Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2013

В. С. Сідак

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор історичних наук,професор, проректор з наукової роботи ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ – ЯК ЗАГРОЗА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ

Volodymyr S. Sidak

Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine PhD of Historical Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific Work “KROK” University

DIVERSIFICATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS - AS A THREAT TO INFORMATION SECURITY OF THE STATE AND ITS NEUTRALIZATION

В. В. Баєв

доктор філософії (PhD) в галузі економіки, доцент кафедри управління туристичної діяльності Україно – Російського інституту менеджменту та бізнесу МАУП, Київ, Україна

СКЛАДОВІ ЯКОСТІ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

V. V. Baev

doctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Department of tourist activity of the Ukrainian - Russian Institute of management and business of the interregional Academy of personnel management, Kiev, Ukraine

COMPONENTS OF QUALITY IN THE SPHERE OF TOURISM AND THEIR ASSESSMENT

І. Л. Петрова

д. е. н., професор, Університет економіки та права «Крок»

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Petrova

PhD, Professor, University of Economics and Law “KROK”

FORMATION OF THE INNOVATIONS MARKET IN THE CONTEXT OF ECONOMICAL SAFETY OF UKRAINE

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. Kniaz

Doctor economic sciences, associate professor of the department of Environmental Policy and Management Environmental Performance, National University "Lviv Polytechnic"

N. M. Baidala

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

R. B. Vilgytska

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE EXPORT POTENTIAL OF THE COMPANY AS A COMPONENT OF THE ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM

Л. В. Антонова

д. н. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Ю. В. Великий

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

О. О. Ляховець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗДІЙСНЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. V. Antonova

doctor of public management sciences, professor, head of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

Y. V. Velykiy

doctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

O. O. Liakhovets

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE ENTERPRISE

Б. Б. Семак

д. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ РОСЛИННИХ БАРВНИКІВ

B. B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

THE ROLE OF STANDARDIZATION IN DEVELOPMENT OF DOMESTIC MARKET OF VEGETABLE DYES

Д. Є. Козенков

к .е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

О. В. Цимбалюк

здобувач, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СТАНУ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

D. E. Kozenkov

candidate of economic sciences, docent, Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

O. V. Tsymbalyuk

National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

DISCOVERED THE CURRENT SITUATION OF UKRAINIAN IRON: AND STEEL INDUSTRY

О. Ю. Палант

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку України, м. Київ

АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

O. Palant

PhD, Senior Research Fellow legal support of innovative development of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF THE COSTS OF MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRIAL PRODUCTION

В. В. Ясишена

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

V. V. Yasyshena

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

ECONOMIC CONTENT AND CLASSIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS FOR ACCOUNTING PURPOSES

Н. В. Федорчук

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і права, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ЗАРОБІТНА ПЛАТА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І СВІТОВІ СТАНДАРТИ

N. V. Fedorchuk

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Economic Theory and Law department, Podilskiy State Agrarian-Technical University, Kamianets-Podilskiy

SALARY: THEORETYCAL ASPECTS, UKRAINIAN ACTUALS AND WORLD STANDARDS

Є. В. Кузьмінов

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

РЕФЛЕКСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

E. V. Kuzminov

candidate of economic science, assistant professor of the Economic Cybernetics Department, East European University of Economics and Management

REFLEXIVE MODELING FOR ASSESSMENT THE EFFICIENCY OF THE SOFTWARE DEVELOPMENT SPECIALISTS

Є. В. Алімпієв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ КАНАЛІВ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. Alimpiiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

CLASSIFICATION OF TRANSMISSION CHANNELS OF FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

Н. М. Соломянюк

к. е. н., доцент кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

N. Solomianiuk

Associate Professor, National University of Food Technology

THEORETICAL BASES OF THE MARKETING PLANNING PROCESS

А. В. Катаев

к. э. н., доцент кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

ДОМИНАНТНЫЕ ФАКТОРЫ В ПРАКТИКЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ B2B РЫНКА УКРАИНЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

A. V. Kataev

Ph.D in Economics, Associate Professor of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE DOMINANT FACTORS IN PRACTICE OF PRICING AT ENTERPRISES B2B MARKET OF UKRAINE: RESULTS OF AD-HOC RESEARCH

В. М. Собчишин

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

V. M. Sobchyshyn

Senior Teacher of Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STATE REGULATION OF LOGISTICAL MANAGEMENT OF PURCHASES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: FOREIGN EXPERIENCE

А. В. Боднарчук

молодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

СУТНІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Anna V. Bodnarchuk

Junior Researcher, National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economy", Kyiv

THE ESSENCE OF OWN CAPITAL AS AN OBJECT OF RECORDING AND ANALYSIS

Н. В. Архірейська

к. е. н., доц. каф. фінансів і кредиту Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ КАТЕГОРІЇ “ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА”

