Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2018

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики і сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ

O. O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Principal Researcher of the Department of Economic Problems of Environmental Policy and Sustainable Development, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the NAS of Ukraine, Kyiv

PROPOSALS TO STRENGTHEN THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION IN UKRAINE A TAX ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS

І. Г. Лук’яненко

д. е. н., професор, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", м. Київ

Т. О. Донкоглова

Магістрант, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", м. Київ

ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

I. G. Lukianenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of finance, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Kyiv

T. O. Donkohlova

Master student, National University of “Kyiv-Mohyla academy”, Kyiv

EMPIRICAL ASSESSMENT OF DESTABILIZATION PROCESSES IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET

О. В. Фоміна

д. е. наук, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПДВ

O. V. Fomina

Doctor of Sciences (Economic), Professor, Department of Accounting and Taxation Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

ACCOUNTANCY MANAGEMENT OF CALCULATIONS WITH BUDGET FOR VAT

М. Г. Белопольський

д. е. н., проф., завідувач кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

О. В. Кузьміна

аспірант кафедри обліку і аудиту, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Belopolsky

Head of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol

O. Kuzmina

post-graduate student of the Department of Accounting and Audit Priazovsky State Technical University, Mariupol

COGNITIVE MODELING OF STRATEGIC MANAGEMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

U. Z. Watamanyuk-Zelinska

Ph.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, Lviv

P. I. Malets

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

EFFEKTIVE MANAGEMENT OF MUNICIPAL OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZED PROCESSES IN STATE DEVELOPMENT

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

П. І. Малець

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

О. М. Пархацька

здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

L. S. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

О. M. Parhacka

competitor of a scientific degree, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

TOOLKIT FOR THE FORMATION OF FINANCIAL POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Т. В. Стариченко

асистент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. V. Batchenko

doctor of economics, professor, professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

T. V. Starychenko

assistent of the Department of Hotel and Restaurant BusinessKyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CONCEPTUAL APPROACH OF COMPETITIVENESS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

М. А. Держевецька

кандидат економічних наук, викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету, м. Краматорськ І. А. Гетьман,кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

І. А. Гетьман

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

А. О. Румянцев

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення Донбаського інституту техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

M. A. Derzhvedevskaya

Candidate of Economic Sciences, Lecturer of the Department of Medical Physics and Informational Technologies of Donetsk National Medical University, Kramatorsk

I. A. Getman

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Computer Information Technologies of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

A. O. Rumyantsev

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Computer Science and Software Engineering of the Donbass Institute of Technology and Management of the International Scientific Technical University named after Academician Yuriy Bugay

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ANALYSIS OF INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

І. В. Шкрабак

д. е. н., доцент, Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ЛОГІСТИКА МІСТА ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Shkrabak

Doctor of Economics, docentDonbass State Engineering Academy (Kramatorsk)

LOGISTICS OF THE CITY AS A FACTOR FOR IMPROVING THE DEMAND MANAGEMENT SYSTEM FOR ENTERPRISE PRODUCTS

В. І. Франчук

доктор економічних наук, професор,проректор Львівського державного університету внутрішніх справ

Івона Ізабела Бонба

аспірант, Львівського університету бізнесу та права

CИСТЕМА ПРОТИДІЇ СТРАХОВОМУ ШАХРАЙСТВУ В УКРАЇНІ

V. I. Franchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,Prorector, Lviv State University of Internal Affairs

Iwona Izabela Baba

Post-graduate student of the Private highereducation institution “Lviv University of Business and law”

SYSTEM OF RESISTANCE TO INSURANCE FRAUD IN UKRAINE

Р. В. Тульчинський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

С. Г. Ханін

здобувач кафедри менеджменту та адмініструванняПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЕНДОГЕННОГО ЧИННИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

R. Tulchinsky

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Head of the Department of Management and Public Administration “Academician Yuriy Bugai International Scientific and Technical University”

S. Khanin

getter in the Department of Management and AdministrationPHEI “Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University”

MEASURES TO DEVELOP HUMAN POTENTIAL AS AN ENDOGENOUS FACTOR IN MODERNIZING THE REGIONAL ECONOMY

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет"

