EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2018

М. В. Одрехівський

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

О. Я. Побурко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГЛОМЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

M. V. Odrekhivsky

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. O. Phsyk-Kovalska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

O. Y. Poburko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PROBLEMS OF FORMATION OF RECREATIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF AGLOMERATIVE FORMATIONS CARPATHIAN EUROREGION

І. О. Ревак

д. е. н., доцент, декан факультету управління та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІТ УКРАЇНИ

Iryna Revak

Doctor of Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

TOOLS FOR STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE IT SECTOR OF UKRAINE

Н. І. Ведмідь

д. е. н., доцент, декан факультету ресторанно-готельного та туристичногобізнесу, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Л. Д. Романчук

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київського національного торговельно-еконономічного університету, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Vedmid

doctor of science, economics, senior lecturer, dean of the Faculty for the Hotel-Restaurant & Touristic Business, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

L. D. Romanchuk

assistant lecturer Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

REGIONAL FEATURES OF FORMING MARKETING COMMUNICATIONS OF RESORT-RECREATIONAL ENTERPRISES

І. І. Кравчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. А. Кравчук

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

I. I. Kravchuk

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management of Organizations and Administration them. M.P. Polishchuk, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. A. Kravchuk

Candidate of Science in Economic, Senior Lecturer at the Department of Marketing, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE ADDEDIN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

С. А. Кузнецова

доктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

А. А. Кузнецов

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економіки та менеджменту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

S. A. Kuznetsova

doctor of Economics, professor, vice-rector, Banking University, Kyiv

A. A. Kuznetsov

Candidate of Sciences (Economics), doctoral student, associate professor of Department of economics and management, Banking Universit, Kyiv

TRANSFORMATION OF METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL FOR LONG-TERM TANGIBLE ASSETS IN CONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY AND VIRTUALIZATION

Н. О. Лоханова

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ACCA/DipIFR, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ДІЛОВОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Nataliia Lokhanova

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Auditing, ACCA/DipIFR, Odessa National Economic University

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF TRANSFER PRICING IN THE SYSTEM OF BUSINESS PARTNERSHIP OF ENTERPRISES

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

WATER RESOURCES OF UKRAINE AS A BASIS FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT COMPLEX

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

К. В. Косицький

здобувач, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ

M. V. Melnikova

Doctor of Economic Science, Associate Professor , Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

C. V. Kosytskiy

Competitor of scientific degree, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine Кyiv

ТECHNOLOGIES OF OUTSOURCING IN MANAGING TAX LIABILITIES OF AN INDUSTRIAL HOLDING

Н. В. Зачосова

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

N. Zachosova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management and Economic Security Department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine

PROBLEMATIC ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Л. І. Васечко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Lyudmila Vasechko

PhD in Econ.Sc., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR PREVENTION OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

БІЗНЕС-КУЛЬТУРА, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

BUSINESS CULTURE, THE ESSENCE AND THE MAIN CHARACTERISTICS

І. В. Фаринович

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ФАКТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Farynovych

PhD in economics, senior teacher of department of finances, accounting and analysis Institute of enterprise and perspective technologies Lviv Polytechnic National University, Lviv

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION ECONOMIC PERFORMANCE OF FACTORING IN THE ACTIVITIES TRADE ENTERPRISES

Н. О. Коваль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙ

N. O. Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FINANCIAL ASPECTS OF IMPROVING THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF INNOVATION

М. В. Мазур

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

К. В. Сіренко

канд. ек. наук, доцент кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕКСПОРТУ ТА ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

M. V. Mazur

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

К. V. Sirenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of statistics, Kyiv National University of Economics named after Vadym Hetman

STATISTICAL ANALYSIS OF EXPORT CONCENTRATION AND INTRAINDUSTRY TRADE IN UKRAINE

О. Г. Ронська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та обліку господарської діяльності Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, ТНЕУ

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. G. Ronska

Candidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEUCandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor, Department of Economics and Management accounting of economic activity of the Novovolynsk educational-scientific Institute of Economics and Management, TNEU

THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF THE COAL INDUSTRY

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економіки ті міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УЧАСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

Oksana Sotula

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations The Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Cherkasy

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE LIFELONG LEARNING

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, starszy wykładowca katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, docent katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

Е. Г. Мороз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет

НОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК ЗАСІБ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurship Cherkasy State Technological University

