СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ: ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ІМПЕРАТИВИ ПРОТИДІЇ | А В Волошенко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ: ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ІМПЕРАТИВИ ПРОТИДІЇ
А. В. Волошенко

УДК: 338.2

А. В. Волошенко

докторант, к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій, м. Київ

СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ: ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ІМПЕРАТИВИ ПРОТИДІЇ

A. V. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student, Senior Lecturer at Department of International Economy National University of food technologies, Kyiv

SYSTEMIC CORRUPTION: STATE REGULATORY IMPERATIVES OF RESISTANCE

У статті проведено дослідження корупції як системного атрибуту сучасних макроекономічних реалій. Визначено та обґрунтовано різновиди системної корупції у національній економіці. Окреслено основні негативні наслідки від корупційних впливів. Проаналізовано причини неефективної протидії цьому руйнівному явищу на вітчизняних теренах. Запропоновано основні напрями застосування державних регуляторних імперативів протидії системної корупції.

The research of corruption as a systemic attribute of modern macroeconomic realities has been conducted. Varieties of systemic corruption in the national economics have been defined and substantiated. The main negative consequences from corruptive influences have been outlined. The causes of ineffective resistance of this destructive phenomenon in the domestic terrain have been analyzed. Key directions of the use of state regulatory imperatives to counter systemic corruption have been proposed.