Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 8, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.8

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1

С. В. Васильчак

д. е. н., професор, професор кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

О. В. Жовніренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу та права, м. Київ, Україна

В. О. Рубежанська

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", м. Старобільськ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

S. Vasylchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Social, Behavioral, Humanitarian Sciences and Economic Security, Lviv state University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

O. Zhovnirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Kiev Cooperative Institute of Business and Law, Ukraine, Kyiv

V. Rubezhanska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine, Starobilsk

MODELING OF THE INNOVATIVE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT: FORMATION OF FINANCIAL AND HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.2

О. В. Банар

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та економіки, Міжнародний Європейський Університет

Н. О. Петренко

д. е. н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ДЕРЖАВИ

O. Banar

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Management and Economics, International European University

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Uman National University of Horticulture

THE CONCEPT OF STRATEGISM IN THE CONTEXT OF STRATEGIC AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.3

Л. Є. Купінець

д. е. н., завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів,Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Г. О. Тютюнник

к. е. н., науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

АТМОСФЕРА СЕРЕДОВИЩА МІСТА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО УРБАНІЗМУ

L. Kupinets

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions,Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher of the Department of Economic and Ecological Problems of Coastal Regions, Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research of NASU

ATMOSPHERE ENVIRONMENT OF THE CITY AS THE BASIS OF SUSTAINABLE URBANISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.4

О. В. Виноградова

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

Н. Б. Писар

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

Н. І. Дрокіна

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій

О. В. Литвинова

к. е. н., доцент, Державний університет телекомунікацій

І. О. Совершенна

к. т. н., доцент, Державний університет телекомунікацій

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ ЯК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗА ПРИНЦИПАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. Vynogradova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

N. Pysar

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

N. Drokina

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing, State University of Telecommunications

O. Lytvynova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, State University of Telecommunications

І. Sovershenna

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, State University of Telecommunications

USE OF DIGITAL PROMOTION TOOLS AS A FIXED MEANS OF MARKETING COMMUNICATIONS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5

Л. М. Сатир

д. е. н., професор,завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

А. О. Шевченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

В. В. Новікова

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

АНАЛІЗ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА АНАЛІТИКИ БІЗНЕСУ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian Universit

A. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business, Trade and Exchange activities, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Novikova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies,Bila Tserkva National Agrarian University

ANALYSIS, MODELING AND FORECASTING OF THE STOCK MARKET AS A GUARANTEE OF AN EFFECTIVE ECONOMY AND BUSINESS ANALYTICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.6

О. В. Мороз

д. е. н, професор, професор кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

Н. П. Карачина

д. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

В. М. Семцов

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

В. М. Мирончук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інституту економіки Західноукраїнського національного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ТЕОРІЇ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

N. Karachyna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Marketing and Economics, Vinnytsia National Technical University

V. Semtsov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

V. Myronchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa research institute of Economics West Ukrainian National University

METHODOLOGY AND METHODS OF THE THEORY OF UNOBSERVED ECONOMICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.7

Т. О. Кричевська

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник відділу економічної теорії,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ГЛОБАЛЬНІ І НАЦІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ ТА ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

T. Krychevska

Doctor of Economic Sciences, Leading Research Fellow,Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

GLOBAL AND DOMESTIC FACTORS OF EFFICIENCY FOR MONETARY AND FISCAL STIMULUS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.8

М. В. Ситницький

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

К. В. Розбейко

Проектний Менеджер відділу досліджень та розробок,Ubisoft Ukraine, м. Київ

ПОБУДОВА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ГНУЧКОГО ВІДВІДУВАННЯ ОФІСУ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19

M. Sitnicki

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Head of the Department of Management of Innovation and Investment activities,Taras Svevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. Rozbeiko

Project Manager in R&D Department, Ubisoft Ukraine, Kyiv

DEVELOPING METHODICAL APPROACH TO THE STRATEGIES DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES UNDER FLEXIBLE OFFICE CIRCUMSTANCES AFTER COVID-19’S PANDEMIC ENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.9

К. А. Пріб

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІНВЕСТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

K. Prib

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and Business Management, National University "Kyiv-Mohyla Academy"

IMPACT OF DECENTRALIZATION PROCESSES ON INVESTMENT AND TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.10

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

В. В. Хвіст

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ АМОРТИЗАЦІЇ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАУКАХ

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Finance and Credit, State University "Zhytomyr Politechnika"

V. Khvist

Postgraduate student, State University "Zhytomyr Politechnika"

THE ESSENCE AND CONCEPTS OF DEPRECIATION IN FUNCTIONAL ECONOMIC SCIENCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.11

О. О. Непочатенко

д. е. н., професор, ректор, Уманський національний університет садівництва

С. А. Пташник

к. е. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Nepochatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Uman National University of Horticulture

S. Ptashnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Uman National University of Horticulture

FINANCIAL MANAGEMENT AS A NECESSARY COMPONENT EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.12

Т. В. Березянко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологій

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНІ ТРУДОВІ ПРАКТИКИ В НЕСТАНДАРТНИХ УМОВАХ

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, National University of Food Technologies

SOCIALLY RESPONSIBLE LABOR PRACTICES IN NON-STANDARD CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.13

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

КОМПЕТЕНТНІСНО-РОЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ КОМАНД У ТОП-МЕНЕДЖМЕНТІ

V. Plaksiyenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

L. Yloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

COMPETENCE AND ROLE BASED APPROACH TO FORMING WORKING TEAMS IN TOP MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.70

Ю. П. Мазур

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційний технологій,Уманський національний університет садівництва

П. М. Боровик

к. е. н., доцент, доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру,Уманський національний університет садівництва

С. В. Журило

к. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці,Уманський національний університет садівництва

Ю. Ю. Косенко

викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності,Уманський національний університет садівництва

Л. І. Головкіна

викладач кафедри прикладної інженерії та охорони праці,Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК IT ГАЛУЗІ ЯК ОСНОВА СПІВПРАЦІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ

Yu. Mazur

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Technologies,Uman National University of Horticulture

P. Borovyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Geodesy, Cartography and Cadastre,Uman National University of Horticulture

S. Zhurilo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Engineering and Labor Protection,Uman National University of Horticulture

Yu. Kosenko

Lecturer of the Department of Ecology and Safety of Life,Uman National University of Horticulture

L. Holovkina

Lecturer of the Department of Applied Engineering and Labor Protection,Uman National University of Horticulture

DEVELOPMENT OF IT INDUSTRY AS A BASIS FOR COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, SCIENCE AND BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.71

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

О. Ю. Могилевська

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, Київський міжнародний університет, Київ, Україна

Л. В. Романова

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, Україна

ТОРГІВЛЯ ІНДЕКСАМИ НА РИНКУ КАПІТАЛІВ: ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ

A. Slobodianyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Mogilevskaja

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship, Management, Kyiv International University, Kyiv, Ukraine

L. Romanova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine

TRADING IN CAPITAL MARKET INDICES: AN EFFECTIVE MEANS OF ATTRACTING SPECULATIVE CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.72

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Yu. Masyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INSURANCE RELATIONS IN AGRICULTURE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.73

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

С. М. Голубка

д. е. н., професор, радник, Рахункова палата України

ШЕРІНГОВА ЕКОНОМІКА: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ШЛЯХУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

S. Holubka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Counselor, Accounting Chamber of Ukraine

SHARING ECONOMY: DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTREPRENEURSHIP ON THE WAY TO INDUSTRY 4.0

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.74

Ю. О. Соколова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Національний університет «Запорізька політехніка»

Н. М. Павлішина

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та логістики, Національний університет «Запорізька політехніка»

РОЛЬ РИНКОВИХ СИЛ В ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

N. Pavlishina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Zaporizhzhia Polytechnic National University

THE ROLE OF MARKET FORCES IN THE PROCUREMENT ACTIVITY OF THE STATE-FORM OWNED ENTERPRISE IN TERMS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.75

П. К. Бечко

к. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Н. В. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

С. А. Власюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. С. Наталич

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ

P. Becko

PhD in Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

S. Vlasyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman

S. Natalych

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, Uman National University of Horticulture, Uman

IMPROVING THE CREDIT MARKET REGULATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.76

М. Й. Романчукевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, Західноукраїнський національний університет

І. М. Білецька

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту, Західноукраїнський національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ КРИЗИ

M. Romanchukevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Marketing and Management, Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management, West Ukrainian National University

I. Biletska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Head of International Economics, Marketing and Management Department Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management West Ukrainian National University

SPECIFICS OF USING MODERN MARKETING TOOLS UNDER CONDITIONS OF CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.77

О. А. Кузьменко

к. е. н., доцент, Міжнародний європейський університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ ЗЕРНА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Kuzmenko

PhD in Economics, Associate Professor, International European University

ORGANIZATION OF GRAIN SALE OF CEREAL CROPS BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.78

О. В. Ревенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Revenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE INFLUENCE OF TAX FACTORS ON THE ENTERPRISE RESULTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.79

І. В. Діденко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

А. Ю. Єфіменко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ПОНЯТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

І. Didenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics,Sumy State University

A. Yefimenko

Postgraduate student of the Department of Economic Cybernetics,Sumy State University

ANALYSIS OF THEORETICAL FEATURES OF THE CONCEPTS OF BANKING SYSTEM CAPITALIZATION AND MACROECONOMIC STABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.80

Е. А. Каражия

старший викладач кафедри економіки, права та управління бізнесом,Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

E. Karazhia

Senior Lecturer of the Department of Economics, Law and Business Management,Odessa National Economic University

PROBLEMS AND PREREQUISITES FOR FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF COMMUNICATION SUPPORT OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.81

N. Bezrukova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

V. Svichkar

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Tourism, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava

CONSULTING ACTIVITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.82

Г. Ю. Аніщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

Н. А. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ В УМОВАХ «ОБ’ЄДНАНОЇ ЗАРПЛАТНОЇ ЗВІТНОСТІ»

H. Anishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

N. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

ACCOUNTING AND AUDIT OF PAYMENTS TO EMPLOYEES IN THE CONDITIONS OF "JOINT SALARY REPORTING"

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.83

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

H. Khrystenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

I. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.84

Я. В. Крутогорський

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

ПЕРСПЕКТИВИ ЛОГІСТИКИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

Y. Krutogorskiy

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

PERSPECTIVES FOR ENERGY SUPPLY LOGISTICS FROM ALTERNATIVE SOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.85

О. О. Вороніна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

ВПЛИВ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Voronina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economy, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

INFLUENCE OF EXCHANGE RATE DYNAMICS ON FOREIGN ECONOMIC OPERATIONS OF UKRAINIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.86

С. О. Михайловина

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

О. М. Матрос

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

О. М. Поліщук

к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

«ХМАРНІ» ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

S. Mykhailovyna

PhD in Economics, Associate Professor,Uman national university of horticulture

O. Matros

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

O. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

CLOUD TECHNOLOGIES AS AN IMPORTANT ASPECT OF THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND TAXATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.87

І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Г. І. Ляхович

д. е. н., професор, директор,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

О. В. Вакун

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and Accounting, State University «Zhytomyr Polytechnic», Zhytomyr

H. Liakhovych

Doctor of Economics, Professor, Director,Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

О. Vakun

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.88

Н. П. Левковець

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет, Київ, Україна

Л. М. Бабич

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

Н. П. Теслюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

С. А. Наконечна

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

О. І. Гуцалюк

асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту,Національний транспортний університет

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

N. Levkovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

L. Babych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

N. Tesliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

S. Nakonechna

Senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

O. Hutsaliuk

Assistant of the Department of Finance, Accounting and Auditing, National Transport University, Kyiv, Ukraine

FINANCIAL SECURITY OF INSURANCE COMPANIES IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL CHANGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.89

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики,Одеський національний економічний університет

А. М. Березорудський

магістр, Одеський національний економічний університет

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

А. Berezorudsky

Master's, Odessa National Economic University

STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.90

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиЗахідноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

Н. В. Мацедонська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиЗахідноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ЗМІН У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

L. Shtefan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsa Educational and Scientific Institute of Economics West Ukrainian National University, Vinnytsa, Ukraine

N. Matsedonska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsa Educational and Scientific Institute of Economics West Ukrainian National University, Vinnytsa, Ukraine

KEY TRENDS OF CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.91

А. С. Карнаушенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет

СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Finance,Kherson State agrarian and economic University

