Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2017

О. А. Сарапіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Т. А. Пінчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ «ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ» ЗА КРИТЕРІЄМ «ОПОДАТКУВАННЯ»

O. Sarapina

Doctor of Economics, professor, manager of department of account and audit, Kherson national technical university, Kherson

T. Pinchuk

Ph.D., associate professor, associate professor of department of account and audit, Kherson national technical university, Kherson

CRITICAL ANALYSIS OF UKRAINE'S POSITIONS IN THE INTERNATIONAL RATING “DOING BUSINESS” BY THE CRITERION OF “PAYING TAXES”

О. В. Виноградова

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Н. О. Євтушенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

С. В. Гончаренко

аспірант кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

О. V. Vynogradovа

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of the department of marketing, State University of Telecommunications, Kyiv

N. О. Yevtushenko

PhD, associate professor, associate professor of the department of marketing, State University of Telecommunications, Kyiv

S. V. Goncharenko

Postgraduate, State University of Telecommunications, Kyiv

METHODOLOGY OF EVALUATION OF THE POTENTIAL OF CONVERGENTLY ORIENTED DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION INDUSTRY ENTERPRISES

Є. Й. Майовець

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Я. М. Майовець

асистент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ВЕЛИКОТОВАРНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ye. Y. Mayovets

D.Sc. (Economics), Professor, Head marketing Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Y. M. Mayovets

assistant, Department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF FORMATION OF LARGE-SCALE AGRARIAN ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

О. А. Гавриш

декан факультету менеджменту и маркетингу, доктор технічних наук, професор

Я. І. Глущенко

доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук

Ю. В. Лопатинська

магістр спеціальності «Маркетинг»

ЗАГАЛЬНА ЛОГІКА І ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ МЕНЕДЖЕРСЬКИХ РІШЕНЬ

O. A. Gavrish

Dean of the Faculty of Management and Marketing. Doctor of Technical Sciences, Professor

Y. I. Glushchenko

Associate Professor of the Department of International Economics, Candidate of Science (Economics)

Y. V. Lopatynska

master of specialty «Marketing»

GENERAL LOGIC AND PRINCIPLES OF MODELING OF MANAGER'S SOLUTIONS CONTROL

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України

С. В. Мельник

аспірант кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії МОН України (Краматорськ, Україна)

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ: МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІН У СТАВЦІ ПДВ НА ОБСЯГИ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ

N. Yu. Rekova

Doctor of Economic Sciences, Professor head of accounting, finance and economic security department, State Higher Education Establishment “Donetsk national technical university” of Ministry of Education and Science of Ukraine (Porkrovsk)

S. V. Melnyk

postgraduate student of department of business economics Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

BUDGETARY-TAX RELATIONS: SIMULATION OF THE IMPACT OF CHANGES IN THE RATE OF VAT ON THE VOLUME OF BUDGET REVENUES

О. М. Дороховський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Міжрегіональної академії управління персоналом

О. І. Радзієвський

д. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом

ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Oleksandr Dorokhovskii

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel Management

Oleksandr Radzievskii

Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

APPROACHES TO ECONOMIC REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

Т. А. Васильєва

д. е. н, професор, директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького,Сумський державний університет, м. Суми

А. С. Воронцова

к. е. н., науковий співробітник, асистент кафедри міжнародних економічних відносин ННІ БТ «УАБС»,Сумський державний університет, м. Суми

Т. М. Майборода

асистент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

T. A. Vasylieva

D.Sc. (Economics), professor, director of O. Balatsky Academic and Research Institute of Finance, Economics and Management,Sumy State University, Sumy

A. S. Vorontsova

PhD (Economics), researcher, assistant of international economic relations department, Sumy State University, Sumy

T. M. Mayboroda

assistant of the department of management, Sumy State University, Sumy

MAIN TRENDS IN STATE REGULATION OF INVESTMENT SUPPORT OF EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕТОДОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРИ НАДАННІ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

M. F. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGY OF COUNSELING IN PROVIDING COUNSELING SERVICES

Н. І. Болквадзе

к. е. н., викладач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЦІНОВІ НОВАЦІЇ У ТЕНДЕНЦІЯХ РОЗВИТКУ БІРЖОВИХ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

N. Bolkvadze

PhD, lecturer of Department of International Management and Marketing, Ternopil National Economic University, Ternopil

PRICE INNOVATIONS IN THE TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICITY EXCHANGE MARKETS OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

О. Я. Лотиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Y. Lotysh

Ph.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, Ternopil

STRATEGIC ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INNOVATIVE TOURISM DEVELOPMENT POTENTIAL OF UKRAINE

Л. П. Сай

кандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

О. О. Пшик-Ковальська

кандидат економічних наук., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний  університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ПРИ МОТИВУВАННІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Lesya Say

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

Orysia Pshyk-Kovalska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

RISKS OF STAFF MOTIVATION OF THE ENTERPRISE

Ю. М. Галіцейська

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Г. Р. Балянт

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

Yu. M. Halitseyska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Banking, Ternopil National Economic University, Ternopil

H. R. Balyant

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Banking, Ternopil National Economic University, Ternopil

GENERAL TENDENCIES OF THE FORMATION OF RESOURCES BY DOMESTIC BANKS

М. В. Галькевич

Старший викладач, Килійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, м. Кілія

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. Galkevich

Senior Lecturer, Kilia Transport College of Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich– Sahaydachniy, Kilia

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE STRUCTURING OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS POTENTIAL

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРОЧНИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛІННЯ ПРИ ВИХОДІ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE BRAND PRINCIPLE OF MANAGEMENT WHILE THE COMPANY ENTERS THE FOREIGN MARKET

А. М. Ткаченко

науковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства НААН», смт. Чабани

СТРУКТУРА ГРОШОВИХ ВИТРАТ ПРИ ЗАКЛАДАННІ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПЛАНТАЦІЇ ВЕРБИ НА ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТАХ

A. Tkachenko

Research scientist, NSC “Institute of Agriculture of NAAS”, Chabany

THE STRUCTURE OF EXPENSES FOR WILLOW SHORT ROTATION COPPICE CREATION ON ORGANOGENIC SOILS

О. Ф. Грищенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

С. О. Косторнова

студент, Сумський державний університет, м. Суми

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНОГО МАРКЕТИНГУ В ТУРИЗМІ

O. F. Gryshchenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

S. O. Kostornova

Student, Sumy State University, Sumy

STUDYING THE PROSPECTS OF USING THE GREEN MARKETING IN TOURISM

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ТРУДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ  В КОНТЕКСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. Y. Krupiak

PhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

REGION EMPLOYMENT PROBLEMS IN THE CONTEXT OF MIGRATION PROCESSES

М. Г. Михайлов

кандидат технічних наук, докторант Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”

МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, postdoctoral fellow of the National scientific center "Institute of agrarian economy"

MODERNISATION DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

H. M. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE BANKRUPTCY PROBABILITY OF BUSINESS ENTITIES

Н. Б. Кушнір

к. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. С. Войтович

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Nina Kushnir

Candidate of Economics, Professor, Head of Enterprise Economics Department, National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

Diana Voitovych

postgraduate, National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

INSTITUTIONAL PROVIDING OF FINANCIAL MONITORING OF ENTERPRISE ACTIVITY

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків, Україна

ВПЛИВ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОДЕЛІ ВІДКРИТОГО АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

THE IMPACT OF INCOME INEQUALITY ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE OPEN AGGREGATED MARKET MODEL

Л. П. Амбрик

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ПОДАТКОВА ПОВЕДІНКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

L. P. Ambryk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Taxes and Fiscal Policy, Ternopil National Economic University

TAX BEHAVIOR: THEORETICAL BASIS AND PRACTICAL ASPECTS

І. М. Бурлакова

к. е. н., доцент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

Д. В. Горобченко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

В. І. Вороненко

к. е. н., асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ІНСТРУМЕНТИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

I. M. Burlakova

PhD, associate professor of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

D. V. Gorobchenko

PhD, senior teacher of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

V. I. Voronenko

PhD, assistant of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

TOOLS AND FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY IN UKRAINE

Р. В. Волошин

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВОТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

R. Voloshyn

Ph.D., Associate Professor of Department of Biorecourses and Natural Recourse Management, Ternopil nationalal economic university

ACTUAL PROBLEMS OF TRADE QUOTA REGULATION IN AGRO-FOOD PRODUCTS BETWEEN UKRAINE AND THE EU

О. А. Горлачук

к. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

М. А. Горлачук

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕХАНІЗМ ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. A. Gorlachuk

PhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

M. A. Gorlachuk

PhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

A MECHANISM OF THE PRICE ADJUSTING OF AGRARIAN MARKET AND HIS FEATURE IS IN THE CONTEXT OF CONCEPTION OF RECONSTRUCTIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. С. Павленко

к. е. н., доц.

І. І. Вініченко

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Pavlenko

Candidate of Economic Sciences, Docent

I. I. Vinichenko

student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF LEASING RELATIONSHIPS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

О. С. Харченко

к. е. н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОСНОВНІ СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА

J. Yereshko

PhD., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

O. Kharchenko О. С. Харченко

PhD., Assistant of the Department of Theoretic and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv-city

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE COMPANY'S CASH FLOW

Н. М. Ступень

кандидат економічних наук, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. M. Stypen

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

COMPREHENSIVE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE RECREATIONAL TERRITORIES POTENTIAL

S. V. Yurchenko

Senior lecturer of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dniprovsky State Agrarian and Economic University, Dnipro

FEATURES ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. В. Юрченко

старший викладач кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Юрченко

старший преподаватель кафедры учета, аудита и управления финансово-экономической безопасностью, Днепровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепр

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. V. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor,  Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE DETERMINANT OF A NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

Р. М. Ступень

к. е. н., доцент кафедри землеустрою,Львівський національний агарний університет, м. Дубляни

