Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2017

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Б. І. Пшик

д. е. н., профессор, завідувач кафедри фінансів Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

B. Pshyk

doctor of economic sciences, professor, head of Finance department of Lviv Institute of State Higher Education Institution “Banking University”

PROBLEMS OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKETS DEVELOPMENT IN UKRAINE: AND WAYS OF THEIR SOLUTION

О. М. Сазонець

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Національного університету водного господарства та природокористування

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВОЄННОЇ ТЕОРІЇ К. КЛАУЗЕВИЦА НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВ ЄВРОПИ

O. M. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of the International Economic Relations Department of National University of Water and Environmental Engineering

IMPLEMENTATION OF THE MILITARY THEORY OF K. CLAUSEWITZ ON THE TENDENCIES OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT OF THE EUROPE STATES

С. М. Голубка

д. е. н., професор  кафедри фінансів, банківської  справи та страхування, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Р. Р. Білоскурський

канд. екон. наук, доцент, декан економічного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

S. Holubka

Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance

R. Biloskurskyy

Ph.D., Associate Professor

PARADIGNAL PRINCIPLES OF NATIONAL OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, професор  кафедри обліку та оподаткування Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

А. В. Діденко

к. е. н., доцент кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ АКТИВНОСТІ АГЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В МЕЖАХ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

G. Yu. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Classic Private University, Zaporizhzhia

A. V. Didenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Economics Classic Private University, Zaporizhzhia

SIMULATION OF MARKET ACTIVITY OF FINANCIAL MARKET AGENTS IN THEIR SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIPS IN THE INFORMATIONAL SPACE

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

І. В. Тяжкороб

к. е. н., доцент, кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Львів

М. В. Плетньов

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля м. Сєверодонецьк

ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

I. V. Zablodska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associated Professor of Management and Marketing Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

I. V. Tiazhkorob

Ph.D. in Economics, Associated Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance of the Lviv Institute of SHEI «Banking University», Lviv city

M. V. Pletniov

Ph.D. in Technical Sciences, Associated Professor of Enterprise`s Economy Department, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University, Severodonets`k city

TENDENTIOUSNESS DEVELOPMENT SPATIAL FORMS OF THE ORGANIZATION REGIONS ECONOMICS

Р. І. Жовновач

д. е. н., завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

М. Г. Чередніченко

аспірантка, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

R. I. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Head of department  of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskyi

M. G. Cherednichenko

PhD student, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskyi

THE SYSTEM OF CONTROLLING IN ASSURING STABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

К. С. Шапошников

д. е. н., професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН)

K. S. Shaposhnykov

Doctor of Economic Sciences, professor, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Odessa

TOOLS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF THE NATIONAL ECONOMY (EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES)

І. І. Д’яконова

д. е. н., професор, директор ННІБТ «УАБС» Сумського державного університету, Сумський державний університет, м. Суми

Ю. Ю. Онопрієнко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТНОГО ПОЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ

Iryna D'yakonova

Doctor of Economic Sciences, professor, director of the Institute of Business Technology Studies "Ukrainian Academy of Banking" Sumy State University, Sumy State University, Sumy

Yuliia Onopriienko

PhD student of Sumy State University, Sumy

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE OBJECTIVE FIELD OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S FINANCES

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Н. В. Тележинська

магістрант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

N. V. Telezhynska

student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL JUSTIFICATION AND ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Iu. V. Ignatova

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economic and Mathematical Modelling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

T. L. Kmytiuk

Ph.D. in Economics, Senior lecturer of the Economic and Mathematical Modelling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

PRICING MODELLING IN THE AIR TRANSPORT MARKET

Ю. В. Ігнатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Т. Л. Кмитюк

к. е. н., старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ VQ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНОГО ФАКТОРУ УСПІХУ МЕНЕДЖЕРА-ЛІДЕРА

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR VQ DEVELOPMENT AS THE MAIN DRIVER OF THE SUCCESS OF THE LEADER MANAGER

