EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ
К. В. Чичуліна, Я. О. Кладченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.36

УДК: 658.15:334.716(477)

К. В. Чичуліна, Я. О. Кладченко

ВЕКТОРИ ЗРОСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У проведеному дослідженні аналізується поняття «результативність», що є однією з найбільш вагомих характеристик успішності функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Ознакою успішної діяльності стає досягнення поставлених цілей, а також послідовне вирішення виробничих, комерційних, фінансових, соціальних та інших завдань, що супроводжується отриманням відповідних ефектів. В статті було визначено характерні ознаки галузі, в якій функціонує дослідне товариство, а саме пивоварної. Визначена характеристика діяльності товариства протягом 2015-2017 років. На основі проведеної діагностики стану фінансової результативності приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» за видами господарської діяльності були використані середньорічні суми активів та власного капіталу, що є одним із ключових факторів, котрі впливають на результативність діяльності. Застосування даного підходу надає можливість виявити рівень результативності діяльності ПрАТ «Фірма «Полтавпиво». Визначені напрямки підвищення результативності діяльності ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» так і інших підприємств пивоварної галузі на основі ресурсних чинників підвищення результативності діяльності.

Ключові слова: результативність діяльності; фінансова результативність; підприємство; діагностика; пивоварна галузь.

Література

1. Офіційний сайт Приватного акціонерного товариства «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» [Електронний ресурс] // Полтава. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrpivo.com.
2. Офіційний сайт ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» [Електронний ресурс] // Полтава. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://poltavpivo.com/ua.
3. Скалюк Р.В. Фінансова результативність діяльності промислових підприємств / Р.В. Скалюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №33. – С. 227 –231.
4. Ковальчук І.В. Напрямки підвищення ефективності роботи персоналу [Електронний ресурс] / І.В. Ковальчук // Економіка підприємства. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: https://westudents.com.ua/glavy/15459-napryamki-pdvischennya-efektivnost-roboti-personalu.html.
5. Швиданенко Г.О. Напрям підвищення ефективності діяльності забезпечення ресурсами підприємства за рахунок ресурсозбереження / Г.О. Швиданенко, М.А. Теплюк // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць . – К.: КНЕУ, 2014. – № 32. – С. 143 – 149.
6. Куртіна І.О. Організація ефективного просування та продажу продукції на підприємстві / І.О. Куртіна, В.В. Добрянська // Молодий вчений . – 2017. –№7 (10). – С. 38 – 40.
7. Валявський С.М. Діагностика розвитку підприємств пивоварної галузі в умовах міжнародної інтеграції / С.М. Валявський, В.В. Скриль // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління . – 2018. – Випуск 2 (13). – С.15 – 25.

K. V. Chichulina, Ya. O. Kladchenko

VECTORS OF ENTERPRISES EFFECTIVENESS GROWTH IN THE BREWING INDUSTRY

Summary

The study analyzes the concept of "effectiveness", which is one of the most significant characteristics of the success functioning and development of business entities. A sign of success is the achievement of the goals, as well as the consistent solution of production, commercial, financial, social and other tasks, which is accompanied by the corresponding effects. In modern publications there is no single approach to the definition of performance and its evaluation. A variety of approaches to the interpretation of the essence of the "effectiveness" concept is due to the wide range of its application and the characteristics of the scope of the enterprise, the effectiveness of which must be evaluated. The article defines the characteristic features of the industry in which the research society operates, namely brewing. Identified characteristics of the society activities during 2015-2017. Based on the diagnosis of private joint stock company "Firm "Poltavpyvo" financial effectiveness by type of economic activity were used average annual amounts of assets and equity. This is one of the key factors affecting effectiveness. The application of this approach makes it possible to identify the effectiveness level of PJSC "Firm "Poltavpyvo". Financial effectiveness of PJSC "Firm "Poltavpyvo" is identified as a certain financial condition of the relevant activity of the enterprise at a certain point in time, reflecting the level of efficiency of use of assets, equity, investments, the degree of profitability (loss) of activities. Financial effectiveness allows us to assess the existing potential of the company economic development with each individual type of its activities and the economic process as a whole. The directions of efficiency increase PJSC "Firm "Poltavpyvo" and other enterprises of brewing industry on the basis of resource factors of efficiency increase are defined. Among the main directions are the following: access to new market segments; improvement of marketing communications; restructuring of the resource portfolio and stabilization of key financial indicators. It is determined that the company is in a crisis, dangerous state, despite the positive changes in the indicators for 2017. It requires immediate drastic changes and improvements to improve its performance.

Keywords: effectiveness; financial effectiveness; enterprise; diagnostics; brewing industry.

References

1. The official website of private joint stock company “Ukrainian branch company for the production of beer, soft drinks and mineral waters “UKRPYVO”” (2018) , [Online], available at: http://www.ukrpivo.com. (Accessed 08 January 2019).
2. Official website of PJSC “Firm “Poltavpyvo” (2018), [Online], available at: http://poltavpivo.com/ua. (Accessed 14 January 2019).
3. Skaliuk, R.V. (2011), “The financial effectiveness of the industrial enterprises”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 33, pp. 227 – 231.
4. Kovalchuk, I.V. (2008), “Directions of work efficiency increase of the personnel”, Ekonomika pidpryiemstva, [Online], available at: https://westudents.com.ua/glavy/15459-napryamki-pdvischennya-efektivnost-roboti-personalu.html (Accessed 16 January 2019).
5. Shvidanenko, G.О., Teplyuk, M.A. (2014), “Direction of increasing efficiency of providing resources enterprise by resource saving”, Ekonomika pidpryiemstva, vol. 32, pp. 143 – 149.
6. Curtina, I.A., Dobrianskaya, V.V. (2017), “Organization to effectively promote and sell products in the enterprise”, Molodyi vchenyi, vol. 7 (10), pp. 38 – 40.
7. Valyvskiy, S.M., Skryl, V.V. (2018), “Diagnostics of the development of enterprises of the beef area in the conditions of international integration”, Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 2 (13), pp. 15 – 25.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4554

Відомості про авторів

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

K. V. Chichulina

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and LeadershipPoltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava


Я. О. Кладченко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ya. O. Kladchenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Як цитувати статтю

Чичуліна К. В., Кладченко Я. О. Вектори зростання результативності діяльності підприємств пивоварної галузі. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6886 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.36

Chichulina, K. V. and Kladchenko, Ya. O. (2019), “Vectors of enterprises effectiveness growth in the brewing industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6886 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.