Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.9

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.1

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

І. Г. Бачкір

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

О. С. Парохненко

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

I. Bachkir

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Kremenchuk

O. Parohnenko

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kyiv

MODELING THE PRIORITIES OF BUSINESS INFRASTRUCTURE MANAGEMENT TAKING INTO ACCOUNT THE LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF CHANGING CONSUMER PREFERENCES AND DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.2

В. В. Вірченко

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Virchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN RISK-MANAGEMENT TOOLS FOR INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF FORMATION OF VIRTUAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.3

В. І. Усик

д. е. н., доцент,професор кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АНАЛІЗ ВИГІД ТА ВИТРАТ

V. Usyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

PUBLIC POLICY AND COST-BENEFIT ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.4

А. О. Князевич

д. е. н., професор, декан економічного факультету, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’ячука”, м. Рівне

Л. А. Дяченко

к. е. н., доцент, викладач, Львівська обласна Мала академія наук, м. Львів

С. О. Крайчук

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

С. М. Демидюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”, м. Рівне

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics,Private Higher Education Establishment “Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities”

L. Dyachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Lecturer, Lviv Regional Small Academy of Sciences

S. Kraychuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of business, Rivne State University of Humanities

S. Demydiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment “Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities”

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A KEY COMPONENT OF THE SYSTEM OF COMMUNICATIVE MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE TOURIST INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.5

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Львівський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЇ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

I. Yatsiv

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-rector for Scientific Work, Lviv National Agrarian University

INVESTMENTS OF UKRAINIAN HOUSEHOLDS IN HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.6

В. В. Дергачова

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

І. О. Турчак

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

О. В. Мартиненко

аспірант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Dergachova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Enterprise Management,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

I. Turchak

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Economics and Management

O. Martynenko

Postgraduate student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE PROCESSING INDUSTRY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF IMPLEMENTATION TO INTERNATIONAL INTEGRATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.7

А. М. Новікова

д. е. н., начальник Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Т. М. Ященко

інженер-економіст, завідувач відділу економіки автомобільного транспорту, ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

М. М. Ященко

к. т. н., доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, Національний транспортний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

A. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Head of the Research Center for Complex Transport Problems, State Enterprise “State Road Transport Research Institute”

T. Yaschenko

Engineer-Economist, Head of the Department of Transport Economics, State Enterprise “State Road Transport Research Institute”

M. Yaschenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Motor Vehicle Maintenance and Service, National Transport University

RESEARCH INFLUENCE FACTORS ON THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN TRANSPORT SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.8

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

H. Ohor

Assistant of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

CONTROLLING AS A TOOL FOR CRISIS MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE

А. В. Руснак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

Г. М. Огорь

асистент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.9

В. А. Панченко

д. е. н., професор, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна

Р. Я. Баран

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, Західноукраїнський національний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ТА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Management of Education, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Ukraine, Kropyvnytskyi

R. Baran

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics, Marketing and Management, Western Ukrainian National University, Ukraine, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT TOOLS OF PRICE AND SALES POLICY OF THE TOURISM SUBJECTS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.10

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОГО ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

B. Pshyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of of Financial Consulting and Banking, Lviv educational-scientific institute of the Banking University

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS AS A BASIS OF THEIR STABLE FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.11

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF NON-GOVERNMENTAL YOUTH ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.12

Л. В. Левковська

д. е. н., Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

А. Г. Зубко

аспірант, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОНИ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

L. Levkovska

Doctor of Economic Sciences, Public institution «Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine», Kyiv

A. Zubko

Postgraduate student, Public institution «Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine», Kyiv

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ZONE OF RISK AGRICULTURE IN THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.13

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу проблем перспективного розвитку ПЕК, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

М. М. Кошевий

к. е. н., начальник відділу внутрішнього контролю та аудиту, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ УМОВ ЗРОСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СЕКТОРУ НАУКОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

M. Melnykova

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Leading Researcher of the Department of Problems of Perspective Development of FEC, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Кyiv

M. Koshevyi

PhD in Economics, Head of the Department of Internal Control and Audit, Dnipro

FORMATION OF CONDITIONS FOR GROWTH OF INTELLECTUAL CAPITAL OF THE SECTOR OF SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES AS A COMPONENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.14

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Костюк

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАДРОВИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Kostiuk

Mаstеr's dеgrее, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ELECTRONIC PERSONNEL DOCUMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.15

С. В. Качула

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. П. Заруцька

д. е. н., завідувач кафедри банківської справи та фінансових послуг,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - ДОМІНАНТНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. Kachula

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State University of Agriculture and Economics, Ukraine

О. Zarutska

Doctor of Economic Sciences,Head of the Department of Banking and Financial Markets,University of Customs and Finance, Ukraine

HIGHER EDUCATION AND HEALTHCARE BUDGETARY FINANCING IS A DOMINANT CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.16

Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Шемігон

к. с.-г. н.,, доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

О. А. Терещенко

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Білоцерківський національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Y. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Shemigon

