EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ
І. М. Ушкаленко, Ю. С. Зелінська

УДК: 37.018.43:378.4 (477+100)

І. М. Ушкаленко, Ю. С. Зелінська

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Анотація

Нові перспективи для підвищення рівня освітнього процесу відкривають сучасні інформаційні технології. Велика роль надається методам самоосвіти, активного пізнання, дистанційним освітнім програмам. Організація навчального процесу, коли викладач розробляє навчальну програму, яка базується на самостійному навчанні студента, це є "дистанційне навчання". Відповідно до закону України «Про вищу освіту» дистанційне навчання (ДН) є однією з форм навчання поряд з денною (очною), заочною, екстернатною та вечірньою формами.

Irina Ushkalenko, Julia Zelinska

DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

New perspectives to increase the level of the educational process open modern information technology. The big role is given to the methods of self-education, activelearning, distancelearning programs. Organization of the educational process when the teacher develops the curriculum based on individual student learning is «distance learning». According to the law of Ukraine «Of higher education» distance learning (DL) is a form of learning with fluorescent (full-time), part-time, evening and external forms.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 839

Відомості про авторів

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет

Irina Ushkalenko

Candidate of Economics Sciences, associate Professor of the Department of Modeling and Information Technologies in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


Ю. С. Зелінська

студентка 4-го курсу спеціальності «Економічна кібернетика», Вінницький національний аграрний університет

Julia Zelinska

student of the 4th course of the specialty "Economic Cybernetics", Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6254 (дата звернення: 28.09.2020).

Ushkalenko, Irina and Zelinska, Julia (2018), “ distance learning in higher educational institutions of Ukraine and other countries of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6254 (Accessed 28 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.