INSURANCE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.92

С. М. Синиця

к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

В. І. Данилишин

к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ PR В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Synytsia

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

V. Danylyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Institute of Management of West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

PECULIARITIES OF PR IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.93

Р. П. Задорожна

к. е. н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

В. М. Кепко

к. е. н, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЯК ОСНОВА КВАЛІМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

V. Kepko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

METHODOLOGY OF THE PROJECT MANAGEMENT AS A BASE OF QUALIMETRIC ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.94

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

Р. А. Дименко

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення, Університет банківської справи

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

R. Dymenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Welfare, Banking University, Lviv, Ukraine

EXPERT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.95

І. В. Минчинська

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,Університет державної фіскальної служби України

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

I. Mynchynska

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics,The University of the State Fiscal Service of Ukraine

EFFECTIVENESS OF STATE REGULATION OF ENTERPRISES BANKRUPTCY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.96

В. А. Москаленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

І. С. Рябченко

здобувач другого (магістерського) рівня,Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів, Україна

ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ МАРКЕТИНГУ

V. Moskalenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing,PR Technologies and Logistics, Chernihiv Polytechnic National University

I. Ryabchenko

Master's student of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv Polytechnic National University

INNOVATIONS AS A MARKETING OBJECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.97

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм,Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

О. М. Шаровара

к. т. н., доцент кафедри управління проектами,Київський національний університет будівництва і архітектури

ТІСНОТА ЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМУТАНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

O. Sharovara

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Project Management,Kyiv National University of Construction and Architecture

CLOSENESS BETWEEN COMMUTATIVE COMPETITIVE STRATEGY AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.98

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. О. Погромський

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Т. М. Михайлова

магістр факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

КАДРОВА ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

V. Pohromskyi

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

T. Mikhailova

Master's student of the Department of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

HUMAN RESOURCES DIAGNOSTICS AS A TOOL FOR EVALUATION OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT EFFICIENCY OF HEALTHCARE INSTITUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.99

Ю. А. Опанасюк

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

В. В. Мартинець

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., доцент, старший викладач кафедри управління імені О. Балацького, Сумський державний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Yu. Opanasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

V. Martynets

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

Yu. Matvieieva

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Oleg Balazkiy Department of Management, Sumy State University

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE IN UNCERTAINTY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.100

В. В. Сідляр

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політикиЗахідноукраїнського національного університету

В. А. Валігура

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політикиЗахідноукраїнського національного університету

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІСКАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

V. Sidliar

PhD in Economics, Associate Professor,West Ukrainian National University, Ternopil

V. Valihura

PhD in Economics, Associate Professor,West Ukrainian National University, Ternopil

PROBLEMS OF CUSTOMS PAYMENTS ADMINISTRATION THROUGH THE PRISM OF FISCAL THREATS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.101

О. М. Ярош

к. е. н., провідний науковий співробітник відділу дослідження ризиків у сфері зайнятості населення, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

СУЧАСНІ РИЗИКИ У СФЕРІ ЗАЛЕЖНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВІД ЇЇ УМОВ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

O. Yarosh

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Risk Research in the Field of Employment, Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

MODERN RISKS IN THE FIELD OF SALARY DEPENDENCE ON WORKING CONDITIONS AND INSTRUMENTS FOR THEIR MINIMIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.200

О. О. Вольвач

аспірант 1 року навчання, спеціальність «Менеджмент», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН ПЛАТІЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

O. Volvach

Postgraduate student of 1 year of study, specialty "Management", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE CURRENT STATE OF PAYMENT TECHNOLOGIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.201

Д. О. Хмелевський

магістр, аспірант ІІІ року навчання, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

D. Khmelevskyi

Mаstеr's dеgrее, Postgraduate student of III year study, Vinnytsia National Agrarian University

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S COMPETITIVE ADVANTAGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.202

О. Я. Ляшок

аспірант кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Liashok

Postgraduate student of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University

FEATURES OF INVESTING IN INNOVATIVE COMPETITIVENESS OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.203

О. М. Коморна

аспірант, Поліський національний університет

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ФУНКЦІЙ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

О. Komorna

Postgraduate student, Polissya National University

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND EFFICIENCY OF USING ECOSYSTEM FUNCTIONS IN THE FORESTRY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»