Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2015

О. М. Денисюк

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Вінниця

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. M. Denysyuk

Ph.D., associate professor, head of of financial control and analyses department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

THE ANALYSIS OF THE CONDITION AND EFFECTIVE USING OF FIXED ASSETS IN ENGINEERING INDUSTRY AT VINNITSA REGION

І. К. Чукаєва

д. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ФОРМУВАННЯ РИНКУ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ В НАФТОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

I. K. Chukaeva

d. e. n., st. n. s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», Kyiv

FORMATION OF THE MARKET OF SERVICES IN THE OIL SECTOR UKRAINE

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

G. M. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

THE ORGANIZATIONAL FORMS OF MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTITIES

А. Г. Бабенко

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Дніпропетровської державної фінансової академії, м. Дніпропетровськ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

А. G. Babenko

doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of personnel management and labour Economics, Dnipropetrovsk state financial Academy, Dnipropetrovsk

TOPICAL ISSUES OF FORMATION OF INTER-INDUSTRY LINKAGES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN UKRAINE

Н. П. Мешко

д. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту та туристичного бізнесу, ДНУ ім. О. Гончара, м.Дніпропетровськ

О. В. Присвітла

ст. викладач каф. менеджменту та туристичного бізнесу, ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ДОМІНАНТА РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

N. P. Meshko

Ph.D., Professor, head of the Department management and tourism business, Oles Gonchar Dnepropetrovsk National University

O. V. Prisvitla

Senior Lecturer, Department of management and tourism business, Oles Gonchar Dnepropetrovsk National University

INTERNATIONALIZATION AS A DEVELOPMENT DOMINANT OF THE GLOBAL EDUCATIONAL MARKET: ECONOMIC ASPECT

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

М. І. Диба

к. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОПОРТУНІСТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

N. Y. Podolchak

Dr. of Science, professor, head of administrative and financial management department, Lviv Polytechnic National University

M. I. Dyba

PhD, assistant professor of account and analyses department of  Lviv Polytechnic National University

EVALUATION OF INFLUENCE OF OPPORTUNISTIC BEHAVIOR ON EMERGENCE THE RISK IN ENTERPRISE ACTIVITY

Н. М. Ткаченко

д. е. н. професор, академік АЕНУ, професор кафедри обліку та аудиту Національного університету харчових технологій, м. Київ

Н. В. Гуріна

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Національного університету Державної податкової служби України, м. Ірпінь

ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ПОНЯТЬ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Nadia Tkachenko

d-r economic science, professor of chair calculation and audit of National university food technology, Kiev

Nataliya Gurina

candidate of economic sciences, assoc. prof. Department of accounting National university State fiscal service of Ukraine, Irpin

HISTORICAL GENESIS OF CONCEPTS «CHARGES» AND «EXPENSE»: ACCOUNT-ECONOMIC ASPECT

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Е. Dyeyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

HISTORICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICES OF CORPORATE MANAGEMENT

Г. П. Чуйко

д. ф. - м. н, професор, зав. кафедри, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. В. Дворник

к. ф. - м. н, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

С. І. Шиян

аспірант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАНДЕМІЧНИМИ СИТУАЦІЯМИ

G. P. Chuiko

Dr. Sci., Prof., Head of Dep., Petro Mohyla BlackSea State University, Mykolayiv, Ukraine

O. V. Dvornik

Ph.D., Assoc. Prof., Petro Mohyla BlackSea State University, Mykolayiv, Ukraine

S. I. Shyan

post graduate student, Petro Mohyla BlackSea State University, Mykolayiv, Ukraine

PRACTICAL QUESTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE PANDEMIC SITUATIONS

Oleksii Konashevych

THE CONCEPT OF PAPER DOCUMENT TURNOVER TAX

О. І. Конашевич

КОНЦЕПЦІЯ ПОДАТКУ НА ПАПЕРОВИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

О. В. Замазій

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту , Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ОПТИМІЗАЦІЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Zamazii

PhD,  associate professor ,associate professor department of Accounting and Audit Khmelnytskyi National University

