Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2018

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. Я. Побурко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Y. Poburko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PROBLEMS OF FORMATION OF RECREATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF AGLOMERATIVE FORMATIONS CARPATHIAN EUROREGION

І. О. Ревак

д. е. н., доцент, декан факультету управління та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ

Iryna Revak

Doctor of Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

TOOLS FOR STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE IT SECTOR OF UKRAINE

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичногобізнесу, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Л. Д. Романчук

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Vedmid

doctor of science, economics, senior lecturer, dean of the Faculty for the Hotel-Restaurant & Touristic Business, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

L. D. Romanchuk

assistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGIONAL FEATURES OF FORMING MARKETING COMMUNICATIONS OF RESORT-RECREATIONAL ENTERPRISES

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. А. Кравчук

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

I. I. Kravchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management of Organizations and Administration them. M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. A. Kravchuk

Candidate of Science in Economic, Senior Lecturer at the Department of Marketing, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE ADDEDIN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

С. А. Кузнецова

доктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

А. А. Кузнецов

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

S. A. Kuznetsova

doctor of Economics, professor, vice-rector, Banking University, Kyiv

A. A. Kuznetsov

Candidate of Sciences (Economics), doctoral student, associate professor of Department of economics and management, Banking Universit, Kyiv

TRANSFORMATION OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL FOR LONG-TERM TANGIBLE ASSETS IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY AND VIRTUALIZATION

Н. О. Лоханова

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ACCA/DipIFR, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Nataliia Lokhanova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, ACCA/DipIFR, Odessa National Economic University

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF TRANSFER PRICING IN THE SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP OF ENTERPRISES

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

WATER RESOURCES OF UKRAINE AS A BASIS FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT COMPLEX

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

К. В. Косицький

здобувач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ

M. V. Melnikova

Doctor of Economic Science, Associate Professor , Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

C. V. Kosytskiy

Competitor of scientific degree, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine Кyiv

ТECHNOLOGIES OF OUTSOURCING IN MANAGING TAX LIABILITIES OF AN INDUSTRIAL HOLDING

Н. В. Зачосова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

N. Zachosova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент

Н. М. Шматько

к. е. н., доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. Korneyev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor

N. М. Shmatko

РhD in Economics, Associate Professor

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

М. П. Бутко

д. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університету

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. Butko

Doctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological University

B. Dergaliuk

Candidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

THEORETICAL BASES OF REGIONAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF INTELLECTUAL RESOURCES

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

А. В. Ярмолюк

аспірант, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,Умань, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕРНОВОГО Ф’ЮЧЕРСУ ЯК ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. Reznik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

А. Yarmoliuk

Postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

PECULIARITY OF GRAIN FUTURES AS A FINANCIAL INSTRUMENT FOR AGRICULTURAL RISK HEDGING

Л. І. Васечко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Lyudmila Vasechko

PhD in Econ.Sc., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR PREVENTION OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

BUSINESS CULTURE, THE ESSENCE AND THE MAIN CHARACTERISTICS

І. В. Фаринович

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Farynovych

PhD in economics, senior teacher of department of finances, accounting and analysis Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION ECONOMIC PERFORMANCE OF FACTORING IN THE ACTIVITIES TRADE ENTERPRISES

Н. О. Коваль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ

N. O. Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FINANCIAL ASPECTS OF IMPROVING THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INNOVATION

М. В. Мазур

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

К. В. Сіренко

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

M. V. Mazur

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

К. V. Sirenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT CONCENTRATION AND INTRAINDUSTRY TRADE IN UKRAINE

О. Г. Ронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, ТНЕУ

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. G. Ronska

Candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEUCandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEU

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF THE COAL INDUSTRY

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економіки ті міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Oksana Sotula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations The Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE LIFELONG LEARNING

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, starszy wykładowca katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, docent katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

Е. Г. Мороз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

НОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

HEADS AND SPECIALISTS LABOR RATIONING AND REGULATION AS A MEANS OF WORKING TIME RATIONAL USE

В. В. Угрин

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРАГМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. V. Uhryn

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

PRAGMATIC FOR THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL IN UKRAINE

