EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2010

А. М. Якимова

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

О. М. Герасименко

викладач кафедри економіки підприємства, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ВПЛИВ ІНДЕКСІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

А. В. Большаков

кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН, доцент кафедры «Менеджмент», СЭГИ ТНУ им. В.И. Вернадского

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

І. Л. Мельник

методист, викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії, Київський університет туризму, економіки і права

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

О. М. Губарик

к.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

І. В. Дук

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Волинський національний університет імені Лесі Українки

ОСНОВНІ УМОВИ І ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. В. Зубко

аспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

О. І. Маслак

к.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Л. А. Квятковська

ст. викладач кафедри економіки Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Нишпал

асистент, Київський національний університет технологій та дизайну

ПАЛИВОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Н. С. Орлова

к. держ. упр., доцент кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

А. І. Іващенко

аспірант кафедри «фінанси», Донецький державний університет управління

УДОСКОНАЛЕННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Я. В. Гущак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Н. С. Маркова

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, Харківський національний економічний університет

ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ

С. А. Львіцина

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДУ "ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН" В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. С. Зєніна-Біліченко

ст.викладач, Дніпродзержинський державний технічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

О. М. Кушнірчук-Ставнича

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В. І. Кончин

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університет

І. В. Ситник

студентка, Національний авіаційний університет

ЕФЕКТ ЗРОСТАЮЧИХ СКАЛЯРНИХ ДОХОДІВ: МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

В. В. Курищук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. П. Шульга

доцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ЇХ ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент, Запорізький національний університет

КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В АУДИТІ

Н. А. Одинцова

аспирант, ДонГУУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ: ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Л. П. Чорногуз

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Хворост

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

В. В. Железняк

аспірант, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Л. А. Шило

к.е.н, доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Рожков

аспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. О. Яременко

аспірант, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ

Т. В. Романова

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національниц технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗРОСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. М. Сапачук

аспірант кафедри економічної теорії,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА МАКРОРІВНІ

О. О. Смірнов

кандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРЄМСТВ

В. Є. Реутов

кандидат економічних наук, доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБЛІГАЦІЙ

Н. В. Петровська

кандидат економічних наук старший науковий співробітник НЦД ПО, доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

М. П. Офік

здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КООПЕРУВАННЯ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Божкова

к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

А. О. Мельниченко

«ФІНАНСОВІ СХЕМИ» ЯК СПОВІЛЬНЮЮЧИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Г. М. Бойківська

здобувач кафедри економіки, організації та планування в АПК, Тернопільський національний економічний університет

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. Ю. Мельников

здобувач, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

О. В. Зубко

аспірант, КНТЕУ

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОДУКТАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

В. П. Пшенична

аспірант кафедри «Фінанси»,  Донецький державний університет управління

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

М. М. Пашко

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ФОРМИ РУХУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

М. А. Міненко

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

УМОВИ ПОБУДОВИ СТІЙКОГО ФАХОВОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Ю. Кравчук

магістрант, Вінницький національний технічний університет

Т. Л. Кліменко

магістрант, Вінницький національний технічний університет

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Кліменко

асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Боняр

к.е.н, доцент. кафедри „Перевезень і маркетингу”, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ В ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ

С. В. Козловський

к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Н. М. Нестеренко

магістрант

Н. Ю. Чорна

асистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця