Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2011

Є. М. Сич

д.е.н., проф., Національний авіаційний університет, м.Київ

Д. О. Сугоняко

ст. викладач, Державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТУРИЗМУ Й ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН І РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

С. О. Корецька

д.е.н., професор

РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В. О. Онищенко

доктор економічних наук, професор, ректор, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

В. Л. Стоєв

аспірант, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ

О. М. Левченко

д.е.н., доц., декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету

А. В. Янішевська

аспірант Кіровоградського національного технічного університету

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБИ В КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

І. Г. Манцуров

д.е.н., проф., директор НДЕІ Міністерства економіки України

О. В. Нусінова

к.е.н., доцент, професор Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ)

ПОБУДОВА ІЄРАРХІЧНОЇ СТРУКТУРИ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Я. В. Бережний

кандидат наук з державного управління, провідний спеціаліст відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. О. Яценко

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, начальник відділу експертно-аналітичної, інноваційної роботи та моделювання систем управління регіональними фінансами Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ

С. М. Черненко

кандидат економічних наук, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТОР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

Т. В. Стройко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В. П. Марчук

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту факультету економіки та банківського права Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Сейфоллахи Моджтаба

магистр МБА, аспирант кафедры международной экономики,  Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

СВОБОДНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИРАНА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Л. В. Юрчишена

к.е.н., доц. Вінницького фінансово-економічного університету

В. П. Цибрій

магістр кафедри фінансів ВФЕУ

ДОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

М. І. Зеленська

викладач-стажист кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Української академії банківської справи Національного банку України»

ЦІНОВІ ІНДИКАТОРИ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. В. Комеліна

доктор економічних наук, доцент, вчений секретар, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ

С. О. Коваленко

викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ І ЗАРУБІЖИЙ ДОСВІД

С. П. Дунда

ст. викладач кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ж. М. Балабанюк

докторант кафедри управління персоналом Міжрегіональної Академії управління персоналом м. Київ

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ПРАЦІ НА РУХ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

І. П. Манжула

студент магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю «Економічна кібернетика» Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ ВІДДАЛЕНИХ РОБІТНИКІВ

Л. Г. Миронова

к.е.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та статистики Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Н. Г. Євченко

к.е.н., ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ОЦІНКА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

О. І. Шаманська

старший викладач, Вінницька філія Європейського університету

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ

І. О. Бузаджи

аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

О. В. Ставицький

асистент кафедри фінансів, аспірант, Національний університет харчових технологій, м.Київ

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. Б. Брутман

Запорожский национальный технический университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Я. І. Мозговий

аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БАНКАХ

В. І. Черняк

доцент, к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ «ПІДПРИЄМСТВА» В ЗАВДАННЯХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л. П. Амбрик

аспірант, Тернопільський національний економічний університет

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

І. П. Петренко

асистент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДОСВІД США У ВИКОРИСТАННІ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ДЛЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ: ДЕРЖАВНИЙ ТА МУНІЦИПАЛЬНИЙ СЕКТОР

В. Г. Федорова

здобувач, Харківська національна академія міського господарства

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КЛАСТЕР»

Н. С. Яременко

аспірант кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

M&A В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ

Т. С. Патряк

аспірант, Тернопільський Національний Економічний Університет Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

CDS (КРЕДИТНІ ДЕФОЛТНІ СВОВИ) - ІНДЕКСИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

З. Я. Шацька

к.е.н, доц. Київській національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

О. В. Галаган

здобувач кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

А. М. Новосельцева

Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН У ХАРЧУВАННІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОХОДІВ СПОЖИВАЧІВ ТА ЦІН НА ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

О. О. Євтушенко

магістр з банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Н. М. Вдовенко

кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК АКВАКУЛЬТУРИ В ШТУЧНИХ ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ АДАПТАЦІЇ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

М. Г. Олієвська

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Рівненського інституту ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

В. І. Федорак

к.е.н., доцент, Інститут управління природними ресурсами Університету економіки та права „КРОК”

Н. А. Даляк

асистент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ю. І. Швабу

аспіратка, ПВНЗ «Європейський університет»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Петрашова

ПрАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку», фінансовий директор

О. В. Мельников

канд. техн. наук, Українська академія друкарства, директор видавництва Української академії друкарства

А. М. Штангрет

канд. екон. наук, Українська академія друкарства, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. М. Салівончик

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

О. В. Чернецька

к.е.н, Дніпропетровський державний аграрний університет

Г. Є. Павлова

к.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. Ю. Подмарьов

аспірант 3-го року навчання без відриву від виробництва, кафедри міжнародних фінансів  спеціальність: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Українського Державного Університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

------------------------------

тези до дисертаційної роботи

МЕХАНІЗМ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

І. В. Кононова

аспірантка, ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ

ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Пустяк

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Й. М. Дорош

Державне підприємство «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ЩОДО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Т. Г. Малишкіна

аспірант кафедри маркетингу ПВНЗ  «Європейський університет»

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Ю. Матвійчук

к.г.н., докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

С. А. Денисенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ПРОТИРІЧ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Л. О. Шпак

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

М. В. Городко

здобувач,Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Родіонов

кандидат економічних наук,  ст. викладач каф. Економіки підприємства  та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ТА ОСВІТНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

В. В. Попович

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Одеський державний аграрний університет

СТАН ТА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»