УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ | Я Р Петрушко | Ефективна економіка №6 2018

Ефективна економіка № 6, 2018

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Я. Р. Петрушко

УДК: 336.71

Я. Р. Петрушко

аспірант кафедри обліку та аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Y. R. Petrushko

postgraduate student of the Department of Accounting and Audit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

CREDIT RISK MANAGEMENT AS A GUARANTEE FOR THE SECURITY OF CREDIT ACTIVITY OF THE BANK

У статті, в результаті проведеного дослідження, проаналізовано поняття «кредитний ризик банку», «управління кредитним ризиком банку». Запропоновано визначати кредитний ризик як можливе падіння прибутку банку і навіть втрата частини акціонерного капіталу в результаті неспроможності позичальника гасити і обслуговувати борг. Визначено, що управління кредитними ризиками повинно включати три види директив: директиви, що спрямовані на обмеження або зменшення кредитних ризиків; директиви з класифікації активів; директиви по кредитному резервуванню. Виокремлено принципи управління кредитним ризиком банку.

In the article, as a result of the research, the concept of "credit risk of the bank", "management of credit risk of the bank" is analyzed. It is proposed to determine the credit risk as a possible fall in the bank's profits and even loss of share capital as a result of the insolvency of the borrower to extinguish and service the debt. It has been determined that credit risk management should include three types of directives: directives aimed at limiting or reducing credit risks; asset classification directives; credit reservation guidelines. The principles of management of credit risk of the bank are singled out.