Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2014

І. К. Чукаєва

головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЯМИ

I. K. Chukaeva

d. e. n., st.n.s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», Kyiv

ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE DEVELOPMENT SYSTEMS HYDROCARBONS

В. М. Колосок

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємств, завідувач кафедри транспортного менеджменту та логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Ю. С. Угровата

аспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХОЛДИНГУ

Valeriya Kolosok

the Dr. of Economics, the Professor of Enterprises’ Economics Department and the Head of the Transport Management and Logistics Department of the Institute of Economics and Management, «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

Yuliya Ugrovata

the postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THE SPECIFIC ASPECTS OF TRANSFER PRICING: METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CONTROLLED OPERATIONS ANALYSIS OF ENTERPRISES WITHIN THE HOLDING

С. А. Кузнецова

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ПІДПРИЄМСТВ

S. A. Kuznetsova

Doctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of International Finance and Banking, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

ACCOUNTING AND CONTROL OF REVENUES AND COST IN VIEW OF SPECIFICITY COMPANIES

Е. М. Забарна

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

К. О. Ваннік

студентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E. M. Zabarna

Doctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. O. Vannik

student, Odessa National Polytechnic University, Odessa

INNOVATIONS IN THE FIELD OF SOCIAL ORGANIZATION: NATURE, TYPES, DIFFERENT CHARACTERISTICS

Н. М. Шмиголь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту ЗНУ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

N. M. Shmyhol

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Accounting and Auditing ZNU

APPLICATION OF THE THEORY OF RECOGNITION FOR THE ANALYSIS AND FORECASTING OF REVENUES AND FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES

Є. В. Хлобистов

д. е. н., завідувач відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ», м. Київ / The University of Economics and Humanities in Bielsko-Bia?a (Poland)

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОГАЛИНИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Iev. V. Khlobystov

Dr. of Sci. in economics, heard of department of economic aspects of environmental policy, GA “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv / The University of Economics and Humanities in Bielsko-Bia?a (Poland)

IMPLEMENTATION OF THE RIO CONVENTIONS INTO NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY: ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC GAPS OF REGULATORY POLICY

С. А. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв, Україна

ЕКСТРАВАГАНТНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

S. A. Tkachenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev, Ukraine

EXTRAVAGANT METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL PROCESSING SUBSYSTEM TECHNICAL AND ECONOMIC INFORMATION

С. В. Іщенко

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

О. І. Маслак

професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Ishchenko

senior lecturer of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

O. Maslak

professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING THE LEVEL OF EFFICIENCY OF COMMERCIAL POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. М. Олійник

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету

А. С. Боженко

аспірант кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. Oleinik

PhD. physical and mathematical sciences, associate professor of finance and credit

A. Bozhenko

PhD student, Department of Economic Cybernetics "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

ANALYSIS OF THE REINSURANCE MARKET IN UKRAINE

С. В. Хомич

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

S. Khomych

associate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

THE ANALYSIS OF THE PROSPECTS FOR INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE ON THE BASIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

В. В. Ясишена

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Н. М. Головай

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

V. V. Yasyshena

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

N. M. Golovai

Ph.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS

Т. І. Данилюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки , м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПОСЛУГ

T. І. Danyliuk

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY ARE IN SPHERE OF SERVICES

Я. Ю. Цимбаленко

к. н. з державного управління, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВІЩУ ОСВІТУ” ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Y. Y. Tsymbalenko

PhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

STATE ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION WITH THE ACCEPTANCE OF NEW LAW OF UKRAINE "ABOUT HIGHER EDUCATION" AS COMPONENT PART OF THE ECONOMIC SYSTEM OF SOCIETY

А. В. Лапин

к. э. н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

Е. А. Кирнесенко

бакалавр, студентка кафедры экономических систем и управления инновационным развитием, Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

Д. Ю. Парфёнов

бакалавр, студент кафедры экономических систем и управления инновационным развитием, Одесский национальный политехнический университет, г.Одесса

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

A. Lapin

Ph.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. Kirnesenko

BA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

D. Parfenov

BA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE ADVERTISING AGENCY THROUGH THE INTRODUCTION OF AN INTEGRATED INFORMATION SYSTEM

