Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.9

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.1

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

Н. В. Курбала

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський університет імені Олеся Гончара

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИОКРЕМЛЕННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН: ФІНАНСОВИЙ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, ЦИФРОВИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІРИ РОЗВИТКУ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

N. Kurbala

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and International Management, Oles Honchar Dnipro National University

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE APPROACHES TO GROUPING OF DEVELOPED COUNTRIES: FINANCIAL, INDUSTRIAL, DIGITAL AND INNOVATIVE DIMENSIONS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.2

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Мельник

магістр, Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ П(С)БО ТА МСФЗ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Melnyk

student of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONCEPTUAL BASIS OF ACCOUNTING RECEIVABLES FOR GAAP AND IFRS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.3

Л. П. Якимова

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. І. Жалоба

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АНАЛІТИЧНИЙ МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Yakymova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of accounting and taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

K. Thaloba

Master student of the Department of accounting and taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ANALYTICAL MODULE FOR MANAGING SETTLEMENTS WITH COUNTERPARTIES: FOCUS ON ENSURING THE FINANCIAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.4

В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

І. О. Полякова

д. б. н., доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики, Запорізький національний університет

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГРУНТІВ В ЄС ТА УКРАЇНІ

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of theDepartment of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

І. Poliakova

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Horticulture and Genetics, Zaporizhzhia national university

SOIL QUALITY MANAGEMENT IN THE EU AND UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.5

Т. В. Березянко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАМЕТРАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences,Associate Professor, National University of Food Technologies

DISCLOSURE OF INFORMATION IN THE PARAMETERS OF FORMATION OF A SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.6

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

WAYS TO BUILD THE POTENTIAL FOR INCREASING THE LEVEL OF FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.7

О. В. Стефанишин

д. е. н. , професор, професор кафедри економіки України, Львівський національний університет імені Івана Франка

Л. В. Лисяк

д. е. н., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Stefanyshyn

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

L. Lysiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Economics of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

PRIORITY DIRECTIONS OF HUMAN RESOURCES FINANCING IN THE PROCESS OF UKRAINIAN ECONOMY MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.8

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Шемігон

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

В. А. Биба

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ – ОСНОВА УСПІШНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Biba

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

STUDY OF RURAL DEVELOPMENTS - THE BASIS OF SUCCESSFUL AGRICULTURAL BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.9

М. С. Письменна

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, декан факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В АВІАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

M. Pysmenna

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Dean of the Faculty of Management, Flight academy of National aviation university

GLOBAL TRENDS IN DIGITALIZATION IN AVIATION MANAGEMENT UNDER PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.10

О. В. Добровольська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

В. А. Шрамко

магістрант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ДЮПОНА

О. Dobrovolska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

V. Shramko

Master's student, Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

EVALUATION OF INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE USING DUPON MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.11

О. М. Паливода

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Palyvoda

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Aviation University

THEORETICAL ASPECTS OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.50

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємств, Університет митної справи та фінансів

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of State, Local and Corporate Finance, University of customs business and finance

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Marketing and Business Economics, University of Customs and Finance

MARKETING RESEARCH OF THE BUSINESS ENVIRONMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.51

С. Г. Фірсова

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. О. Кожухівська

випускник магістратури спеціальності «менеджмент організацій адміністрування», економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ РОБОТОДАВЦЯ

S. Firsova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. Kozhuhivska

Master's Degree student in «Management and Administration», Faculty of Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC ASPECTS OF EMPLOYER BRAND MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.52

С. П. Дунда

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕТАП ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

S. Dunda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Labor Economics and Management, National University of Food Technologies

THE STRATEGIC RESEARCH OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS INFLUENCES ON THE BAKERY ENTERPRISES DEVELOPMENT AS A STAGE OF SUBSTANTIATION OF STRATEGIC DECISIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.53

З. Ф. Петряєва

к. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Z. Petriaieva

PhD in Economics, Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

MARKETING APPROACHES TO THE EXPANSION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.54

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Л. Ю. Чмирьова

науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Н. О. Федяй

молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

РИНКИ ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

L. Chmyrova

Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

N. Fediai

Junior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

THE MARKETS OF FREIGHT AND PASSENGER TRANSPORT IN UKRAINE: PROBLEMS AND TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.55

І. М. Крекотень

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Ю. С. Худолій

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

І. Krekoten

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking Business and Tax, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

Y. Khudolii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking Business and Tax, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF MORTGAGE MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.56

І. П. Сидор

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Н. І. Карпишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ

I. Sydor

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance S.Yuriy, Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

N. Karpyshyn

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance S.Yuriy, Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

LOCAL TAXATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SUPPORT OF PUBLIC SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.57