HEADS AND SPECIALISTS LABOR RATIONING AND REGULATION AS A MEANS OF WORKING TIME RATIONAL USE

В. В. Угрин

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРАГМАТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. V. Uhryn

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

PRAGMATIC FOR THE IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL IN UKRAINE

О. А. Ковалик

старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. A. Kovalyk

Senior Lecturer, Department of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University, city of Odessa

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE TOURISM INDUSTRY

Т. В. Мaтьoвкa

стapший виклaдaч кaфедpи фінaнcів тa бaнківcькoї cпpaви, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

Є. С. Пaлійчук

дoцент кaфедpи екoнoмічнoї теopії, кaндидaт екoнoмічних нaук, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

В. І. Pибaк

мaгіcтp, ДВНЗ «Ужгopoдcький Нaціoнaльний Унівеpcитет», м. Ужгopoд

УПPAВЛІННЯ ГPOШOВИМИ ПOТOКAМИ ПІДПPИЄМCТВA

T. V. Matovka

PhD , Senior Lecturer in the Department of Finance and Banking, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

Y. S. Paliichuk

PhD docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

V. I. Rybak

Master, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

MANAGEMENT OF CASH FLOW OF THE ENTERPRISE

В. П. Козлов

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

V. P. Kozlov

Ph. D. of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance and Banking, Vasyl’s Stus Donetsk National University, Vinnytsia

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНОГО ОБЛІКУ

L. A. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF THE ACCOUNTING CYCLE GENERALIZATION OF CURRENT ACCOUNT DATA

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. I. Tymchenko

senior lecturer, department of economics and law, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

А. С. Росохата

к. е. н.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

A. S. Rosohata

PhD

METHODICAL PRINCIPLES OF ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, докторант Маріупольського державного університету

А. С. Нанавов

канд екон. наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОСТУ ВВП УКРАЇНИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ: ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

V. Panchenko

PhD, Post-PhD student at Mariupol State University, Ukraine

A. S. Nanavov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC MODELING OF GDP GROWTH SCENARIOS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NEOPROTECTIONISM: PROJECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

М. А. Яковенко

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

S. Zalyubovska

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

M. Yakovenko

lecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

SUBSTANTIATION OF DIRECTIONS OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗВ’ЯЗОК З ГЛОБАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЛЮДСТВА

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S SELF-DETERMINATION AND DEEPENING OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY: THE RELATIONSHIP WITH GLOBAL PROBLEMS OF THE HUMANITY

П. А. Лещенко

аспірант, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ В УКРАЇНІ

P. A. Leshchenko

PhD, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

COMPARISON OF THE METHODS FOR INFLATION EXPECTATIONS ANALYSIS IN UKRAINE

М. А. Усов

аспірант кафедри економіки і маркетингу НТУ «ХПІ»

СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ, ЯК НАПРЯМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

M. A. Usov

post-graduate student of the Department of Economics and Marketing NTU "KhPI"

THE ESSENCE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS, AS A WAY OF ATTRACTING INVESTMENT RESOURCES

К. Г. Салаев

аспирант кафедры менеджмента инновационной деятельности и инвестиционной деятельности, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, г. Киев

ЭФФЕКТИВНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Kanan H. Salayev

graduate student of Department of Innovation and Investment Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

EFFICIENT SUBSOIL USE AS THE BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

К. Г. Салаєв

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Т. О. Ніколайчук

магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

КОНТРАКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ВІДНОСИНАМИ З ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

T. O. Nikolaychuk

Master of Law, postgraduate Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine ORCID:0000-0001-6268-7723

CONTRACT AS A TOOL OF LABOR RELATIONS' MANAGEMENT WITH THE NATURAL RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS

В. Ю. Бондар

аспірант кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

V. Bondar

PhD student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

THE ESSENCE OF THE CONCEPT "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE"

В. В. Гой

здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

V. Goi

Applicant of the Department of Economics of Municipal Enterprises, A. M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy

О. Vasyliev

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of Economic Consulting, Kharkiv National Economic University named after Simon Kuznets

ANTICRISIS MANAGEMENT AT CORPORATE ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

Т. В. Скарбовійчук

аспірантка Вінницького національного аграрного університету

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ ТА ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ АГРАРНОГО РЕГІОНУ

Tatyana Skarbovychyuk

Graduate student of Vinnytsia national agrarian university

FEATURES OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF SMALL CITIES AND THE REGIONAL CENTER OF AGRARIAN REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця