EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2011

Є. М. Сич

д.е.н., проф., Національний авіаційний університет, м.Київ

Д. О. Сугоняко

ст. викладач, Державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТУРИЗМУ Й ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

С. О. Корецька

д.е.н., професор

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. О. Онищенко

доктор економічних наук, професор, ректор, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

В. Л. Стоєв

аспірант, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

О. М. Левченко

д.е.н., доц., декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету

А. В. Янішевська

аспірант Кіровоградського національного технічного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

І. Г. Манцуров

д.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки України

О. В. Нусінова

к.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Бережний

кандидат наук з державного управління, провідний спеціаліст відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. О. Яценко

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, начальник відділу експертно-аналітичної, інноваційної роботи та моделювання систем управління регіональними фінансами Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

С. М. Черненко

кандидат економічних наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

Т. В. Стройко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В. П. Марчук

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту факультету економіки та банківського права Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Сейфоллахи Моджтаба

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики,  Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СВОБОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИРАНА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Л. В. Юрчишена

к.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університету

В. П. Цибрій

магістр кафедри фінансів ВФЕУ

ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

М. І. Зеленська

викладач-стажист кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Української академії банківської справи Національного банку України»

ЦІНОВІ ІНДИКАТОРИ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Комеліна

доктор економічних наук, доцент, вчений секретар, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ

С. О. Коваленко

викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ЗАРУБІЖИЙ ДОСВІД

С. П. Дунда

ст. викладач кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ПРАЦІ НА РУХ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

І. П. Манжула

студент магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю «Економічна кібернетика» Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІДДАЛЕНИХ РОБІТНИКІВ

Л. Г. Миронова

к.е.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та статистики Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Н. Г. Євченко

к.е.н., ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

О. І. Шаманська

старший викладач, Вінницька філія Європейського університету

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

І. О. Бузаджи

аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій, м.Київ

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. Б. Брутман

Запорожский национальный технический университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Я. І. Мозговий

аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БАНКАХ

В. І. Черняк

доцент, к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ «ПІДПРИЄМСТВА» В ЗАВДАННЯХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. П. Амбрик

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСВІД США У ВИКОРИСТАННІ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ: ДЕРЖАВНИЙ ТА МУНІЦИПАЛЬНИЙ СЕКТОР

В. Г. Федорова

здобувач, Харківська національна академія міського господарства

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КЛАСТЕР»

Н. С. Яременко

аспірант кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

M&A В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ

Т. С. Патряк

аспірант, Тернопільський Національний Економічний Університет Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

CDS (КРЕДИТНІ ДЕФОЛТНІ СВОВИ) - ІНДЕКСИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

З. Я. Шацька

к.е.н, доц. Київській національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. М. Новосельцева

Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У ХАРЧУВАННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОХОДІВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЦІН НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

О. О. Євтушенко

магістр з банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Н. М. Вдовенко

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ В ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

М. Г. Олієвська

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. І. Федорак

к.е.н., доцент, Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права „КРОК”

Н. А. Даляк

асистент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ю. І. Швабу

аспіратка, ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Петрашова

ПрАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку», фінансовий директор

О. В. Мельников

канд. техн. наук, Українська академія друкарства, директор видавництва Української академії друкарства

А. М. Штангрет

канд. екон. наук, Українська академія друкарства, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. М. Салівончик

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

О. В. Чернецька

к.е.н, Дніпропетровський державний аграрний університет

Г. Є. Павлова

к.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. Ю. Подмарьов

аспірант 3-го року навчання без відриву від виробництва, кафедри міжнародних фінансів  спеціальність: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Українського Державного Університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

------------------------------

тези до дисертаційної роботи

МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

І. В. Кононова

аспірантка, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Пустяк

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Й. М. Дорош

Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Т. Г. Малишкіна

аспірант кафедри маркетингу ПВНЗ  «Європейський університет»

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

С. А. Денисенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ПРОТИРІЧ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

О. В. Родіонов

кандидат економічних наук,  ст. викладач каф. Економіки підприємства  та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ТА ОСВІТНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

В. В. Попович

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Одеський державний аграрний університет

СТАН ТА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця