCY AND PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE OF SE «STP «YUZHNY»

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.96

О. М. Савицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Л. І. Долгова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет

ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНОГО ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН БІЗНЕСУ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Savytska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Enterprices, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnical Institute”, Kyiv, Ukraine

L. Dolgova

PhD in Economics, Associate Professor, Associated Professor of the Department of Economics and Business Technologies, National Aviation University, Kyiv, Ukraine

APPROACHES TO PLANNING OF CONCEPTS OF SYSTEM LEADERSHIP AT THE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN BUSINESS AND DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.200

Huang Bo

Master’s student of the Department of Management, Sumy National Agrarian University

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics, Sumy National Agrarian University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT HR - MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTIONS OF GUANXI PROVINCE OF CHINA

Хуан Бо

магістрант кафедри менеджменту,Сумський національний аграрний університет

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ ПРОВІНЦІЇ ГУАНСІ КИТАЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.201

С. О. Доцюк

магістр, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

S. Dotsiuk

Mаstеr's dеgrее, Vinnytsia National Agrarian University

CURRENT STATE OF LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.202

А. С. Д’яченко

студентка факультету системного аналізу управління, Інститут прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Н. В. Рощина

к. е. н, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського"

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ

A. Diachenko

Student of the Department of System Analysis of Managment, IASA , National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

N. Roshchyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

MARKET RESEARCH IN THE CONTEXT OF DIGITALISATION: NEW OPPORTUNITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»