EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.73

УДК: 339.338

С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні. Проведено аналіз динаміки: кількості страховиків на страховому ринку України; основних показників розвитку страхового ринку; динаміки страхових премій та відношення валових страхових премій до ВВП; страхових виплат в Україні за період 2005-2015 рр. Визначено значну залежність від обсягів туристів, що від’їжджають за кордон; відсутність розвинутої інфраструктури і ефективних комунікацій між учасниками туристичної галузі; вузький асортимент послуг зі страхування туристичної діяльності та незначну місткість вітчизняних страховиків в даному сегменті страхування, і, як результат, неможливість страхових компаній нести відповідальність в межах значних за обсягами та різних за видами ризиків; низький рівень страхової культури туристів та невисоку якість послуг з асистансу. Виділено фактори, що стримують розвиток страхування туристичної діяльності. Встановлено основні пріоритетні напрямки подолання проблем, що негативно впливають на функціонування та розвиток вітчизняного ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю: удосконалення нормативно-правової бази у сфері страхування та туризму, яка б відповідала міжнародним стандартам; підвищення рівня страхової культури населення за допомогою роз’яснювальних та консультаційних робіт; підвищення кваліфікації працівників страхового ринку за допомогою активізації роботи Нацкомфінпослуг та саморегулівних організацій з цього приводу; створення захисних механізмів для туристів, наприклад, туристичних стабілізаційних фондів. Доведено, що забезпечити розвиток туристичного страхування можливо завдяки породженню у громадян думки про необхідність захисту свого майна та здоров’я під час подорожі з метою обмеження їх від непередбачуваних витрат.

Ключові слова: ринок страхування послуг; туристична діяльність; страхова премія; страхові компанії; асистанс; страховий ризик; страхові виплати.

Література

1. Бочкарьова Т. О. Фінансова безпека сучасного страхового ринку України / Т.О. Бочкарьова, О.С. Журавка // Щомісячний інформаційно–аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – К.: ТОВ «Міжнародний бізнес центр», 2015. – Вип. 6/1'2015. – С. 57-66.
2. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Журнал Всесвітньої туристичної організації «Туристичний барометр» [Електронний ресурс]. – 2013. – №3. – Режим доступу: http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm.
4. Консолідовані звітні дані Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс] // Нацкомфінпослуг. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/konsolidovanizvitni-dani.html
5. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації UNWTO [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mkt.unwto.org/en/barometer.
6. Річні звіти Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс] // Нацкомфінпослуг. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/rzvitinackomfinposlug.html

S. V. Sharova, H. O. Kuzmenko

INSURANCE MARKET IN UKRAINE FOR TOURISM SERVICES: ANALYSIS OF THE CURRENT STATE, ITS PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article presents the analysis of the current state of the insurance market for services related to tourism activity in Ukraine. Dynamics analysis has been conducted including calculation of insurers in the insurance market of Ukraine, defining main indicators of the development of the insurance market, the dynamics of insurance premiums and the ratio of gross insurance premiums and GDP, insurance payments in Ukraine for the period of 2005-2015. We have determined the following features: significant dependence on the number of tourists traveling abroad, lack of developed infrastructure and effective communication between the participants in the tourism industry; a narrow range of tourism insurance services and insignificant capacity of domestic insurers in this segment of insurance, and as a result, the impossibility of insurance companies to bear responsibility within the limits of significant volumes and different types of risks; low level of insurance culture of tourists and low quality of assistant services. The factors constraining the development of tourism insurance are highlighted. The main priority directions of overcoming the problems that have a negative impact on the functioning and development of the domestic market of insurance services for tourism are established. They are as follows: improvement of the legal and regulatory framework in the field of insurance and tourism, which would be in line with international standards; raising the level of insurance culture of the population through clarification and consulting; improvement the skills of the insurance market employees by activating the work of the National Financial Services Commission and self-regulatory organizations in this regard; creation of protective mechanisms for tourists, e.g. tourist stabilization funds. It is proved that the development of travel insurance is possible due to persuasion the citizens to protect their property and health while traveling in order to avoid unforeseen costs.

Keywords: insurance services market; tourism activity; insurance premium; insurance companies; assistances; insurance risk; insurance payments.

References

1. Bochkarova, T. O. (2015), “Financial Security of the Modern Insurance Market in Ukraine” Finansova bezpeka suchasnoho strakhovoho rynku Ukrainy, vol. № 6/1'2015, pp. 57-66.
2. State Statistics Service available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 8 October 2018)
3. Journal of the World Tourism Organization “Tourist Barometer” (2013) available at: http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm (Accessed 7 October 2018)
4. Consolidated reporting data of the National Financial Services Commission available at: http://nfp.gov.ua/content/konsolidovanizvitni-dani.html (Accessed 4 October 2018)
5. The official website of the World Tourism Organization UNWTO available at: http://mkt.unwto.org/en/barometer (Accessed 15 October 2018)
6. Consolidated reporting data of the National Financial Services Commission available at: http://nfp.gov.ua/content/konsolidovanizvitni-dani.html (Accessed 4 October 2018)

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6561

Відомості про авторів

С. В. Шарова

кандидат економічних наук, доцент

S. V. Sharova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professo


Г. О. Кузьменко

магістрант гр. ФЕУ-113мЗапорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

H. O. Kuzmenko

Master's Degree Student, Faculty of Economics and Management,group 113m Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Як цитувати статтю

Шарова С. В., Кузьменко Г. О. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6676 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.73

Sharova, S. V. and Kuzmenko, H. O. (2018), “Insurance market in Ukraine for tourism services: analysis of the current state, its problems and prospects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6676 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.