EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2012

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д.е.н., доцент

Н. Б. Теницька

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ»

В. В. Микитенко

д.е.н., проф., гол. наук. сп. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

О. О. Демешок

к.е.н., ст. викладач, Київський національний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

І. В. Педь

д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

С. П. Ящук

магістр міжнародної економіки Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ У СФЕРІ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС

В. П. Кукоба

д.е.н., професор кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ

Кенуль Ф. Гилал

докторантка экономических наук, Межрегиональная Академия Управления Персоналом

ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГА В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ: КРАТКИЙ ОБЗОР

М. Ф. Аверкина

кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МІСТА НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ»

C. Ф. Андреюк

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

М. С. Андреюк

асистент кафедри економіки промисловості  та організації виробництва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АКЦІЙ ЕМІТЕНТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ю. В. Махнарилов

кандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Толюпа

старший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ДИНАМІКА БАЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Л. В. Єлісєєва

к.е.н, доцент кафедри економічної теорії Волинського національного університету імені Лесі Українки

МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

О. І. Чічкань

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

А. В. Уніят

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету

І. О. Ліщинський

к.е.н., нач. відділу міжнародного співробітництва ТНЕУ

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ

І. В. Тюха

к. е. н., доц. каф. менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ - СУБЄКТІВ ЗЕД

Н. П. Сітнікова

к.е.н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ДОСВІД ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ МОНІТОРИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ

В. П. Марчук

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

В. В. Воробйова

головний спеціаліст Севастопольського міськвиконкому

АНАЛІЗ  ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ

Є. М. Кирилюк

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА АГРАРНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

И. Н. Карапейчик

к.э.н., Генеральный директор ПАО «Азовмаш»

НОСИТЕЛИ ПОТЕНЦИАЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В. Ф. Горячук

к.т.н., с.н.с., с.н.с. Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

А. В. Василенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСІНГУ В УПРАВЛІННІ АКТИВАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

О. І. Шаманська

старший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ З УРАХУВАННЯМ ВИТРАТ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

В. М. Кривошей

здобувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

М. А. Попова

старший преподаватель, Одесский государственный экологический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БЕНЧМАРКИНГА ПРИ АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я. В. Підвисоцький

аспірант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГІБРИДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ МІЖНАРОДНИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

Н. В. Кочеткова

ассистент, Национальная академия природоохранного и курортного строительства

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Л. Б. Сіверська

старший викладач кафедри економіки та управління персоналом, ЛІБС УБС НБУ

РЕЙДЕРСТВО ЯК МЕТОД ОБ’ЄДНАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ РИНКУ

Ю. С. Ціомашко

аспірантка Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

І. В. Станкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. В. Бортнікова

аспірант, ДВНЗ, Київський національно-економічний університет ім. В. Гетьмана

ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «РИЗИК», «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ»

Т. О. Заєць

аспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ПРАВА АКЦІОНЕРІВ: МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ

О. М. Діденко

кандидат економічних наук, заступник директора з питань роздрібного бізнесу Сумської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ БІЗНЕСУ В БАНКАХ

Р. В. Михайлов

магістр міжнародних економічних відносин, аспірант Кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ КРИТЕРІЯМ

О. В. Веселовська

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Є. В. Гнітецький

асистент кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «КПІ»

СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ БАЗОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент,  доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РОЗМІЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

А. О. Маслов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ НАГРОМАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗНАНЬ В НЕОКЛАСИЧНИХ ТЕОРІЯХ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

І. Г. Яненкова

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ОРГАНІЗАЦІЙНА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

М. Ю. Григорак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри логістики, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ

А. П. Гейдор

аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Л. М. Тарасенко

к. е. н., проф., Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

А. Ю. Сербенівська

здобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕКСТИЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Коляденко

проф., докт. эконом. наук, зав. каф. экономической кибернетики, Винницкий национальный аграрный университет

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця