EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Р. М. Циган, С. В. Дідур, К. І. Назаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.101

УДК: 336

Р. М. Циган, С. В. Дідур, К. І. Назаренко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

В статті досліджено сутність оцінки виробничих запасів підприємства, обґрунтовано особливості обліку виробничих запасів при надходженні та вибутті. У ході написання статті було проаналізовано існуючі методи оцінки виробничих запасів при надходженні та вибутті на підприємстві. Досліджено сучасні проблеми ведення обліку виробничих запасів та запропоновано шляхи їх усунення. Також було проведено аналіз та систематизація наукових праць за напрямком наукового дослідження щодо обліку запасів, розкрито основні проблеми, які підняті в них. Під час написання статті було здійснено порівняльний аналіз оцінки матеріальних запасів відповідно до вітчизняної та зарубіжної систем обліку. Проаналізовано існуючі методики оцінки вибуття запасів, особливості відображення їх в обліку, їх переваги та недоліки. Розглянуто застосування методів оцінки вибуття виробничих запасів в сучасних умовах. У статті піднята проблема обрання оптимального методу оцінки виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси; облік; оцінка запасів; підприємство; методи оцінки запасів; надходження запасів; вибуття запасів; суб’єкт господарювання.

Література

1. Домбровська Н.Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів / Н.Р. Домбровська // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. - 2011. - №7 (26).
2. Посилаєва К.І. Оцінка виробничих запасів при їх використанні / К.І. Посилаєва, Ю.О. Крот // Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2011. - № 8.
3. Кіляр О. Теоретико-методичні основи оцінки запасів / О.Кіляр // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 1.
4. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 1996.
5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2002.
6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: [електронний ресурс] / Н. М. Ткаченко. – Режим доступу: http://www. library.if.ua/books/6.html.
7. Суков Г.С. Вирішення проблем обліку запасів / Г.С. Суков // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2008. - №2(32).
8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Затвердженні наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2, зі змінами.
9. Пляшечник В.О., Лега О.В. Оцінка запасів при вибутті // Проблеми інноваційного розвитку економіки України. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Ч ІІ. — Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014.

R. M. Tsygan, S. V. Didu, K. I. Nazarenko

FEATURES OF ORGANIZING THE INVENTORY ACCOUNTING AND THEIR ASSESSING IN THE ACCOUNTING SYSTEM

Summary

The article deals with describing the essence of assessing the enterprise inventory, proving the features of the inventory accounting on incoming and leaving. When writing the article, the essence of the existing methods for evaluating inventories at the time of receipt and disposal was singled out. The authors study the issues of conducting accounting of the inventory and suggest the ways of their solving. In addition, the research deals with reviewing and systematizing scientific works in the research field relating to the inventory accounting, depicting the key issues defined herein. The peculiarities of application of methods of estimation of industrial stocks in various countries are investigated. In addition, the main factors influencing the inventory accounting of the enterprise were highlighted. The authors compare the assessment of inventory according to the domestic and foreign accounting systems, analyse the existing methods of assessing the inventory leaving, features of representing them in the accounting, their advantages and disadvantages, and consider the methods of assessing the inventory leaving in current conditions. The article deals with the issue of choosing the optimal method for assessing the inventory. The peculiarities of inventory accounting organization are investigated depending on the method of receipt. The article analyzes existing stock valuation methods in the United States. During the writing of the article, the latest studies of the estimation of inventories of foreign authors, including H. Andersen, D. Caldwell, B. Nedels. The study found that, according to international standards, inventories should be reported at the lowest of two estimates: either at market price at cost, which is the main basis for stock valuation. According to the results of the study, it was found that the choice of one or another method of valuation of stocks depends on many factors, and only their complex accounting can provide high efficiency of management of assets of the enterprise on the basis of accounting methods of evaluation of inventories.

Keywords: inventory; accounting; inventory assessment; enterprise; inventory assessment methods; inventory income; inventory leaving; economic subject.

References

1. Dombrovska N.R. (2011), “Methods of assessing enterprise inventory when using them according to the national standards”, Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal. Innovatsijna ekonomika, vol. 7.
2. Posylaieva K.I. (2011), “Assessment of inventory when using it”, Visnyk Kharkivs'koho NAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 8.
3. Kiliar O. (2009), “Theoretical and methodical fundamentals of assessing the inventory”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1
4. Nidlz B. (1996), Printsypy bukhgalterskogo ucheta [Principles of accounting], Finances and statistics, Moscow, Russia.
5. Butynets F.F. (2002), Bukhalterskyi finansovyi oblik [Finance accounting], PE “Ruta”, Zhytomyr, Ukraine.
6. Tkachenko N. M. “Financial accounting on Ukrainian enterprises”, [Online], available at: http://www. library.if.ua/books/6.html.
7. Sukov H.S. (2008), “Solving issues of inventory accounting” Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 32.
8. The Ministry of Finances of Ukraine (2007), “Metodychni rekomendatsii z bukhalterskoho obliku zapasiv” [Methodical recommendations on inventory accounting].
9. Pliashechnyk V.O., Leha O.V. (2014), Otsinka zapasiv pry vybutti [Assessing inventory on leaving], Publishing house “Helvetyka”, Dnipropetrovsk, Ukraine.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 7375

Відомості про авторів

Р. М. Циган

ст. викладач кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

R. M. Tsygan

Elder lecturer in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk


С. В. Дідур

професор кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

S. V. Didu

Professor in accounting and finance,Kremenchug National University named after M. Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk


К. І. Назаренко

Магістр кафедри обліку та фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м . Кременчук

K. I. Nazarenko

Master’s degree in accounting and finance,Kremenchug National University named after M.Ostrogradskyi, the town of Kremenchuk

Як цитувати статтю

Циган Р. М., Дідур С. В., Назаренко К. І. Особливості організації обліку виробничих запасів та їх оцінка в системі бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6706 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.101

Tsygan, R. M., Didu, S. V. and Nazarenko, K. I. (2018), “Features of organizing the inventory accounting and their assessing in the accounting system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6706 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.