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Tereshchenko

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.17

О. М. Петрук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІТ-КОМПАНІЙ: ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

О. Petruk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University «Zhytomyr Politechnika»

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and AccountingState University «Zhytomyr Polytechnic»

ORGANIZATION OF ACCOUNTING FOR IT COMPANIES: THE IMPACT OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.18

С. В. Бардаш

д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. Л. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет «Житомирська політехніка»

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business and Tourism, National University of Life and Environmental sciences of Ukraine

I. Hrabchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems in Management and Accounting, State University «Zhytomyr Polytechnic»

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ACCOUNTING: MAIN OPPORTUNITIES AND RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.19

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом

Л. О. Карбовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингуМіжрегіональної академії управління персоналом

І. І. Каліна

д. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом

С. В. Кавун

завідувач кафедри комп'ютерних інформаційних систем і технологій Міжрегіональної академії управління персоналом

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

L. Karbovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

I. Kalina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Head of the Department of Journalism, Interregional Academy of Personnel Management

S. Kavun

Head of the Department of Computer Information Systems and Technologies, Interregional Academy of Personnel Management

WORLD EXPERIENCE OF STATE AGRICULTURAL POLICY IN THE CONTEXT OF LAND USE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.20

Л. С. Морозова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Morozova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

STRATEGIC DIRECTIONS OF FINANCIAL SECURITY OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.70

О. В. Авраменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, логістики та інновацій, Харківський Національний економічний університет ім. С. Кузнеця

МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИКА: МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

O. Avramenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Logistics and Innovation, Kharkiv National Economic University. S. Kuznets

INTERNATIONAL LOGISTICS: UKRAINE'S PLACE IN THE WORLD MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.71

А. І. Капліна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ: СТАН ТА МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ

А. Kaplina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

YOUTH BUSINESS IN SYSTEM OF PRIORITIES OF STATE YOUTH POLICY: STATE AND SUPPORT MECHANISMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.72

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

А. О. Двоянова

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

A. Dvoianova

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.73

A. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

SOCIAL INNOVATIONS AND BUSINESS: ESSENCE, OPPORTUNITIES, BUSINESS MODELS

А. О. Крамаренко

к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА БІЗНЕС: СУТНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ, БІЗНЕС-МОДЕЛІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.74

С. С. Нестеренко

к. е. н., доцент, директор, Інститут економіки та менеджменту, Університет «Україна», м. Київ

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Nesterenko

PhD in Economics, Associate Professor, Director, Institute of Economics and Management, University "Ukraine", Kyiv

FORMATION OF COMPETITIVENESS IN ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.75

Ю. М. Когут

к. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту,Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

Г. Л. Ковач-Румп

викладач кафедри обліку і аудиту,Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕДОЛІКИ

J. Kogut

PhD in Economics, Professor of the Department of Accounting and Audit,Ferenc Rakoczi II Transcarpathian hungarian сollege of higher education

H. Kovacs-Rump

Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Ferenc Rakoczi II Transcarpathian hungarian сollege of higher education

FINANCIAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF LOCAL BUDGETS: ACHIEVEMENTS AND SHORTCOMINGS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.76

А. М. Яковчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, начальник міжнародно-проєктного відділу, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університету імені академіка Степана Дем’янчука»

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. Yakovchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Head of the Department of International and Project, PHEE “ Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanitas”

ACCOUNTING OF TOURISM ACTIVITIES: FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.77

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри соціальної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

S. Mishyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Economy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

О. Mishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon KuznetKharkiv National University of Economics, Kharkiv

GERMAN EXPERIENCE IN PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.78

Л. М. Германенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Д. В. Гріднєва

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

L. Hermanenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation Rauf, Ablyazov East European University

D. Hridnieva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation Rauf, Ablyazov East European University

CONCEPTUALIZING THE ACHIEVEMENTS OF INFORMATION TRANSPARENCY IN THE REPORTING OF COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.79

І. Г. Бакаєва

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, м.Київ, Україна

АНАЛІЗ ЗМІН ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОСТІЙНИХ РИНКОВИХ ЧАСТОК

I. Bakaieva

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Management and International Economics Relations, V.I.Vernadsky Taurida national University, Kyiv, Ukraine

THE ANALYSIS OF THE UKRAINE’S COMMODITY EXPORTS CHANGES TO THE EUROPEAN UNION COUNTRIES : APPLYING THE METHOD OF CONSTANT MARKET SHARE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.80

А. О. Глєбова

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, м. Полтава, Україна

В. В. Кравченко

к. е. н., доцент кафедри «теплові електричні станції»,Білоруський національний технічний університет,м. Мінськ, Білорусь

РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

A. Glebova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance, Administration and Law, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic, Ukraine, Poltava

U. Krauchanko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Thermal Power Plants,Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

DEVELOPMENT OF DIGITAL COMMUNICATIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.81

Н. О. Федяй

к. е. н., молодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

N. Fediai

PhD in Economics, Junior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SEA PORT DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.82

