Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2011

О. В. Понеділко

к.е.н., Академія муніципального управління

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

С. О. Савелко

к.держ.упр., Академія муніципального управління

ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА СОБІВАРТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ЕТАП ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

С. М. Кваша

доктор економічних наук, професор, член-кор. НААН України

Н. М. Вдовенко

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКВАКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Г. В. Волошин

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

О. В. Сергієнко

асистент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

МІСЦЕ СТРАХОВОГО ТАРИФУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

І. Г. Манцуров

д.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки України

О. В. Нусінова

к.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Ілюхін

аспірант Класичного приватного університету

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. Ш. Тулякова

магистр математики, Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова, кафедра математического анализа

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ ФИНАНСОВОГО АКТИВА  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

О. А. Захарчук

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ У ЇХ ВИРІШЕННІ

М. В. Каплієнко

аспірант, Харківський національний економічний університет

ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВПЛИВУ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. І. Данилишин

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

О. М. Стефанків

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ТІНЬОВІ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ ТА ШЛЯХИ ДЕТІНІЗАЦІЇ

Т. В. Паєнтко

к.е.н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

О. А. Жукова

аспірант, Національна академія статистики обліку ти аудиту

МОНІТОРИНГ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Майорова

доцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Є. В. Гарнага

аспірант, ДВНЗ Київськийнаціональнийекономінчийуніверситетімені Вадима Гетьмана

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ ДЛЯБОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т. В. Кутовий

президент холдинга «Райз»

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Р. Г. Дубас

к.е.н., декан обліково-економічного факультету Державної академії житлово-комунального господарства

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПРИРОДОМІСТКОСТІ

Д. О. Власенко

к.е.н., доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Іванилова

к.е.н., доц., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Л. В. Юрчишена

к.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університету

С. М. Волинець

магістр кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. І. Цимбал

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М Птухи НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІЄРАРХІЧНО-ІМІТАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО КРИЗОВИХ УМОВ

В. В. Корнєєв

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

В. І. Антипов

аспірант Донецького державного університету управління

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. В. Петченко

асистент кафедри фінансів та кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Оостроградського, м. Кременчук

АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»