Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2013

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

І. В. Олініченко

старший викладач кафедри «Облік і аудит», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

N. I. Verkhoglyadova

Doctor of Economy academician of Academy of Economic Sciences Prydniprovsk state academy of construction and architecture, Dnipropetrovsk

I. V. Olinichenko

regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

PRINCIPLES OF SUPPORTING ECONOMICAL SECURITY OF THE REGION

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. H. Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass. Professor, Professor of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

S. V. Knyaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

R. B. Vilhutska

Postgraduate Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

BUILDING ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF COMPANIES MANAGEMENT SYSTEMS IN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

В. М. Гриньова

д. е. н., проф., зав.кафедрою менеджмента, Харківський національний економічний університет

Н. В. Мисько

аспірант кафедри Менеджменту, Харківський національний економічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. M. Gryneva

doctor of economics, professor, the head of the Department of management Kharkov national university of economics

N. V. Mysko

the postgraduate of the Department of Management, Kharkov national university of economics

THE MAIN COURSES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMICAL MECHANISM OF THE INDUSTRIAL PRODUCT’S COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

І. М. Лицур

д. е. н. ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

Ю. В. Лимич

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, м. Київ

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. M. Lytsur

Doctor of Science “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine”, Kyiv

Y. V. Lymych

postgraduate “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine”, Kyiv

FACTORS OF INNOVATION-INVESTMENT POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. П. Мазуренко

к. е .н., професор кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Є. Ю. Чулаков

магістрант кафедри міжнародного бізнесу, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

V. P. Mazurenko

P.h.D., Professor, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

E. Yu. Chulakov

Master Student, Department of International Business, Institute of International Relations, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

INFLUENCE OF TRANSACTION COSTS ON THE CREATING OF THE PHARMACEUTICAL COMPANY’S COMPETITIVE STRATEGY

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

О. В. Тимошенко

аситент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. Butska

Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

O. V. Timoshenko

Assistant, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

THE FEATURES OF LOCAL TAXATION IN THE LIGHT OF LEGISLATIVE CHANGES FISCAL POLICY IN UKRAINE

О. О. Драган

старший викладач, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

АНАЛІЗ БЮДЖЕТУ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

O. O. Dragan

Senior Lecturer, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kiev

ANALYSIS OF THE BUDGET OF DOMESTIC HOUSEHOLDS IN POST-CRISIS PERIOD

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shamanska

Cand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian University

THE SYSTEM OF ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT EFFECTIVENESS

О. О. Корнійчук

заступник директора ДП «НІТЦ ІК СГП НААН», м. Вінниця

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. Korniichuk

PhD student NSC «ІАЕ» NAASU, Winnytsja

THE NATURE AND FORMATION BACKGROUND OF THE LABOR POTENTIAL OF RURAL AREAS IN THE WINNYTSJA REGION

Г. М. Бескоста

доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізька державна інженерна академія м. Запоріжжя

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

G. M. Beskosta

reader in Accounting and Auditing Department, Zaporozhye State Engineering Academy, Zaporozhye city

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL FRAMEWORKS TO ENSURE ACCOUNTS RECEIVABLE AUDIT QUALITY CONTROL

Н. А. Добрянська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

А. А. Нікіфорчук

к. е. н., асистент кафедри агробізнесу і фінансів, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ЕВОЛЮЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА, МОТИВИ ТА ЇЇ ЦІЛІ

N. A. Dobriansky

Candidate of Sciences (Economics), assistant professor of department economics and business economics,Odessa State Agrarian University, Odessa

A. A. Nikiforchuk

Candidate of Sciences (Economics), an assistant of department of agribusiness and finance, Odessa State Agrarian University, Odessa

ЕVOLUTION OF DIVERSIFICATION, MOTIVES AND OBJECTIVES

М. М. Ігнатенко

Уманський національний Університет садівництва, докторант

НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

M. M. Ignatenko

Uman National University of Horticulture, Ph.D.

NEW THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN ORDER TO CREATE ALTERNATIVE ACTIVITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ ЯК НАСЛІДОК АКУЛЬТУРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. Zybareva

Ph.D., associate professor, The Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv

THE PREVALENCE OF SOCIAL DISEASES AS A RESULT OF ACCULTURATION OF UKRAINIAN SOCIETY

В. М. Собчишин

ст. викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА Й ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВІДМІННОСТІ

V. M. Sobchyshyn

Senior Teacher of Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

PURCHASE LOGISTICS AND LOGISTICAL MANAGEMENT OF PURCHASES: ESSENCE, FUNCTIONS AND DIFFERENCES

Ж. В. Семчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”, м. Львів

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

J. V. Semchuk

Ph.D in Economics, associate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

THE INDICATORS OF ENTERPRISE’S FINANCIAL CONDITION DIAGNOSTICS

Є. П. Гнатенко

к. е. н., доцент кафедри обліку та економічного аналізу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

