Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Kateryna Andriushchenko

Professor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT FOR THE PROCESS OF DEVELOPING A COMPETITIVE BUSINESS STRATEGY

С. Б. Єгоричева

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

О. В. Тимошенко

к. е. н.,  доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Д. А. Сергеєв

Студент-магістр другого року навчання, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ВПЛИВ ПІЛЬГ ЗА ПРЯМИМИ ПОДАТКАМИ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

S. B. Yehorycheva

Doctor of Econ. Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Banking

O. V. Tymoshenko

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking

D. A. Serheiev

Second- year Master degree student

THE IMPACT OF DIRECT TAXES’ BENEFITS ON THE FORMATION OF BUDGET REVENUES IN UKRAINE

І. В. Алєксєєв

д. е. н., професор кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

С. І. Урба

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ЗАСІБ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. V. Alekseev

Professor, Finance Dpt., National University «Lviv Polytechnic», Lviv

S. I. Urba

Associate Professor, Economics Enterprise Dpt., Ivan Franko Lviv national university, Lviv

THE INNOVATIVE STRATEGY AS A MEANS TO ENHANCE THE SECURITY AND COMPETITIVENESS OF THE UKRAINE’S ECONOMY

Г. Т. П’ятницька

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

G. T. Piatnytska

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics (Kyiv, Ukraine)

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF EXHIBITION ACTIVITY IN UKRAINE: CLUSTER APPROACH

С. О. Тульчинська

д-р екон. наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

Ю. Е. Лебедєва

магістр, НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗБУТОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА

S. A. Tulchinskaya

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv

Yu. E. Lebedeva

magister, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute», Kyiv

INFLUENCE OF FACTORS ON THE SALES POLICY OF THE ENTERPRISE

Н. Ю. Рекова

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

ДИСБАЛАНСИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

N. Yu. Rekova

Doctor of Economics, professor, professor of Department of Enterprise Economics, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, Kramatorsk

IMBALANCE OF SYSTEM OF TARIFF OF STATE REGULATION OF ELECTRICITY MARKET

О. С. Пономаренко

компанія Netcracker, спеціаліст відділу операційної підтримки

Г. О. Пересадько

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОГНОЗУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Ponomarenko

company Netcracker, OSG specialist

G. О. Peresadko

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

FORECAST OF QUANTITATIVE INDICATORS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Н. М. Білоус

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

І. Л. Сазонець

д. е. н., проф., завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. M. Bilous

I. L. Sazonets

THE IMPORTANCE OF FACTORING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

О. В. Боднар

Завідувача відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку, Національного центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

В. О. Яворська

Доцент кафедри біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНОВИХ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ БІРЖОВОЇ ПРАКТИКИ

O. V. Bodnar

Head of the department of pricing, conjuncture and market infrastructure, the National Center "Institute of Agrarian Economy", Kyiv

V. A. Yavorska

Associate Professor of the Department of exchange activity of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF PRICE RISK MANAGEMENT IN THE GRAIN MARKET IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL EXCHANGE PRACTICE

Д. В. Нагернюк

к. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

D. V. Naherniuk

Lecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D.

THE MAIN FACTORS FORMING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF CATERING BUSINESS

А. М. Ужва

канд. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ДОМІНАНТА ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

A. M. Uzhva

Ph.D., associate professor of department of account and taxation Mykolaiv V.O. Sukhomlynsky National University, Mykolaiv

INTEGRATION AS DOMINANT OF PROCESS OF PROVIDING OF DEVELOPMENT OF REGIONAL AGRARIAN BUSINESS

Л. Я. Підвисоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

L. Y. Pidvysotska

PhD, associate professor, associate Professor of accounting and audit, SHEІ "University of Banking", Kyiv

THE TAX ASPECTS OF LAND USE FOR AGRICULTURAL PURPOSES

O. I. Omelchenko

candidate of Economic Sciences, docent, associate Professor at the Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ENHANCING THE COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF THE SPECIALTY “FINANCE, BANKING AND INSURANCE” IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

