ДЕВЕЛОПМЕНТ - МЕТОДОЛОГІЯ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА | Т Є Кіщенко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

ДЕВЕЛОПМЕНТ - МЕТОДОЛОГІЯ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
Т. Є. Кіщенко, Л. В. Гусарова, Н. В. Боліла

УДК: 69.003: 658

Т. Є. Кіщенко

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Л. В. Гусарова

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. В. Боліла

старший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ДЕВЕЛОПМЕНТ - МЕТОДОЛОГІЯ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

T. E. Kishchenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

L. V. Gusarova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

N. Bolila

Senior Lecturer, Department Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

DEVELOPMENT - METHODOLOGY OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS EMBODIMENT

В статті розглянуто можливості та перспективи застосування концепції девелопменту з оглядом на індивідуальний характер розвитку інвестиційних проектів, що реалізуються девелоперськими компаніями на будівельному ринку.
Визначено місце девелоперської компанії при реалізації проектів інвестування будівництва як учасника, що забезпечує не тільки управління проектом від його початку до реалізації, так і управління експлуатацією побудованої нерухомості.
Виявлена роль окремих факторів, значимість яких змінюється в залежності від функціонального призначення об’єктів будівництва та практичного значення для бізнесу, під який призначена будівля.
Узагальнено та проаналізовано специфічні функцій девелоперських компаній в процесі реалізації проектів будівництва житла, торгівельних та офісних установ. Встановлено, що механізм девелопменту в будівництві, від створення команди учасників проекту до управління створеним майном, є практичним відображенням методології втілення інвестиційних проектів будівництва в життя.

In the article the opportunities and prospects for using the methodology of development, taking into account the individual character of the development of investment projects implemented by developers in the construction market, was considered.
The place of the development company in realization of construction investment projects of as a participant is defined, which provides not only the management of the project from its beginning to realization, and management of exploitation of the constructed real estate.
The role of individual factors, the significance of which varies depending on the functional purpose of construction objects and practical significance for the business, under which the designated building is determined, is revealed.
Generalized and analyzed specific functions of development companies in the process of realization of housing construction projects, trade and office establishments. It was established that the mechanism of development in construction, from the creation of a team of project participants to management of the created property, is a practical reflection of the methodology of implementation of investment projects of construction in life.