Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.8

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.0

М. О. Кизим

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,директор НДЦ ІПР НАН України

Г. В. Крамарев

кандидат економічних наук, здобувач НДЦ ІПР НАН України

АНАЛІЗ ПРОГРЕСИВНОСТІ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Mykola Kyzym

Doctor of Sciences (Economics), Professor,Corresponding Member of NAS of Ukraine,Director of the Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

Hennadii Kramarev

Candidate of Sciences (Economics), Applicant,Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

ANALYSIS OF THE PROGRESSIVITY OF THE INDUSTRY STRUCTURE AND ITS INFLUENCE ON THE ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, Польща

А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. О. Галімук

аспірант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Л. Д. Лозінська

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Katerуna V. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University,Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, Poland

Аndrij O. Pelechatyj

PhD in Economics, Doctoral Student,Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

Julia O. Galimuk

Postgraduate Student, Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

Lyubov D. Lozinska

Postgraduate Student,Department of Accounting and Audit State Pedagogical University"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.2

І. В. Саух

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингуЖитомирського державного університету імені Івана Франка

В. Г. Виговський

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваДержавного університету «Житомирська політехніка»

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

I. V. Saukh

Doctor of Economics,professor of Department of Economics, Management and Marketing,Zhytomyr State University named after Ivan Franko

V. H. Vyhovsky

PhD of Economics,associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurshipof the State University Zhytomyr Polytechnic

ANALYTICAL PROVISION FOR CREDIT ASSESSMENT OF THE LOAN

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.3

О. О. Веклич

доктор економічних наук, професор,головний науковий співробітниквідділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

СТРУКТУРА СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ (МЕХАНІЗМУ ЕКО-КОМПЕНСАЦІЇ)

O. O. Veklych

Doctor of Еconomics, Professor,Chief Scientist, Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”

STRUCTURE OF THE MODERN MECHANISM OF ENVIRONMENTAL COMPENSATION (OF THE ECO-COMPENSATION MECHANISM)

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.4

Л. П. Якимова

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

В. В. Сідлецька

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ: МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД

L. P. Yakymova

D.Sc. (Economics), professor, professor at the department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

V. V. Sidletska

master at the department of accounting and taxation,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

COST BEHAVIOR ANALYSIS: A MODELING APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.5

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАТРИЧНО-МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Science in Economics, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. B. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department,Lviv Polytechnic National Univesity

MATRIX-NETWORK APPROACH TO FORMING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.6

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

R. Zvarych

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic University

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

APPROACHES TO IDENTIFYING THE FORM OF CHINA’S ECONOMIC EXPANSION IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMY TRANSNATIONALIZATION: THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Р. Є. Зварич

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент,завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФОРМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ КНР В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : THE COMMERCIAL EXPANSION CASE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7

В. І. Франчук

доктор економічних наук, професор, проректорЛьвівського державного університету внутрішніх справ

І. О. Корчинський

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ

V. I. Franchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, ProrectorLviv State University of Internal Affairs

I. O. Korchynskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: HISTORICAL ASPECTS AND CHARACTERISTIC OF THE ESSENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.30

О. Ю. Ємельянов

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Olexandr Ymelyanov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University, Lviv

MODELING THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF INCREASING THE FLEXIBILITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.31

Н. А. Азьмук

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,заступник директора, Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТРАЄКТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

N. A. Azmuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing, Vice director, Cherkasy State Business-College, Cherkasy

LABOR VOLUNTEERING AS A TRAJECTORY FOR LABOR POTENTIAL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.32

Р. А. Муха

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій,Тернопільський національний економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations,Ternopil national economic university

CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.33

M. Chuprina

PhD in Economics, associated professor of the Department of Management,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

A. Verner

student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

CLOUD TECHNOLOGIES AS AN ELEMENT OF STARTUP PROJECTS MANAGEMENT

М. О. Чупріна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. І. Вернер

студентка, Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.34

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

METHODOLOGICAL BASICS OF THE MAIN STAGES OF MANAGEMENT DECISIONS DEVELOPMENT IN ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.35

Р. Я. Гугул

старший викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства ВННІЕ,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

R. Gugul

Senior Lecturer, Department of Legal Regulation of Economics and Law VESIE

THEORETICAL PRINCIPLES OF PROPERTY TAXATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.36

М. М. Александрова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»

В. В. Довгалюк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА РОЛЬ МІКРОСТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Maryna Aleksandrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State University

Vita Dovgaliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State University

ECONOMIC CONTENT AND THE ROLE OF MICROSURANCE AS AN ELEMENT OF SOCIAL PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.37

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНДЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. Openko

PhD, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INDEX EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF FORESTRY LAND USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.38

Ю. І. Головня

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

В. М. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та економіки підприємствУніверситет митної справи та фінансів

