EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2011

О. В. Понеділко

к.е.н., Академія муніципального управління

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

С. О. Савелко

к.держ.упр., Академія муніципального управління

ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Л. Я. Глубіш

к. е. н., доцент кафедри аграрної економіки та організації агробізнесу, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НА СОБІВАРТІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК ЕТАП ПЛАНУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

С. М. Кваша

доктор економічних наук, професор, член-кор. НААН України

Н. М. Вдовенко

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКВАКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Г. В. Волошин

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС

О. В. Сергієнко

асистент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

МІСЦЕ СТРАХОВОГО ТАРИФУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

І. Г. Манцуров

д.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки України

О. В. Нусінова

к.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

С. О. Ілюхін

аспірант Класичного приватного університету

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

А. Ш. Тулякова

магистр математики, Одесский Национальный Университет им. И.И. Мечникова, кафедра математического анализа

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ ФИНАНСОВОГО АКТИВА  НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

О. А. Захарчук

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ У ЇХ ВИРІШЕННІ

М. В. Каплієнко

аспірант, Харківський національний економічний університет

ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВПЛИВУ ВАЖЕЛІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. І. Данилишин

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

О. М. Стефанків

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ТІНЬОВІ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ: ПРИЧИНИ, ОБСЯГИ ТА ШЛЯХИ ДЕТІНІЗАЦІЇ

Т. В. Паєнтко

к.е.н., доцент, Київський економічний інститут менеджменту

ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

О. А. Жукова

аспірант, Національна академія статистики обліку ти аудиту

МОНІТОРИНГ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Майорова

доцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Є. В. Гарнага

аспірант, ДВНЗ Київськийнаціональнийекономінчийуніверситетімені Вадима Гетьмана

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ДІЙ ДЛЯБОРОТЬБИ З ШАХРАЙСТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т. В. Кутовий

президент холдинга «Райз»

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Р. Г. Дубас

к.е.н., декан обліково-економічного факультету Державної академії житлово-комунального господарства

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПРИРОДОМІСТКОСТІ

Д. О. Власенко

к.е.н., доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету

СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Іванилова

к.е.н., доц., Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Л. В. Юрчишена

к.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університету

С. М. Волинець

магістр кафедри фінансів Вінницького фінансово-економічного університету

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. І. Цимбал

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інститут демографії та соціальної політики ім. В.М Птухи НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІЄРАРХІЧНО-ІМІТАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

С. В. Кудлаєнко

асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО КРИЗОВИХ УМОВ

В. В. Корнєєв

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ЇХ СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

В. І. Антипов

аспірант Донецького державного університету управління

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. В. Петченко

асистент кафедри фінансів та кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Оостроградського, м. Кременчук

АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця