EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Тур, А. С. Матусевич

УДК: 658:005.7

О. В. Тур, А. С. Матусевич

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Стаття присвячена актуальним методам управління бізнес-процесами, що включає моделювання, вимірювання та аналіз бізнес-систем. Зокрема було проаналізовано визначення поняття «бізнес - процеси». Наведена їх класифікація за функціональним призначенням, а саме описано основні, обслуговуючі, бізнес-процеси управління та розвитку, що є складовими бізнес-системи. Оскільки при здійснені управління процесами необхідно здійснювати контроль, наведено етапи оцінки бізнес - процесів. В роботі описано інструменти, що застосовують при оцінці та аналізі, такі як діаграма Ісікави, «п’ять запитань», ABC - аналіз та аналіз на основі ключових показників ефективності. В статті також акцентується увага на моделюванні бізнес-процесів, яке базується на їх оцінці. Розглянуто спеціальні програмні засоби та нотації, що застосовуються при моделюванні бізнес – процесів.

O. V. Tur, A. S. Matusevich

PRINCIPLES OF STRUCTURING AND EVALUATING BUSINESS PROCESS EFFECTIVENESS

Summary

The article is about actual business process management methods that include modeling, measure and business system analysis. In particular, the definition of "business processes" is analyzed in the article. The work describes functional classification of business processes according to which business system consist of core processes, support processes, management and development processes. Since the management of business processes must be controlled, the stages of business processes evaluation are presented. The paper describes the particular tools used in the evaluation and analysis, such as the Ishikawa diagrams, the "five questions", ABC - analysis and analysis based on key performance indicators. Also the article focuses on business system modeling based on evaluation and ways of modeling. In addition, the special software and notations used in business processes modeling are briefly described in this article.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 7246

Відомості про авторів

О. В. Тур

канд. ек. наук, старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. V. Tur

candidate of economic Sciences, Senior Lecturer Department of Management and administration, National University of Food Technologies, Kyiv


А. С. Матусевич

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

A. S. Matusevich

student, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Тур О. В., Матусевич А. С. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415 (дата звернення: 13.04.2024).

Tur, O. V. and Matusevich, A. S. (2018), “Principles of structuring and evaluating business process effectiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6415 (Accessed 13 Apr 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.