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕФІНІЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»THEORETICAL PRINCIPLES OF DEFENSE OF "SOCIAL-ECONOMIC SUPPORT"

М. І. Жадан

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

І. В. Котова

магістрант кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МІНІМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДОМ ММК»

M. I. Zhadan

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chair of Accounting and Audit, Zaporizhzhia National Technical University

I. V. Kotova

Master's Degree Student, Chair of Accounting and Audit, Zaporizhzhia National Technical University

OPERATING EXPENSES MINIMIZATION FOR THE ENTERPRISE BASED ON FACTOR ANALYSIS, AS EXEMPLIFIED BY LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) "MMK TRADING HOUSE"

Ю. Ю. Ястребов

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Y. Yastrebov

Senior lecturer of the Cathedra of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy

FORECASTING MAIN INDICATORS OF MACROECONOMIC DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FORMING THE FINANCIAL STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Б. Пікулик

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РЕГІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇН ЄС

O. B. Pikulyk

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of International Relations and Regional Studies, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

REGIONAL INNOVATION POLICY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES OF THE EU

К. В. Багацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТРАХОВИМ РИНКОМ УКРАЇНИ

K. V. Bagatska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance Department, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

INVESTIGATION LEGAL ENTITIES ACTIVITY IN INTERACTION WITH INSURANCE MARKET OF UKRAINE

V. V. Pokynchereda

Candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

PERFORMANCE AUDIT OF UKRAINIAN DEBT MANAGEMENT: ORGANIZATION AND METHODOLOGY

В. В. Покиньчереда

к. е. н, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Л. І. Калачевська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ В ЇХ ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

L. I. Kalachevska

PhD, Associate Professor of the department of management of foreign economic activity and eurointegration, Sumy national agrarian university

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE BASED ON INNOVATIONS IN THEIR INFRASTRUCTURAL PROVISION

О. Ю. Завадинська

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Г. А. Толок

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

О. С. Ліфіренко

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ SPA-ПОСЛУГ НА ТЕРМАЛЬНИХ КУРОРТАХ УКРАЇНИ

O. Yu. Zavadinska

Ph.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

G. A. Tolok

Ph.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

O. S. Lifirenko

Тeacher of the chair of hotel and restaurant business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

EFFICIENCY AND IMPROVEMENT OF SPA-SERVICES ON THERMAL RESORTS OF UKRAINE

О. І. Заклекта

к. е. н., доцент, доцент кафедра економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

О. А. Сливка

к. е. н. доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ

OЦІНКА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Olga Zaklekta

PhD in Economics Ternopil National Economic University, Ternopil

Oksana Slyvka

PhD in Economics Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

ESTIMATION OF THE EDUCATIONAL COMPONENT IN PROVIDING HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. М. Кирилюк

старший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

В. В. Майба

старший спеціаліст управління інформації та громадських комунікацій, Національний банк України, м. Київ

С. Б. Дібрівна

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

В. В. Швець

старший лаборант кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ШЛЯХИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Iryna Kyryliuk

Senior Lecturer, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Vitalii Maiba

Senior Specialist, National Bank of Ukraine

Svitlana Dibrivna

Postgraduate, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Volodymyr Shvets

Senior Laboratory Assistant, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

COMPLEX WAYS OF PROVIDING QUALITY IMPROVEMENT OF THE MAIN TYPES OF LIVESTOCK PRODUCTS IN UKRAINE

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АВУАРІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Yevheniia Borysivna Khaustova

Ph.D (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technologies and Design

CLASSIFICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Т. Ю. Цифра

доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛА ЗА ТИПАМИ ДОСТУПНОСТІ МЕТОДОМ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

T. Yu. Tsyfra

Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

CLASSIFICATION OF HOUSING BY TYPES OF AVAILABILITY BY METHOD OF DISCRIMINATION ANALYSIS

О. В. Гуренкова

к. пед. н., доцент кафедри електрообладнання та автоматики водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

С. В. Дем’яненко

аспірант, кафедра управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Gurenkova

Phd, Associate Professor of the Department of Electrical Equipment and Automatics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

S. V. Demianenko

Postgraduate student, Department of Management and Economics of Water Transport, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LOGISTICS