О. І. Омельченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ І ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ" В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри облік і аудит, Запорізький національний технічний університет

Т. І. Бучакчійська

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», Запорізький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

O. P. Zorya

сand.sc.(soz.), assistant professor of department of «Accounting and audit» Zaporozhye National Technical University

T. Buchakchiyska

Seeker of higher education qualification level "master", Zaporоzhzhye National Technical University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES REFLECTED IN THE ACCOUNTSNG SYSTEM INTERBANK LENDING OPERATIONS

Л. О. Меренкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ

L. O. Merenkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov

FINANCIAL CONTROLLING AS A SYSTEM OF EFFECTIVE ENTERPRISE MENEGEMENT

І. М. Федорович

викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. M. Fedorovych

Lecturer of the Chair of Finance of Economic and Insurance Entities, Ternopil National Economic University, Ternopil

METHODICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF EVALUATING DEBT SECURITY OF UKRAINE

Т. А. Приходченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Tetyana Prykhodchenko

PhD, Associate Professor, doctoral student, Department of regional science and tourism, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

THEORIES AND CONCEPTS OF REGIONAL DEVELOPMENT

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

T. L. Tomnyuk

Ph.D. in Economics, Associate professor, Department of Finance, Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Chernivtsi

THE PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF GLOBAL AND NATIONAL MACROECONOMIC TRENDS ON THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

А. К. Мідляр

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

O. I. Babchyns’ka

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

A. K. Midliar

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

SELF-MANAGEMENT AS A COMPONENT OF STAFF’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT

A. В. Гречко

к. е. н., доцент кaфедри економіки і підприємництвa ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Я. Г. Прокопенко

студенткa гр. УЕ-51м ФММ НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ДП «АНТОНОВ» ФІЛІЯ «СЕРІЙНИЙ ЗАВОД «АНТОНОВ» З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. V. Grechko

candidate of economic sciences, associate professor of economics and enterprise FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" Ya. G. Prokopenko, student gr. UE-51m FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

Ya. G. Prokopenko

student gr. UE-51m FMM NTUU "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute"

RESEARCH INDICATORS FOR ASSESSING THE USE OF PRODUCTION CAPACITY THE PLANT «АNTONOV» BRANCH OF THE STATE ENTERPRISE «АNTONOV» TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITY

К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету  ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ РЕГІОНУ  В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

K. I. Sieriebriak

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine

THE PROCEDURE OF THE REGION TYPE DETERMINATION DEPENDING ON THE LEVEL OF INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

І. С. Баландіна

к. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

I. S. Balandina

PhD in Economics, vice-professor of the Department of Tourism and Hospitality, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

METHODICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF DIRECTIONS OF RESOURCES SAVING

Н. І. Патика

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

О. В. Нартюк

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СТАРШОГО ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

N. Patyka

Ph.D. in Economics, Docent, Vice-Rector for Academic Affair, Professor Department of Management of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

O. Nartiuk

Postgraduate of Personnel Management and Labour Economics Department of Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

ECONOMIC MODELLING OF THE EMPLOYMENT FOR THE POPULATION OF OLDER WORKING AGE IN UKRAINE

Х. Н. Набулсі

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кропивницький

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Husain Nayef Nabulsi

PhD student, Kirovohrad National Technical University, Kropivnitskiy

STRATEGY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP’ REGULATION MODELS DEVELOPMENT

Ю. В. Гірман

Голова наглядової ради ПАТ «Банк Альянс»

М. Ю. Богуславський

Здобувач Національної академії управління

ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

Yuriy Vasilievich Girman

Chairman of Supervisory Board in PJSC “Bank Alliance” Nikolaj Yurievich Boguslavskij, Applicant National Academy of Management

Nikolaj Yurievich Boguslavskij

Applicant National Academy of Management

BASES AND PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE DOMESTIC MARKET

О. О. Кабанова

старший викладач економічної теорії, національної та міжнародної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

O. Kabanova

Lecturer of Department of economic theory, national and international economy, Classic Private University, Zaporizhzhia

