EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES
Svetlana Drobyazko

УДК: 368.212:629.33

Svetlana Drobyazko

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A FACTOR OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

Summary

This paper covers the study of tendencies in the insurance market development in Ukraine and the world. According to the analysis of the state of the insurance services development market in Ukraine for 2001-2017, the number of financial institutions, including insurance companies, is decreased for the last five years, which is caused by the general trends in the economy development and world financial crisis. We studied the individual indicators of the market, which not meet the world standards. The analysis conducted also testifies about the disproportion of the insurance market development in Ukraine. It was proved that the priority is given to the development of risk insurance, the life insurance makes up 4.6% only in the general volume of insurance premiums. It was argued that in the insurance markets of foreign countries, the premiums for life insurance make up 40-80% in the total amount of bonuses collected. We distinguished the main internal contradictions of the functioning of domestic insurance companies: the contradiction between the high rates of development and the not developed system of sales of insurance services; the contradiction between the high growth rates of insurance premiums and the relatively low capitalization of insurers; the contradiction between the high rates of development of insurance organizations and the lack of effective forms of management, which is largely due to the shortage of skilled professionals. We considered main reasons for fluctuations in the level of insurance payments. It is proved that the main reason for this fluctuation is not only a decrease in the number of insured persons, but also a decrease in the number of insurance companies that worked in the insurance market in Ukraine due to internal economic, political and other reasons. So, during the investigated period, this indicator was within the range of 8-33%, which indicates a high level of pceudo insurance.

С. І. Дробязко

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку страхового ринку в Україні та світі. Відповідно до аналізу стану розвитку ринку страхових послуг в Україні за 2001-2017р.р. кількість фінансових установ, в тому числі й страхових компаній, за останні п’ять років знижується, що викликано загальними тенденціями в розвитку економіки та світовою фінансовою кризою. Досліджено окремі показники функціонування ринку, що не відповідають світовим стандартам. Проведений аналіз також свідчить про диспропорцію розвитку страхового ринку України. Доведено, що перевага надається розвитку ризикового страхування, страхування життя займає лише 4,6% в загальному обсязі страхових премій. Аргументовано, що на страхових ринках зарубіжних країн премії на страхування життя в загальному обсязі зібраних премій складають 40-80%. Відокремлено основні внутрішні протиріччя функціонування вітчизняних страхових компаній: протиріччя між високими темпами розвитку і не розвинутою системою продажів страхових послуг; протиріччя між високими темпами зростання страхових премій і відносно низькою капіталізацією страховиків; протиріччя між високими темпами розвитку страхових організацій і відсутністю ефективних форм управління, яке в значній мірі породжено дефіцитом кваліфікованих фахівців. Розглянуто основні причини коливання рівня страхових виплат. Доведено, що головною причиною цього коливання є не лише зменшення числа застрахованих осіб, а й зменшення кількості страхових компаній, які працювали на ринку страхових послуг в Україні через внутрішньо економічні, політичні та інші причини. Отже, протягом досліджуваного періоду даний показник перебував у межах 8-33%, що свідчить про високий рівень «схемного страхування» або «псевдострахування».

№ 8 2018

Кількість переглядів: 2937

Відомості про авторів

Svetlana Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

Як цитувати статтю

Drobyazko, Svetlana (2018), “Insurance market development as a factor of the economic safety of the insurance sector enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6928 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.