Т. Г. Буй

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

О. К. Прімєрова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

T. H. Bui

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

O. K. Primierova

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

TAX STIMULATION OF SMALL-SIZE BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

О. Л. Камбур

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Н. А. Петрищенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

МАРКЕТИНГ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. L. Kambur

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

N. A. Petryschenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

MARKETING OF ENERGY SAVINGS ON ENTERPRISES

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

Г. Ю. Білоног

6-й курс, спеціальність “Менеджмент”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

H. Yu. Bilonoh

6st year, specialty “Management” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE PRODUCT'S QUALITY AT AN ENTERPRISE

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Д. Г. Войтович

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВПЛИВУ ВИПЛАТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. V. Livoshko

k. e. n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya

D. G. Voitovich

Master's degree, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

IMPROVING THE IMPACT OF THE PAYMENT OF WAGES IN THE ENTERPRISE

Д. М. Гриджук

кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КВАЛІФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ — ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Dmytro Grydzhuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

STAFF QUALIFICATION - IMPORTANT FACTOR INFLUENCE ON EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE BANK

Д. Н. Гриджук

кандидат экономических наук, доцент, кафедра банковского дела, Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

В. В. Смачило

канд.екон.наук, доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

В. Ю. Халіна

канд.екон.наук, доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Т. С. Васильєва

аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

V. V. Smachylo

Candidate of Economic Sciences, docent, professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture. Kharkiv

V. Yu. Khalina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

T. S. Vasil’eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS THROUGH THE PRISM OF COMMUNICATIONS WITH STAKEHOLDERS

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УПРАВЛІННІ:ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

COMMUNICATION PROCESS MANAGEMENT: GENERAL PROVISIONS

Г. П. Костенко

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

G. P. Kostenko

PhD in Economic Science, Associate Professor, Economic, Entrepreneurship and Finance Department, Berdyansk State Pedagogical University

CONCEPTIONAL BASIS OF FINANCIAL CONTROLLING AT THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE ENTERPRISES

М. С. Рахман

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

І. В. Подлипян

студентка 3-курсу, економічного факультету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ВІДНОСИНАХ

M. S. Rahman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

I. V. Podlipyan

student of 3nd year of study of the Economic faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

FUNCTIONING AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE MARKET CONDITIONS OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY OF UKRAINE IN EXPORT-IMPORT RELATIONS

К. О. Січкаренко

к. г. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПОНЯТТЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЇХ КОМУНІКАЦІЙНА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

K. O. Sichkarenko

PhD in geography, senior scientific assistant, «Institute of economy and forecasting NAS of Ukraine»

DIGITAL COMPETENCES AND THEIR COMMUNICATION ROLE IN MODERN SOCIETY

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЛЮДИНИ ТА РОЗВИТКУ ЇЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ РОБОТИЗАЦІЇ СФЕР ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСЛУГ

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations ofInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PROBLEM OF HUMAN’S LABOR PRODUCTIVITY ENHANCEMENT AND THE DEVELOPMENT OF HIS COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF ROBOTIZATION IN PRODUCTION AND SERVICE SECTORS

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

Н. І. Цегельник

здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

G. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

N. I. Tsegelnik

applicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS: PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE INTERNET-ENVIRONMENT

Є. Ю. Кузькін

к. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

ОЦІНКА БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ye.Yu. Kuzkin

РhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

ESTIMATION OF BUDGETARY POTENTIAL OF REGIONS IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Svetlana Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

MANAGEMENT METHODOLOGICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY INSURANCE SECTOR

Ю. О. Волощук

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки,підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

В. Р. Волощук

канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Подільський державний аграрно-технічний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Voloshchuk

Vitaliy Voloshchuk

STATE AND PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Н. І. Луцька

кандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. Lutsʹka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONSTRUCTION OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Е. Ю. Терещенко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Н. М. Шуляр

кандидат економічних наук,старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

СИНТЕЗ СТИМУЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Eleonora Tereshchenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Technologies National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Nataliia Shuliar

Ph.D., Senior Lecturer of Department of Economics and Business Technologies National Aviation University, Kyiv, Ukraine