АНАЛІЗ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

E. P. Gnatenko

Ph.D., associate Professor of the Department of accounting and economic analysis of the Nikolaev national University named V.A. Suhomlenskogo

АNALYSIS OF THE BALANCE OF VOLUMES OF PRODUCTION AND SALES AT THE ENTERPRISE

Н. Я. Скірка

к. е. н., ст. викл., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І НАПРЯМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

N. Skirkа

PhD in Economics, senior lecturer, Drogobic State Pedagogical University named after Ivan Franco

SECTORAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY AND THE DIRECTION OF ITS OPTIMIZATION

Ю. Б. Іванов

д. е. н. професор, заступник директора, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

О. Є. Мадар

аспірант, Харківський національний економічний університет, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОКСОХІМІЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. B. Ivanov

Doctor of Science (Economics), Professor, Deputy Director, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine

O. Madar

graduate student, Kharkiv national economic university, Kharkiv

FORMING OF CONTROL SYSTEM BY A COKECHEMICAL ENTERPRISE

І. П. Садловська

д. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м. Київ

Г. Ю. Кучерук

д. е. н., доцент, професор кафедри «Менеджмент організацій і логістики», Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ

ЛОГІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РІЧКОВИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

I. P. Sadlovska

d. e. n., an associate professor, professor of department of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. Kyiv

G. Y. Kucheruk

d. e. n., an associate professor, professor of department, of «Management of organizations and logistic», State ekonomical technological university of transport m. Kyiv

THE LOGISTIC AS INSTRUMENT IS IN INCREASE OF EFFICIENCY OF WORK OF RIVER PORTS OF UKRAINE

М. Г. Бойко

д. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Margarita Boyko

Doctor economic sciences, professor of Department hotel-restaurant and tourism business, Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT RELATIONS WITH CONSUMERS TRAVEL SERVICES

С. М. Ілляшенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

М. І. Овчаренко

аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Sergei M. Illyashenko

doctor of Economics, professor, head of marketing and innovation management of Sumy State University

Maxim I. Ovcharenko

postgraduate student of marketing and innovation management of Sumy State University

PRINCIPLES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. Є. Момот

доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

М. О. Іванова

аспірантка, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ У РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

V. Ye. Momot

Doctor of Economics, Professor, Head of Management Department, Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnipropetrovsk

M. O. Ivanova

Post-graduate student, Alfred Nobel Dnipropetrovsk University, Dnepropetrovsk

CLUSTER ANALYSIS OF THE INVESTMENT CLIMATE IN DIFFERENT REGIONS OF UKRAINE

Л. К. Семів

д. е. н., проф., завідувач кафедри, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Ljubov K. Semiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of cathedra, Lviv Institute of banking of the University of banking of the National bank of Ukraine

THE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND INNOVATION ON LABOUR PRODUCTIVITY

Д. М. Стеченко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕК УКРАЇНИ

D. M. Stechenko

Doctor of Economics, professor, The chair professor of international economics National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK AND TRANSFORMATIONAL PURPOSES OF THE STATE REGULATION OF DEVELOPMENT THE TEC OF UKRAINE

Н. С. Танклевська

д. е. н, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

М. М. Кальченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

N. S. Tanklevska

Doctor of economic Science, Professor, Head of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"

M. M. Kalchenko

Postgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"

CONDITION AND PROBLEMS OF THE STOCK MARKET FORMATION IN UKRAINE

В. Г. Швець

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

С. В. Огреба

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОБСЯГІВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

V. G. Shvets

PhD in Economics, Professor, Department of Accounting and Audit, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. V. Ogreba

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STATISTICAL EVALUATION OF ILLEGAL ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE

Л. О. Петкова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Д. М. Паламарчук

аспірант, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

L. O. Petkova

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of International Economics, Cherkassy State Technological University, Cherkasy

D. M. Palamarchuck

Graduate student, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

TRANSFORMATION OF THE GLOBAL INNOVATION ENVIRONMENT WITHIN THE CONTEXT OF GEOECONOMIC CHANGES

М. І. Ліфанова

викладач кафедри міжнародних фінансів, Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ВИХОДУ З БОРГОВОЇ КРИЗИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ( НА ПРИКЛАДІ КРАЇН PIIGS)

M. I. Lifanova

teacher of department of international finances, Ternopil national economic university, Ternopil

WAYS OF EXIT ARE FROM THE PROMISSORY CRISIS OF COUNTRIES-MEMBERS OF EUROPEAN UNION (ON THE EXAMPLE OF COUNTRIES OF PIIGS)

Г. Ю. Аніщенко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва, м. Умань

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

H. Y. Anishchenko

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Uman National University of Horticulture, Uman

