EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
В. В. Жарнікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.156

УДК: 657.2:658.6

В. В. Жарнікова

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ

Анотація

В умовах євроінтеграції України, стрімкого розвитку цифрової економіки та поглиблення конкуренції управління підприємством потребує удосконалення системи інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної інформації, що використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства, а й для узагальнення результатів у масштабі сфер економічної діяльності загалом.
Функціонування системи обліково–аналітичного забезпечення на вітчизняних підприємствах засвідчує низький рівень зорієнтованості на розробку та прийняття оперативних та рішень, що негативно впливає на ефективне використання існуючих інструментів управління та актуалізує наукові дослідження з розробки концептуальних засад обліково–аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком на торговельних підприємствах.
Основним завданням дослідження є визначення сучасних підходів до формування обліково-аналітичного забезпечення управління торговельними підприємствами, методів ефективного застосування програмного забезпечення для планування, аналізу й оптимізації розрахункової діяльності підприємств торгівлі. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні процесу управління торговельним підприємством з урахуванням особливостей розвитку та впровадження інноваційної розрахункової діяльності.
За результатами досліджень запропоновано розширити аналітичний облік інформації про розрахунки з покупцями з урахуванням впливу фінансових і комерційних складових. На основі глибокого аналізу обліково-аналітичних інформаційних систем торговельних підприємств розроблена концептуальна архітектурна модель обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями в торгівлі.

Ключові слова: облікова інформація; ERP; CRM; BI; ECM; торгівля.

Література

1. Бенько М.М. Актуальні питання технології облікового, контрольного та аналітичного процесу в умовах автоматизації Економічний форум. Науковий журнал. 2014. Вип. 2. С. 235-239.
2. Сопко В.В., Прокопова О.М., Фоміна О.В. Організація обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства Вчені записки Університету «КРОК». 2017. Вип.47. С. 116-121.
3. Трачова Д.М. Обліково-інформаційний аспект формування амортизаційної політики. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. Вип. 3(05).С. 15-22.
4. Головіна Д.В. Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. 2018. Вип. 7-8 (206-207). С.15- 21.
5. Король С.Я. Облікове забезпечення нефінансової звітності Бізнес-Інформ. 2017. Вип. 3. С. 346-352.
6. Фоміна О.В. Управлінський облік доходів підприємств торгівлі: процесний підхід Вісник ЖДТУ. 2016. Вип. 1. С. 32–38.
7. Куцик П.О., Скоп Х. І. Сучасні системи управління нематеріальними активами підприємства Облік і фінанси. 2016. Вип. 2. С. 156-162.
8. Бенько М.М, Жарнікова В.В. Облік витрат на впровадження інтернет торгівлі як ефективного методу комерційної діяльності Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки. 2017. Вип. 4 (21). С. 336-339.
9. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017 Вип. 2(50). С. 325–332.
10. Рамський, А.Ю., Лойко В.В. Соболєва-Терещенко, О.А , Лойко Д.В., Жарнікова, В.В. Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та Базель III Banks and Bank Systems, 2017. Вип.12 (4). С. 163-174.
11. Соболєва-Терещенко О.А., Жарнікова В. В. Теоретико-методологические основы формирования эффективных систем лояльности Журнал Менеджер. 2017. Вип. 2(75). С. 82-91.
12. Жарникова В.В. Облік розрахунків з покупцями: систематизація поглядів та перспективи досліджень. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2018. Вип. 2, 48-64.
13. Дворецкий Д. Ю., Жарникова В.В., Е. Соболева-Терещенко Е.А. Особенности программ лояльности сегмента В2В на рынке высокотехнологичных товаров Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019. Вип. 192.
14. Жарникова В.В. Світові тенденції та сучасні реаліі розвитку роздрібної торгівлі в умовах цифрової економіки// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019. – №5 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7075
15. ERP-системы (мировой рынок) – Режим доступу: http://www.tadviser.ru/index.php/
16. Системы управления предприятием (ERP) рынок России – Режим доступу http://www.tadviser.ru/
17. Клімова О.І. Сучасні підходи до управління бізнес-процесами на підприємстві на основі CRM-системи Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 2. С. 78-83.

