EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗУВАННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ
Г. О. Партин, С. Є. Папірник

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.70

УДК: 336.6

Г. О. Партин, С. Є. Папірник

АНАЛІЗУВАННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ

Анотація

Високий рівень фінансової ефективності провідних цифрових компаній світу є важливим фактором, що впливає на перебіг подій на світовій економічній арені та формування світового ВВП. Саме тому комплексне вивчення сучасних тенденцій фінансових показників та прибутковості цифрових компаній світу є надзвичайно важливим завданням. У статті для якомога точнішого розуміння сутності поняття «суб’єкт цифрової економіки» визначено основний критерій віднесення підприємницьких структур до зазначеної групи учасників світового ринку. Розкрито особливості функціонування й ресурсного забезпечення підприємств цифрової економіки. Наведено характеристику діяльності групи провідних цифрових компаній світу та проаналізовано темпи приросту їх ринкової капіталізації. З метою комплексного оцінювання фінансових результатів функціонування зазначених компаній, здійснено аналіз основних показників їхньої рентабельності (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність продаж і рентабельність основної діяльності), виявлено спільні тенденції та відмінності у динаміці значення досліджуваних показників. На основі ранжування компаній за розрахованими показниками рентабельності визначено лідерів галузі, проаналізовано зв’язок між ринковою капіталізацією компаній і рівнем їх рентабельності. В результаті аналізу фінансових результатів ряду провідних цифрових компаній за 2016-2021рр. виявлено, що рівень рентабельності їхньої діяльності є на порядок вищим, аніж у підприємств традиційних галузей економіки. Зазначається, що окрім позитивного впливу цифровізації на розвиток світової економіки, зростання цифрових гігантів є причиною формування суттєвих ризиків, таких як зростання нерівномірності розподілу плодів цифровізації («цифрового розриву») між різними країнами і регіонами світу, збільшення безробіття серед працівників певних традиційних професій, загроза кібератак і зумовлених ними економічних та фінансових втрат та інших. З огляду на це, наведено основні шляхи оптимізації прибутковості провідних цифрових компаній світу задля забезпечення збалансованого розвитку світової економіки та цифрового бізнесу зокрема.

Ключові слова: цифровізація; суб’єкти цифрової економіки; фінансові результати цифрових компаній; рентабельність цифрових компаній; цифрові ризики; цифровий розрив.

Література

1. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 26.03.2022)
2. Апалькова В.В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9‒18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2015_23_4_4
3. Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 79-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_17
4. Welsh B. The Surprisingly Large Energy Footprint of the Digital Economy. 2013. August 14. URL: https://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-digital-cloud-isusing-more-energy-than-you-think/.
5. Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4‒12. URL: doi.org/10.31673/2415-8089.2019.030412.
6. Довбенко В.І. Оцінювання ефективності застосування новітніх інформаційних технологій в економіці. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 верес. 2019 р. Київ, 2019. С. 92–95.
7. Imlah B. The Concept of a Digital Economy / Oxford Digital Economy Collaboration Group. URL: https://web.archive.org/web/20131022003036.
8. Кощук Т.В. Шляхи вдосконалення оподаткування цифрових компаній. Фінанси України. 2019. № 10. С. 73–88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_10_7
9. Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Економічні науки. 2018. № 4 (40). С. 116‒127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2018_4_20.
10. Negroponte N. Being Digital. New York : Knopf, 1995. 256 p.
11. Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь. Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf
12. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61‒65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61
13. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 345 p.
14. Доклад о цифровой экономике 2019. Создание стоимости и получение выгод: последствия для развивающихся стран. Организация Объединенных Наций, Женева, 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary /der2019_ overview_ ru.pdf (дата звернення: 27.03.2022)
15. Партин Г.О. Загородній А.Г., Пилипенко Л.М. Підприємницькі структури цифрової економіки та проблеми оцінювання ефективності їхньої діяльності. Фінанси України. 2021. № 1. C. 103-116. URL: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4775
16. Партин Г.О., Папірник С.Є. Фінансові результати цифрових компаній: сучасні тенденції та ризики. Economic security: state, cluster, enterprise: Proceedings of the II International Scientific Conference (December 24-25, 2021. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. P. 60-63
17. Brand Finance Global 500, 2022. URL: https://brandirectory.com/rankings/global/ (дата звернення: 28.03.2022)
18. Balance Sheet Meta Platforms, Inc. (FB). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/FB/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
19. Balance Sheet Alphabet Inc. (GOOGL). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/GOOGL/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
20. Balance Sheet Amazon.com Inc. (AMZN). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/AMZN/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
21. Balance Sheet Microsoft Corporation (MSFT). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
22. Balance Sheet Intel Corporation (INTC). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/INTC/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
23. Balance Sheet Apple Inc. (AAPL). Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
24. Balance Sheet Twitter, Inc. (TWTR) Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/quote/TWTR/balance-sheet/ (дата звернення: 26.03.2022)
25. Офіційний сайт транснаціональної компанії «Walmart Inc.». URL: www.walmart.com.

