Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.8

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.1

Yu. Safonov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

H. Hryhoriev

Doctor of Economic Sciences, Associate professor,National University of “Kyiv – Mohyla Academy”

IS SOVEREIGN DEBT RESISTANCE OVERCOMING A PREMISE OF SOVEREIGN DEFAULT PATH DEPENDENCE OCCURENCE?

Ю. М. Сафонов

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Г. С. Григор’єв

д. е. н., доцент, Національний Університет «Києво – Могилянська академія»

ЧИ Є ПРОТИДІЯ ПОДОЛАННЮ СУВЕРЕННОГО БОРГУ ПЕРЕДУМОВОЮ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗВИТКУ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТУ?

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.2

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC MECHANISMS OF THE POLICY FOR COUNTERACTING SEPARATISM AND IRREDENTISM IN UKRAINE: ECONOMIC SECURITY AS A DETERMINANT OF STATE INTEGRITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.3

Т. В. Березянко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,National University of Food Technologies

CURRENT ISSUES OF CORPORATE GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.4

О. М. Тимченко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

Є. С. Осадчий

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник НДІ Економічного розвитку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ СЕГМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВИХ БОРЖНИКІВ В УКРАЇНІ

O. Tymchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

Ie. Osadchyi

PhD in Economics, Associate Professor, Senior researcher at Research Institute of Economic Development, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

INSTITUTIONAL CAPACITY TO IMPLEMENT THE MODEL OF TAX DEBTOR'S SEGMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.5

P. Nikiforov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Babukh

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ye. Venher

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

FINTECH SERVICES MARKET IN UKRAINE: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROSPECTS

П. О. Нікіфоров

д. е. н., професор, завідувач кафери фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

І. Б. Бабух

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Є. І. Венгер

к. е. н., в.о. доцента кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РИНОК ФІНТЕХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.6

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

V. Kovalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DIAGNOSIS OF FINANCIAL STATUS OF BANKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.7

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy of the Classical Private University, Zaporozhye

ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.8

Л. Б. Колінець

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

С. В. Радинський

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна

ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН

L. Kolinets

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

S. Radynskyy

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine

THE IMPACT OF THE GROWTH OF MILITARY EXPENDITURE ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.9

І. Б. Чичкало-Кондрацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

А. А. Буряк

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Д. С. Кондрацька

студентка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SMART CITIES У КРАЇНАХ СВІТУ

I. Chychkalo-Kondratska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

A. Buriak

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

D. Kondratska

student of the Department of International Economic Relations and Tourism,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

FEATURES OF CREATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.10

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. І. Стаднік

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

L. Stadnik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

PROTECTION OF THE CONSUMER RIGHTS IN THE FIELD OF ECONOMICS AND TRADE ORGANIZATION: CONCEPTUAL PRINCIPLES AND ECONOMIC ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.11

Т. А. Заяць

д. е. н., професор, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ

T. Zaiats

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

STATE REGULATION PRIORITIES OF INNOVATIVEACTIVITY IN THE CONSTRUCTION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.12

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЇ

K. Andriushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor , Professor of the Department of business economics and entrepreneurship, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF COMPANIES COMMERCIALISATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.13

Г. Т. П’ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

Л. В. Лукашова

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВІД ЕВОЛЮЦІЇ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО НОВИХ ПРИНЦИПІВ

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

L. Lukashova

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral student of the Department of Management Kyiv National University of Trade and Economics

THE CONCEPTION OF ENTREPRENEURSHIP’ FACILITATION: FROM THE EVOLUTION OF ENTREPRENEURSHIP THEORY TO NEW PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.14

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. С. Новак

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЛЬ АГРАРНИХ РОЗПИСОК У РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

О. Novak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

THE ROLE OF AGRARIAN RECEIPTS IN THE DEVELOPMENT OF CREDITING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.15

N. Metelenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance, Zaporizhzhya National University, Engineering Educational-Scientific Institute

I. Silina

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance,Zaporizhzhya National University,Engineering Educational-Scientific Institute

O. Yaryshko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Information economics, Entrepreneurship and Finance, Zaporizhzhya National University, Engineering Educational-Scientific Institute

INFORMATION - ANALYTICAL PROCEDURES OF THE EXPERT RESEARCH OF THE BANKRUPT ENTERPRISE

Н. Г. Метеленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

І. В. Сіліна

к. е. н., доцент, кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

О. В. Яришко

к. е. н., доцент, кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, Запорізький національний університет, Інженерний навчально-науковий інститут