О. А. Ковалик

старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. A. Kovalyk

Senior Lecturer, Department of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University, city of Odessa

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE TOURISM INDUSTRY

Т. В. Мaтьoвкa

стapший виклaдaч кaфедpи фінaнcів тa бaнківcькoї cпpaви, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

Є. С. Пaлійчук

дoцент кaфедpи екoнoмічнoї теopії, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

В. І. Pибaк

мaгіcтp, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

УПPAВЛІННЯ ГPOШOВИМИ ПOТOКAМИ ПІДПPИЄМCТВA

T. V. Matovka

PhD , Senior Lecturer in the Department of Finance and Banking, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

Y. S. Paliichuk

PhD docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

V. I. Rybak

Master, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

MANAGEMENT OF CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

В. П. Козлов

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

V. P. Kozlov

Ph. D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance and Banking, Vasyl’s Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

L. A. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF THE ACCOUNTING CYCLE GENERALIZATION OF CURRENT ACCOUNT DATA

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. I. Tymchenko

senior lecturer, department of economics and law, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

А. С. Росохата

к. е. н.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

A. S. Rosohata

PhD

METHODICAL PRINCIPLES OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, докторант Маріупольського державного університету

А. С. Нанавов

канд екон. наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОСТУ ВВП УКРАЇНИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Panchenko

PhD, Post-PhD student at Mariupol State University, Ukraine

A. S. Nanavov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC MODELING OF GDP GROWTH SCENARIOS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NEOPROTECTIONISM: PROJECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

М. А. Яковенко

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

S. Zalyubovska

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

M. Yakovenko

lecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗВ’ЯЗОК З ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДСТВА

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S SELF-DETERMINATION AND DEEPENING OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY: THE RELATIONSHIP WITH GLOBAL PROBLEMS OF THE HUMANITY

В. М. Петров

к. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи,Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, м. Харків

П. В. Пивовар

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції,Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Petrov

Candidate of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work,VV Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv

P. V. Pyvovar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and European Integration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomy

CLUSTER ANALYSIS OF TECHNICAL SUPPLY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Svetlana Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

К. Є. Мойсеєнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В УКРАЇНІ

K. Moiseienko

Ph.D. in EconomicsDonbas State Engineering Academy, Kramatorsk

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STATUS OF POST-CONFLICT TERRITORIES OF DONETSK AND LUGANSK REGION IN UKRAINE

К. В. Зеленський

Кандидат технічних наук, доцент, директор,Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

ПОТРЕБА РОБОТОДАВЦІВ У ФАХІВЦЯХ ЗА РІВНЯМИ ОСВІТИ

Kostyantyn Zelenskyy

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

THE NEED OF EMPLOYERS IN SPECIALISTS WITH THE CORRESPONDING LEVELS OF EDUCATION

Н. О. Рязанова

к. е. н., доц., зав. каф. фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка»

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

N. A. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, Head of the Department Finance, Accounting and Banking State Establishment “Luhansk Taras Shevchenko National University” (Starobelsk)

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN REALIZATION OF ALTERNATIVE POWER PROJECTS

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваНаціонального технічного університету України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Hrechko

Candidate of economic sciences, Associate professorAssociate professor of economics and entrepreneurship departmentNational technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

METHODICAL APPROACHES OF ESTIMATION OF SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF REGIONS OF UKRAINE

С. М. Лутковська

к. п. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АПК

S. M. Lutkovska

Candidate of Pedagogical Scienses, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsa National Agranian University, Vinnytsa

THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

О. І. Юдіна

кандидат економічних наук, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу,ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

Т. В. Климова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

Olena Judina

PhD (Economics), Head of the Department of Hotel and Restaurant Business Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"

Tetyana Klymova

PhD (Technical), Associate Professor, Department of Hotel and Restaurant Business Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"

CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE»

Н. І. Луцька

кандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПОСЛУГИ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ-КОНЦЕСІОНЕРОМ

N. I. Lutsʹka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS OF THE COST OF THE PUBLIC SERVICE TO BE IMPLEMENTED BY THE CONCESSIONAL ENTERPRISE

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. Kazak

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INFLATION TARGETING IN UKRAINE