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСІ МОБІЛІЗАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ІНВЕСТУВАННЯ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE PROCESS OF MOBILIZING HOUSEHOLD SAVINGS AND INVESTING

О. Є. Бабина

к. е. н, доцент, професор кафедри економіки і менеджменту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна, м. Київ

А. М. Пічка

аспірант, факультет економіки транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Україна, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОВЗНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СУДНОБУДІВНОГО АБО СУДНОРЕМОНТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Olena Babina

Ph.D. In Economics, Professor of Economics and Management Department of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

Artem Pichka

Postgraduate, faculty of Economics and Transport of Kyiv State Maritime Academy After Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

THE USAGE OF FLEXIBLE PLANNING FOR CASH FLOW MANAGEMENT IN SHIPBUILDING AND SHIPREPAIRER ORGANIZATIONS

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний  університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. С. Ноженко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Hryhorieva

Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

T. Nozhenko

student, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

ECONOMIC LEVERAGE OF THE IMPLEMENTATION OF ENERGY EFFICIENCY PROJECTS AT THE ENTERPRISES OF FORESTRY INDUSTRY

Х. Ю. Іванюк

викладач, кафедра "Економічної кібернетики", Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ АУДИТОРІВ, ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Khrystyna Ivanyuk

teacher, Department of Economic Cybernetics, Lviv Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lviv

INFORMATION SYSTEM FOR THE COMPETENCE DIAGNOSIS AND INCREASED KNOWLEDGE OF AUDITORS AS A MEANS TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

С. О. Хвалінський

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Л. М. Кобилянська

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

М. Д. Осипчук

кандидат економічних наук, науковий співробітник, ДННУ “Академія фінансового управління”

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЄС І УКРАЇНІ

S. O. Khvalinsky

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow

L. M. Kobilianska

Ph.D. in Economics, Senior Research Fellow

M. D. Osypchuk

Ph.D. in Economics, Research Fellow SESE “The Academy of Financial Management”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE AID TO ECONOMIC AGENTS IN THE EU AND UKRAINE

К. Г. Отченаш

к. е. н., доцент, кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Т. О. Фролова

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

K. Otchenash

PhD, associate professor department of International Finance SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

Т. Frolova

Doctor of Economics Sciences, professor department of International Finance SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

GOVERNMENT REGULATION AND SELF-REGULATION IN THE FINANCIAL SECTOR

О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Kachmar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE ENTERPRISE

В. О. Шаповалова

асистент кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

АНАЛІЗ ДІЇ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА УКРАЇНИ

V. O. Shapovalova

Assistant of the department of the Economic cybernetics Zaporizhzhya National University

THE ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL FACTORS FOR THE REAL ESTATE PRICE DYNAMICS OF UKRAINE

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МЕХАНІЗМ «ЗОЛОТОЇ АКЦІЇ» В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОБМЕЖЕННЯ НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

N. Kuntyj

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

THE MECHANISM OF “GOLDEN SHARE” IN THE SYSTEM OF FINANCIAL INSTRUMENTS OF LIMITATION OF EXCESSIVE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL

Л. В. Гоцуляк

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. V. Gotsuliak

Graduate student of Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

THE INVESTMENT POLICY OF DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF THE FORMATION OF AN INNOVATIVE ECONOMY

Р. П. Козаченко

аспірант кафедри міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПАРАМЕТРИ, УМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ

R. P. Kozachenko

Postgraduate Department of International Relations, National Aviation University, Kyiv

THE TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC MODEL OF UKRAINE: THE PARAMETERS, CONDITIONS AND PROSPECTS

А. М. Литовченко

здобувач Національного університету біоресурсів і природокористування України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РОСЛИННИЦТВІ

Andrei  Litovchenko

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the applicant

CONCEPTUAL FRAMEWORK TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF EXTENSION SERVICE FOR INNOVATION DIFFUSION IN CROP

Аль-газу Али

аспирант кафедры учета предпринимательской деятельности, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана»

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ПОНЯТИЙ «ЗАТРАТЫ» И «РАСХОДЫ» ПРИ ИХ ОТРАЖЕНИИ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ

Al-gazu Ali

phD student, Entreneurship Activities Accounting Depatment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CONSTRUCTION OF SYSTEM OF INTERDEPENDENCE OF CONCEPTS COSTS AND EXPENSES DURING THEIR REFLECTION IN ACCOUNT AND ACCOUNTING

О. О. Сініцин

Аспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ФІНАНСОВИЙ ЛЕВЕРИДЖ В УПРАВЛІННІ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ

O. Sinitsyn

Postgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University after Vadym Hetman

FINANCIAL LEVERAGE IN CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT

В. Г. Гончарова

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізькій національний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

V. G. Goncharova

сandidate of sciences in public administration, аssociate professor of department of account and audit, Zaporizhzhya national University

FINANCIAL AND ECONOMIC INSTRUMENTS ACCOUNTING FIXED ASSETS OF THE COMPANY

Г. П. Костенко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ФІНАНСУВАННІ РОЗВИТКУ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

G. P. Kostenko

PhD in Economic Science, Associate Professor, Economic Cybernetics and Finance Department, Berdyansk State Pedagogical University

APPLICATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FINANCING SOCIAL INSTITUTIONS’ DEVELOPMENT

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ЗАСТАВА ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВЕРНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

O. Ruda

Ph.D in economic sciences, assistant professor, the head of finance and credit department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

PLEDGE AS A FORM OF SECURITY FOR THE REPAYMENT OF BANK LOANS

М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”

В. П. Залуцький

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет "Львівська політехніка"

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Bets

Lviv Polytechnic National University

V. Zalutskuy

Lviv Polytechnic National University

ANALYTICAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BUSINESS ACTIVITY COMMERCIAL ENTERPRISE

І. С. Уварова

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ

Iryna S. Uvarova

graduate student of The Department of International Economic Relations, V.N. Karazin National University of Kharkiv

STRUCTURAL CHANGES OF LABOR MIGRATION IN THE NORDIC COUNTRIES

В. К. Хлівний

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

С. Г. Бобров

провідний фахівець інформаційно-аналітичного забезпечення повернення спец. активів ПУАТ «ФІДОБАНК», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

V. Khlivny

PhD, ?ssociate Professor, Professor of Finance department SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

S. Bobrov

Leading specialist of Analytical Department PUJSC «FIDOBANK»

FEATURES OF THE OFFERING OF CORPORATE SECURITIES IN UKRAINE

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПТАХІВНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

T. Viatkina

PhD, docent, Cherkasy State Technological University

FORMATION OF MATERIAL RESOURCE SYSTEM PROVISION OF REGIONAL POULTRY COMPLEXES

Т. О. Дерев’янко

аспірант, кафедри економіки, Уманського національного університету садівництва, м. Умань

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. O. Derevianko

graduate student, department of Economics, Uman National University of Horticulture, Uman

METHODS OF ASSESSING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. В. Машошина

к. е. н., доцент, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

T. V. Mashoshina

candidate of economic sciences, associate professor, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Б. І. Ковалюк

к. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

B. Kovaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

THE FINANCIAL AND CREDIT MECHANISMS TO ENCOURAGE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Л. І. Коржилов

аспірант кафедри туризму, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ТУРИЗМ В УКРАЇНІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ

L. I. Korzhylov

postgraduate student of tourism department, Simon Kuznets Kharkiv national university of economy, Kharkiv

TOURISM IN UKRAINE. CLASSIFICATION AND TYPES

І. В. Ропотан

здобувач Луцького національного технічного університету

ТРАНСФЕРТНИЙ МЕХАНІЗМ ПОСИЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. V. Ropotan

applicant Lutsk National Technical University

TRANSFER MECHANISM FOR STRENGTHENING REGIONAL CONVERGENCE FINANCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. М. Поліщук

здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЗАСТОСУВАННЯ МОМЕНТНО-ВИБІРКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПАРКУВАННЯ У МІСТІ

O. Polishchuk

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE USE OF MOMENT-SELECTIVE OBSERVATION IN SOLVING PARKING PROBLEMS

О. М. Чуль

аспірант кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ МІСТ В РАМКАХ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. M. Chul