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

FORMATION OF STAFFING FOR INTERNATIONAL CONTRACT ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.58

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

О. М. Дмитренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

О. F. Yarmoliuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine

O. М. Dmytrenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine

FEATURES OF IDENTIFICATION OF CAPITAL INVESTMENTS IN ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.59

Л. П. Кудирко

к. е. н., професор, професор кафедри світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Б. В. Пащенко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ДЕТЕРМІНАНТИ ПОПИТУ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ОРГАНІЧНОЮ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

L. Kudyrko

PhD in Economics, Professor, Department of World Economy,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

B. Pashchenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

DETERMINANTS OF DEMAND IN INTERNATIONAL TRADE OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.60

О. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

Т. Б. Ігнашкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

В. Ю. Броннікова

головний спеціаліст центрального комітету, Профспілка металургів та гірників України, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ТЕНДЕНЦІЇ Й РЕЗУЛЬТАТИ

O. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

T. Ihnashkina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship named after T.G. Ben, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

V. Bronnikovа

chief specialist of the central committee, Trade Union of Metallurgists and Miners of Ukraine, Dnipro

CURRENT STATE OF THE MINING AND METALLURGICAL COMPLEX OF UKRAINE: FACTORS, TRENDS AND RESULTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.61

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансівДніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ДОСВІД ПОЛЬЩІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. Mihaylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

POLAND EXPERIENCE FOR FORMING A NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.62

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД ПРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. Bakhur

chief consultant Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies, The National Institute for Strategic Studies

TOOLS OF FINANCIAL STIMULATION OF DEVELOPMENT OF REGIONS AND HROMADAS DURING DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.63

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. В. Шарлай

здобувач вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Sharlai

Сandidate for a degree, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

MODERN MARKETING STRATEGIES OF ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.64

Я. В. Бережний

к. держ. упр., головний консультант відділу соціальної стратегіїцентру економічних і соціальних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

СПОЖИВЧИЙ РИНОК І КАРАНТИН «COVID-19» В УКРАЇНІ

Ya. Berezhnyi

PhD in Public Administration, Chief Consultant, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

CONSUMER MARKET AND QUARANTINE “COVID-19” IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.65

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

Т. В. Швець

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СФЕРИ ПОСЛУГ

O. Ovdiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

STRATEGIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC SERVICES MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.66

О. І. Заяць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

КОНКУПЕРАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

O. Zayats

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Uzhorod National University

COOPETITION OF INTERNATIONAL INTEGRATION GROUPINGS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.67

О. С. Свістунов

к. е. н., докторант, Хмельницький національний університет

СТРАТЕГІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

A. Svistunov

PhD in Economics, Doctoral candidate, Khmelnytsky National University

STRATEGIZING OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY'S ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.68

С. М. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ ЄС ЗА ОЦІНКАМИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ

S. Semenova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

KEY TRENDS IN RISK MANAGEMENT OF LEADING EU COMPANIES ACCORDING TO INTERNAL AUDITORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.69

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

СПОРТИВНА ПОЛІТИКА ТА КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

SPORTS POLICY AND CLUSTER MODEL OF SPORTS INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.70

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

І. А. Юхименко-Назарук

д. е. н., доцент, декан факультету документальних комунікацій та менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Zh. V. Prokopenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

I. A. Yukhimenko-Nazaruk

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Documentary Communications and Management, Rivne State University for the Humanities, Rivne

THEORETICAL, METHODICAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.147

А. А. Опанасюк

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АУДИТУ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

A. A. Opanasyuk

candidate of the department of information systems in management and accounting,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

CLASSIFICATION OF ECONOMIC CRIME AS A MEANS OF FORMALIZED AUDIT IDENTIFICATION IN THE SYSTEM OF PREVENTION AND COMBATION OF ECONOMIC EVIL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.148

О. В. Тимощук

здобувач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

O. Timoschuk

Сandidate for a degree of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF REINSURANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.149

О. В. Юрченко

асистент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

І. І. Туболець

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

O. Yurchenko

Assistant of the Department of Audit, Accounting and Taxation Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

I. Tubolets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Security and tax policy University of Customs and Finance, Dnipro

APPROACHES TO SOCIAL COSTS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.150

Niu Lichen

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Hu Zetao

Postgraduate student, Sumy National Agrarian University, Sumy

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF WAYS OF DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS IN THE HENAN PROVINCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Ню Лічен

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

Хе Цзетао

аспірант, Сумський національний аграрний університет, Суми

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМ В ПРОВІНЦІЇ ХЕНАНЬ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.151

Г. М. Чабан

аспірант кафедри фінансів, обліку та оподаткування, ПНВЗ «Європейський університет»

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

H. Chaban

Postgraduate student of the Department of of finance, accounting and taxation, European university

USE OF SPECIALIZED SOFTWARE FOR ANANLYSIS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.152

М. Є. Краснова

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ

M. Krasnova

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

THE CURRENT STATE OF THE WORLD DERIVATIVES MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.9.153

А. А. Теребій

аспірант, Класичний приватний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. Terebii

Postgraduate student, Classic Private University

SYSTEMATIZATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»