H. Partyn, S. Papirnyk

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PROFITABILITY OF THE WORLD'S LEADING DIGITAL COMPANIES

Summary

The high level of financial efficiency of the world's leading digital companies is an important factor influencing the course of events in the global economic arena and the formation of world gross domestic product. That is why a comprehensive study of current trends in financial performance and profitability of digital companies around the world is an extremely important task. The article, in order to understand the essence of the concept of "digital economy entity" as accurately as possible, defines the main criterion for assigning business structures to this group of world market participants. Peculiarities of functioning and resource provision of digital economy enterprises are revealed. The characteristics of the group of the world's leading digital companies are described and the growth rates of their market capitalization are analyzed. In order to comprehensively assess the financial results of these companies, analyzed the main indicators of their profitability (return on assets, return on equity, return on sales and return on operating activities), identified common trends and differences in the dynamics of the studied indicators. Based on the ranking of companies according to the calculated profitability indicators, industry leaders are identified, the relationship between the market capitalization of companies and the level of their profitability is analyzed. As a result of the analysis of financial results of a number of leading digital companies for 2016-2021. it was found that the level of profitability of their activities is an order of magnitude higher than that of enterprises of traditional sectors of the economy. It is noted that in addition to the positive impact of digitalization on the world economy, the growth of digital giants is the cause of significant risks, such as growing inequality in the distribution of digitalization ("digital divide") between countries and regions, rising unemployment among traditional workers, the threat cyberattacks and the resulting economic and financial losses and others. With this in mind, the main ways to optimize the profitability of the world's leading digital companies to ensure the balanced development of the global economy and digital business in particular.

Keywords: digitalization; subjects of digital economy; financial results of digital companies; profitability of digital companies; digital risks; digital divide.

References

1. Ukrainian Іnstitute for the Future (2018). “Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy”, available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 26 March 2022)
2. Apalkova, V.V. (2015), “The concept of digital economy development in the European Union and prospects of Ukraine”. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Ser.: Menedzhment innovatsij, [Online], no. 4. pp. 9‒18, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumi_2015_23_4_4 (Accessed 26 March 2022)
3. Vdovychenko, Yu.V. (2018), “Digital technologies as the basis and driving force of modern global economy”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 1. pp. 79-82, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_17 (Accessed 26 March 2022)
4. Welsh, B. (2013, August 14). The Surprisingly Large Energy Footprint of the Digital Economy, available at: https://science.time.com/2013/08/14/power-drain-the-digitalcloud-is-using-more-energy-than-you-think/.
5. Hudz, O.Ye. (2018), “Digital economy: changing values and guidelines of enterprise management”. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, [Online], vol. 2 (24). pp. 4‒12, available at: doi.org/10.31673/2415-8089.2019.030412 (Accessed 26 March 2022)
6. Dovbenko, V.I. (2019), “Evaluating the effectiveness of the latest information technologies in the economy”, Pobudova informatsijnoho suspil'stva: resursy i tekhnolohii : materialy XVIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Building an information society: resources and technologies: materials of the XVIII International. scientific-practical conf.], September 19-20, 2019. Kyiv, Ukraine, pp. 92–95.
7. Imlah, B. (n. d.). The Concept of a Digital Economy. Oxford Digital Economy Collaboration Group, available at: https://web.archive.org/web/20131022003036.
8. Koshchuk, T.V. (2019), “Ways to improve the taxation of digital companies”, Finansy Ukrainy, [Online], vol. 10. pp. 73–88, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_10_7 (Accessed 26 March 2022)
9. Matveichuk, L.O. (2018), “Digital economy: theoretical aspects”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 4 (40). pp. 116‒127, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2018_4_20. (Accessed 26 March 2022)
10. Negroponte, N. (1995). Being Digital. New York: Knopf.
11. Pishchulina, О. (2020), “ Digital economy: trends, risks and social determinants: report”, Tsentr Razumkova, [Online], available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf (Accessed 27 March 2022)
12. Rudenko, M.V. (2018), “Digitization of the economy: new opportunities and prospects”. Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 11. pp. 61‒65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61 (Accessed 26 March 2022)
13. Tapscott, D. (1995). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill.
14. United Nations (2019), “Digital Economy Report 2019. Value creation and benefits: implications for developing countries”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary /der2019_ overview_ ru.pdf (Accessed 27 March 2022)
15. Partyn, H.O. Zahorodnii, A.H. and Pylypenko, L.M. (2021), “Entrepreneurial structures of the digital economy and problems of evaluating the effectiveness of their activities”, Finansy Ukrainy, [Online], vol. 1. pp. 103-116, available at: http://finukr.org.ua/?page_id=723&aid=4775 (Accessed 26 March 2022)
16. Partyn, H. and Papirnyk, S. (2021), “Financial results of digital companies: current trends and risks”. Economic security: state, cluster, enterprise: Proceedings of the II International Scientific Conference (December 24-25, 2021. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. P. 60-63
17. Brand Finance (2022), “Brand Finance Global 500 2022”, available at: https://brandirectory.com/rankings/global/ (Accessed 28 March 2022)
18. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Meta Platforms, Inc. (FB)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/FB/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
19. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Alphabet Inc. (GOOGL)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/GOOGL/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
20. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Amazon.com Inc. (AMZN)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/AMZN/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
21. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Microsoft Corporation (MSFT)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
22. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Intel Corporation (INTC)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/INTC/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
23. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Apple Inc. (AAPL)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
24. Yahoo! Finance (2022) “Balance Sheet Twitter, Inc. (TWTR)”, available at: https://finance.yahoo.com/quote/TWTR/balance-sheet/ (Accessed 26 March 2022)
25. The official site of Walmart company (2022), available at: www.walmart.com. (Accessed 26 March 2022).

№ 4 2022

Дата публікації: 2022-04-29

Кількість переглядів: 2522

Відомості про авторів

Г. О. Партин

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, НУ “Львівська політехніка”

H. Partyn

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-6733-0157


С. Є. Папірник

студентка кафедри фінансів, НУ “Львівська політехніка”

S. Papirnyk

Student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-5504-552X

Як цитувати статтю

Партин Г. О., Папірник С. Є. Аналізування рівня рентабельності провідних цифрових компаній світу. Ефективна економіка. 2022. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10161 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.70

Partyn, H. and Papirnyk, S. (2022), “Analysis of the level of profitability of the world's leading digital companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10161 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.