Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.9

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.1

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»

Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, професор кафедри державного управління Київського національного університету ім. Т. Шевченка

С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise «Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine», Lviv, Ukraine

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science’s, Warsaw, Poland, Professor of the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

S. Byelikova

post-graduate, National Institute for Strategic Studies

CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE SERVICE SECTOR IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.2

К. А. Мамонов

Доктор економічних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

В. І. Троян

аспірантка кафедри «Підприємництва та бізнес-адміністрування»Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. A. Mamonov

doctor of Economics, professorO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

V. I. Troian

Phd student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF BRAND MANAGEMENT STRATEGY FOR CONSTRUCTION COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.3

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління Національного авіаційного університету

Д. І. Альохін

студент 2 курсу магістратури Київського національного торговельно-економічного університету

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М. Minenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management Technologies of the National Aviation University

D. Alokhin

student of the 2 course of Master’s degree of the Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.4

О. А. Зінченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Л. А. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ПРИВАТБАНК НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

O. A. Zinchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, Ukraine

L. A. Bondarenko

PhD in Economic sciences, associate professor, associate professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, Ukraine

PRIVATBANK IN THE CREDIT MARKET OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.5

О. Ю. Мінц

доктор екон. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банківської справи,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Е. В. Камишникова

к. екон. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. Y. Mints

D.Sc. in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Finance and BankingDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”

E. V. Kamyshnykovа

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economics of an EnterpriseDVNZ “Pryazovskyi State Technical University”

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPHERE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.6

П. Г. Ільчук

д. е. н., проф., завідувач кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка»

О. О. Коць

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Ю. Б. Зборівець

магістр кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ДИНАМІКУ КРЕДИТНИХ І ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК

Pavlo G. Ilchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies, Lviv Polytechnic National University

Olha O. Kots

PhD of Economics, associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

Yurii B. Zborivets

master of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

IMPACT OF NBU MONETARY POLICY ON CREDIT AND DEPOSIT RATES DYNAMICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.7

О. А. Мошковська

доктор економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткуванняКиївський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Olena Moshkovskа

Doctor of Economics, Professor of the Department of Accounting and TaxationKyiv National Trade and Economic University

MANAGEMENT REPORT ON DAIRY ENTERPRISES AND ITS FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.8

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Р. Є. Зварич

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносинТернопільського національного економічного університету

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

R. Zvarych

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic University

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE EXPANSIONIST IMPERATIVES AND DETERMINANTS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY OF CHINA

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.9

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation,public management and administrationKryvyi Rih National University

MANAGEMENT OF SALES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH ACCOUNT OF THE ORGANIZATION OF RESPONSIBILITY CENTERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.10

М. С. Пашкевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Dnipro University of Technology, Dnipro city

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC BALANCE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF REGIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.11

А. Д. Петрашевська

д. е. н., професор кафедри ЕП та КУ, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Petrashevskaya

Doctor of Economic Sciences, Proffesor of Departments of EP and KU, Odessa National Academy of Communications

INTELLECTUAL CAPITAL AS A COMPONENT OF HUMAN RESOURCES IN ENSURING THE INVESTMENT ACTIVITIES OF MARITIME ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.12

Г. В. Строкович

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, логістики та економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна

Н. М. Шматько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харків, Україна

В. В. Косюга

здобувач, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПОТОКІВ ЗНАНЬ У АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

H. Strokovich

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Logistics and Economics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

N. Shmatko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

V. Kosuga

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE CORPORATE FLOWS KNOWLEDGE FUNCTIONING MODEL IN JOINT STOCK COMPANIES AS A DIRECTION OF RISE THE QUALITY OF THEIR FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.30

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА: ЙОГО РОЛЬ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. M. Bogatska

PhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

ENTERPRISE PROFIT: ITS ROLE, FORMATION AND RESERVES OF GROWTH IN THE MARKET CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.31

Є. С. Палійчук

к. е. н., дoцент кафедри екoнoмічнoї теoрії , ДВНЗ «Ужгoрoдcький націoнальний універcитет»

М. І. Федака

керівник Центру підтримки підприємництва, Закарпатcька oблаcна державна адмініcтрація

ТЕНДЕНЦІЇ COЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOГO РOЗВИТКУ ЗАКАРПАТCЬКOЇ OБЛАCТІ

Evgenijya Palyjchuk

PhD, assistant professor, Uzhgorod National university

Marianna Fedaka

Head of the Enterprise Support Center, regional state administration of Transcarpation region

TRENDS IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TRANSCARPATHIAN REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.32

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

Т. Д. Кадирус

магістр кафедри фінансів та обліку,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

S. Hanziuk

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

T. Kadyrus

Master of Finance and Accounting Department,Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