THE SYNTHESIS OF THE INCENTIVES OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT

В. В. Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНА ТРИВИМІРНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

V. Pavlov

Candidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

INTEGRATED THREE-DIMENSIONAL MODEL FOR THE SELECTION OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE HIGH-TECH AND ECONOMIC SECTOR OF THE ECONOMY

І. І. Божидай

аспірантка, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

АНАЛІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

I. I. Bogiday

graduate student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkov

ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Р. Р. Русин-Гриник

аспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

З. С. Тимняк

викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

R. R. Rusyn-Hrynyk

postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

Z. S. Tymnyak

Teacher of the Department of Foreign, Lviv Polytechnic National University

METHODICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF BUSINESS STRUCTURES ON THE BASIS OF PROVIDING THEIR COMPETITIVENESS

Я. А. Сарнецька

аспірантка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Y. Sarnetska

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Т. В. Романченко

аспирантка кафедры маркетинга КНТЕУ

ОГРАНИЧЕНИЯ ОМНИКАНАЛЬНОСТИ

T. Romanchenko

PhD Candidate at Marketing Department Kyiv National University of Trade and Economics

OMNICHANNEL CHALLENGES

Н. В. Шупрудько

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, м. Львів

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Nataliia Shuprudko

Postgraduate (PhD) student of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY STRENGTHENING

П. В. Кривобок

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

P. Kryvobok

Postgraduate Student, National University of Food Technologies, Kyiv

REALIZATION OF THE MODEL OF SOCIAL-ORIENTED ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF A SOLAR POWER PLANT

Т. М. Цебро

слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

В. O. Лапа

слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

T. M. Tsebro

graduate student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

V. O. Lapa

graduate student, Sumy National Agrarian University of Ukraine

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A BASIS FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

С. О. Сломчинська

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ ОЦІНКИ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ

S. O. Slomchynska

Ph.D. student, Kyiv National University Of Trade And Economics

CLASSIFICATION OF THE INVESTMENT PROPERTIES FOR EVALUATION, ACCOUNTING AND MANAGEMENT PURPOSES

А. М. Олійник

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ

Andriy Oliinyk

postgraduate student National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE AGRO-FOOD SECTOR

Д. С. Божков

аспірант кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет (м. Суми, Україна)

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІНОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І ПОСЕРЕДНИКІВ

D. S. Bozhkov

PhD Student of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Sumy, Ukraine)

CLASSIFICATION OF PRICE STIMULATION TYPES FOR CONSUMERS AND INTERMEDIARIES

Р. С. Фостолович

магістр, Донецький національний університет ім. В. Стуса

В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМУВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ruslan Fostolovych

Master's degree, Vasyl` Stus Donetsk National University

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION RESOURCES WHEN FORMING THE COST OF PRODUCTION IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Я. Ф. Локтіонова

аспірант кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПОБУДОВА ІНТЕГРОВАНОГО МУЛЬТИПЛІКАТОРА ВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ ЙОГО СПРОМОЖНОСТІ ПРОТИСТОЯННЯ РИЗИКАМ

Y. F. Loktionova

postgraduate student of the Department of Economics of Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

CONSTRUCTION OF AN INTEGRATED MULTIPLIER OF THE VALUE OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE, TAKING INTO ACCOUNT ITS ABILITY TO WITHSTAND RISKS

О. П. Гнатюк

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ФАКТОРИ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

A. P. Gnatyuk

Postgraduate student at the European University

FACTORS AND FUNCTIONS OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SAFETY

О. С. Аносова

здобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

В. А. Шевченко

здобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Anosova

сandidate of Science Degree,University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

V. Shevchenko

сandidate of Science Degree,University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS SUBSTANTIATION IN THE SPHERE OF CORPORATE ENTERPRISE VALUE POTENTIAL FORMATION

О. Ю. Широкопояс

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ПОСЛУГИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

O. Yu. Shyrokopoyas

applicant for the department of accounting and auditing Zhytomyr state technological university

MODELING OF BUSINESS SECURITY CONSULTING SERVICES

І. В. Заблодська

доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЗНЯК Г.В. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА ТА ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»