Valeria Zharnikova

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL BASIS OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION OF CALCULATIONS WITH BUYERS

Summary

The article is devoted to the approaches to the formation of the accounting and analytical base of the organization of the settlements with buyers in trade enterprises.
The basic methods of research are general scientific methods of cognition: comparison, theoretical substantiation, methods of generalization and systematization, etc. The main databases of research are information from Ukrainian companies and foreign enterprises.
The importance of accounting as database providing information of the settlements with buyers in trade enterprises for management substantiated. Attention paid to the definition of the main of accounting and analytical information systems of Ukrainian enterprises and its constituent elements. Among the accounting and analytical systems of enterprises which support settlements with buyers are highlighted: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), ECM (Enterprise content management), RP (Relations of Payment).
The connection of the elements that form the accounting and analytical components of the accounting and analytical support of the settlements with buyers depending on the type of trade is substantiated. The conceptual architectural model of accounting and analytical support of settlements with buyers in trade developed. The need for parallel implementation of ERP and CRM systems of accounting and analytical support at first stages of building of architectural model of accounting and analytical support are determined. The CRM systems, as one of the dynamic components of the conceptual architectural model of accounting and analytical support of settlements with customers in the modern conditions of the innovation-information economy are determined.

Keywords: accounting information; ERP; CRM; BI; ECM; trade.

References

1. Benko, M.M. (2014), “Topical issues of the technology of accounting, control and analytical process in the conditions of automation”, Economic forum. Scientific Journal, vol.2, pp. 235-239.
2. Sopko, V.V. Prokopova, O.M. and Fomina, O.V. (2017), “Organization of accounting and analytical support for the management of the enterprise”, Scientific notes of the University "KROK", vol.47, pp. 116-121.
3. Trachova, D.M. (2018), “Accounting and informational aspect of funding amortization policy”, Management and Entrepreneurship: Trends of Development, vol.3 (5), pp.15-22, available at: http://management-journal.org.ua/index.php/ (Accessed 04 Jun 2019).
4. Golovina, D.V. (2018), “Transparency of management reporting as a basis for making effective decisions”, Formation of market relations in Ukraine: Collection of scientific works, vol. 7-8, pp. 15-21.
5. Korol, S.Y. (2017), “Accounting for non-financial reporting”, Business-Inform, vol.3, pp. 346-352.
6. Fomina, O.V. (2016), “Management accounting of incomes of enterprises of trade: a process approach”, Journal of ZHDTU, vol. 1, pp. 32-38.
7. Kutsik, P.O. and Skop, H.I. (2016), “Modern systems of management of intangible assets of the enterprise”, Accounting and finance, vol. 2, pp. 156-162.
8. Benko, M.M. and Zharnikova, V.V. (2017), “Accounting for the costs of introducing Internet commerce as an effective method of commercial activity”, Accounting, analysis, audit and taxation in the conditions of globalization of the economy, vol. 4, no. 21, pp. 336-339.
9. Sobolieva-Tereshchenko, O.A. and Zharnikova, V.V. (2017), “Features of accounting settlements with customers in conditions of application of loyalty programs”, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 2, no. 50, pp. 325–332.
10. Ramskyi, A.Y. Loiko, V.V. Sobolieva-Tereshchenko, O.A. Loiko, D.V. and Zharnikova, V.V. (2017), “Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III”, Journal of Banks and Bank Systems, vol. 12, no. 4, pp.163-174.
11. Sobolieva-Tereshchenko, O.A. and Zharnikova, V.V. (2017), “Theoretical and methodological basis for the development of effective loyalty systems”, Manager, vol. 2, no 75, pp. 82–91.
12. Zharnikova, V.V. (2018). “Аccounting of settlements with customers: systematization of views and prospects of researches”, European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation, vol. 2, pp. 48-64. https://doi.org/10.32750/2018-0206
13. Dvoretskiy, D.Y. Zharnikova, V.V. and Sobolieva-Tereshchenko, O.A. (2019), “Features of loyalty programs B2B segment in the market of high-tech products”, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, рp. 14-18, available at: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_192_32.pdf (Accessed 04 Jun 2019).
14. Zharnikova, V.V. (2019), “Global trends and modern realities development of retail trade in the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7075 (Accessed 04 Jun 2019).
15. ERP-systems (world market) (2019), available at: http://www.tadviser.ru/index.php/
16. Enterprise Management Systems (ERP) Market in Russia (2019), available at: http://www.tadviser.ru/ (Accessed 04 Jun 2019).
17. Klimova, O.I. (2017), “Modern approaches to managing business processes
of the enterprise based on the CRM-system ”, Economics and Enterprise Management, vol. 2, pp.78-83.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 1351

Відомості про авторів

В. В. Жарнікова

аспірант кафедри обліку і оподаткуванняКиївського національного торгівельно-економічного університету

Valeria Zharnikova

Postgraduate Student, Department of Accounting and TaxationKyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

ORCID:

0000 –0002–4335–5149

Як цитувати статтю

Жарнікова В. В. Сучасні підходи до формування обліково–аналітичної бази організації обліку розрахунків з покупцями. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7145 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.156

Zharnikova, Valeria (2019), “Modern approaches to the formation of the accounting and analytical basis of the accounting organization of calculations with buyers”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7145 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.