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка

Г. М. Поченчук

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА НОВОЇ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

G. Pochenchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Management and Administration,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DIGITAL INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF VIRTUALIZATION AND NEW QUALITY OF ECONOMIC RELATIONS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.83

Н. М. Штефан

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

В. С. Михайліченко

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

N. Shtefan

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

V. Mykhailichenko

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN THE MANAGEMENT OF THE PROFIT OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.84

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, головний бухгалтер, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет,м. Житомир, Україна

О. М. Ганяйло

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

ОЦІНКА ТА КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПОДІЛ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

R. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Chief Accountant, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

N. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine

О. Hanyaylo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Кyiv, Ukraine

EVALUATION AND CLASSIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.85

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

КРАУДФАНДИНГ ТА КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД

N. Bakhur

Chief Consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

CROWDFUNDING AND CROWDSOURCING AS TOOLS TO STIMULATE THE DEVELOPMENT OF REGIONS AND HROMADAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.86

Я. П. Цецик

к. і. н., доцент кафедри державного управління, документознавста та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

С. П. Цецик

к. пед. н., доцент кафедри вищої математики, Національний університет водного господарства та природокористування

Г. Ф. Мартинюк

к. пед. н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

Ya. Tsetsyk

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

S. Tsetsyk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Higher (Further) Mathematics National University of Water Management and Environmental Engineering

G. Martinyuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Nature Management

APPLICATION OF MODERN SOCIO-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING STUDENTS-DOCUMENTARIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.87

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Ю. М. Кулик

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Ю. В. Волинчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики,Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic, Lutsk National Technical University, Lutsk

Yu. Kulyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic, Lutsk National Technical University, Lutsk

Yu. Volynchuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Logistic,Lutsk National Technical University, Lutsk

PROSPECTS OF LOGISTICS SERVICES MARKET DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.88

В. М. Герасименко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

V. Gerasimenko

Senior Lecturer of the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine

PROCUREMENT MANAGEMENT METHODS FOR MILITARY UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.89

С. І. Павлюк

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та організації бізнесу, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

М. Л. Орлова

к. геогр. н, доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ У МИГІЇВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

S. Pavliuk

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Hotel and Catering Industry and Business Organization, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Ukraine

M. Orlova

PhD in Geography, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of tourist and recreation business, Odessa national academy of food technologies, Odessa, Ukraine

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BICYCLE TOURISM IN MYHIIV TERRITORIAL COMMUNITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.90

Л. П. Миськів

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВПЛИВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СФЕРУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

L. Myskiv

PhD in Economics, Senior Lecturer,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

IMPACT OF STATISTICAL INFORMATION ON THE ACCOUNTANCY PROFESSION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.91

А. В. Мовчанюк

к. е. н. доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

A. Movchaniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION AS A BASIS FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.92

С. А. Бурлан

к. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; сертифікований аудитор

Н. В. Каткова

к. е. н., доцент, професор кафедри «Облік і економічний аналіз», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. Burlan

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University; certified auditor

N. Katkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Economic Analysis, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF FINANCIAL INVESTMENTS ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.93

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

КОМПЛЕКС ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ЯК НОВОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

INTERNAL MARKETING COMPLEX AS A NEW PERSONNEL MANAGEMENT TOOL FOR SERVICE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.94

Л. М. Титаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Є. О. Рябокінь

здобувач першого рівня освіти (бакалавр),Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

L. Tytarenro

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economics and Tourism,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

Y. Riabokin

Applicant of the first (bachelor) level,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF TOURISM IN THE CONDITIONS OF GLOBAL TRANSFORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.95

А. С. Кумачова

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ УКРАЇНИ НА УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

A. Kumachova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Business Economics, Donetsk State University of Management

FEATURES OF ATTRACTING PRIVATE INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE PROJECTS OF UKRAINE ON THE TERMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.96

В. Ю. Святненко

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. Sviatnenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Innovation and Investment Management,Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPACT OF MANAGEMENT INNOVATION ON THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.97

О. М. Клібанська

к. т. н., доцент кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ АРХЕТИПІЧНИХ ОБРАЗІВ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ

O. Klibanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing,Kyiv National University of Trade and Economics

USE OF ARCHETYPICAL IMAGES IN MARKETING COMMUNICATIONS OF UKRAINIAN BRANDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.98

О. І. Шпанель-Юхта

к. е. н., молодший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОЇ ГЛИБИНИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

O. Shpanel-Yukhta

PhD in Economics, Junior Researcher, of the Department of Monetary Relations, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEPTH AND ECONOMY COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.200

Д. В. Тітов

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

D. Titov

Postgraduate student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES: PROBLEMS AND AREAS FOR IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.201

М. В. Марин

аспірант кафедри управління,Сумський державний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

M. Maryn

Postgraduate student of the Department of Management,Sumy State University, Sumy

CHANGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS UNDER PANDEMIC COVID-19

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»