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕНІ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

M. Shashyna

PhD of Economic sciencesAssociate professor of the Department of Economics and BusinessIgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

CHANGE OF FUNCTIONAL POWERS OF THE SUBJECTS OF GOVERNANCE DURING STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONS OF UKRAINE

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, ВНЗ "Інститут реклами" (у формі ТОВ)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Advertising and Public Relations, University "Institute of Advertising" (in the form of LLC)

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF STRATEGIC PRIORITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

L. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine

ANALYSIS OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES CAPITALIZATION ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF TURBOATOM PJSC

Л. А. Петренко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

АНАЛІЗ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ТУРБОАТОМ»

Г. А. Братусь

к. е. н., заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. Bratus

PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management»

METHODOLOGY OF MAKING FORECASTS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY

О. В. Гамова

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

O. Нamova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department Accounting, Analysis, Taxation and Auditing, Zaporizhzhia National University. Engineering Institute

METHODS OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND STRATEGIC DIRECTIONS OF ITS INCREASE IN THE ENTERPRISES OF MECHANICAL ENGINEERING

О. Л. Малін

к. ю. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ТА ДЕФІНІЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. L. Malin

PhD (in Law), Associate Professor, Analysis and Audit Department Odessa National Polytechnic University, Odesa

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC CONTENT AND DEFINITION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

STRATEGIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT

А. В. Ченцов

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Artem Chentsov

Postgraduate student of International Economic Relations, University of Customs and Finance (Dnipro, Ukraine)

PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE SYSTEM-REFLEXIVE MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION

К. Г. Заборовець

здобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

Н. О. Небаба

к. е. н., Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО БАЗИСУ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

K. Zaborovets

сandidate of Science Degree, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

N. Nebaba

PhD, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

MODELING THE THEORETICAL BASIS FOR AN ENTERPRISE’S STRATEGIC STABILITY MANAGEMENT ORGANIZATION

П. А. Лещенко

аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ

P. A. Leshchenko

PhD, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

COMPARISON OF THE METHODS FOR INFLATION EXPECTATIONS ANALYSIS IN UKRAINE

М. А. Усов

аспірант кафедри економіки і маркетингу НТУ «ХПІ»

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ, ЯК НАПРЯМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

M. A. Usov

post-graduate student of the Department of Economics and Marketing NTU "KhPI"

THE ESSENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS, AS A WAY OF ATTRACTING INVESTMENT RESOURCES

К. Г. Салаев

аспирант кафедры менеджмента инновационной деятельности и инвестиционной деятельности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, г. Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Kanan H. Salayev

graduate student of Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

EFFICIENT SUBSOIL USE AS THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

К. Г. Салаєв

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

T. O. Nikolaychuk

Master of Law, postgraduate Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine ORCID:0000-0001-6268-7723

CONTRACT AS A TOOL OF LABOR RELATIONS' MANAGEMENT WITH THE NATURAL RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS

В. Ю. Бондар

аспірант кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

V. Bondar

PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

THE ESSENCE OF THE CONCEPT "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE"

В. В. Гой

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

V. Goi

Applicant of the Department of Economics of Municipal Enterprises, A. M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy

О. Vasyliev

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of Economic Consulting, Kharkiv National Economic University named after Simon Kuznets

ANTICRISIS MANAGEMENT AT CORPORATE ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Т. В. Скарбовійчук

аспірантка Вінницького національного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Tatyana Skarbovychyuk

Graduate student of Vinnytsia national agrarian university

FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF SMALL CITIES AND THE REGIONAL CENTER OF AGRARIAN REGION

М. В. Городко

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНА ОСНОВА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Horodko

Сandidate for a degreeDnipro State University of Agrarian and Economics

LOGISTIC BASIS OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF MILK PROCESSING ENTERPRISES

В. І. Золотарьова

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ СФЕРИ

Valentina Zolotarova

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

AREAS OF IMPROVEMENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF THE ADVERTISING ENTERPRISES

В. В. Довгий

Здобувач Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ

V. Dovgiy

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

MAIN CHARACTERISTICS BY ACTIVITY FIELDS OF FINANCIAL CONGLOMERATES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»