EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН
В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, А. О. Калиновський

УДК: 658.58

В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, А. О. Калиновський

ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

Анотація

В статті розглянута сутність заводської системи машин, процеси і засоби забезпечення її технічної експлуатації, як підтримання, відновлення і покращення, відповідно за допомогою технічного обслуговування, ремонту, заміни, поновлення, створення і модернізації. Авторами визначені нові тенденції у функціонуванні заводських систем машин в умовах «Індустрії – 4.0» та розглянуто особливості підтримання їх працездатності. Це дозволило виявити ряд факторів. які впливають на працездатність, величину витрат і економічну ефективність заводських систем машин. Це змінює, в певній мірі, технічні, організаційно-технологічні та інформаційні методи підтримання працездатності заводських систем машин. На підставі досліджень запропоновано визначати ефективність відновлення заводської системи машин за допомогою показника її працездатності. Це дозволяє встановити зв'язок між витратами та отриманим економічним ефектом на відновлення заводської системи машин, що дасть можливість економічно обгрунтувати оптимальний рівень відновлення даної системи машин.

V. M. Holomovzyy, N. L. Kalynovska, A. O. Kalynovsky

EVALUATION OF EXPENSES ON THE REHABILITATION OF FACTORY SYSTEM OF MACHINES

Summary

The essence of the factory machine system, processes and means of providing their technical exploitation, such as preserving, restoration and improvement, respectively, by means of maintenance, repair, replacement, renewal, creation and modernization are considered in the article. New trends in the functioning of factory machine systems in the "Industry-4.0" conditions are identified and the features of maintaining their working capacity are considered. This made it possible to identify a number of factors affecting the efficiency, cost and economic effectiveness of factory machine systems. It changes, to a certain extent, technical, organizational, technological and informational methods of maintaining the working capacity of factory machine systems. Based on the research it is offered to determine the efficiency of restoration of factory machine system with the help of its efficiency index. This allows establishing a link between the costs and the resulting economic effect on the restoration of the factory machine system, which will enable to economically justify the optimal level of recovery of this machine system.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2955

Відомості про авторів

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

V. M. Holomovzyy

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity


Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. L. Kalynovska

Senior Lecturer of Management and International Business Department, "Lviv Polytechnic", Lviv National University


А. О. Калиновський

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

A. O. Kalynovsky

Assistant to the Department of Foreign Economic and Customs Activities, "Lviv Polytechnic", Lviv National University

Як цитувати статтю

Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Калиновський А. О. Оцінювання витрат з відновлення заводської системи машин. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6235 (дата звернення: 18.04.2021).

Holomovzyy, V. M., Kalynovska, N. L. and Kalynovsky, A. O. (2018), “Evaluation of expenses on the rehabilitation of factory system of machines”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6235 (Accessed 18 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.