EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТУ-ВЛАСНИКА КАПІТАЛУ
Г. В. Акулова

УДК: 519.865:330.567.6

Г. В. Акулова

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТУ-ВЛАСНИКА КАПІТАЛУ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки накопичень економічного агенту, який володіє фактором капіталу. Для цього використовується математична модель геометричного випадкового блукання з урахуванням таких параметрів як розмір споживання агенту, його схильність робити більш або менш ризикові інвестиції. За допомогою моделі виводиться закон розподілу величини накопичень та оцінюються його параметри. З побудованою математичною моделлю проводиться серія експериментів для дослідження динаміки накопичень в різних середовищах. Розглянуто сценарій, параметризований на основі реальних даних, з відносно високою ймовірністю позитивного економічного результату від інвестицій в ризикові активи, розглянуто сценарій з рівноймовірними позитивним та негативним економічним результатом, а також проведено експерименти, що симулюють несприятливе середовище, з відносно низькою ймовірністю позитивного результату.

Ganna Akulova

MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMICS OF ACCUMULATION OF ECONOMIC AGENT-OWNER OF CAPITAL FACTOR

Summary

The paper is dedicated to the study of the dynamics of accumulation of an economic agent who owns a capital factor. To do this, we use the mathematical model of geometric random walk, considering such parameters as the size of consumption of the agent and his tendency to make more or less risky investments. With the help of a model, the distribution of the value of savings is deduced and its parameters are estimated. To study the dynamics of accumulation in different environments a series of experiments is conducted with a built mathematical model. A scenario parameterized on the real data is considered, it has a relatively high probability of a positive economic outcome from investments in risk assets, a scenario with a probable positive and negative economic outcomes is considered, as well as experiments simulating an unfavorable environment with a relatively low probability of a positive result.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2899

Відомості про авторів

Г. В. Акулова

ст. викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Ganna Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Акулова Г. В. Математична модель динаміки накопичення економічного агенту-власника капіталу. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6234 (дата звернення: 18.04.2021).

Akulova, Ganna (2018), “Mathematical model of dynamics of accumulation of economic agent-owner of capital factor”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6234 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.