Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2010

А. М. Якимова

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

О. М. Герасименко

викладач кафедри економіки підприємства, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ВПЛИВ ІНДЕКСІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН, доцент кафедры «Менеджмент», СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

І. Л. Мельник

методист, викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

О. М. Губарик

к.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

І. В. Дук

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Волинський національний університет імені Лесі Українки

ОСНОВНІ УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. В. Зубко

аспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

О. І. Маслак

к.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Л. А. Квятковська

ст. викладач кафедри економіки Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Нишпал

асистент, Київський національний університет технологій та дизайну

ПАЛИВОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

А. І. Іващенко

аспірант кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Я. В. Гущак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, Харківський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДУ "ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН" В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. С. Зєніна-Біліченко

ст.викладач, Дніпродзержинський державний технічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

О. М. Кушнірчук-Ставнича

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В. І. Кончин

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університет

І. В. Ситник

студентка, Національний авіаційний університет

ЕФЕКТ ЗРОСТАЮЧИХ СКАЛЯРНИХ ДОХОДІВ: МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

В. В. Курищук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент, Запорізький національний університет

КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В АУДИТІ

Н. А. Одинцова

аспирант, ДонГУУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Л. П. Чорногуз

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Хворост

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

В. В. Железняк

аспірант, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Л. А. Шило

к.е.н, доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Рожков

аспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ

Т. В. Романова

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національниц технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. М. Сапачук

аспірант кафедри економічної теорії,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРОРІВНІ

О. О. Смірнов

кандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРЄМСТВ

В. Є. Реутов

кандидат економічних наук, доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛІГАЦІЙ

Н. В. Петровська

кандидат економічних наук старший науковий співробітник НЦД ПО, доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Божкова

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

А. О. Мельниченко

«ФІНАНСОВІ СХЕМИ» ЯК СПОВІЛЬНЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Г. М. Бойківська

здобувач кафедри економіки, організації та планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Ю. Мельников

здобувач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

О. В. Зубко

аспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри «Фінанси»,  Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

М. М. Пашко

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФОРМИ РУХУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

М. А. Міненко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

УМОВИ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО ФАХОВОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Ю. Кравчук

магістрант, Вінницький національний технічний університет

Т. Л. Кліменко

магістрант, Вінницький національний технічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Кліменко

асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Боняр

к.е.н, доцент. кафедри „Перевезень і маркетингу”, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ В ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ

С. В. Козловський

к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Н. М. Нестеренко

магістрант

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»