EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. П. Красняк, А. О. Глуха

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.70

УДК: 339.5

О. П. Красняк, А. О. Глуха

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Вінницької області. Проаналізовано зовнішню торгівлю товарами даного регіону, висвітлено та проаналізовано експортні операції підприємств, здійснено аналіз динаміки експорту товарів підприємствами Вінницької області до провідних країн світу, охарактеризовано товарну структуру експорту Вінницької області. У змісті даної статті було проаналізовано рівень конкурентоспроможності підприємств досліджуваного регіону, ідентифіковано наявні проблеми конкурентоспроможності підприємств при виході на міжнародний ринок, виявлено недоліки у підвищенні конкурентоспроможності підприємств Вінницького регіону при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано перспективи зміцнення та покращення рівня конкурентоспроможності підприємств Вінниччини в умовах конкуренції на міжнародному ринку. Внесені пропозиції щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств, підвищення конкурентоспроможності їх продукції з метою забезпечення високих конкурентних переваг підприємства на зовнішньому ринку та ефективного здійснення їх діяльності у світовому просторі. Аргументовано, що для підкорення зовнішніх ринків і відстоювання своїх позиції на внутрішніх, для підприємств даного регіону є важливим забезпечення високих конкурентних переваг.

Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність підприємства; конкурентоспроможність продукції; зовнішньоекономічна діяльність; експорт; імпорт; зовнішній ринок; Вінницька область.

Література

1. Аграрне інформаційне агентство «Agravery». Обсяги виготовленої продукції «Аграна Фрут Україна» за 2017 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/agrana-frut-ukraina-v-2017-vigotovila-162-tis-tonn-produkcii
2. Борисюк І.О., Єрьоменко А.В. Основні напрями підвищення конкуретоспроможності підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка. –2017. – № 6 (35). – С. 29-35.
3. Вінницька обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vin.gov.ua.
4. Вінницький бізнес-портал «Vinbazar» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vinbazar.com.
5. Головне управління статистики у Вінницькій області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
6. Зубкова А.Б., Данько Т.В. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку: залежність від культури якості / А.Б. Зубкова, Т.В. Данько // Вид-во нац. техн. ун-ту «Харківський політехнічний інститут»: Харків, –2015. – 258 с.
7. Інформаційна організація «Телевізійна служба новин(ТСН)». Nemiroff Premium визнали найкращою українською горілкою World Drinks Awards в Лондоні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.tsn.ua/svit/nemiroff-premium-deluxe-nagrazhden-zolotoy-medalyu-international-spirits-challenge-2017-882195.html.
8. Інформаційне агентство «Економічна правда». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua
9. Інформаційний сайт компанії «The industrial group VIOIL». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vioil.com/ua.
10. Красняк О. П. Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру / О. П. Красняк, Ю. В. Довгань. // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – №12 – С. 30–35.
11. Територіальні органи ДФС у Вінницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vin.sfs.gov.ua.
12. ТОП-5 найбільших експортерів цукру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://growhow.in.ua/top-5-najbilshyh-eksporteriv-tsukru.

O. P. Krasnyak, A. O. Hlukha

INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE VINNYTSK REGION IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The article deals with the current state and trends of foreign economic activity of Vinnytsia region enterprises. The foreign trade of goods of the region is analyzed, the export operations of enterprises are highlighted and analyzed, the analysis of the dynamics of goods export of enterprises of the Vinnytsia region to the leading countries of the world, the commodity structure of export of Vinnytsia region is described. The main objectives in the sphere of competitiveness increase are designated. Factors of external and internal environment, which influence competitiveness of the enterprises and the ensuring conditions to the domestic enterprises of entry into the global market are considered As a result of the study the argumentation of the need for Vinnytsia region’s enterprises’ entering foreign markets has been provided and particularities of its conditions have been determined. In the content of this article, the level of competitiveness of enterprises of the region studied was analyzed, the existing problems of the competitiveness of enterprises were identified at the entrance to the international market, deficiencies were found in increasing the competitiveness of Vinnytsia region enterprises in the course of foreign economic activity. The prospects of strengthening and improving the competitiveness of Vinnytsya enterprises in the conditions of competition in the international market are substantiated. Important conditions of ensuring competitiveness of modern domestic enterprise and key factors of its increase under conditions of global economy are formulated. The suggestions on raising the level of competitiveness of enterprises, increasing the competitiveness of their products in order to ensure high competitive advantages of the company in the foreign market and effective implementation of their activities in the world. It is argued that in order to conquer external markets and defend their positions on the domestic ones, it is important for the enterprises of this region to provide high competitive advantages.

Keywords: competition; competitiveness of the enterprise; competitiveness of products; foreign trade activity; export; import; external market; Vinnitsa region.

References

1. Agrarian news agency “Agravery"(2017), “Volumes of manufactured products "Agran Fruit Ukraine" for 2017”, available at: https://agravery.com/uk/posts/show/agrana-frut-ukraina-v-2017-vigotovila-162-tis-tonn-produkcii (Accessed 12 November 2018).
2. Borisyuk I.O., Eremenko A.V. (2017), “Main directions of increasing competitiveness of enterprise”, Foreign Trade: Law and Economy, vol. 6, pp. 29-35.
3. Vinnytsia Regional State Administration (2018), available at: http://www.vin.gov.ua (Accessed 8 November 2018).
4. Vinnitsa Business Portal “Vinbazar” (2018), available at: https://vinbazar.com (Accessed 9 November 2018)
5. The Main Department of Statistics in Vinnytsia Region (2018), available at: http://www.vn.ukrstat.gov.ua (Accessed 4 November 2018).
6. Zubkova A.B., Danko T.V. (2015), “Competitiveness of the enterprise in the foreign market: dependence on the quality culture”, Publishing house of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 258 pp.
7. Information organization "Television News Service (TSN)" (2017), Nemiroff Premium was recognized as the best Ukrainian vodka in the World Drinks Awards in London, available at: https://ru.tsn.ua/svit/nemiroff-premium-deluxe-nagrazhden-zolotoy-medalyu-international-spirits-challenge-2017-882195.html (Accessed 11 November 2018).
8. Information agency "Economic Truth" (2018), available at: https://www.epravda.com.ua (Accessed 13 November 2018).
9. Information site of the company “The industrial group VIOIL” (2018), available at: http://vioil.com/ua/news/ (Accessed 9 November 2018).
10. Krasnyak O. P. ( 2017), “Marketing components of the formation and functioning of the regional sugar market infrastructure”, Economy. Finances. Law, vol. 12, pp. 30-35.
11. Territorial bodies of DFS in Vinnytsia region (2018), available at: http://vin.sfs.gov.ua (Accessed 7 November 2018).
12. TOP-5 largest exporters of sugar (2018), available at: https://growhow.in.ua/top-5-najbilshyh-eksporteriv-tsukru (Accessed 9 November 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 4378

Відомості про авторів

О. П. Красняк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

O. P. Krasnyak

candidate of economic sciences, associate professor,Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian BusinessVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia


А. О. Глуха

магістр, факультет Менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

A. O. Hlukha

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Красняк О. П., Глуха А. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6727 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.70

Krasnyak, O. P. and Hlukha, A. O. (2018), “Increasing competitiveness of enterprises of the vinnytsk region in the implementation of foreign economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6727 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.