OPTIMIZATION OF THE COMPANY'S IMAGE IN THE SYSTEM OF VALUE-BASED MANAGEMENT

М. Є. Юрченко

к. ф. – м .н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ, Чернігівський національний технологічний університет,  м. Чернігів

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

M. E. Yurchenko

Ph. D. (Phys.-Math.), associate professor of Economic and Mathematical Methods department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

N. A. Marchenko

Ph. D. (Econ.), associate professor of Financial Activity of Management Subjects and Public Institutions department, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

THE MODEL OF THE BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION IN MODERN REALITIES

Л. А. Чудак

к. е. н, старший викладач  кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ: МІЖНАРОДНИЙ ПІДХІД

L. A. Chudak

PhD., Senior lecture of the department of Audit and the State Control, Vinntitsya National agrarian university, Vinnitsya

FORAGE PRODUCTION ACCOUNTING: INTERNATIONAL APPROACH

Г. О. Обиход

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант, Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Київ

А. А. Омельченко

к. е. н., науковий співробітник, Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Київ

В. В. Бойко

молодший науковий співробітник, Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”, Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ МІСТА З ПОЗИЦІЙ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

А. Obikhod

senior research associate, PhD in Economics, associate professor, postdoctoral student of the Public Institution «Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

А. Omelchenko

PhD in Economics, research associate of the Public Institution «Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

V. Boyko

junior research associate of the Public Institution «Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECOSYSTEM OF THE CITY FROM THE STANDPOINT OF GUARANTEE OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Д. О. Грицишен

к. е. н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Dymytrii Grytsyshen

PhD (Economics), Associate Professor, Zhytomyr State Technological University, Ukraine

ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SECURITY

Т. В. Бугай

кандидат економічних наук, доцент кафедри податкової і митної справи Національного університету державної податкової служби України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Т. V. Buhay

Ph.D., Associate Professor of tax and customs National STS University of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING EFFICIENCY BUDGET PROCESS IN UKRAINE

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

К. В. Ярижко

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПОГОДНОГО РИЗИКУ

M. A. Domaskina

Ph.D., assistant professor of economic cybernetics and mathematical modeling, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

K. V. Yaryzhko

undergraduate, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SIMULATION OF OPTIMAL STRUCTURE OF PRODUCTION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN WEATHER RISK

І. М. Вигівська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

I. M. Vygivska

Ph.D. in Economics, associate professor, assistant professor of accounting and auditing department, Zhytomyr State Technological University, Zytomyr

RISK CONTROL'S ACCOUNTING DATA SUPPORT IN TRAVEL COMPANIES: ORGANIZATIONAL AND METHODICAL BASES

С. Л. Демиденко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Svitlana Demydenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Auditing, Cherkassy State Technological University, Cherkassy

FEATURES OF STRATEGIC ANALYSIS OF ENTERPRISES ENVIRONMENT

Н. М. Сушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. Sushko

Ph.D., associate professor, assistant professor of banking, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF SYSTEMIC BANKING RISKS

Т. С. Кукліна

к. е. н., Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. S. Kuklina

candidate of economic Sciences, Zaporizhzhya national technical University

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPLEX ESTIMATION OF THE PERSONNEL OF THE HOTEL ENTERPRISE

Я. О. Остапенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці Національного університету державної податкової служби України

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Yana Ostapenko

candidate of economic Sciences, associate Professor of statistics and mathematical methods in Economics National University of state tax service of Ukraine

STATISTICAL SUPPORT COSTS MANAGEMENT OF HOTEL ENTERPRISES

В. А. Пехов

здобувач, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ФОРМУВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА МОТИВАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЗЕРНА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ

V. A. Pehov

applicant, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economy"

FORMATION OF MARKET CAPACITY AND MOTIVATION OF BUSINESS IN THE PRODUCTION OF GRAIN: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ESSENCE

А. А. Гальчук

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ТРАКТУВАННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ «ІННОВАЦІЯ», «НОВАЦІЯ», «НОВОВВЕДЕННЯ»,«ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС» ТА «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