STATE REGULATION AND ANALYSISMAIN INDICATORS OF BANKING ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.33

О. І. Шумлянська

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм», Одеський національний морський університет, м. Одеса

БАГАТОФАКТОРНА ЧУТЛИВІСТЬ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕКТОРНО-ОПТИМІЗОВАНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ФЛОТУ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ

Olga Shumlianska

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department «Entrepreneurship and tourism», Odessa national maritime university, Odessa

MULTIFACTOR SENSITIVITY OF THE EFFICIENCY CRITERIA FOR A VECTOR-OPTIMIZED PLAN OF THE SHIPPING COMPANY’S FLEET WORK

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.34

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

І. Л. Заблоцька

асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Т. О. Нікітін

студент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ЧИ ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВІ РИНКИ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ІНТЕНСИВНО ЗРОСТАЮЧИХ КРАЇН АЗІЇ?

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

I. Zablotska

Assistant of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges,Lutsk National Technical University, Lutsk

T. О. Nikitin

student, Lutsk National Technical University, Lutsk

ARE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKETS INVESTMENT ATTRACTING IN INTENSELY GROWING STATES OF ASIA?

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.35

В. Г. Чернишев

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Л. Ковальова

канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. Chernyshev

PhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, Odessa

D. Okara

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

I. Kovalova

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY OF ODESSA REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.36

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингуУніверситет імені Альфреда Нобеля

ОБГРУНТУВАННЯ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. J. Krasovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of department of the international marketingof Alfred Nobel University in Dnipro

SUBSTANTIATION OF THE DECOMPOSITION APPROACH TO AN ENTERPRISE BRAND POLICY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.37

Т. Р. Цалко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

А. М. Хондока

магістр кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Tetiana Tsalko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

Tetiana Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

Anastasiia Khondoka

master at the department of management, Kyiv national University of technologies and design

FEATURES OF THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.38

Л. В. Коваль

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

М. С. Левчук

Магістрант факультету обліку і аудиту,Вінницький національний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

L. V. Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University

M. S. Levchuk

Master student of the Faculty of Accounting and AuditingVinnytsia National Agrarian University

CURRENT PROBLEMS OF TODAY'S ACCOUNTING ORGANIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR WAYS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.39

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РИЗИКУ В МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

T. A. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

MATHEMATICAL MODELING OF QUANTITATIVE RISK INDICATORS IN THE MANAGEMENT MODEL OF WORKING CAPITAL OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.40

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

К. Д. Райна

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ЙОГО ОЦІНКА

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

K. D. Raina

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

STATISTICAL RESEARCH OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF UKRAINE: INFORMATION DATABASE AND ITS EVALUATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.41

І. А. Кораблінова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

РОЛЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ ПЛАТФОРМНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Iryna A. Korablinova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

THE ROLE OF TELECOMMUNICATION COMPANIES IN DEVELOPMENT OF THE PLATFORM BUSINESS STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.42

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет «Запорізька політехніка»

А. Г. Іванченко

магістрантка кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Iryna Yakivna Maksуmenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

Anna Gennadiyevna Ivanchenko

Master 6th year of the Department of Accounting and Taxation National University «Zaporizhzhye Polytechnic»

PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF PRODUCTION INVENTORIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.43

Н. В. Садова

Викладач, спеціаліст вищої категорії,Голова циклової комісії туристичного обслуговування,Київський державний коледж туризму і Готельного господарства

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Natalia Sadova

Teacher, specialist of the highest categoryHead of the cycle commission for tourist servicesKyiv State College of Tourism and Hotel management

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.44

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

ВІДПУСТКА: ВИДИ, ПОРЯДОК НАДАННЯ, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

O. V. Leha

Candidate of Economics, assistant professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

L. V. Yloveha

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. B. Priydak

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

THE LEAVE: THE PROCEDURES OF GRANTING, METHODS OF CALCULATION AND THE ACCOUNTING ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.45

В. В. Мартиненко

кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ПРОГНОЗНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Valentyna Martynenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

PREDICTIVE APPROACH TO THE FORMATION OF TAX REVENUES OF UKRAINIAN LOCAL BUDGETS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.46

Н. М. Юша

Київський державний коледж туризму і готельного господарствавикладач, спеціаліст вищої категорії, викладач -методистГолова цикловоі комісії "Української мови і літератури та світової літератури"

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Nataliia Yusha

Kyiv State College of Tourism and Hotel Managementteacher, specialist of the highest category, teacher - methodologistChairman of the cycle committee "Ukrainian language and literature and foreign literature"

SPECIFICITY OF FORMATION AND EXTENSION OF ELECTRONIC EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.47

В. Ю. Халіна

к. е. н., доцент кафедри економіки,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Т. С. Васильєва

аспірантка,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Yu. Khalina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

T. S. Vasil’eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING A CLIENT-ORIENTED ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.48