ІНФОРМАЦІЙНО – АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА – БАНКРУТА

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.16

О. Ю. Кудріна

д. е. н., професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

В. А. Омельяненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

О. М. Омельяненко

аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

O. Kudrina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

V. Omelyanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

O. Omelyanenko

Postgraduate student of the Department of Business Economics and Administration,Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko

STRATEGIC ASPECTS OF INNOVATION POLICY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SECURITY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.50

М. А. Кузнєцова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та управління проектами,Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, м. Одеса

Ю. І. Гуйгова

студентка магістратури ННІ “Бізнесу та соціальних комунікації”,Одеська національна академія зв’язку імені О.С.Попова, м. Одеса

РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

М. Kuznietsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management Odessa National Academy of Communications named after А.S. Popova, Odessa

Y. Huihova

Master's student at the Institute of “Business and Social Communications”, Odessa National Academy of Communications named after А.S. Popov, Odessa

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE BANKING SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.51

А. В. Буряк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет

В. В. Хорішок

студентка, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", Сумський державний університет

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

A. Buriak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

V. Khorishok

student of the Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.52

В. Г. Виговський

к. е. н, доцент кафедри менеджменту і підприємництва, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. А. Виговська

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

В. В. Хвіст

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ ЯК ВНУТРІШНЄ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

V. Vygovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University

O. Vygovska

Postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

V. Khvist

Postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University

DEPRECIATION DEDUCTIONS AS AN INTERNAL SOURCE OF FINANCIAL SUPPORT OF ENTERPRISES OF THE TRANSPORT INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.53

Л. В. Юрчишена

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ

L. Yurchyshena

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Vasyl' Stus Donetsk National University

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND IMPLEMENTATION IN UNIVERSITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.54

І. І. Пасінович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська Політехніка»

О. А. Сич

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджментуЛьвівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. Pasinovych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

O. Sych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management Ivan Franko National University of Lviv

MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.55

Г. Л. Чміль

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі

СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

H. Chmil

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Commercial Activities, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

SOCIAL MEDIA MARKETING AS A TOOL FOR PROMOTING SERVICES OF A HOSPITALITY COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.56

П. І. Островерх

к. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Н. А. Рудковська

магістр економіки (бізнес-економіка), Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

P. Ostroverkh

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

T. Moryak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

N. Rudkovska

Master of Economics (Business economics), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE LEVEL OF MONOPOLIZATION OF ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.57

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Bakhur

chief consultant Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies, The National Institute for Strategic Studies

DETERMINATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.58

А. П. Гейдор

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. В. Заремба

засновник бренду L.A.Technique,магістр факультету цифрової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

A. Heidor

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

K. Zaremba

CEO L.A.Technique, Master of Faculty of Digital Economy, Kyiv National University of Trade and Economics

BUSINESS PROCESSES OF SMALL BUSINESS ENTITIES: OPTIMIZATION AND DETERMINATION OF EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.59

О. С. Вишневський

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ІНСТИТУТ СТРАТЕГУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО ПОРЯДКІВ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В УКРАЇНІ

O. Vyshnevskyi

PhD in Economics, Senior researcher of the Department of Regulatory Policy and Entrepreneurial Development, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

INSTITUTE OF STRATEGIZING AS A TOOL OF THE TRANSITION TO OPEN-ACCESS ORDERS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.60

О. А. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський національний політехнічний університет, Одеса

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

O. Kravchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management, Odessa National Polytechnic University, Odessa

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF MOTIVATION OF WORK OF MANAGEMENT STAFF AT THE PRODUCTION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.61

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань, Тернопільського національного економічного університету

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

I. Bilous

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial Investigations, Ternopil National Economic University

THE MAIN FACTORS INFLUENCING AND THREATENING THE FINANCIAL SECURITY OF THE HOUSEHOLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.62

І. С. Луценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАПОРУКА ДОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДО ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

І. Lutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

EFFICIENCY OF TAX CONTROL AS A GUARANTEE OF ADDITIONAL REVENUES OF FINANCIAL RESOURCES TO THE CONSOLIDATED BUDGET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.63

Н. М. Проценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

N. Protsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

THE DEMOGRAPHIC CRISIS IN THE CONCEPT OF DEVELOPMENT HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.64

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

к. е. н., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Р. Я. Іванців

дослідник кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

О. Melnyk

PhD in Economics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

R. Ivantsiv

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

EFFECTIVE MEANS OF RESOLVING BUSINESS CONFLICTS IN A MARKET ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.65

Г. Й. Лучко

к. е. н, доцент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

І. В. Когут

старший викладач кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

H. Luchko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management Technologies, National University “Lviv Polytechnic”