N. V. Arkhireiska

candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of finance and credit, Academy of Customs Service of Ukraine

RESEARCH SYSTEM APPROACHES TO EVALUATION CATEGORY “ECONOMIC SECURITY”

В. В. Дикань

к. е. н, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

V. V. Dykan

candidate of economic sciences, associate professor, Associate Professor of Transport Management Department, Ukrainian State Academy of Railway Transport

FORMING OF MODEL OF DEVELOPMENT OF SKILLED POTENTIAL OF MACHINE-BUILDING COMPLEX IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION COOPERATION

Ю. В. Кривенко

студент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

Н. О. Перевозчикова

к. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yuriy Krivenko

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

Natalia Perevozchikova

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, Donetsk

INSTRUMENTS INCREASE THE COMPETITIVENESS ENGINEERING ENTERPRISE

А. Ю. Жулавський

к. е. н., професор, професор кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

В. П. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

A. U. Zhulavskyi

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Management, Sumy State University, Sumy

V. P. Gordiienko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking Ukrainian Academy оf Banking оf The National Bank оf Ukraine, Sevastopol

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS

М. І. Філіппов

к. е. н., професор, викладач кафедри менеджменту організацій, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

Т. Б. Гаврищук

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

M. I. Filippov

Candidate of Economic Science, Professor, lecturer in organizational management, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

T. В. Gavryshchuk

Postgraduate, Interregional Academy of personnel management, Kyiv

STATUS AND PROSPECTS DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY UKRAINE

В. О. Логвіненко

викладач кафедри економічної теорії, Східноєвропейський університет економіки та менеджмент, м. Черкаси

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД РЕЙДЕРСЬКИХ АТАК

V. O. Logvіnenko

The Department of vikladach ekonomіchnoї teorії, Shіdnoєvropeysky unіversitet ekonomіki that management, Cherkasy

MODERN APPROACHES ARE TO FORMING OF METHODS AND FACILITIES OF PROTECTING FROM RAIDER ATTACKS

О. І. Ступницький

професор кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

А. В. Лелюшкіна

магістрант кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. І. Stupnitsky

Professor, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

А. V. Lelyushkina

Master Student, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

MANAGMENT OF DOMESTIC COMPANY’S COMPETITIVENESS BASED UPON INFORMATION AND INNOVATION TECHNOLOGY

Н. О. Ткаченко

здобувач кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ ОСВІТИ

N. O. Tkachenko

EDUCATION POSITIVE EXTERNALITIES STATE REGULATION MECHANISM

В. Г. Євтєєва

здобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЖИТЛА УКРАЇНИ

V. G. Evteeva

аpplicant, State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

MARKETING AS A TOOL FOR IMPROVING KONKURETOSPROMOZHNOSTI CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE HOUSING UKRAINE

Г. О. Башук

асистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

A. Bashuk

Assistant Professor distribution of productive forces and production technologies, National University, Kryvyi Righ

STATE REGULATION OF INNOVATIVE FEATURES COMPANIES IN UKRAINE

С. В. Бойда

здобувач, асистент кафедри загальноекономічних дисциплін, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ОЦІНКА СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. V. Boyda

researcher, teacher of the General Economics Department, Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi

STRATEGIC POTENTIAL EVALUATION OF THE WOODWORKING ENTERPRISE OF CHERNIVTSI OBLAST

О. Д. Годес

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛЯННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Godes

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF THE QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE PROCESS FINANCIAL ACTIVITIES MANAGEMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES

А. А. Романова

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет МОН України, Чернігівська міська рада, м. Чернігів

О. О. Демешок

к. е. н., науковий співробітник відділу соціального прогнозу Центру перспективних соціальних досліджень НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЧЕРНІГОВА)

A. A. Romanova

Postgraduate Chernihiv state technology university, Chernihiv City Council, Chernihiv

О. А. Demeshok

candidate is economic sciences, research worker of department of social prognosis of Center of long-range social researches of National Academy of Sciences and Ministry of labour and social politics of Ukraine

USING OF INTERNET-MARKETING AND ADMINISTRATIVE TOOL IS FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF IMPROVEMENT OF LOCAL INFRASTRUCTURE (ON EXAMPLE OF CITY OF CHERNIHIV)

О. С. Сердюк

аспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

O. S. Serdyuk

PhD student, Donetsk state technical university, Donetsk

STATE REGULATION OF COAL SECTOR RESTRUCTURING

Г. В. Пуйда

аспірант кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ФІЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДЕФІНІЦІЯ ТЕХНІКИ

G. V. Puida

Postgraduate Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

PHILOSOPHICAL AND ECONOMIC DEFINITION TECHNIQUE

C. Ф. Андреюк

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

C. F. Andreyuk

Ph.D., Associate Professor of Management Department, "Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnepropetrovsk

EVALUATION OF CAPITALIZATION METALLURGICAL ENTERPRISES IN THE POST-CRISIS PERIOD

І. К. Чукаєва

д. е. н., ст. н. с. головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м.Київ

В. А. Рамазанов

аспірант Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

I. K. Chukaeva

d. e. n., a main research worker of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine»

V. A. Ramazanov

graduate student of Public institution «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine»

SUPPLY OF NATURAL GAS TO UKRAINE PROBLEMS AND WAYS OF DECISION

Л. Н. Рябинина

д. э. н., профессор кафедры банковского дела, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

L. N. Riabinina

doctor of economic Sciences, Professor Department of banking of Odessa national economic university

TERMINOLOGY AND ITS IMPORTANCE IN THE THEORY AND THE PRACTICE OF ECONOMIC RELATIONS

Г. І. Карімов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

О. Ю. Огурцова

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

РЕГІОНАЛЬНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

G. I. Karimov

Ph.D., associate professor, assistant professor of organizational management and administration, Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhinsk

O. Y. Ogurtsova

student Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhynsk

REGIONAL YOUTH POLICY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Є. В. Дронь

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. V. Dron

PhD, Chernivtsi Trade and Economics Institute of the Kyiv National Trade and Economics University, Chernivtsi

THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Н. Г. Міценко

кандидат економічних наук, доцент, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ

N. G. Mitsenko

PhD, Associate Professor, Lviv Academy of Commerce

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF MINING AND PROCESSING PLANT

В. В. Ковч

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Kovch

Candidate of Economic Studies, Senior Lecturer economic theory cathedra, Private Higher Educational Establishment "Khmelnytskyi Economic University"

LABOUR PAY AND STANDARDS OF SOCIETY NEEDS IN THE EMERGING INNOVATIVE ECONOMY

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри „Фінанси і кредит” Вінницького інституту економіки ТНЕУ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. V. Dobizha

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Vinnitsa Institute of Economics TNEU

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL INSURANCE IN UKRAINE

О. В. Болотна

к. е. н., доцент , кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД, Харківського Національного Університету ім. В. Н. Каразіна

ЕМОЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ

O. Bolotna

candidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor of Marketing and Management Code, Kharkiv National University

EMOTIONAL MARKETING AS A TECHNOLOGY OF CONSUMERS BEHAVIOR ADMINISTRATION

Л. М. Задувайло

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

А. В. Фролов

к .е. н., доцент бізнес-школи, Бізнес-школа Уральського Федерального Університету, м. Єкатеринбург

НОВІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ГРУПИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

L. M. Zaduvaylo

PhD in Economic Sciences, senior lecturer of department of international economy, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

A. V. Frolov

PhD in Economic Sciences, assistant professor of business school, Business School of Ural Federal University, Yekaterinburg

NEW INTEGRATION GROUPS: PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES FOR UKRAINE

Є. В. Шепель

Викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Е. V. Shepel

Teacher of department of banking of the Odesa national economic university, Odesa

THE METHODICAL GOING IS NEAR DETERMINATION OF INFLUENCE OF INFLATIONARY EXPECTATIONS ON BANK ACTIVITY

Я. О. Зубрицька

старший викладач, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ-ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Y. O. Zubritska

major tutor of Zaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

THE DETERMINATION OF THE INDEXES-IDENTIFIERS OF THE LABOUR POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OPTIMAL PROFILE OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS THE WAY TO PROVIDING ITS COMPETITIVENESS

О. Л. Кисельов

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. L. Kiselev

researcher, International University of Business and Law, Kherson

CONCEPTUALIZATION CONTENTS OF THE STRUCTURE NATIONAL ECONOMY

Я. О. Квачук

аспірант кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Yaroslav Kvachuk

Post-graduate in Kyiv National Economic University

CORPORATE STRATEGIES OF DEVELOPMENT IN MULTINATIONAL CORPORATIONS

О. Ю. Пироженко

аспирант, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ АР КРЫМ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ УРБАНИЗАЦИИ

O. Pirozhenko

Postgraduate, the National academy of environmental protection and resort development, Simferopol

PROPOSALS FOR REFORM OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE CRIMEA IN VIEW OF THE URBANIZATION PROCESS

Є. О. Єщенко

аспірантка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МЕРЕЖЕВІ СПІЛЬНОТИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ

Е. О. Еshchenko

postgraduate student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

NETWORK COMMUNITIES IN THE CONTEXT ОF EMPLOYMENT

Л. В. Григор’єва

канд. екон. наук, доцент кафедри післядипломної економічної освіти, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ВПЛИВ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Hryhorieva

PhD in Economics, Associate professor of Department of Postgraduate Economic Education, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

