EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2010

Н. М. Тополенко

к.н.держ.упр., доцент, Академія митної служби України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИДАТКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

О. В. Прокопенко

д.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

О. В. Кліменко

асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

С. С. Марочко

студент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

І. М. Калінчик

науковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства УААН»

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО МЕТИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Н. Г. Метеленко

к.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТОВАРИСТВА ПРИ ВИПУСКУ ТА РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ

Г. С. Ліхоносова

аспірант, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Дуброва

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Г. Л. Красневич

аспірант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ „ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ” (ВІДКРИТТЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ)

С. В. Капітула

к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу і фінансів Криворізький технічний університет

С. І. Шевченко

здобувач, Криворізький технічний університет

В. В. Шпітко

Криворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. І. Попов

кандидат економічних наук, доцент, Університет економіки і права «КРОК»,  м. Київ

СИНХРОНІЗАЦІЯ РУХУ ПОТОКІВ У ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент В.П. Коваленко, аспірант, Запорізький національний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДО УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

С. О. Хайлук

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

С. М. Новак

к.техн.н., доцент, завідуючий кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Сазонець

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРОШОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ

М. Ю. Соколова

начальник відділу фінансового моніторингу, філії «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИМ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Н. В. Шевчук

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ

І. В. Космідайло

завідувач навчального відділу, ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ

В. А. Вільха

аспірант, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ

Н. В. Зачосова

викладач, заступник завідувача кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

ЕТАПИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

О. А. Липинська

к.е.н., старший науковий співробітник,. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

С. М. Боняр

к.е.н., доцент кафедри „Перевезень і маркетингу”, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

В. Ф. Столяров

д.е.н., професор, завідувач кафедри національної та міжнародної економіки, Українська академія бізнесу та підприємництва

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОПОДАТКУВАННЯ

М. В. Макаренко

д.е.н., професор, ректор, Державний економіко-технологічний університет транспорту

І. М. Гойхман

к.е.н., доцент, професор кафедри «Облік і аудит», Державний економіко-технологічний університет транспорту

ДИНАМІКА І СТРУКТУРА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

В. С. Роздобудько

керівник відділу при middle-office, ЗАТ КБ «ПриватБанк»

РЕСУРСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Л. І. Кийда

викладач кафедри державного управління та митної справи, Академія митної служби України

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

М. С. Пашкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДЕРЖАВА ТА РЕГІОНИ: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця