ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ | І М Ушкаленко | Ефективна економіка №4 2018

Ефективна економіка № 4, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
І. М. Ушкаленко, Ю. С. Зелінська

УДК: 37.018.43:378.4 (477+100)

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет

Ю. С. Зелінська

студентка 4-го курсу спеціальності «Економічна кібернетика», Вінницький національний аграрний університет

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Irina Ushkalenko

Candidate of Economics Sciences, associate Professor of the Department of Modeling and Information Technologies in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Julia Zelinska

student of the 4th course of the specialty "Economic Cybernetics", Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

Нові перспективи для підвищення рівня освітнього процесу відкривають сучасні інформаційні технології. Велика роль надається методам самоосвіти, активного пізнання, дистанційним освітнім програмам. Організація навчального процесу, коли викладач розробляє навчальну програму, яка базується на самостійному навчанні студента, це є "дистанційне навчання". Відповідно до закону України «Про вищу освіту» дистанційне навчання (ДН) є однією з форм навчання поряд з денною (очною), заочною, екстернатною та вечірньою формами.

New perspectives to increase the level of the educational process open modern information technology. The big role is given to the methods of self-education, activelearning, distancelearning programs. Organization of the educational process when the teacher develops the curriculum based on individual student learning is «distance learning». According to the law of Ukraine «Of higher education» distance learning (DL) is a form of learning with fluorescent (full-time), part-time, evening and external forms.