EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF STOCK MARKET PARTICIPANTS AND THE POSSIBILITIES OF ADAPTING IT TO DOMESTIC REALITIES
I. M. Fedorovych

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.34

УДК: 336. 76

I. M. Fedorovych

WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF STOCK MARKET PARTICIPANTS AND THE POSSIBILITIES OF ADAPTING IT TO DOMESTIC REALITIES

Summary

The article substantiates the functioning of institutional participants in the stock market of foreign countries. It has been highlighted the main differences between the American and European models of the securities market organization. It has been considered the regulatory authorities of the leading countries of the world, the most influential stock exchanges, and the specifics of the activities of self-regulated organizations. It has been clarified that the main problems which deter the effective functioning of the participants in the Ukrainian stock market are: low level of protection of the rights of owners and buyers of securities; imperfection of the regulatory framework; low level of information provision of market participants and as a result of it arising of shadow financial transactions with securities; the lack of equal conditions for all real and potential participants for operations related to the purchase / sale of securities; high degree of risk; lack of trust among market participants. It has been proposed area for improvement of the institutional participants functioning on the stock market of Ukraine in the current conditions.

Keywords: stock market; the stock market institutional participant; securities; stock market; institutional investors; non-state pension funds; insurance companies; joint investment institutions; asset management companies; self-regulatory organizations; brokers; dealers.

References

1. Alieinikova, N. M. (2016), "Functioning of the stock market of Ukraine in the conditions of economic instability of the financial environment", Visnyk ONU imeni I.I. Miechnykova, vol.4(46), pp. 144-149.
2. Vasyliev, O. V. and Nimkovych, A. I. (2016), "Modern Transformations of the Stock Market Infrastructure of Ukraine and Europe", Ekonomika rozvytku, vol. 4(80), pp. 16–22.
3. Hutsal, I. S. and Farion, Ya. M. (2017), Rol bankiv yak finansovykh poserednykiv ta vdoskonalennia yikh vzaiemovidnosyn zi subietamy hospodariuvannia [The role of banks as financial intermediaries and improving their relationships with business entities], TNEU, Ternopil, Ukraine, pp. 218-235.
4. Kuzheliev, M. O. and Holovenko, I. P. (2016), "Development of the securities market infrastructure: essence and elements", Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 145-156.
5. Kotova, M. V. and Zadorozhniuk, V. S. (2013), "Transformation of the stock market of Ukraine in the conditions of global globalization", Ekonomika:realii chasu, vol. 1(6), pp.153-157.
6. Politiuk, L. H. and Malyshev, K. S. (2016), "The Ukrainian Stock Market: Problems and Prospects of Development", Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 3, pp. 65-69.
7. Redziuk, Ye. (2015), "Influence of stock markets of developed countries and developing countries on international financial investment processes", Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 5, pp. 50–56.
8. Tkachenko, N. V. (2014), "Influence of Globalization Processes on the Development of Financial Intermediaries", Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «ekonomika»: zbirnyk naukovykh prats, vol. 26, pp. 81–88.
9. Shuba, M. V. (2014), "World financial centers - the "heart" of the global financial market", Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, vol. 1, issue 3, pp. 85–88.
10. Shcherban, O. D. (2013), "Definition of the structure of the modern international financial market", Naukovyi visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 2, pp. 64–68.
11. Yachmenova, V. M. and Vorobets, T. I. (2013), "Factors influencing the level of stability of the stock market functioning", BiznesInform, vol. 10, pp.328-336.
12. Arestis Ph. Financial Development and Economic Growth: the Role of Stock Markets / Ph. Arestis, P. Demetriades, K. Luintel // Journal of Money, Credit and Banking. 2001, V. 33. # 1. P. 16–41.

