EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2015

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
С. В. Позняк

УДК 338

 

С. В. Позняк,

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств,

Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана, м. Київ

 

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

S. V. Pozniak,

Ph.D in economic sciences,  Associate Professor,

Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

 

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS ENTERPRISES

 

В статті проаналізовано сутність інновацій. Охарактеризовано види інновацій та визначено їх функціональне значення. Визначені сфери впливу інновацій та інноваційності на конкурентоспроможність. Представлено елементи інноваційної моделі бізнесу.

 

In the article the essence of innovation. Characterized types of innovations and determined their functional value. The identified areas of innovation and the impact of innovation on competitiveness. Presents elements of innovation business model.

 

Ключові слова: інновації, інноваційність, конкурентоспроможність підприємства, конкурентні переваги, інноваційна модель бізнесу.

 

Keywords: іnnovation, innovation, competitiveness, competitive advantage, innovation business model.

 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції основою конкурентоспроможності виступають інновації, які дозволяють країнам, що володіють інноваційними конкурентними перевагами, займати гідне місце в світовому співтоваристві. На жаль, і до теперішнього часу застосування інновацій як одного з головних чинників підвищення рівня конкурентоспроможності в Україні системно не здійснюється. Таким чином, стратегічні завдання вимагають підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на інноваційних засадах, що має створити переваги для вітчизняних виробників у боротьбі з економічними суперниками на внутрішніх і міжнародних ринках та допомогти Україні зайняти гідне місце поряд із розвиненими світовими країнами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль інновацій в економіці та в суспільстві досліджували: Ф. Янсен, Е. Менсфілд, Л. Браун, І. Ф. Пригожий, Н. Л. Фролова, А. А. Дагаєв, А. Ю. Єгоров та ін. Вивченню концепції національних інноваційних систем присвячені роботи Б. Лундвалла, К. Фрімена, Р. Нельсона, Ч. Едквиста, Н. І. Іванова, І. Г. Дежина, Н. Л. Фролова, О. Г. Голіченко та ін. Істотний внесок у дослідження ролі інновацій в економічному розвитку та підвищенні конкурентоспроможності національної економіки зробили наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених: І. Алєксєєва, В. Амітана, Б. Буркинського, О. Виноградової, А. Дагаєва, П. Друкера, Б. Йонсона,  Дж. М. Кейнса, О. Кузьміна, А. Кучерової, В. Гейця, К. Маркса, А. Маршала, Л. Омелянович, М. Портера, А. Поручника, К. Прахалада, Е. Райнерта, П. Рапкіна, А. Садєкова, Дж. Сакса, П. Самуельсона, Б. Скотта, М. Туган-Барановського, І. Фішера, Г. Хамеля, В. Хартмана, Х. Чесброу, М. Чумаченка, А. Шпітгофа, К. Штальмана, Й. Шумпетера. Зазначимо, що вітчизняні дослідники

Постановка завдання. Комплексне дослідження сутності інновацій та інноваційних бізнес-моделей, їх вплив на рівень конкурентоспроможності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною ознакою сучасного розподілу сил у світі є суттєвий відрив країн-лідерів. Для країн, що належать до інноваційних лідерів, характерна висока концентрація найбільш рентабельних видів бізнесу (продукт з найбільшим вмістом доданої вартості), переважно високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі країни промислово- технологічного циклу еколого- та ресурсоємних виробництв, зосередження найбільших фінансових потоків [2]. Таким чином, конкурентоспроможність, економічне зростання та інноваційна діяльність тісно пов’язані між собою. Ставка на інновації в сучасних економічних умовах є найбільш перспективним підходом, адже, перемогу в конкурентній боротьбі отримують саме ті учасники ринку, які займають активну позицію у використанні інновацій. Саме інновації визначають конкурентні переваги в ринковій боротьбі, реалізація яких дозволяє активно брати участь у формуванні світової економічної системи завдяки досягненню інноваційної конкурентоспроможності на національному рівні. Вони є також істотними для побудови та результативності бізнес-моделей. Враховуючи вплив і способи створення конкурентної переваги, важливим є виділення двох головних видів інновацій:

1. Зростаючі інновації (incremental innovation). Це інновації з характером удосконалення продуктів і технологій. Вводяться найчастіше систематично, уможливлюючи поступове зростання чи також підтримування конкурентоспроможності. Їх можна трактувати як чинник, який послідовно, лінійно впливає на зростання конкурентоспроможності.

2. Радикальні інновації (radical innovation). Цей вид інновації створює не тільки нові технології та продукти, але також нові концепції бізнесу. Їхній стрибкоподібний, загалом революційний характер викликає те, що вони забезпечують часто порівняно тривалу конкурентну перевагу, створюючи нові умови конкуренції [1].

Як приростові, так і радикальні інновації впливають на три важливі сфери, які є вирішальними для конкурентоспроможності (табл.1):

1. Економіка і сектори, що її утворюють.

2. Підприємства і реалізовані ними бізнес-діяльності.

3. Продукти і процеси.

 

Таблиця 1. Сфери впливу інновацій

Види інновацій

Сфери впливу інновацій

Економіка та її сектори

Підприємства, бізнес діяльність

Продукти і процеси

Зростаючі

Стосунки між підприємствами (B2B) Інтеграція ланцюга поставок

Процеси удосконалення організації, (реінжиніринг, TQM)

Модифіковані процеси і продукти

Радикальні

Нові, інноваційні структури секторів  і економіки

Створення  нових  бізнес-концепцій

Зміна конфігурації процесів Нові продукти

 

У першій сфері вплив зростаючих інновацій проявляється переважно у побудові бізнес-стосунків типу B2B, а також змінах й удосконаленні ланцюга поставок. Своєю чергою, радикальні інновації створюють нові сектори економіки. Створюють їх як так звані підприємства нової економіки, так і інших секторів, що застосовують, наприклад, біотехнології чи нанотехнології. Виникнення нових секторів приводить до структурних змін усієї економіки, посилюючи в ній роль і частку підприємств, які спираються на знання.

