EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
О. М. Карапетян, К. О. Андреєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.44

УДК: 336.27

О. М. Карапетян, К. О. Андреєва

ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОСТІ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Анотація

Розглядається проблема дотримання фінансової безпеки в умовах підвищення ризиків, притаманних державному боргу та асиметричності його структури. Визначено, що макроекономічні ефекти державного боргу є якісними оцінками економічних процесів та явищ, спричинених впливом зовнішнього боргу на економіку, які проявляються через зміну параметрів макроекономічної кон’юнктури, фіскальної та монетарної політики, національного багатства, економічного розвитку, політичної стабільності країни та її економічної залежності.
Досліджено валютну структуру державного боргу України та визначимо її вплив на стан державних фінансів України та фінансову безпеку держави загалом. Встановлено, що Значна частина зобов’язань в іноземній валюті у структурі державного боргу посилює залежність фінансового стану уряду від поведінки обмінного курсу, а виникнення зовнішніх чи внутрішніх шоків може стати причиною незбалансованості валютних потоків і призвести до різкого знецінення національної валюти та суттєво посилити тягар боргових виплат на державний бюджет
Визначено ризики притаманні державному боргу та особливу увагу приділено валютному ризику. Для оцінки валютного ризику застосовано показник зростання витрат на погашення державного боргу при девальвації національної валюти на одиницю.
Аргументовано, що високий рівень боргового навантаження, несприятлива валютна структура державного і гарантованого державою боргу та незадовільні значення показників стійкості державного боргу України свідчать про суттєві боргові ризики, які потребують серйозної уваги органів державної влади та оптимізації управління державним боргом. Встановлено, що зміна валютної структури державного боргу України на користь гривневих зобов’язань, збереження високої частки позик у доларах США в структурі зовнішнього позичкового фінансування, збільшення запозичень із фіксованими ставками, тривалими термінами погашення боргу і забезпечення рівномірного розподілу боргових платежів у часі дасть змогу мінімізувати основні ризики, властиві структурі боргового портфеля держави, та гарантуватиме прийнятний запас міцності державних фінансів України.

Ключові слова: борг; боргові зобов’язання; фінансова безпека; фінансові ризики; зовнішній борг; внутрішній борг.

Література

1. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. / О.І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – Т.1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками» від 23 лютого 2011 р., № 131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
3. Калитчук В. М. Ризики державних боргових зобов’язань та їх класифікація / В. М. Калитчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.publicdebt.in.ua
4. Аналітичні матеріали щодо державного боргу та боргових індикаторів / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу до інформації http://www.minfin.gov.ua /control/uk/publish/
5. Статистичні матеріали щодо державного та гарантованого державою боргу України // Міністерство фінансів України: офіц. сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/ statystychni-materialy-shchodo-derzhavnoho-ta-harantovanohoderzhavoiu-borhu-ukrainy category
6. Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України. Економіка України. 2016. № 7. С. 21–32.
7. Бюджетний кодекс України: закон України від 08.07.2010 р. №2456 – VI // Голос України, 4 серпня 2010 р.

О. М. Karapetian, K. O. Andreieva

ENFORCEMENT OF THE FINANCIAL SAFETY OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF ASYMMETRICITY OF THE STATE DEBT AND FINANCIAL RISKS STRUCTURE

Summary

The problem of observance of financial safety in the conditions of increase of risks inherent in the state debt and asymmetry of its structure is considered. It is determined that the macroeconomic effects of public debt are qualitative estimates of economic processes and phenomena caused by the influence of external debt on the economy, which are manifested through changes in the parameters of the macroeconomic situation, fiscal and monetary policy, national wealth, economic development, political stability of the country and its economic dependence .
The monetary structure of Ukraine's public debt and its impact on the state finances of Ukraine and the financial security of the state in general are determined. It is established that a significant part of liabilities in foreign currency in the structure of public debt increases the dependence of the financial state of the government on the exchange rate behavior, and the emergence of external or internal shocks may cause imbalances in currency flows and lead to sharp depreciation of the national currency and significantly increase the burden of debt payments to the state budget
The risks inherent in the state debt are determined and special attention is paid to currency risk. In order to assess currency risk, the indicator of growth of expenses for repayment of the state debt at the devaluation of the national currency per unit was used.
It is argued that the high level of debt load, the unfavorable currency structure of the state and state-guaranteed debt and unsatisfactory indicators of the sustainability of Ukraine's sovereign debt show significant debt risks that require serious attention of public authorities and optimize public debt management. It was established that the change in the currency structure of Ukraine's public debt in favor of hryvnia commitments, the maintenance of a high share of US dollar loans in the structure of external borrowing financing, an increase in fixed-rate borrowings, long-term debt repayment and a uniform distribution of debt payments in time will make it possible to minimize the main risks inherent in the structure of the debt portfolio of the state, and will ensure an acceptable margin of government finances in Ukraine.

Keywords: debt; debt; financial security; financial risks; external debt; domestic debt.

References

1. Baranovskyi, O. (2014), Filosofiya bezpeky [Philosophy of safety], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “On approval of the Regulations on the management of risks related to the provision of state guarantees and the distribution of such risks between the state, creditors and borrowers” available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/131-2011-p (Accessed 20 Jan 2019).
3. Kalytchuk, V. M. (2013), “Risks of government debt and their classification” [Online], vol. 2, available at: http://www.publicdebt.in.ua (Accessed 20 Jan 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2018), “Analysis on public debt”, available at: http://www.minfin.gov.ua /control/uk/publish/ (Accessed 20 Jan 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2018), “Statistical materials on the state and guaranteed debt of Ukraine”, available at: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychni-materialyshchododerzhavnoho-ta-harantovanoho-derzhavoiu-borhu-ukrainy (Accessed 20 Jan 2019).
6. Bohdan T. P. (2016), “External debt load and challenges for monetary and financial policy of Ukraine”, Ekonomіka Ukrayiny, vol. 7, pp. 21–32 .
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 20 Jan 2019).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 4535

Відомості про авторів

О. М. Карапетян

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. М. Karapetian

PhD, Associate Professor of the Department of Economic Security andFinancial Investigations Ternopil National Economic University, Ternopil


К. О. Андреєва

студентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

K. O. Andreieva

master's student, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Карапетян О. М., Андреєва К. О. Дотримання фінансової безпеки держави в умовах асиметричності структури державного боргу та фінансових ризиків. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6894 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.44

Karapetian, О. М. and Andreieva, K. O. (2019), “Enforcement of the financial safety of the state in the conditions of asymmetricity of the state debt and financial risks structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6894 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.