I. Kohut

Senior Lecturer of the Department of Management Technologies, National University “Lviv Polytechnic”

CURRENT PROJECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.66

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

Ю. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, старший науковий співробітник, Сумський державний університет

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

N. Illiashenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

Yu. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration, Sumy State Pedagogical University named after Makarenko, Senior Research Fellow, Sumy State University

THE SYSTEM OF OPTIMIZATION CRITERIA FOR SELECTION THE STRATEGIES OF ADVANCING INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.67

Л. Б. Прокопович

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ВИБОРУ БАЗИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

L. B. Prokopovich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

N. V. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

USING OF DATA MINING METHODS FOR SELECTION OF ALLOCATING BASE OF OVERHEAD EXPENSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.68

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, Луцьк

О. В. Стащук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та кредиту,Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, Луцьк

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗРОСТАННЯ

T. Shmatkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

O. Stashchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance and Credit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

MANAGEMENT OF THE STAFF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF INCLUSIVE GROWTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.69

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДО АКСІОМАТИКИ ТЕОРІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

TO THE AXIOMATICS OF THE THEORY OF SYNERGETIC MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.70

О. П. Горлова

старший викладач кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ

O. Gorlova

Senior Lecturer of the Department of Economics of Enterprise and Business Organization, Odessa National Economic University

THEORETICO-METHODOLOGICAL APPROACHES FOR DEVELOPMENT OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.71

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

А. О. Вербицька

студентка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

T. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor,National Economy and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

A. Verbytska

student, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

MODEL BUILDING AND ASSESSMENT OF THE FISCAL CAPACITY OF UNITED LOCAL COMMUNITIES IN UKRAINE: A REVIEW ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.72

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia NationalAgrarianUniversity, Vinnytsia

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE ANALYTICAL SERVICE OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.73

Т. В. Марусей

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

T. Marusei

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

DIGITALIZATION OF THE TOURIST SECTOR AS A TOOL OF DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.74

І. О. Царенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Н. С. Красножон

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

I. Tsarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University

N. Krasnozhon

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University

E-GOVERNMENT AS A TOOL FOR STRENGTHENING THE COUNTRY’S COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.75

Н. В. Пахота

старший викладач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Pakhota

Senior Lecturer of the Department of management and public administration;State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL CULTURE MANAGEMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.76

С. М. Белінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник завідувача кафедри обліку і аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗЕМЕЛЬНІ ЕКОСИСТЕМНІ АКТИВИ В ЗВІТНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Belinska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing,Deputy Head of the Department of Accounting and Auditing,Petro Mohyla Black Sea National University

DIRECTIONS OF FORMATION OF INFORMATION ON LAND ECOSYSTEM ASSETS IN THE REPORTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.150

Т. О. Ніколайчук

Магістр правознавства, аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

DATENSCHUTZ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

T. Nikolaychuk

Master of law, Postgraduate student, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

DATENSCHUTZ AS STABILIZING'S TOOL THE SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.151

В. В. Кривіцька

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. В. Зянько

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Kryvitska

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

V. Zianko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Innovative Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

MECHANISM OF MANAGEMENT THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.152

Д. А. Симоненко

аспірант, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

D. Symonenko

Postgraduate student, Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

INFRASTRUCTURE PROJECTS AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RESORT AND RECREATIONAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.153

Д. А. Крапивіна

здобувач, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ МЕДІА ПЛАТФОРМАМИ

D. Krapyvina

Сandidate for a degree, Mykolaiv V.O.Sukhomlynskyi National University

THE CURRENT STATE OF MANAGEMENT OF REGIONAL MEDIA PLATFORMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.154

В. П. Варга

магістрант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Varga

Master student, Uzhgorod National University

DIGITALIZATION AS ONE OF THE FACTORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.155

Д. І. Повзун

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

D. Povzun

Postgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY AS THE MAIN COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.156

В. В. Дмитрук

інженер, Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

ВЕКТОР ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dmytruk

Engineer, "Regal Petroleum Corporation Limited" Representation

VECTOR OF VALUE-BASED MANAGEMENT OF OIL AND GAS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.157

В. А. Топило

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Topilo

Postgraduate student of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

IMPLEMENTATION OF BUDGETING SYSTEMS ON RECEPTIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»