A. A. Galchuk

graduate student, Kiev national economic university named after V. Hetman, Kyiv

INTERPRETATION AND CORRELATION OF CATEGORIES “INNOVATION”, “NOVATION”, “INTRODUCTION”, “INNOVATION PROCESS” AND “INNOVATIVE ACTIVITY”

Н. І. Обушна

канд. екон. наук, доц., докторант кафедри державного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ)

Я. А. Ровний

аспірант, КНЕУ ім. В. Гетьмана

МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

N. I. Obushna

Candidate of Economics, Associate Professor, doctoral candidate at the chair of public management  at the National academy of public administration under the President of Ukraine (NAPA)

Ya.A. Rovnyi

postgraduate at Kyiv National economic university n. a. W. Hetman (KNEU)

METHODOLOGY FOR IDENTIFICATION OF ENTERPRISE VALUE FACTORS BASED ON ECONOMIC VALUE ADDED MODEL

Н. В. Ільченко

к. держ. упр., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. V. Ilchenko

PhD in Public Administration, associate professor of the Department of Economics and Public Administration, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

GLOBAL TRENDS OF NON-FINANCIAL REPORTING AND DISCLOSURE OF INFORMATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

І. П. Сидор

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

I. P. Sydor

phD, Associate Professor department of finance n. S.I. Yurij, Ternopil National Economic University, Ternopil

BUDGETARY PROVIDING OF SOCIAL PROTECTION POPULATION: THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICAL

Ю. В. Тараненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СПОСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

Y. V. Taranenko

PhD. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

METHODS OF MODELING OF INVENTORY MANAGEMENT

Г. А. Жовтяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОЦІНЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ АСИМЕТРІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

H. A. Zhovtiak

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

ESTIMATION OF THE UNEVENNESS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE FORCES IN THE REGION’S ECONOMIC

Т. Є. Трубнік

к. е. н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана", м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

T. E. Trubnik

Ph.D. in Economics, associate professor Department of statistics, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

EVALUATION OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF THE ECONOMIC GROWTH

І. Б. Чудаєва

к. т. н., доцент, директор Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

I. Chudaeva

PhD in Technical Sciences, professor,  Professor of Theoretical and Applied Economics, The Director of the Institute of Economics and Management, East European University, Cherkasy

MODELING STRUCTURAL CHANGES IN ENTREPRENEURSHIP: THE ESSENCE, REASONS AND REGIONAL ASPECTS

І. М. Сосновська

аспірант кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету, м. Суми

ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

I. N. Sosnovska

postgraduate student of the Department of accounting of Sumy national agrarian University, Sumy

THE CONCEPT AND IMPORTANCE OF ECONOMIC SECURITY OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Ю. С. Шипуліна

к  е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет, м. Суми

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМЩИНИ)

Yu. S. Shypulina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMING OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CULTURE (ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE SUMY REGION)

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

N. P. Yurchuk

PhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

PROSPECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BANKING SYSTEM

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянськ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО - ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

FINANCIAL ASPECTS OF  ECOLOGICAL - ECONOMIC REGULATION OF BUSINESS

В. М. Кудрявцев

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. M. Kudryavtsev

Ph.D., Associate Professor of International economic, Kharkov National Automobile and Highway University

STATE REGULATION OF INVESTMENT SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMY

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

T. P. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF STATE REGULATION OF EXHIBITION ACTIVITY IN UKRAINE

О. С. Максименко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та регіональної економіки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПРОЦЕС: РУШІЙНІ СИЛИ ТА ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ

O. Maksymenko

PhD (economics), Associate Professor Department of Economic Theory and Regional Economy, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENERGY PROCESS: THE DRIVING FORCE AND THE MUTUAL INFLUENCE

О. В. Корват

к. е. н., доцент кафедри управління фінансовими послугами, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

O. V. Korvat

PhD (Economics), Associate Professor of Department of Management of Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

CONCEPTUALIZATION OF STATE INSURANCE REGULATION

О. В. Кудрявцева

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Kudryavtseva

Ph.D., Associate Professor of International Economics, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov

CRITERIA FOR EVALUATING THE ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISE

