Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2016

І. В. Крючкова

д-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

О. Г. Білоцерківець

науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КІНЦЕВОГО ПОПИТУ ТА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ

Iryna Kryuchkova

Doctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

Oleksandr Bilotserkivets

Scientist, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

MODELING THE INFLUENCE OF CHANGES IN FINAL DEMAND AND IMPORT SUBSTITUTION ON ECONOMIC DYNAMICS

К. П. Проскура

д. е. н., доцент, професор кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Л. В. Горбуненко

головний бухгалтер, ТОВ «Науково-інноваційне об’єднання «Інформаційні системи менеджменту», м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. P. Proskura

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Audit Department, Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

L. V. Gorbunenko

Chief Accountant, Scientific-Innovative Union “Information Management Systems”, Kyiv

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DISTRIBUTION OF TOTAL PRODUCTION COSTS AND THEIR IMPACT ON THE TAX BURDEN OF INDUSTRIAL COMPANY

О. М. Ляшенко

д. е. н., професор, вчений секретар, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

В. Г. Маргасова

д. е. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОБ'ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. N. Lyashenko

Doctor of Economics, professor, scientific secretary, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

V. G. Marhasova

Doctor of Economics, professor, head of department, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION AN OBJECT OF STRATEGIC MANAGEMENT

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Сумський державний університет, м. Суми

В. І. Литвиненко

Магістр, АТ «Раййфайзен Банк Аваль», м. Суми

ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ОФШОРНИХ ЗОН НА МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ

M. I. Makarenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of International Economics Department, Sumy State University, Sumy city

V. I. Lytvynenko

Master, JSC “Reiffeisen Bank Aval”, Sumy City

THE INFLUENCE OF OFFSHORE AREAS TAXATION ON INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS

М. С. Пашкевич

професор, д. е. н., завідувач кафедри обліку і аудиту, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

С. М. Шагоян

асистент, кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, National Mining University, Dnipro

S. Shagoyan

assistant lecturer, department of economy of enterprise, National Mining University, Dnipro

DIRECT FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF EXPORT-ORIENTED UKRAINIAN BUSINESS IN GLOBALIZATION CONDITIONS

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ДІАЛЕКТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗВИТКУ І БЕЗПЕКИ ЯК ГНОСЕОЛОГІЧНА ОСНОВА КАТЕГОРІЇ БЕЗПЕКИ

O. E. Denysov

doctoral, “KROK” University, Kiev

THE DIALECTICAL NATURE OF THE DEVELOPMENT AND SECURITY RELATIONSHIP AS EPISTEMOLOGICAL BASIS OF SECURITY CATEGORY

Н. Б. Демчишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. Ю. Ступак

студентка напряму підготовки “Фінанси і кредит”,  Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

N. В. Demchyshak

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'viv

T. Ju. Stupak

student of straight preparations “Finances and credit”, Ivan Franko National University of L'viv

INCREASE OF UKRAINE’S INNOVATIVE SAFETY IN A GLOBAL ECONOMIC SPACE

М. М. Фаріон

к. е. н., доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ

M. M. Farion

PhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

COMPARATIVE ANALYSIS SOURCES OF BUDGET REVENUES THE EU AND UKRAINE

М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємнимцтва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ЕЛЕКТРОННИМИ ВІДХОДАМИ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРОПОТОКІВ

M. Bets

PhD in Economics, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of the entrepreneurship and environmental expertise of goods, Lviv Polytechnic National University, Lviv

N. Myhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Senior lecturer at the Department of management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE QUESTION OF ENVIRONMENTALLY SAFE HANDLING OF ELEKTRONIC WASTE ON THE BASIS OF TRADE FLOWS REGIONAL LOGISTICS

Н. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. Київ

Н. Ю. Шкарівська

аспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ В ДОРОЖНІХ ПРОЕКТАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. M. Sokolova

Candidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, Ukraine

N. J. Shkarivska

Postgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

USING OF REAL OPTIONS IN ROAD PROJECTS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP

Л. Г. Квасній

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

І. В. Фаринович

ст. викладач кафедри фінансів, Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОМ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. Kvasniy

associate professor of department of theoretical and appliedeconomy, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych

I. Farynovych

senior teacher of department of finances Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

MANAGEMENT FACTORING ON TRADE ENTERPRISES

В. В. Кулаженко

к. е. н., старший викладач кафедри технології поліграфічного виробництва, Національний технічний університет України «КПІ»

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

V. V. Kulazhenko

candidate of economic sciences, senior lecturer at department of Printing Technology, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE MONITORING SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE AS A FACTOR IN FORMING OF ITS COMPETITIVENESS

С. Р. Яцишин

к. е. н., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

S. R. Yatsyshyn

PhD in economics, associate professor of department of accounting in the public sector and service sector, Ternopil national economic university

THE METHOD AND TECHNOLOGY OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Л. В. Сироватченко

ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”

СУЧАСНИЙ СТАН ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. V. Syrovatchenko

Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CURRENT STATE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT WATER MANAGEMENT OBJECTS COSTS AND AND THEIR FINANCIAL SUPPORT

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., докторант кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ЯК ІНСТИТУЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Zh. Prokopenko

Ph.D., doctoral student of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

BUSINESS ACTIVITIES NBFIS AS INSTITUTIONS AND BASIS OF FINANCIAL MARKET ECONOMIC GROWTH

Ю. С. Рогозян

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Yu. S. Rohozian

Ph.D., senior researcher of the problems of regional cooperation Lugansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF REGIONAL INFRASTRUCTURE IN TERMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

В. А. Шевченко

Старший викладач кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

V. A. Shevchenko

Teacher of the Department of Economics and Management, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

METHODICAL TOOLKIT FOR SUPPORTING MANAGEMENT DECISIONS, CONCERNING STRATEGY OF INNOVATIVE COOPERATION OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

А. І. Лехіцький

Радник Голови правління ПАТ «Банк Альянс»

Б. В. Серотюк

Здобувач Національної академії управління

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ

A. I. Lehitskij

advisor of Board CEO in PJSC “Bank Alliance”, Kiev, Ukraine

B. V. Serotiuk

Applicant National Academy of Management

INTERACTION OF COMMERCIAL BANK`S ANTICRISIS MANAGEMENT SYSTEM WITH THE STATE REGULATORY

М. В. Поляков

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування

Ю. О. Лецер

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРОДУКЦІЇ ІТ‑ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Polyakov

Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of International Economics, National University of Water Management and Environmental Engineering

I. O. Letser

applicant at the Department of International Economic Relations, National University of Water Management and Environmental Engineering

FEATURES OF INFORMATION TECHNOLOGY AS IT ENTERPRISE PRODUCTS

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

A. Hrechko

Candidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

INSTITUTIONAL SPACE AS A PREREQUISITE FOR ACTIVATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

Х. М. Хайдура

здобувач ступеня доктора філософії, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький

ВИМІРЮВАННЯ ВНЕСКУ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. M. Haidura

PhD student, Kirovohrad National Technical University, Kropyvnytskyi

MEASURING THE CONTRIBUTION OF THE INNOVATION UNIVERSITY TO THE MODERN ECONOMY

І. О. Новаковська

к. е .н., доцент, доцент кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

I. O. Novakovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of land management and cadastre National Aviation University

IMPROVING THE MANAGEMENT OF LAND RELATIONS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА СЕРЕДНЬОРИНКОВИХ РІВНЕЙ „МІЖСЕГМЕНТНОГО ВАЖІЛЯ БРЕНДОВОЇ НАЦІНКИ” НА СТРАВИ ТА НАПОЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА

E. V. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

THE ASSESSMENT AVERAGE MARKET LEVEL OF " BETWEEN-SEGMENT LEVER BRANDED MARGIN" FOR FOOD AND BEVERAGES IN RESTAURANTS INSTITUTIONS OF KYIV

А. О. Дрозд

асистент кафедри математичного моделювання економічних систем, НТУУ «КПІ», м. Київ

ВПЛИВ ЗАПІЗНЕННЯ ПРИ ПОВЕРНЕННІ КРЕДИТІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ БАНКУ

A. O. Drozd

assistant at mathematical modelling of economic systems department, NTUU “KPI”

THE IMPACT OF LOAN REPAYMENT DELAY ON BANK PRODUCTS PRICING

М. Р. Гринчишин

асистент, асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПП "КЕРАМІЧНИЙ ЦЕХ"ЛЬВІВСЬКОЇ ФАБРИКИ МИСТЕЦТВ"

M. R. Hrynchyshyn

Assistant, teaching assistant of administrative and finance department, Lviv Polytechnic National University

STUDY OF MEANS AND IMPLEMENTATION OF PR TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF PROVIDING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE PRIVATE ENTERPRISE “CERAMIC WORKSHOP “ART FACTORY”

Л. Г. Присяжнюк

Аспірантка факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ»

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Lesya Prysiazhnyuk

the postgraduate of the Faculty of Management and Marketing, NTUU "KPI"

WAYS OF OPTIMIZATION OF ENTERPRISES’ COSTS OF ENGINEERING INDUSTRY

Д. Є. Мартинович

Аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СТРАТЕГІЧНИМ СЕКТОРАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

D. Martynovych

Ph.D. student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF STATE AID FISCAL SPACE FORMATION FOR STRATEGIC SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

Z. Z. Romanchuk

postgraduate student, Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF INVESTMENT INCENTIVES FORMATION AT THE STATE LEVEL

З. З. Романчук

Здобувач, ЛНУ імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

О. М. Баришнікова

здобувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВЕРИФІКАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ

O. M. Baryshnikova

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

METHOD OF VERIFICATION PROCEDURES CORPORATE SOCIAL STATEMENTS

О. С. Горай

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ

O. S. Gorai

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

PECULIARITIES OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING ACOUNTING FOR ECONOMIC ACTIVITY IN TERMS OF EXTERNAL THREATS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»