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

R. M. Stupen

Ph.D., Associate Professor Department of Land Management,Lviv National Agricultural University, Dublyany

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF LAND RENT IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY OF ECONOMIC

М. І. Ватагович

генеральний директор дочірнього підприємства “ПЛАЙ”

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ

Mykhaylo Vatagovych

General Director of the subsidiary “PLAY”

MODERN THEORETICAL PRINCIPLES OF CUSTOM REGULATIONS ARE IN CONTEXT OF GOVERNMENT CONTROL OF NATIONAL ECONOMY: INTERNATIONAL ASPECTS

О. В. Перепелюкова

к. е. н., н. с. Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Мохамад Аль Джавад Ахмад Мух

аспірант кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. V. Perepeliukova

Candidate of Science (Economics), Institute of Economic and Legal Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Mohammad Al Jawad Ahmad Mukh

postgraduate student of the Department of Economic Analysis and Accounting of the National Technical University of the Kharkiv Polytechnic Institute

FOREIGN EXPERIENCE OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND ITS SIGNIFICANCE FOR UKRAINE

Т. П. Потапенко

аспірант кафедри менеджменту,Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. P. Potapenko

Postgraduate, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine

PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF A REGIONAL CLUSTER POLICY

С. А. Кухно

Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. А. Kukhno

Donetsk State University of Management, Mariupol

INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF STATE CLUSTER POLICY

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук,професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

О. К. Фокін

Здобувач кафедри обліку і аудитуЖитомирського державного технологічного університету

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Ganna Leonidivna Nord

Candidate of Economic Sciences,Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Educationof the Petro Mohyla Black Sea National University

Olexander Konstantynovych Fokin

Recruiter of accounting and auditing departmentZhytomyr State Technological University

PREREQUISITES FOR IMPROVEMENT OF METHODICAL PROVISION OF PRODUCTION COST ANALYSIS

О. В. Мельник

кандидат економічних наук, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Oksana Melnyk

PhD in EconomicsKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

ASSESSMENT OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AS A COMPONENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE STATE

Г. А. Братусь

к. е. н., заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ

Hanna Bratus

PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management»

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT: FEATURES OF THEORY AND METHODOLOGY

L. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine

CUMULATIVE ECONOMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

Л. А. Петренко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ СУКУПНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. В. Буколова

аспірантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ІНДЕКСИ В ОЦІНЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. V. Bukolova

Postgraduate student, Poltava National technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INDEXES IN EVALUATING SOCIAL ECONOMICAL SECURITY OF A REGION

С. В. Олексійчук

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

S. V. Oleksiichuk

Graduate Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

PROBLEM ASPECTS OF MANAGEMENT OF A PUBLIC DEBT AND WAYS OF THEIR OVERCOMING

Е. С. Покрас

аспирант, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

КОРРУПЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

O. Pokras

aspirant, NTUU “KPI”

CORRUPTION AS A GLOBAL PROBLEM OF THE CONTEMPORARY SOCIETY

К. В. Гороховська

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УКРАЇНІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

K. V. Horokhovska

Postgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

CROSS-BORDER COOPERATION IN UKRAINE: SIGNIFICANCE AND PRIORITY DEVELOPMENT DIRECTIONS

О. О. Гуріна

аспірант, Київський національний університет ім. В. Гетьмана

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХІДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

O. Gurina

A QUESTION OF OPTIMIZATION OF PROFITABLE BASE OF LOCAL BUDGETS IS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF IMPERIOUS PLENARY POWERS

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВІДОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

V. A. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

DISPLAYING OWN CAPITAL IN FINANCIAL STATEMENTS

О. В. Пацарнюк

магістр, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЛЬ АУДИТУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Patsarniuk

Master, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ROLE OF AUDIT IN THE INNOVATION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Е. С. Нигматова

аспирант, Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Y. S. Nigmatova

PhD student, Lugansk National Agrarian University

TOWARDS A DEFINITION OF A CONCEPT OF AN ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS MARKET

О. Р. Баран

аспірант, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. R. Baran

postgraduate student, Lviv National Agrarian University, Dublyany

IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE TERRITORY OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Д. А. Сотніков

здобувач кафедри менеджменту в будівництві

МОДЕЛЬНИЙ РЯД УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ПРОЕКТОМ

D. A. Sotnikov

Applicant the department of management in construction

MODEL MANAGEMENT BY INVESTMENT BUILDING PROJECT

О. І. Шнаревич

здобувач, Університет митної справи та фінансів

Н. О. Небаба

к. е. н.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. I. Shnarevych

University of Customs and Finance

N. O. Nebaba

PhD in Economics

STRATEGIC RESOURCE FLOWS FORMATION AND DISTRIBUTION IN THE RESOURCE SUPPORT FOR THE ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

М. О. Беспалов

здобувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування,ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ОСОБЛИВОСТІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Maksym Bespalov

candidate of management and public administration department PHEI “Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University”

FEATURES OF FISCAL REGIONAL SPACE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»