THE PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES OF THE BUDGETARY ORGANIZATION

В. В. Дикань

к.е.н, доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. V. Dykan

candidate of economic sciences, associate professor, Associate Professor of Transport Management Department, Ukrainian State Academy of Railway Transport

CONCEPTUAL MODEL OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF HI-TECH PRODUCTION IN UKRAINE

С. В. Онікієнко

к. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ – АЛЬТЕРНАТИВИ І ПЕРСПЕКТИВИ

S. Onikiienko

candidate of economic science, Department of Bank Investment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL GLOBALIZATION – ALTERNATIVES AND PROSPECT

О. С. Трегубов

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ ЯК УМОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

O. S. Tregubov

Candidate of economic sciences, Assistant professor at Donetsk National University

FORMATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE AS A MEANS OF IMPROVING THE PERFORMANCE OF TOURISM BUSINESSES

П. Я. Пригунов

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту Харківської національної академії міського господарства

В. І. Литвиненко

кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, директор Інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом

К. В. Карпова

здобувач кафедри менеджменту Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010014 «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ»: МІФИ ТА РЕАЛІЇ

P. Pryhunov

candidate of psychological sciences, associate professor, professor of the department financial and economic security, accounting and auditing Kharkiv National Academy of Municipal Economy

V. Litvinenko

candidate of law Honored lawyer of Ukraine, director of Institute of law Interregional Academy of Personnel Management

K. Karpova

researcher of department of management Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

NEW APPROACHES TO TRAINING PROFESSIONALS SPECIALTY 8.18010014 "FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY": MYTHS AND REALITIES

Н. Я. Сокровольська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Буковинського державного фінансово-економічного університету

СТАБІЛЬНІСТЬ БЮДЖЕТУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Y. Sokrovolska

Ph.D., Associate Professor of Finance, Bukovina State Finance and Economics University

STABILITY OF THE BUDGET AS A BASIS FOR EFFECTIVE FISCAL POLICY IN A CHANGING ENVIRONMENT

О. В. Демчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства Керченський державний морський технологічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РИБНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT STRATEGY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY AS A PRODUCTION SYSTEM

І. Є. Труш

старший викладач, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НИМ

I. E. Trush

The Elder Lecturer, LSAF, Lviv

BASIC METHODS OF ESTIMATION OF CREDIT RISK OF BANK IN CONTROL SYSTEM BY HIM

К. В. Лопух

аспірантка кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ: МОНЕТАРИСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ

K. V. Lopukh

post-graduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE RELATIONSHIP OF INFLATION AND UNEMPLOYMENT: MONETARIST APPROACH

Ю. М. Попівняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЮВЕЛІРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. M. Popivnyak

assistant of Accounting and Audit Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MECHANISM OF EXPENSES MANAGEMENT METHODS ON JEWELLERY INDUSTRY ENTERPRISE BY INTRODUCTION ACTIVITY BASED COSTING

А. Я. Головко

аспірант, кафедра міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТНК

А. Y. Golovko

аспірант, кафедра міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

POSTINDUSTRIAL TRANSFORMATION OF WORLD ECONOMY WITHIN THE CONTEXT OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS SOCIAL RESPONSIBILITY FORMATION

Д. В. Круковський

здобувач, Херсонський Державний Аграрний Університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ

D. V. Krukovskiy

Researcher, Kherson State Agricultural University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF IN THE TOURISM AND RECREATION

А. А. Росляков

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ НА РИНКУ ЄС, США ТА УКРАЇНИ

А. А. Rosliakov

post-graduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine

PRICING AND PRICE REGULATION OF AGRICULTURAL COMMODITIES ON THE MARKETS OF EU, USA AND UKRAINE

О. О. Кравченко

к. е. н., доцент, професор кафедри «Фінанси і кредит», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ МАЙБУТНЬОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

O. O. Kravchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

SCENARIO ANALYSIS OF THE FUTURE OF RAIL TRANSPORT IN UKRAINE

І. І. Яровий

здобувач, Херсонський Національний технічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. I. Yarovii

Researcher, Kherson National Technical University

EVALUATION OF FACTORS OF ECONOMIC ENVIRONMENT FOR COMPETITIVENESS AND ECONOMIC BRANCH STRUCTURE

А. А. Варава

асистент кафедри менеджменту і адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

A. A. Varava

ASSISTANT OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, "KRIVOY ROG NATIONAL UNIVERSITY", KRIVOY ROG

А. О. Кращенко

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

A. O. Kraschenko

postgraduate student, Dnepropetrovsk State Agrarian University, Dnepropetrovsk

COMPETITIVE ANALYSIS OFGRAIN PRODUCERS BY REGION

В. В. Король

асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

V. V. Korol

Assistant of Agroindustrial Sector Accounting, Analysis and Audit Department, State university “Kyiv National Economic University named Vadym Hetman”

