Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2012

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д.е.н., доцент

Н. Б. Теницька

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ»

В. В. Микитенко

д.е.н., проф., гол. наук. сп. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

О. О. Демешок

к.е.н., ст. викладач, Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

І. В. Педь

д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

С. П. Ящук

магістр міжнародної економіки Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ У СФЕРІ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС

В. П. Кукоба

д.е.н., професор кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ

Кенуль Ф. Гилал

докторантка экономических наук, Межрегиональная Академия Управления Персоналом

ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ: КРАТКИЙ ОБЗОР

М. Ф. Аверкина

кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МІСТА НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ»

C. Ф. Андреюк

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

М. С. Андреюк

асистент кафедри економіки промисловості  та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ ЕМІТЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. В. Махнарилов

кандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Толюпа

старший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ДИНАМІКА БАЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Л. В. Єлісєєва

к.е.н, доцент кафедри економічної теорії Волинського національного університету імені Лесі Українки

МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

О. І. Чічкань

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

А. В. Уніят

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету

І. О. Ліщинський

к.е.н., нач. відділу міжнародного співробітництва ТНЕУ

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ

І. В. Тюха

к. е. н., доц. каф. менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - СУБЄКТІВ ЗЕД

Н. П. Сітнікова

к.е.н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ МОНІТОРИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ

В. П. Марчук

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

В. В. Воробйова

головний спеціаліст Севастопольського міськвиконкому

АНАЛІЗ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Є. М. Кирилюк

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

И. Н. Карапейчик

к.э.н., Генеральный директор ПАО «Азовмаш»

НОСИТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В. Ф. Горячук

к.т.н., с.н.с., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Василенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСІНГУ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

В. М. Кривошей

здобувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

М. А. Попова

старший преподаватель, Одесский государственный экологический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГА ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я. В. Підвисоцький

аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГІБРИДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

Н. В. Кочеткова

ассистент, Национальная академия природоохранного и курортного строительства

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Л. Б. Сіверська

старший викладач кафедри економіки та управління персоналом, ЛІБС УБС НБУ

РЕЙДЕРСТВО ЯК МЕТОД ОБ’ЄДНАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ РИНКУ

Ю. С. Ціомашко

аспірантка Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

І. В. Станкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. В. Бортнікова

аспірант, ДВНЗ, Київський національно-економічний університет ім. В. Гетьмана

ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «РИЗИК», «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ»

Т. О. Заєць

аспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ: МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ

О. М. Діденко

кандидат економічних наук, заступник директора з питань роздрібного бізнесу Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ В БАНКАХ

Р. В. Михайлов

магістр міжнародних економічних відносин, аспірант Кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ КРИТЕРІЯМ

О. В. Веселовська

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Є. В. Гнітецький

асистент кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «КПІ»

СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ БАЗОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент,  доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РОЗМІЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

А. О. Маслов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ НАГРОМАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗНАНЬ В НЕОКЛАСИЧНИХ ТЕОРІЯХ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. Г. Яненкова

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

М. Ю. Григорак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри логістики, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ

А. П. Гейдор

аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Л. М. Тарасенко

к. е. н., проф., Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

А. Ю. Сербенівська

здобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Коляденко

проф., докт. эконом. наук, зав. каф. экономической кибернетики, Винницкий национальный аграрный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»