Ph. D candidate, Lutsk National Technical University

CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE CITIES WITHIN THE CREATIVE ECONOMY: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Т. Ю. Гайда

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

T. Hayda

PhD student of International economic relations and international information department, Ternopil national economic university, Ternopil

DIFFICULTIES OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT SYSTEM’S EFFECTIVENESS MEASUREMENT IN ENTERPRISES

М. О. Самофалова

к. е. н., доцент кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИК ПЛИННОСТІ КАДРІВ

M. A. Samofalova

Ph.D., assistant professor of technology education, economics and life safety, Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubynsky, Vinnitsa

WAGES AS ONE OF THE FACTORS INFLUENCING THE RISK OF OF STAFF TURNOVER

Н. І. Антощишина

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та аудиту, Європейський університет, м. Київ

Д. О. Малюкіна

Студентка магістратури 2 курсу, Європейський університет , м. Київ

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АСПЕКТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. I. Antoschyshyna

Ph.D., associate professor of the economics, accounting and audit department  of  European University

D. O. Malyukina

Student, European university

MODERN VIEW ON THE MANAGEMENT PERSONNEL TO ASPECTS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Я. Я. Калат

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

Ya. Ya. Kalat

postgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

MAJOR CHALLENGES EUROREGIONAL COOPERATION UNDER CONDITIONS ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION IN CROSS-BORDER SPACE

Т. А. Саприкіна

аспірант, молодший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

СТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

T. A. Saprykina

PhD Student, Junior Research Officer of SO "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

STRUCTURAL AND INSTITUTIONAL ANALYSIS AS A METHOD STUDY OF EFFICIENCY FUNCTIONING THE ELECTRICITY MARKET

Н. М. Гаращенко

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЛАНЦЮГ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

N. M. Harashchenko

c. e. s., associate professor of Business Strategy department, The State Higher Educational Institute Kyiv National Economic University named after Vadym Getman, Kyiv

VALUE CHAIN OF INFORMATION PRODUCT

Т. Г. Кубах

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

T. Kubakh

doctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

ANALYSIS SCIENTIFIC APPROACH TO THE DISCLOSURE OF ECONOMIC SECURITY

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

E. V. Talavira

PhD, assistant professor of finance and credit, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

CURRENT TRENDS REGULATION OF FOREIGN TRADE ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Р. М. Магута

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

СТРУКТУРНІ ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

R. M. Maguta

Applicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

STRUCTURAL FINANCIAL INDICATORS AS A BASIS FOR EVALUATION OF TRENDS OF INSTABILITY

В. М. Заріцька

ст. викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЇ У ОСВІТІ: ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

V. M. Zaritska

senior lecturer, Oles Honchar Dnipropetrovs National Universiti

INNOVATIONS IN EDUCATION: PROCESS ORGANIZATIONAL CHANGE

Б-П. О. Кошовий

завідувач науково-дослідного відділу, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗИ ДЕМОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

B.-P. Koshovyi

head of scientific department, Lviv university of business and law, Lviv

ON EVOLVING OF APPROACHES TO CLASSIFICATIONS OF THREATS TO ECONOMICAL SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE CHALLENGE OF DEMOTIVATION TO WORK

Д. О. Турко

асистент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

D. O. Turko

assistant, National Aerospace University named after M. E. Zhukovsky "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

THE APPROACH TO DETERMINING THE MANUFACTURE HIGH-TECH LEVEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE

В. В. Михайлюк

здобувач кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

V. V. Mykhailyuk

Postgraduate Student of the International Finance Department, SHEI «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv

EVOLUTION OF NOTION OF FINANCIAL SECURITY OF STATE IN GLOBAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT

В. О. Петухова

аспірант Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖ ДЕРЖАВАМИ, ЩО МАЮТЬ РІЗНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ НАФТА)

V. O. Petukhova

post-graduate of international economic relations department of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INTEGRATION PROCESSES SPECIALITIES AMONG STATES WITH DIFFERENT MODELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE OF INTEGRATION ASSOSIATION NAFTA)

Н. Л. Савицька

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

К. В. Полевич

студентка, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖНОГО РИТЕЙЛУ ЯК ДРАЙВЕРА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. L. Savitska