APPROACHES TO ASSESS THE EFFECTIVENESS INTERNAL CONTROL IN PRODUCTION MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION SUGAR BEET

О. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Klymenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of Finance Kyiv Institute of Business and Information Technology

THE THEORETICAL DEFINITION AND CLASSIFICATION OF CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

О. А. Рудківський

старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Житомирський державний технологічний університет , м. Житомир

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

O. Rudkivskyi

senior lecturer of management organization and administration dpt., Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

INTEGRATIVE APPROACH TO THE ASSESSMENT OF DEVELOPMENT A DIARY COMPANY LOGISTICS SYSTEM: STRATEGIC ASPECT

Ю. В. Антропов

аспірант,Київський національний університет будівництва і архітектури

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. V. Antropov

Kyiv National University of Construction and Architecture, postgraduate student

ALGORITHM OF ESTIMATION ECONOMIC STABILITY OF SMALL CONSTRUCTION ENTERPRISES

О. В. Шморгун

аспірантка кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В СТАНОВЛЕННІ ГЛОБАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО ЛІДЕРСТВА

Olga Shmorgun

Ph.D. Student, Vadym Hetman Kyiv National Economics University, Ukraine

STATE ROLE IN FORMATION OF GLOBAL COMPETITIVE LEADERSHIP

Л. П. Батенко

к. е. н., доцент, професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЦІННІСТЬ ПРОЕКТУ З ПОЗИЦІЙ РІЗНИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

L. P. Batenko

doctor of philosophy (PhD) in Economics, associate professor, professor of the Strategy of Enterprises Department, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”

PROJECT VALUE FROM THE STANDPOINT OF VARIOUS STAKEHOLDERS

В. З. Запухляк

здобувач кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Zapukhlyak

Researcher of the International Finance Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOREING INVESTMENT IN UKRAINE BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES

В. А. Мамчур

науковий співробітник, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки, м. Київ

АГРАРНИЙ РИНОК ЯК ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Volodymyr A. Mamchur

Researcher, National Scientific Center "Institute of Agricultural Economy, Kyiv

AGRICULTURAL MARKET AS AN INSTITUTION AGRIBUSINESS DEVELOPMENT

Ю. В. Ткаченко

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

М. М. Яневич

аспірант кафедри економіки підприємств та корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ)

M. M. Yanevych

graduate student of business economics and corporations, Ternopil National Economic University

STRUCTURE OF THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT ENTERPRISES (FOR EXAMPLE, REGIONAL ENTERPRISES CONFECTIONERY INDUSTRY)

О. В. Вірченко

аспірант кафедри економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

O. V. Virchenko

PhD student of economic theory department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INSTITUTIONAL FEATURES OF LAND MARKET FORMATION IN UKRAINE

В. В. Шкляр

аспірант, асистент кафедри економічної теорії, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

V. V. Shklyar

graduate student, assistant of Department of Economics, Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

CONCEPTUAL SCHEME OF THE MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF WATER TRANSPORT

О. Л. Коломієць

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕВРИСТИЧНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

O. L. Kolomijec

postgraduate, National University "Lviv Polytechnic"

HEURISTIC FUNCTIONS OF MANAGEMENT: ESSENCE, TYPES, METHODS OF USING

В. В. Даценко

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

В. Є. Тараненко

к. е. н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ВПЛИВ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. V. Dacenko

k. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

V. Y. Taranenko

k. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

IMPACT ON ONLY SOCIAL PAYMENT CONTRIBUTION PENSION FUND OF UKRAINE IN THE DNEPROPETROVSK AREA

А. С. Окуловский

аспирант кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АР КРЫМ

A. S. Okulovskyi

Postgraduate student of Management of Entrepreneurship Department Taurida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

FORECAST OF SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE APPLICATION OF PROGRAM-TARGET APPROACH IN MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF CRIMEA

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

С. О. Чепка

Магістрантка 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ БАНКУ

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

S. O. Chepka

master, the 5-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INTEREST AND COMMISSION INCOME OF THE BANK

Т. И. Ломаченко

д. э. н., проф. кафедры финансов и кредита Севастопольский институт банковского дела Университета банковского дела Национального Банка Украины, г. Севастополь

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Т. I. Lomachenko

prof. Department of Finance and Credit Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Sevastopol

MODERN ASPECTS OF A BALANCED FINANCIAL SYSTEM

З. М. Борисенко

д. е. н., професор, Університет економіки та права «КРОК»

ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ В БІЗНЕСІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Z. Borysenko

PhD, Professor, University of Economics and Law “KROK”

BUSINESS COMPETITIVENESS SECURITY

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE ANALYSIS OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОГО МОНІТОРИНГУ

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

MODEL RISK MANAGEMENT WHEN MAKING CREDIT MONITORING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»