THE IMPACT OF POSSIBLE INTERNET-TECHNOLOGIES ON THE ENTERPRISES DEVELOPMENT

С. І. Камінський

аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

S. I. Kaminskiy

post-graduate student of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ASSESSMENT OF INVENTORY MANAGEMENT IN TRADE UKRAINE

М. І. Пилипів

аспірант, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА БАНКІВ

M. I. Pylypiv

postgraduate student, Prycarpathians national university named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk

FORMATION OF INFORMATION ACCOUNTING FLOWS IN THE SYSTEM BUSINESS PARTNERSHIP OF BANKS

О. Г. Кухар

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Oksana Kukhar

Phd student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT TRENDS THE DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN UKRAINE

Т. В. Ущаповський

аспірант, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В КРАЇНАХ БРІКС

Т. V. Uschapovskіy

PhD student, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

SYSTEM OF PROTECTION OF ECONOMIC COMPETITION IN THE BRICS

С. А. Рибальченко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДИНАМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

S. A. Rybalchenko

Lecturer assistant Department of economic cybernetics Taras Shevchenko National University of Kyiv

DYNAMICS AND PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET

О. М. Шемякіна

магістр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

O. M. Shemiakina

master of the International economy department, NTUU “KPI”

ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF WIND ENERGY IN THE WORLD

Б. С. Федорченко

аспірант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА БІОПАЛЬНЕ

B. S. Fedorchenko

postgraduate student of Department of Statistics and Economic Analysis of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PRODUCTION COST OF ENERGY CROPS AS A BASIS OF PRICES FOR BIOFUEL

І. Д. Мартинюк

аспірант, Державна установа «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Iryna Martyniuk

graduate student, State Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine»

WAYS TO IMPROVE WATER MANAGEMENT AT NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

Н. О. Шура

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Т. Б. Ігнашкіна

к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

N. O. Shura

сandidate of economic sciences, associate professor SHEE the «Kryvyi Rih national university», Kryvyi Rih

T. B. Ignashkina

сandidate of economic sciences, associate professor National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

A NECESSITY OF ACCOUNT OF INFLATION IS AT RECREATION OF CAPITAL ASSETS OF ENTERPRISES

Р. Б. Бабич

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. B. Babych

Ph.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

ECOLOGIZATION OF THE FOREST SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

А. В. Шайкан

д. е. н., професор, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий Ріг

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий Ріг

М. І. Іщенко

к. е. н., Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м Кривий Ріг

АВС- ТА BSC-ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. V. Shaikan

Doctor of Science Economics, Professor, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

M. P. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

M. I. Ischenko

Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

ABC- AND BSC- TECHNOLOGIES IN PROVIDING OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT

В. І. Саричев

к. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В КРАЇНАХ ЄС ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

V. I. Sarychev

candidate of historical sciences, docent, Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar

TRANSFORMATION OF MECHANISMS OF SOCIAL PROTECTION IN THE EU AS A PART OF HUMAN DEVELOPMENT

С. П. Стеценко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

РІВЕНЬ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. Stetsenko

Ph.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

A LEVEL OF HUMAN DEVELOPMENT IS IN MYKOLAIV AREA

В. А. Черкасов

аспірант Луганського  національного аграрного університету

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕС-ПОТОКІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. A. Cherkasov

a graduate student Lugansk National Agricultural University

METHODS OF ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE GROWTH OF THE BUSINESS FLOWS OF FOOD ENTERPRISES

Ю. М. Неговська

старший викладач, виконавчий директор, ПВНЗ «Національна академія управління», Київ, Україна

ДЕРЖАВНІ ЗАСАДИ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Julia Negovska

Senior Lecturer, Executive Director, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STATE PRINCIPLES AND ORGANIZATIONAL SUPPORT OF FORMING OF INNOVATIVE-INTELLECTUAL POTENTIAL OF NATIONAL ECONOMY

І. Л. Сазонець

д .е. н., професор, професор кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

К. С. Стоян

аспірантка Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

I. L. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Entrepreneurship, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

K. S. Stoyan

Post-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

ENTITY AND CONCEPTUAL APPROACHES FOR CREATING MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES PROVIDING SERVICES OF INTERNATIONAL TOURISM

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V.Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STATE REGULATION OF INFRASTRUCTURE SUPPORT OF INVESTMENT-INNOVATION ACTIVITIES OF PRODUCTION ENTERPRISES

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Vladimir R. Kupchak

PhD, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

THE STATE POLICY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE SYSTEM OF PROJECT INVESTMENT MANAGEMENT

О. С. Харченко

здобувач, ПВНЗ «Європейський університет»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Kharchenko

Researcher, “European University”

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO MANAGING SOLVENCY IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF HOUSING AND COMMUNAL ENTERPRISES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»