І. М. Федорович

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЙОГО ДО ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЙ

Анотація

В даній статті обґрунтовано функціонування інституційних учасників фондового ринку зарубіжних країн. Виокремлено основні відмінності американської та європейської моделі організації ринку цінних паперів. Аргументовано, що американській моделі притаманна жорсткість регулювання фондового ринку, коли європейській властивий низький рівень нагляду і контролю. Розглянуто регуляторні органи провідних країн світу, фондові біржі, специфіку діяльності саморегульованих організацій. Обґрунтовано, що найвпливовішими організаторами торгів є Лондонська, Нью-Йоркська, Токійська фондові біржі. Проаналізовано структуру власності центральних депозитаріїв у країнах ЄС. З’ясовано, що основними проблемами, які стримують ефективне функціонування учасників на фондовому ринку України є: низький рівень захисту прав власників і покупців цінних паперів; недосконалість нормативно-правової бази; низький рівень інформаційного забезпечення суб’єктів ринку, внаслідок чого створюються тіньові фінансові операції з цінними паперами; відсутність рівних умов для всіх реальних і потенційних учасників, щодо здійснення операцій, пов’язаних із купівлею/продажем цінних паперів; високий ступінь ризиків; відсутність довіри між учасниками ринку. Запропоновано напрямки покращення функціонування інституційних учасників на фондовому ринку України в сучасних умовах: удосконалення нормативно-правової бази; формування достатньої інвестиційної бази за рахунок національних та іноземних інвесторів; створення та вдосконалення наявних інститутів, спрямованих на підтримку довіри і стабільності економічної системи; вдосконалення податкового регулювання з метою стимулювання діяльності суб’єктів.

Ключові слова: фондовий ринок; інституційний учасник фондового ринку; цінні папери; фондова біржа; інституційні інвестори; недержавні пенсійні фонди; страхові компанії; інститути спільного інвестування; компанії з управління активами; саморегулівні організації; брокер; дилер.

Література

1. Алєйнікова Н. М. Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища / Н. М. Алєйнікова // Вісник ОНУ імені І.І. Мєчникова. – 2016. – №4(46). – С. 144-149.
2. Васильєв О. В. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи / О. В. Васильєв, А. І. Німкович // Економіка розвитку. – 2016. – №4(80). – С. 16–22.
3. Гуцал І. С. Роль банків як фінансових посередників та вдосконалення їх взаємовідносин зі суб’єтами господарювання / І. С. Гуцал, Я. М. Фаріон // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 218-235.
4. Кужелєв М. О. Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи / М. О. Кужелєв, І. П. Головенко // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – №2. – С. 145-156.
5. Котова М. В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації / М. В.Котова, В. С. Задорожнюк // Економіка:реалії часу. – 2013. − № 1(6). – С.153-157.
6. Політюк Л. Г. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку / Л. Г. Політюк, К. С. Малишев // Часопис економічних реформ. – 2016. – №3. – С. 65-69.
7. Редзюк Є. Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово інвестиційні процеси / Є. Редзюк // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 50–56.
8. Ткаченко Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансових посередників // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка»: збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 26. – С. 81–88.
9. Шуба М. В. Світові фінансові центри – «серце» глобального фінансового ринку / М. В. Шуба // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2014. – Т. 1, № 3. – С. 85–88.
10. Щербань О. Д. Визначення структури сучасного міжнародного фінансового ринку / О. Д. Щербань // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 64–68.
11. Ячменьова В. М. Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку / В. М. Ячменьова, Т. І. Воробець // БізнесІнформ. – 2013. − № 10. – С.328-336.
12. Arestis Ph. Financial Development and Economic Growth: the Role of Stock Markets / Ph. Arestis, P. Demetriades, K. Luintel // Journal of Money, Credit and Banking. 2001, V. 33. № 1. P. 16–41.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

I. M. Fedorovych

lecturer of the Department of Finance of Business and Insurance,Ternopil National Economic University, Ternopil city

І. М. Федорович

викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Як цитувати статтю

Fedorovych, I. M. (2018), “World experience of functioning of stock market participants and the possibilities of adapting it to domestic realities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6585 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.