Н. М. Малініна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

КЛЮЧОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В УКРАЇНІ

N. M. Malinina

PhD, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

THE MAIN DETERMINANTS OF THE DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS IN UKRAINE

О. В. Мосієнко

викладач, Житомирський трговельно-економічний коледж, м. Житомир

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Mosienko

teacher, Zhytomyr trade and economic college, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE REFLEXIVE MANAGEMENT OF THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород

О. В. Булеца

магістр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород

СТАН РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

E. S. Palyjchuk

PhD, docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

O. V. Buleca

State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

THE CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

С. П. Ковальчук

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

О. М. Кудирко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Я. О. Барибіна

кандидат економічних наук, доцент, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

І. В. Титаренко

кандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Y. O. Barybina

phD  associate professor Poltava University of Economics and Trade

I. V. Titarenko

phD  associate professor Poltava University of Economics and Trade

EVALUATION OF THE MODERN STATE OF RETAIL TRADE IN THE SYSTEM OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE AND THE PECULIARITIES OF ITS MANAGEMENT

І. В. Гончарук

помічник ректора, к. е. н., доцент кафедри економіки факультету економіки та підприємництва Вінницького національного аграрного університету

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО I СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ

I. V. Goncharuk

assistant to the rector, candidate of economic sciences, associate professor of the department Economics Faculty of Economics and Entrepreneurship Vinnitsa National Agrarian University

THE ROLE OF FINANCIAL PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький Національний Технічний Університет, м. Запоріжжя

М. В. Кабак

магістр спеціальності «Менеджмент», Запорізький Національний Технічний Університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

I. A. Nechaeva

PhD, associate professor, associate professor of department of management, Zaporozhye National Technical University, Zaporizhia

M. Kabak

master of specialty «Management», Zaporozhye National Technical University, Zaporizhia

FEATURES OF ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT SYSTEMS

Т. В. Гончарук

учений секретар, к. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВIД РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. V. Goncharuk

academic secretary, candidate of economic sciences, associate professor of the department agrarian management of the faculty of management and law Vinnitsa National Agrarian University

EXTERNAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 'STRUCTURES AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

C. І. Сергійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. I. Sergiychuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

PROBLEMS OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN CONDITIONS OF STRENGTHENING INTEGRATION PROCESSES

А. О. Богуславська

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. О. Набатова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

A. A. Bohuslavska

Master, Zaporizhzhia National Technical University

Iu. A. Nabatova

Ph.D., Associate Professor of Department of Financial and Credit, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

FACTORS OF THE INFLUENCE OF TAX APPROPRIATIONS OF LOCAL BUDGETS

Л. Ю. Патраманська

асистент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТНЕУ, м. Вінниця

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Е-КОМЕРЦІЇ

L. Patramanska

Assistant of accounting and taxation department of Vinnytsia Institute of Trade and Economics KNUTE, Vinnitsa

KEY ASPECTS CONTROL OF CORE BUSINESS ENTERPRISE ECOMMERCE

В. А. Кавун

аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПРОЕКТНІ РИЗИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. A. Kavun

Postgraduate Student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Kyiv

PROJECT RISKS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES

О. Ю. Швець

аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ НБУ НА СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

O. Y. Shvets

рostgraduate student of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

INFLUENCE THE POLICY NBU ON THE MONETARY MARKET OF UKRAINE IN THE MODERN CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF BANKING SYSTEMS

М. А. Горшков

асистент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Е. О. Ковтун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

M. Horshkov

assistant of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

E. Kovtun

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National University of Trade and Economics

EVOLUTIONARY APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF DEFINITIONS OF THE PROCESSES OF REPRODUCTION OF THE RESOURCE POTENTIAL FOR THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Є. К. Бондаренко

асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування ННІБТ «УАБС» Сумського державного університету

СТРАХУВАННЯ ЯК ОДНИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

E. K. Bondarenko

Assistant of Finance, Banking and Insurance department ESIBT “UABS” of Sumy State University

KEY FACTORS OF FUND MARKET DEVELOPMENT AND INFLUENCE OF INSURANCE INSTRUMENTS ON IT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»