A MODEL FOR CONSTRUCTING POSITIVE COUNTRY'S IMAGE IN NATIONAL ECONOMY SYSTEM

О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ VBM-АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Oksana Melnyk

RESULTS OF THE USE OF VBM-ANALYSIS IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES

П. П. Щербань

казначей ПАТ «ТАСКОМ Банк»

ЛІМІТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ НАСТАННІ ПРОГНОЗНИХ ЗНАЧЕНЬ РИЗИКІВ

P. P. Shcherban

treasurer of PJSC "TASKOM Bank"

LIMITATION OF BANKING OPERATIONS IN CONDITION OF PREDICTIVE RISKS ARISEMENT

К. В. Гороховська

аспірантки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧНИЙ СЕКТОР ЯК МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ ЗАГАЛОМ

K. V. Horokhovska

Postgraduate, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM SECTOR AS A MECHANISM FOR ECONOMIC GROWTH OF REGION AND COUNTRY

О. М. Лендєл

аспірант кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

O. Lendiel

PhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

FOREIGN INVESTMENT AS A FACTOR OF THE COUNTRY'S ECONOMIC DEVELOPMENT

Ю. І. Ляшенко

к. е. н., професор кафедри фінансів Університету державної фіскальної служби України

В. С. Погорєлов

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СУСІДНІХ КРАЇН

Y. Liashenko

Ph.D, professor of finance department, University of state fiscal service of Ukraine

V. Pohorielov

Ph.D student, Hetman Kyiv national economic university, Kyiv

FEATURES OF LOCAL GOVERNMENT BUDGETING: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND NEIGHBORING COUNTRIES

М. В. Торжевський

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОТИДІЯ НЕЗАДЕКЛАРОВАНІЙ ПРАЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

M. V. Torzhevskiy

Postgraduate, Institute of personnel training of State Employment Service, Kyiv, Ukraine

COUNTERACTION OF UNDERCLARED WORK IN THE EUROPEAN UNION. THE EXPERIENCE FOR UKRAINE

О. О. Стрекаль

аспірант, КНУ ім. Т. Шевченка

ЛІМСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В КРАЇНАХ ЄС

Oleh Olehovych Strekal

Ph.D. student of Taras Shevchenko Kyiv National University

THE LIMA DECLARATION AND ITS INFLUENCE ON FORMATING A MODERN MODELS OF STATE FINANCIAL CONTROL IN EU COUNTRIES

М. Д. Курляк

здобувач, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. D. Kurlyak

Researcher of Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE IMPROVEMENT OF THE FOOD SAFETY SYSTEM

Н. М. Гаврилюк

аспірант кафедри економіка, Національний транспортний університет, м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

N. Gavrylyuk

graduate student of the department of Economics, National transport university, Kyiv

THE CONCEPT OF LOGISTICS CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISES

Ольга Софієнко

 студентка магістратури, Інститут економіки, Шанхайський університет, місто Шанхай

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Olha Sofiienko

Master student, School of Economics, Shanghai University, Shanghai

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON ECONOMY DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. В. Мартинюк

студент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. В. Гречко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ", м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Martyniuk

Student of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

A. Grechko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE STUDY OF INFLUENCE OF LEGISLATIVE AND NORMATIVE ADJUSTING ON THE PROCESS OF FORMING OF PROFITABILITY OF AN ENTERPRISE

Е. В. Мартынюк

студент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. Киев

А. В. Гречко

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского ", г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

О. О. Вороніна

асистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господартва імені О.М. Бекетова, м. Харків

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕГІОНІ

Olena Olehivna Voronina

Assistant Professor of Economics Theory Department O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

АSSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR HEALTH INSURACE IN THE REGION

М. Ю. Богославський

здобувач Національної академії управління

РАНЖУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ БАНКУ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЙОГО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

N. Y. Boguslavskij

applicant National Academy of Management

BASES AND PECULIARITIES OF FINANCIAL SECURITY OF COMMERCIAL BANKS ON THE DOMESTIC MARKET

М. А. Гетьман

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. A. Getman

postgraduate, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

METHODICAL APPROACH TO THE ESTIMATION OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»