Є. В. Остропольська

к. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний  університет імені академіка Юрія Бугая»

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Yevheniia Ostropolska

candidate of economic sciences, the academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE BANK INTEREST RATE POLICY IN ENSURING THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE BANKING SECTOR OF UKRAINE

Л. И. Григорова-Беренда

к. е. н., доцент кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РФ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ ЕАЭС (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)

L. I. Grigorova-Berenda

PhD in Economics, associated professor of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS AGAINST RUSSIA AND THEIR IMPACT ON THE INTEGRATION PROCESSES IN THE COUNTRIES OF THE EAEU (EURASIAN ECONOMIC UNION)

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприхмництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

B. V. Dergaliuk

PhD (Economics), Associate Professor of Economics and Business Department, National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute

RECEIVABLES MANAGEMENT AS A TOOL FOR ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

В. О. Жмуденко

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНУ

V. A. Zhmudenko

PhD, associate professor of management organizations, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMATION OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT REGION

С. В. Забуранний

к. е. н., провідний економіст, Національний університет фізичного виховання та спорту України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

S. V. Zaburanniy

PhD, lead economist, National University of Physical Education and Sport of Ukrainе

INSTITUTIONAL SUPPORT INNOVATION IN AGRICULTURE

Н. В. Магас

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту Львівського інституту МАУП, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ

N. V. Mahas

Ph.D., Associate professor of the Department of finance, accounting and analysis of Lviv Institute IAPM, Lviv

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN DOMESTIC MARKET

Ю. О. Набатова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізьког

ПРОБЛЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 2010-2015 РОКІВ

Iu. A. Nabatova

о національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаPh.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

PROBLEMS OF INTERBUDGETARY RELATIONS IN UKRAINE AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC INDICATORS, 2010-2015

Я. В. Ромусік

к. е. н., ст. н. с. відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: SWOT – АНАЛІЗ

I. Romusik

Ph.D., senior research officer, department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for economics and forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine

PARTICULARITIES FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UKRAINE: SWOT – ANALYSIS

І. О. Стеблянко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

I. O. Steblianko

Candidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY INDUSTRIES: ASPECT OF TAX REFORM

Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

D. O. Sugonyako

PhD, Associate Professor of Economics, Department of Management Chernihiv National Technological University, Chernihiv

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF MANAGEMENT SME OF UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

А. А. Теребух

к. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму НУ «Львівська політехніка»

Н. П. Яворська

старший викладач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності НУ «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ГОЛОВНОГО ЧИННИКА ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

A. A. Terebuh

PhD, Associate Professor, Head of the department of Tourism NU «Lviv Polytechnic»

N. P. Jaworskа

senior lecturer of the department environmental policy and environmental management of NU "The Lviv Polytechnic"

FEATURES OF STIMULATION ECO-INNOVATION DEVELOPMENT AS THE MAIN FACTOR REVIVAL WOODWORKING PRODUCTION UKRAINE

Т. А. Навроцька

старший викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

АНАЛІЗ ЕТАПІВ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

T. Navrotska

Master Teacher of Management department, National transport university, Kyiv

ANALYSIS OF THE MODELLING STAGES OF THE INVESTMENT PROCESS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF MECHANICAL ENGINEERING

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит

Ю. О. Сірик

магістрантка групи ФЕУ-150 Запорізького національного технічного університету,м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. G. Fatyuha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit

U. О. Siryk

mahistranka group FEU-150 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ANALYSIS AND PREDICTION OF INDUSTRIAL PRODUCTION VOLUME REALIIZOVANOYI ZAPORIZHIA REGION

С. Б. Іваницька

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. О. Мороховець

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ

S. B. Ivanytska

PhD in Economics, Associate Professor of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. A. Morohovets

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE OF UKRAINE

В. В. Крук

к. е. н., доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

І. П. Петренко

к. е. н., старший викладач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. V. Kruk

PhD in Economics, Associate Professor of Bank Investment Department, S-G(A)RU «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

I. P. Petrenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Bank Investment Department, S-G(A)RU «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