О. М. Трубей

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Yuliia Holovnia

Candidate of Economic SciencesAssociate professor of the department of public administrationKyiv national university of trade and economics

Viktoriia Іlchenko

Candidate of Economic SciencesUniversity of customs and finance

Oksana Ttrubei

Candidate of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Economics and Business FinanceKyiv national university of trade and economics

ENVIRONMENTAL BRANDING IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.39

В. А. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

О. В. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ВЕБСАЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ G2C В Е-УРЯДУВАННІ

V. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

O. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

WEB SITES OF THE AUTHORITIES AS A BASIC TOOL OF G2C IN E-GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.40

С. В. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та підприємництва,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ

S. V. Shulha

PhD in Economics, Аssociate professor, Аssociate professorof the Department of Audit and Entrepreneurship at National Academy of Statistics, Accounting and Audit

AUDIT SERVICES MARKET EFFICIENCY: METHODOLOGICAL PRINCIPLES AND EVALUATION INDICATORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.41

Г. В. Старченко

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Grygoriy Starchenko

Candidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

INNOVATIVE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: PROJECT-ORIENTED APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.42

Г. В. Козицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Національний університет «Запорізька політехніка»

СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Galyna V. Kozyts’ka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics,National University «Zaporizhzhya Polytechnic»

ESTABLISHMENT OF ELECTRONIC TRADE IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.43

О. П. Атаманюк

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Український інститут експертизи сортів рослин

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

E. P. Atamaniyk

PhD in Economics, Senior Researcher, Ukrainian institute for plant variety examination

FINANCIAL SUPPORT FOR EVENTS ORGANIZATION AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.44

М. В. Максімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Д. С. Чередниченко

студент 51-1ф, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

M. V. Maksimova

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Finance and Credit Department,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

D. S. Cherednichenko

student 51-1f, Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL APPROACHES TO FORMING THE SYSTEM OF ENTERPRISE PERFORMANCE MEASURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.45

Н. О. Андрусяк

кандидат економічних наук, доцент, кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ІНСТИТУЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

N. Andrusyak

Candidate of Science (Economics), associate professor, department of enterprise economics, accounting and auditing, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INSTITUTIONAL ELEMENTS OF REGIONAL COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.46

О. Л. Малін

к. ю. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

O. L. Malin

PhD (in Law), Associate Professor,Associate Professor of the Accounting, Analysis and Audit DepartmentOdessa National Polytechnic University, Odesa

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FORMATION AS A SYSTEM OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.47

О. С. Свістунов

к. е. н., докторант, Хмельницький національний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СИСТЕМИ

A. Svistunov

PhD in Economics, Doctoral candidate, Khmelnytsky National University

THE MAIN DIRECTIONS AND CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL RENEWAL AS A SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.48

С. О. Єрмак

к. е. н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Одеський національний політехнічний університет

І. М. Бойко

аспірант кафедри економіки підприємств, Одеський національний політехнічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Yermak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa National Polytechnic University

I. Boiko

Postgraduate student of the Department of Enterprises Economics, Odessa National Polytechnic University

IDENTIFICATION OF THE INNOVATION STRATEGY AND ITS PLACE IN THE GENERAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.149

В. С. Чернець

аспірант, Університет «Україна»

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

V. S. Chernets

graduate student, University "Ukraine"

ECOLOGICAL AND ECONOMIC FEATURES OF MANAGEMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.150

Х. Б. Джурик

аспірантка кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Kh. Dzhuryk

postgraduate student of the Department of Finance,National University «Lviv Polytechnics», Lviv, Ukraine

BUILDING AN EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.151

А. С. Лащ

аспірант, Східноєвропейський національний університет iменi Лесі Українки, м. Луцьк

КООПЕРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

A. S. Lashch

Ph.D. student, Lesya Ukrainka Eastern European National University

COOPERATION: PREREQUISITES FOR ORIGIN AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.152

О. О. Гайдукова

асистент кафедри управління проектами та безпеки підприємства,Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ»

O. Haidukova

Senior teacher of project management and enterprise security departmentYuriy Fedkovich National University of Chernivtsi

THE THEORETICAL ASPECTS OF CONCEPT “ELECTRONIC TRADE”

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.153

К. В. Снігур

асистент кафедри туризму та країнознавства,Донецький національний університет економіки і торгівліімені Михайла Туган-Барановського

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТІВ ДО КРАЇН ЄВРОПИ

Kateryna Snihur

Assistant of the Department of Tourism and Country Studies,Donetsk National University of Economics and Tradenamed after Mykhailo Tugan-Baranovsky

DYNAMICS OF NUMBER OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.154

В. М. Паршаков

здобувач кафедри обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

СТРАТЕГІЧНИЙ АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА

V. M. Parshakov

applicant of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr Polytechnic State University

STRATEGIC AUDIT OF MINING ENTERPRISES: ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»