У сфері підприємств і їхньої бізнес-діяльності зростаюча інноваційність пов’язується з удосконаленнями організації, такими, як, наприклад, реінжиніринг або ТQМ. Радикальні інновації, в свою чергу, створюють нові бізнес-концепції, які значно більше, ніж, наприклад, нові технології, змінюють систему конкуренції, часто тим самим руйнуючи стан речей.

Вплив зростаючих інновацій у сфері продуктів і процесів виражається в їхньому покращанні і модифікації. Радикальні інновації викликають зміни конфігурації процесів, створюють нові продукти та процеси.

Ефективне здійснення інновацій дозволяє створити визначальні стратегічні переваги в найбільш конкурентних галузях. Підприємства – лідери досягають конкурентних переваг завдяки інноваціям – шляхом використання як нових технологій, так і методів роботи, але після досягнення переваг утримання їх стає можливим тільки шляхом постійних вдосконалень, тобто безперервних інновацій. Таким чином, на сучасному етапі світового економічного розвитку головною ознакою конкурентоспроможності стає її інноваційність, тобто здатність системи до безперервного розвитку, оновлення та змін діяльності на основі засвоєння нововведень. Інноваційність також означає використання наявного науково-технічного, інформаційного та інтелектуального потенціалу з метою подальшого розвитку, підвищення результатів діяльності та якості життя. Вплив інноваційності на формування конкурентоспроможності системи наведено на рис. 1.

 

Рис. 1. Вплив інноваційності на формування конкурентоспроможності [2]

 

Інноваційність спирається на процес удосконалення, відкриття нового, тобто на ефективне засвоєння та впровадження новвовведень, спрямованих к на оновлення технологій, техніки, організації иробництва та розроблення нової продукції, так і на проведення соціальних інновацій, спрямованих на ефективну зміну поведінки персоналу з метою отримання запланованих результатів. Саме поєднання всіх складових дозволяє системі не тільки вижити в умовах загострення конкуренції, але й досягти необхідного ріня конкурентоспроможності.

Цікавим є погляд на інновації як важливий елемент формування стратегій, а також бізнес-моделей, які кореспондують з ними. Особливо важливою науково-дослідною проблемою праці є структури та принципи побудови сучасних бізнес-моделей, в яких особливу роль відіграють різні форми інновацій. Я. Бжуска пропонує наступний склад елементів інноваційної бізнес моделі:

 

Рис. 2. Елементи інноваційної бізнес моделі [1]

 

Чотири найважливіші його елементи, тобто базова стратегія, стратегічні запаси, зв’язок і стосунки з клієнтами, цінності мережі взаємопов’язані, створюючи характерні три “мости”, що наведені нижче:

1. Базова стратегія конфігурація дій стратегічні засоби

2. Базова стратегія користі для клієнта зв’язок і стосунки з клієнтами

3. Стратегічні засоби границі діяльності підприємства цінність мережі.

Підставою побудови моделі, а, отже, і її елементів, а також поєднувальних “мостів”, є потенціал прибутку. Виділяють чотири чинники, які детермінують потенціал:

– ефективність;

– унікальність;

– внутрішню зумовленість;

– задуми і здатність до створення прибутку.

Найважливішими перевагами описаної моделі є трактування її елементів однаковою мірою як джерел інновації, так і сфер їхньої аплікації, а також ідентифікація істотних з погляду впровадження інновацій зв’язків між окремими елементами моделі. В її структурі дуже сильно експонуються стосунки з ринком, переважно з клієнтами, але також з коаліціонерами, постачальниками і партнерами. Для результативності моделі великою мірою вирішальними є внутрішні зв’язки (мости) між складовими моделі, як і зовнішні стосунки. Оригінальним можна визнати підхід, який трактує здатність до формування багатства (цінності) як найвищу мету інноваційної концепції бізнесу, становить критерій його оцінки.

Висновки. На сьогоднішній момент немає країни, де економічне змагання за лідерство на світових ринках не було пов’язано з інноваціями. Ще більшою мірою це стосується нашої держави, адже створити і особливо утримати національні конкурентні переваги, реалізувати їх в економіці глобального ринку можна лише шляхом інноваційного розвитку. Таким чином, основою нового стратегічного курсу, його визначальним пріоритетом для нашої країни мають стати розроблення та реалізація програми, спрямованої на інноваційний розвиток. Необхідно змінити пріоритети промислової політики України та здійснити переорієнтування промислового комплексу на переважний розвиток високотехнологічних галузей. Інноваційний розвиток дозволить досягти необхідного рівня конкурентоспроможності продукції з метою вільного конкурування на світових ринках.

 

Список літератури.

1. Бжуска Я. Інноваційні моделі бізнесу // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. –  № 628. – С.29-35.

2. Богма О.С., Болдуєва О.В., Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Запорізького національного університету №3 (7), 2010, С. 166-170.

 

References.

1. . Bzhuska, Y. (2008), “Innovative business models, Visnyk Natsіonalnogo unіversitetu "Lviv polіtehnіka, vol. 628, p.29-35.

2. Bogma, O.S., and Boldueva, O.V. (2010), “The role of innovation in ensuring the competitiveness of the national economy, Visnyk Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu, vol. 3 (7), pp. 166-170.

 

 Стаття надійшла до редакції 20.10..2015 р.