THE QUESTION OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN UKRAINE

Н. М. Лисецька

кандидат економічних наук, заступник завідувача відділу Науково-дослідного інституту фінансового права, м. Ірпінь

ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЧИННИК РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

N. M. Lysetska

PhD in Economics, Deputy Head of the Department Research Institute of Financial Law, Irpin

EXTERNAL FUNDING SOURCES AS FACTOR OF REFORMING THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Н. С. Дашевська

асистент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

N. S. Dashevskaya

assistant of cathedral finance and credit, Poltava state agrarian academy

FORMING OF THE DIVERSIFICATION STRATEGY FOR PRODUCERS OF LIVESTOCK PRODUCTS

Т. А. Дяченко

асистент кафедри загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З НАДАННЯ РЕМОНТНИХ ПОСЛУГ

T. A. Diachenko

assistant of general economic theory department, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE REPAIR SERVICE DELIVERY INDUSTRIAL ENTERPRISES COMPETITIVE STRATEGIES

О. С. Топоркова

аспірант кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. S. Toporkova

postgraduate student, V.N.Karazin Kharkiv National University

THE GENESIS OF THE INFORMATION-NETWORK ECONOMY THEORY

А. В. Замрига

здобувач Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. V. Zamryha

researcher of  National research center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

AGRICULTURAL CONSULTANCY AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROCESSES

Н. А. Плєшакова

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

N. A. Plieshakova

Postgraduate Student of Finance Department in Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF CRISIS MANAGEMENT IN FOREIGN COUNTRIES

Б. І. Шувар

кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

B. I. Shuvar

candidate of economic sciences, Lviv National Agrarian University (Department of Statistics and Analysis)

THE EVALUATION OF THE FACTORS OF THE STRATEGY FORMATION OF ORGANIC PRODUCTION IN THE CONTEXT OF THE CHALLENGE OF EUROPEAN INTEGRATION

А. О. Машлякевич

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Alina O. Mashlyakevich

сandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Enterprise Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv

ANALYSIS OF THE QUALITY OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE AND ABROAD

М. М. Гоголь

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОНСОЛІДОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ

M. M. Gogol

Ph. D. in Economics, associate professor of department of record-keeping and audit, Odessa State Agrarian University

BASIC ASPECTS OF THE USE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ARE IN THE SYSTEM OF RECORD-KEEPING OF UKRAINE

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. В. Павленко

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. V. Loyko

Doctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of Technologies and Design, the city of Kiev

V. V. Pavlenko

business economics graduate student of Kyiv National University of Technology and Design, the city of Kiev

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS

В. В. Соколовська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ФАНДРАЙЗИНГУ

V. Sokolovska

PhD, assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

ESSENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN UKRAINE FUNDRAISING

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування

І. Л. Сазонець

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления, документознания и информационной деятельности, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ

Ю. В. Литюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

С. В. Позняк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Y. V. Lityuga

Ph.D in economic sciences, Docent, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

S. V. Pozniak

Ph.D in economic sciences, Associate Professor, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

RISK PROCESS MANAGEMENT OF THE COMPANY AS THE SOURCE OF ITS COMPETITIVENESS

О. М. Рудаков

к. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Alexander Rudakov

candidate of economic sciences, Private Higher Educational Establishment "The International Scientific-technical University named after academician Yuri Bugai"

STRUCTURAL COMPONENTS OF THE INNOVATION STRATEGY OF ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAIL INDUSTRY

С. П. Ковальчук

асистент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

СУЧАСНА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

S. P. Kovalchuk

assistant, Vinnitsa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

THE CURRENT SYSTEM OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ATTRACTION

К. Ю. Ягельська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ

КОНЦЕПЦІЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

К. Yu. Yagelska

Ph.D. in Economics, Docent, Donetsk National Technical University, Krasnoarmiysk

THE CONCEPT OF ADVANCED NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: ENERGY APPROACH

О. В. Вознюк

аспірант, Університету митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

O. V. Voznyuk

PhD student, University of customs and finance, Dnipropetrovsk

ESTIMATION OF THE POTENTIAL PERFORMANCE OF LOCAL BUDGET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»