Doctor of Economic Science, Professor of Economic Theory and Law, Kharkov State University of Food Technology and Trade

K. V. Polevych

Student, Kharkov State University of Food Technology and Trade

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL CHAINS AS DRIVERS OF THE GLOBAL ECONOMY

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу економічної стратегії, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ya. V. Berezhnyi

PhD, Chief Consultant, Department of Economic Strategy, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS OF INFORMATION ASYMMETRY IN THE DOMESTIC MARKET OF UKRAINE

О. І. Шаманська

к. е .н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shamanska

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of counseling and information technology management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE QUALITY MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

С. В. Засанська

к. е. н., доцент, ст. н. с., Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи

ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

S. Zasanskaya

PhD in Economics, associate professor, senior scientist, National Institute of scientific and technical expertise and innovation, Ukraine

ROLE OF HOUSEHOLDS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

І. В. Ліганенко

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН

I. V. Lihanenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Odessa National Polytechnic University, Odessa

MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY PROVIDED STRATEGIS CHANGES

П. В. Пузирьова

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедрою економіки Міжгалузева академія управління

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

P. V. Puzyreva

Ph.D., Associate Professor, Head of Department Economics іn Interbranch Academy of Management

IMPORTANT ASPECTS OF TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS IN MODERN CONDITIONS

В. В. Семененко

к. н. держ. упр., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного університету

УПРАВЛІННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

V. V. Semenenko

k.n.derzh. con. Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Recourses Vinnytsia National Agrarian University

MANAGEMENT OF THE BIOENERGY SECTOR IN UKRAINE IN THE CONDITION OF THE ENERGY INDEPENDENCE SECUREMENT

Л. А. Слатвінська

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. A. Slatvinska

teacher of department of economic Uman national university of horticulture, Uman

THE FUNCTIONS’ IMPROVING OF THE STATE REGULATION OF THE INVESTING TO A DIARY SUBCOMPLEX

Г. О. Башук

Старший викладач кафедри Рудникової аерології і охорони праці, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

A. Bashuk

Senior lecturer of the department of Aerology and safety, National University, Kryvyi Righ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN UKRAINE

В. В. Джинджоян

старший викладач кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

С. Е. Сардак

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

V. V. Dzhindzhoyan

senior Lecturer of Management and tourism business Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, Ukraine

S. E. Sardak

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of Economics and Management of National Economy Department, Dnepropetrovsk National University name of Oles Gonchar, Dnepropetrovsk, Ukraine

CONTROL SYSTEM BASED ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT

Л. О. Кібальник

к. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ ДО ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

Lyubov A. Kibalnik

Ph.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REGIONAL MECHANISMS OF ADAPTATION TO THE GEO-ECONOMIC CHANGES

Д. С. Войт

аспірант кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Dmitry Voight

Postgraduate student management, PVNZ "International University of Business and Law»

IMPROVEMENT OF MARKETING THE FOOD INDUSTRY

Л. О. Чорна

доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and Administration, Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

THE CURRENT PARADIGM OF EFFICIENT ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE

Ю. Ю. Миронова

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «АВ-КОСТІНГ» У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Yu. Mironova

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

APPLICATION OF METHOD "AB-СOSTING" IN THE CONTROL SYSTEM OF THE TOTAL PRODUCTION COSTS ENTERPRISE'S OF MACHINE BUILDING

А. І. Козлова

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Міжрегіональної академії управління персоналом

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. I. Kozlova

Ph.D, Senior Research Fellow, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics  Interregional Academy of Personnel Management

INNOVATIVE ACTIVITY - KEY TO SUCCESSFUL OPERATION OF ECONOMICS AND SECURITY OF UKRAINE

Т. В. Любонько

викладач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Tatiana V. Ljubonko

teacher Uman State pedagogical University Pavlo Tychyna

INTEGRATED INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT OF DEVELOPMENT AND TOURISM IN THE REGION

А. А. Орлова

к. е. н., доцент ДВНЗ «Кіровоградський національний технічний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A. A. Orlova

Ph.D., associate professor SHEE «Kirovograd National Technical University»

ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT –INNOVATIVE ACTIVITY IN INDUSTRY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»