EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
М. А. Мащенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.81

УДК: 338.24

М. А. Мащенко

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Досліджено, що реформування системи управління економікою є одним із напрямків розвитку економіки. Ефективний шлях підвищення ефективного функціонування державної власності – розвиток спільних відносин між державою та бізнесом, що дозволить залучити додаткові ресурси, особливо інвестиції, в державний сектор економіки. У такій системі відносин відбувається поєднання ресурсів та потенціалу держави та бізнесу, що сприяє підвищенню ефективності використання наявних ресурсів та розподілу ризиків
державного та приватного секторів. Обґрунтовано, що в Україні ще не сформовано інституціональне середовище державно-приватного партнерства. Це вимагає наукового обґрунтування сутності державно-приватного партнерства.
Проаналізовано досвід розвинутих країн щодо становлення державно-приватного партнерства за різними напрямками. Запропоновано один із напрямків державно-приватного партнерства – забезпечення інвайронментальної безпеки на рівні держави та підприємства.
Визначено, що державно-приватне партнерство щодо забезпечення інвайронментальної безпеки дозволить: підвищити ефективність управління об’єктами різних форм власності з метою захисту навколишнього середовища; покращити якість публічних послуг для населення та бізнесу; створити умови для використання новітніх технологій та запровадження інновацій; знизити навантаження на державний бюджет та оптимізує бюджетні видатки на надання публічних послуг та утримання бюджетних установ; підвищити ефективність проектів шляхом участі приватного підприємства, як правило, більш ефективного на ринку, ніж державна установа.

Ключові слова: інвайронментальна безпека; держава; підприємство; державно-приватне партнерство; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Мащенко М. А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «Інвайронментальна безпека» / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості, 2017, № 60. – С. 49–55.
2. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61 – 2018. – С. 47–53.
3. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. № 2 – 2018. – С. 64–68.
4. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство – стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2
5. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 10-19.
6. Yescombe E. R. Public-Private Partnerships: PrinciplesofPolicyandFinance / E. R. Yescombe [UK Firstedition]. – London: Yescombe Consulting Ltd, 2007. – 368 p.
7. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [сайт]. – Електронні дані. Київ. – Режим доступу: [http://www.niss.gov.ua/articles/816/].
8. Павлова Г.О. Державно-приватне партнерство: аналіз світового досвіду та шляхи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Г. Павлова. – Режим доступу: [http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf].
9. Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176, 2013 р.
10. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року № 2404-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt].

Maryna A. Mashchenko

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A PRECONDITION FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY

Summary

It is investigated that reforming the management system of economics is one of the directions of the economic development. An effective way to improve the effective functioning of state property is to develop a common relationship between the state and business which allows attracting additional resources, especially investments, into the public sector of the economy. In this system of relations there is a combination of resources and the potential of the state and business which contributes to increasing the efficiency to use the available resources and share risks of the public and private sectors.
It is justified that the institutional environment of public-private partnership has not been formed in Ukraine yet. This requires justifying scientifically the essence of the public-private partnership.
The experience of developed countries regarding the establishing public-private partnership in different directions is analyzed. One of the areas of public-private partnership is proposed – to ensure the environmental security at the state and business levels.
It is determined that public-private partnership ensuring environmental security allows: increasing the efficiency of the management of the objects of various forms of ownership in order to protect the environment; improving the quality of the services for the public and business; creating conditions to use the latest technologies and introduce innovations; reducing the load on the state budget and optimizing budget expenditures for public services and budgetary institutions; increasing the projects efficiency through participating private enterprises, as a rule, which are more effective on the market than the state institution.

Keywords: environmental security; state; enterprise; public-private partnership; social and economic development.

References

1. Mashchenko M. A. (2017), “Theoretical substantiation of the essence of the economic category “Invaironmentalnaya safety”, Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 60. – pp. 49–55.
2. Mashchenko M.A. and Lytvynenko A.V. (2018), “Determination of priorities of invariant safety of Ukraine”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61. – pp. 47–53.
3. Mashchenko M.A. (2018) ,“Features of realization of invariant safety of Ukraine”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 2. – pp. 64–68.
4. Danylyshyn B. Public-private partnership is a strategic form of interaction between government and business, available at: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2, (Accessed 4 Nov 2018).
5. Pavliuk K. V. and Pavliuk S. M. (2010), «The essence and role of public-private partnership in the socio-economic development of the state», Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 17. – pp. 10-19.
6. Yescombe E. R. (2007), Public-Private Partnerships: PrinciplesofPolicyandFinance [UK Firstedition]. – London: Yescombe Consulting Ltd, – 368 p.
7. On the development of public-private partnership as a mechanism for activating investment activity in Ukraine. Analytical Note [Electronic Resource] // Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry Prezydentovi Ukrainy, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/816/, (Accessed 4 Nov 2018).
8. Pavlova H.O. Public-private partnership: analysis of world experience and development paths in Ukraine, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf, (Accessed 14 Nov 2018).
9. Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176.
10. Law of Ukraine "On Public-Private Partnership" dated July 1, 2010 No. 2404-VI, available at: http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt, (Accessed 24 Nov 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3929

Відомості про авторів

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Maryna A. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мащенко М. А. Державно-приватне партнерство як умова забезпечення інвайронментальної безпеки. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6738 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.81

Mashchenko, Maryna A. (2018), “Public-private partnership as a precondition for ensuring environmental security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6738 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.