EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE
E. Moroz

УДК: 336 : 644.6

E. Moroz

ANALIZA FINANSOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POLSCE

Анотація

Artykuł jest poświęcony analizie praktycznych zasad finansowania gospodarki wodno-ściekowej Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule dokładnie przeanalizowano również istniejące źródła finansowania gospodarki tej branży w Państwie. Znaczną uwagę zwracano na rolę takich źródeł finansowania jak Fundusze Proekologiczne, w przedsięwzięciach których wśród projektów i planów finansowania ochrony środowiska na pierwszym planie jest kwestia finansowania gospodarki wodno-ściekowej. Podkreślono znaczenie finansowania za pomocą kosztów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i analogicznych podmiotów regionalnych - funduszy wojewódzkich, skuteczna działalność których ma ogromne znaczenie w zakresie ochrony środowiska w ogóle i szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej. Także akcentowano uwagę na ważności wykorzystania zagranicznych środków finansowych, a szczególnie kosztów Unii Europejskiej, bez udziału których niemożliwe byłoby osiągnięcie takiego wysokiego poziomu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.

E. Moroz

ANALYSIS OF FINENSING WATER SUPPLY AND SEWAGE INDUSTRY IN POLAND

Summary

The article is devoted to analysis the practical principles of financing water and sewage industry of the Republic of Poland. In the article factual sources of financing of this industry’ economy in the country are analyzed. Significant attention was paid of the role of such financing sources as Ecological Funds, in projects which are among the projects and plans for environmental protection’ financing there is the issue of financing water and sewage industry at the beginning. The importance of financing through resources of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and similar regional entities – voivodship funds is emphasized, effective activities of which are of great importance in the field of environmental protection in general and especially in water and sewage industry. Attention is paid to the importance of using foreign financial resources also, especially from the European Union, without the participation of such it would be impossible to achieve such a high level of development of water and sewage industry in Poland.

Е. Г. Мороз

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

Аннотация

Стаття присвячена аналізу практичних засад фінансування водопровідно-каналізаційного господарства Республіки Польща. Охарактеризовано існуючі в країні джерела фінансування цієї галузі економіки. Особлива увага звернута на роль (або значення) таких джерел фінансування як Фонди охорони навколишнього середовища, у яких серед заходів із фінансування охорони довкілля на першому плані знаходиться питання фінансування водопровідно-каналізаційного господарства. Підкреслено значення фінансування за рахунок коштів Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства та аналогічних регіональних утворень – фондів воєводств, ефективна діяльність яких справляє велике значення у сфері охорони навколишнього середовища в цілому і, зокрема, у водопровідно-каналізаційному господарстві. Акцентується увага на важливості використання закордонних фінансових ресурсів, а особливо коштів Європейського Союзу, без яких неможливо було б досягнути такого високого рівня розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в Польщі.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3246

Відомості про авторів

E. Moroz

kandydat nauk ekonomicznych, docent katedry Zarządzania Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, miasto Równe, Ukraina

E. Moroz

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Ukraine

Е. Г. Мороз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне, Україна

Як цитувати статтю

Moroz E. Analiza finansowania gospodarki wodno-ściekowej w polsce. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6508 (дата звернення: 20.05.2022).

Moroz, E. (2018), “Analysis of finensing water supply and sewage industry in poland”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6508 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.