EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. Г. Павленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.205

УДК: 338

О. Г. Павленко

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз поточного стану металургійної галузі України та оцінено її роль у розвитку вітчизняної економіки. Виявлено, що металургійне виробництво є однією з найбільш конкурентоспроможних сфер вітчизняної економіки, що формує значну частину доходів країни та її експортних надходжень. Тим не менш, за останні роки частка металургійної продукції у експорті істотно зменшилася, що обумовлено істотним падінням обсягів поставок внаслідок військового конфлікту на Сході країни. Також протягом останніх років спостерігалося зменшення частки металургійної галузі у структурі капітальних інвестицій у промисловість, хоча їх обсяг за винятком 2012 року мав тенденцію до зростання. Виявлено основні перешкоди на шляху підвищення рівня інвестиційної привабливості металургійних підприємства, зокрема: технологічна відсталість, висока енерго- та ресурсоємність, низькі екологічні характеристики продукції, нерозвиненість внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації. Визначено, що для подолання існуючих проблем необхідним є забезпечення іноземним інвесторам можливості придбання необхідного для інноваційного оновлення виробництва обладнання за кордоном шляхом звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні в Україну сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, які не виробляються в Україні, але необхідні для оновлення основних фондів у сфері металургії.
Це надасть можливість покращити якість готової металургійної продукції, та зробить її більш конкурентоспроможною на зовнішньому ринку, що може забезпечити нові надхождення до металургійної галузі України, частину з яких можливо далі використовувати для модернизації основних фондів, а також впровадження передових енергозберігаючих та безвідходних технологій, пов`язаних також з екологічними технологіями. Ще двома дієвими заходами були б запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту щодо сплати податку на прибуток та реалізація державної програми з розвитку банківського кредитування інноваційної діяльності металургійних підприємств. За умовою тісної співпраці з металургійними підприємствами, відновлення та розвиток машинобудівних підприємтв в Українї надасть можливість покривати власні потреби, та також експортувати більш продукцію з набагато більшою доданою вартістю, ніж передбачає сучасна практика.

Ключові слова: металургійні підприємства; інвестиційна привабливість; капітальні інвестиції; прямі іноземні інвестиції; банківське кредитування; зовнішньоекономічна кон’юнктура; державно-приватне партнерство.

Література

1. Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України. Аналітична доповідь Інституту стратегічних досліджень [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/strukt_ref-1c985.pdf
2. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки»: монографія / В.Г. Потапенко; [за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова]. – К.: НІСД, 2012. – 413 с.
3. Хижняк О.С. Сучасний стан металургійних підприємств України: проблеми і перспективи розвитку [електронний ресурс]/ О.С. Хижняк//Молодий вчений. – 2017. - №5 (45). – с. 762 – 767. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/170.pdf
4. Гавриш О. А. Українські металургійні підприємства: сучасні тенденції та місце у світовому металургійному виробництві / О. А. Гавриш, Є. О. Чайковський // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13. – С. 150-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_24
5. Кулицький С. Українська чорна металургія: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2016. – № 5. – С. 44-65. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/ images/ukraine/2016/ukr5.pdf
6. Сайт Державної служби статистики [електронний ресурс]. – режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Olga Pavlenko

THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES TO IMPROVE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF METALLURGICAL BRANCH IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the current state of the metallurgical industry in Ukraine and assesses its role in the development of the domestic economy. It has been revealed that metallurgical production is one of the most competitive spheres of the domestic economy; it forms a significant part of the country's income and its export earnings. However, in recent years, the share of steel products in exports has declined significantly, due to a drop-in supply volume as a result of the military conflict in the east of the country. Also, in recent years there has been a decrease in the share of the metallurgical industry in the structure of capital investments in the industry, although their volume with the exception of 2012 tended to increase. The main obstacles to increasing the level of investment attractiveness of metallurgical enterprises are identified, in particular: technological backwardness, high energy and resource intensity, low environmental characteristics of products, and underdeveloped intra-industry and inter-industry cooperation. It was determined that in order to overcome existing problems, it is necessary to ensure that foreign investors can acquire the equipment necessary for innovative renovation of production abroad by exemption from paying import duties and VAT when importing into Ukraine raw materials, equipment, equipment, components and other goods that are not produced in Ukraine, but necessary for the renewal of fixed assets in the field of metallurgy.
This will enable further quality improvement of finished products and make it more competitive on the foreign market, which can ensure new revenues to the metallurgical industry of Ukraine, part of which can be further used for modernization of fixed assets, as well as introduction of advanced energy-saving and non-waste technologies related to environmental technologies as well. Another two effective measures would be introduction of an investment and innovative tax credit for the payment of income tax, and implementation of state program to develop bank lending for the innovation activities of metallurgical companies. Renovation and development of machine-building companies in Ukraine will provide an opportunity to cover own needs, and also to export more products with much bigger added value than suggested by current practice, provided that metallurgical companies are in close cooperation with machine-building ones.

Keywords: metallurgical companies; investment potential ; capital investments; direct foreign investments; bank crediting; external economic conditions;public and private partnership.

References

1. Analytical report of the Institute for Strategic Studies "Priorities of investment support for structural reforms in Ukrainian industry", [Online], available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/strukt_ref-1c985.pdf
2. Potapenko, V.H. (2012), Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrainy na zasadakh «zelenoi ekonomiky» [Strategic Priorities for Ukraine's Safe Development on the Basis of the Green Economy], NISD, Kyiv, Ukraine, p. 413.
3. Khyzhniak, O.S. (2017), "The current state of the metallurgical enterprises of Ukraine: problems and prospects of development", Molodyi vchenyi, vol. 5 (45), pp. 762 – 767, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/170.pdf
4. Havrysh, O. A. and Chaikovskyi, Ye. O. (2016), "Ukrainian metallurgical enterprises: current trends and place in the global metallurgical industry", Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 13, pp. 150-157, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_24
5. Kulytskyi, S. (2016), "Ukrainian ferrous metallurgy: state, problems, prospects", Ukraina: podii, fakty, komentari, vol. 5, pp. 44-65, [Online], available at: http://nbuviap.gov.ua/ images/ukraine/2016/ukr5.pdf
6. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6497

Відомості про авторів

О. Г. Павленко

магістр, Київський національній торговельно –економічний університет, м. Київ

Olga Pavlenko

Master, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Павленко О. Г. Проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості металургійної галузі України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6712 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.205

Pavlenko, Olga (2018), “The challenges and opportunities to improve investment attractiveness of metallurgical branch in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6712 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.205

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.