Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2012

О. В. Захарова

д.е.н., доц.

В. В. Колобова

ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

МОТИВАЦІЙНІ СПОНУКАННЯ РОБОТОДАВЦІВ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

П. В. Захарченко

д.е.н., профессор, заведующий кафедрою экономической кибернетики и финансов, Бердянский государственный педагогический университет

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

С. П. Лобов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та фінансового аналізу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

Л. В. Григор’єва

к.е.н., доцент кафедри післядипломної економічної освіти, Хмельницький національний університет

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТУВАННЯ

О. В. Соколовська

к.е.н., науковий співробітник ІЕП НАН України

УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. М. Завора

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. В. Чепурний

здобувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Г. В. Костюк

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

В. Ю. Худолей

к.е.н, доц., віце-президент з навчально-методичної роботи  Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая, м. Київ

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВИ

І. В. Тюха

к. е. н., доц. каф. менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЗАКОРДОННИХ РИНКІВ ЗБУТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Я. Я. Слабко

кандидат соціологічних наук доцент кафедри «Економіка підприємства», ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

О. М. Паливода

к.е.н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

Ю. А. Теміндарова

ст. викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

Є. В. Бондарець

магістр менеджменту малого та середнього бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

О. І. Зоріна

к. т. н., доцент, зав. каф. «Маркетинг на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Н. К. Василенко

доцент кафедри обліку і аудиту, Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ

О. О. Молодід

провідний фахівець Науково-дослідної лабораторії економічних досліджень і прогнозування Київського національного університету будівництва і архітектури

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Г. Дерев’янко

кандидат економічних наук, докторант Національного університету харчових технологій (м. Київ), керуючий партнер Агентства PR-Service, віце-президент Української ліги зі зв’язків з громадськістю

РЕПУТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА В КООРДИНАТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

О. В. Макарова

к. э. н., доцент кафедры «Учет и аудит» Керченского государственного морского технологического университета

ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕТНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

О. Б. Письменна

аспірант, старший викладач кафедри «Економіка підприємства», ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРАНОДОБУВНИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ

О. М. Савкова

старший викладач кафедри фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО ТА ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА

Я. О. Ковальчук

викладач кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

М. О. Власенко

викладач кафедри банківської справи, ДНУ ім. Олеся Гончара

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ю. О. Гаркуша

викладач кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМ РИНКОМ В УКРАЇНІ

Т. С. Юрко

асистент кафедри „Фінанси”, ВНЗ „Полтавський університет економіки і торгівлі”

РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Б. М. Марков

здобувач Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ «НГУ» м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

Т. В. Іванова

асистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Нагорна

асистент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАСШТАБОМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С. Е. Бекірова

аспірант НАПКБ

ЧИННИКИ ТА УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ

А. В. Зеркаль

аспірантка, Класичний приватний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. Б. Кондрат

аспірант кафедри історії та терії господарства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ С. М. БУЛГАКОВА

О. С. Кірей

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОЦІНЮВАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

К. В. Денисов

аспірант Запорізького національного університету

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СОТ

О. М. Марков

аспірант Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

.СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Л. О. Денисенко

проф., к.т.н., Київський Національний Університет технологій та дизайну

Т. О. Заєць

аспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА

Л. М. Радченко

аспірантка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка кафедра міжнародної економіки

ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ НАРОЩУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Т. Ю. Пастухова

аспірантка, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, викладач, Придунайська філія Міжрегіональної академії управління персоналом

СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Т. І. Салашенко

аспірант Харківського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ З ПОЗИЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А. С. Харевич

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

К. В. Куценко

аспірант, Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ БАНКУ ЯК КАПІТАЛ

Є. О. Костенко

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

В. В. Мирошниченко

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕНЕРГОТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

О. Я. Доліновська

аспірант кафедри економічної теорії економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

А. О. Козенко

аспірантка кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ РІВНЯМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Т. І. Адирова

асистент кафедри менеджменту

УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. П. Ткаченко

к.е.н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. В. Гайдук

магістрант, Дніпродзержинський державний технічний університет

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА ПІДПРИЄМСТВ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н. В. Дегтярь

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЕКОСИСТЕМНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ВОДНО-БОЛОТНИМИ УГІДДЯМИ

О. М. Одінцов

к.е.н., Черкаський державний технологічний університет

ФАКТОРИ ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ СИСТЕМАХ АПК

Г. Ф. Садовська

здобувач Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

РОЛЬ ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ У СТВОРЕННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

О. В. Демченко

викладач, ВСП Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

А. О. Харламова

к.е.н., старший виклада, Київський національний торгівельноекономічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ

К. Ф. Черкашина

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ВИТОКИ УПРАВЛІННЯ

Г. В. Ільїна

к.філос.н., доцент кафедри менеджменту  інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ

С. В. Засанська

к.е.н., доцент, зав.кафедри обліку і аудиту, Рівненський інститут розвитку людини “Україна”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ Й ФІНАНСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

А. В. Дзюбіна

асистент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Є. О. Помилуйко

здобувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Полтавський університет економіки і торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ж. А. Кононенко

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

СУЧАСНИЙ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В РЕГІОНІ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇХ ІНТЕРЕСИ

В. Д. Волобоєв

ст. викладач, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ РИЗИКУ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ КАДРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. М. Кривець

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ СИСТЕМНИХ УЯВЛЕНЬ

А. Х. Позов

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОЇ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Мельник

асистент кафедри «Економіки і менеджменту» Факультету Економіки транспорту, КДАВТ

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНО - ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУДНОБУДІВНИХ ТА СУДНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. В. Попова

здобувач кафедри фінанси і маркетинг, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

В. А. Здір

аспірант кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів,  ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана м. Київ, Україна

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Г. С. Скитьова

старший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТІВ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ: КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

І. Г. Ханін

к. т. н., професор кафедри міжнародної економіки та світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

О. В. Лисенок

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА РЕЙТИНГОВА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

О. Ю. Чубукова

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технології і дизайну, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОХОЛДИНГОВИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ

В. М. Андрієнко

к. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Сімферополь

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

Г. Є. Павлова

кандидат економічних наук наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Червяков

доцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ЕФЕКТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»