С. М. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ВИКОРИСТАННЯ БІНОМІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Sciences, associate professor, assistant professor of management, Kyiv National University of Technology and Design

USE OF BINOMIAL DISTRIBUTION IN QUALITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.49

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. О. Семенко

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

M. I. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. O. Semenko

Master of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE METHODICAL APPROACH TO BUILDING A FINANCIAL STRATEGY FOR THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.50

К. В. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

Kateryna V. Nakonechna

Ph.D, associated professor, Department of Gloal econome, National University of life and sciences

ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN EASTERN EUROPE AND ASIA

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.51

Р. О. Савченко

кандидат економічних наук, доцент, головний бухгалтер Житомирського національного агроекологічного університету

Н. М. Савченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет

І. В. Дем’янюк

старший викладач кафедри фінансів і кредиту,Житомирський національний агроекологічний університет

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

R. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Chief Accountant of Zhytomyr National Agroecological University

N. Savchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Аgroecological University

I. Demianyuk

Senior Lecturer in Finance and Credit, Zhytomyr National Agroecological University

INTERNAL CONTROL: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.52

Г. М. Христенко

к. е. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

З. М. Герасимів

к. геогр. н, доц., доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

О. Б. Підлужна

к. геогр. н, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Halyna M. Khrystenko

PhD of Economic, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

Zoriana M. Gerasymiv

PhD (Geographical Scsences), Associate Professor, Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

Olena B. Pidluzhna

PhD (Geographical Scsences), Professor of the Department of Economics of EnterpriseSeparated Subdivision National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

RURAL GREEN TOURISM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.53

Е. Ю. Терещенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та бізнес-технологій,Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Eleonora Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Economics and Business Technology, National Aviation University, Ukraine

THE DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.55

Л. В. Ярема

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. І. Замора

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Lubov Yarema

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

Oksana Zamora

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

RURAL DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.56

А. Ю. Аль-Тмейзі

к. е. н., завідувач кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Alina Al-Tmeizi

PhD in Economics, Open International UNIVERSITY of Human Development "UKRAINE"

GLOBAL MARKETING: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.57

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oksana Kazak

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University

THEORETICAL BASES OF FORMATION OF MODERN ENTERPRISES ACCOUNTING POLICIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.58

Н. М. Андріїв

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри економічної теорії Ужгородського національного університету

Н. В. Шупрудько

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і туризмуЧернівецького торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ»

N. M. Andriiv

Candidate of Economic Sciences, Lecturer in Department of of Economic Theory of Uzhgorod National University

N. V. Shuprudko

Candidate of Economic Sciences, Lecturer in Department of Management and Tourism, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

THE THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "SOCIAL INEQUALITY"

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.59

О. М. Герасименко

к. е. н, докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ІНТЕГРАЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. Herasymenko

Candidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

INTEGRATION OF RISK-ORIENTED APPROACH TO GOVERNANCE IN THE PROCESS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.148

О. О. Шрам

здобувач, Університет митної справи та фінансів

П. І. Шрам

здобувач, Університет митної справи та фінансів

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

O. Shram

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

P. Shram

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

STRATEGIC ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE OF A JOINT STOCK COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.149

В. М. Паршаков

здобувач кафедри обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО СТРАТЕГІЧНОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З ДОБУВАННЯ ГРАНІТУ

V. M. Parshakov

applicant of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr Polytechnic State University

THEORETICAL BASES OF INTERNAL STRATEGIC AUDIT OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISES WHICH ARE CARRYING OUT ACTIVITY ON EXTRACTION OF GRANITE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.150

О. В. Косар

аспірант, кафедра готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

O. V. Kosar

Kyiv National Trade and Economics University

FEATURES OF MARKETING ACTIVITIES OF RESTAURANT CHAIN

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.151

О. Є. Зарічук

здобувач, заст. керуючого відділенням АТ АКБ “АРКАДА” у м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. Zarichuk

Vinnytsia National Agrarian Univirsity, postgraduate

IMPROVEMENT OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF SUBURBAN TERRITORIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.152

В. О. Зюзін

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

V. O. Ziuzin

Ph.D. Student, Department of State, Local and Corporate FinanceUniversity of Customs and Finance, Dnipro

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING SOCIAL PROGRAMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.153

А. В. Тарасюк

аспірант, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Tarasyuk

graduate student, NationalScientific Center "Institute of Agricultural Economics"

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.154

А. М. Фітісов

аспірант,Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

A. M. Fitisov

postgraduate student, Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION OF FORESTRY ON THE BASIS OF "GREEN ECONOMY"

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.155

Л. О. Алєщенко

асистент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РОЛЬ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ

L. Alieshchenko

assistant of the Department of management of organizations,Kherson State Agrarian University

THE ROLE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»