EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ю. Ємельянов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.30

УДК: 631.15

О. Ю. Ємельянов

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою даної статті є розроблення моделі оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Було встановлено основні механізми забезпечення гнучкості підприємств. Проведено групування типів адаптації підприємств до змін у зовнішньому середовищі. Визначено головні способи такої адаптації, до яких віднесено зміну цін на продукцію підприємства та фізичних обсягів її виробництва та збуту, зміну витрат ресурсів на одиницю продукції, зміну структури асортименту продукції та зміну структури ресурсів, що використовуються для виробництва продукції. Запропоновано показники оцінювання гнучкості підприємств. Зокрема, запропоновано визначати потенційні втрати підприємства у випадку відсутності його адаптації до негативних змін у зовнішньому середовищі. Тоді фактичний рівень адаптації підприємства до таких змін визначатиметься часткою його потенційних втрат, які вдалося уникнути внаслідок здійсненої ним адаптації. Запропоновано оцінювати потенціал підвищення гнучкості підприємства шляхом обчислення прогнозного зростання частки його потенційних втрат від негативних впливів зовнішнього середовища, які підприємство уникне завдяки вдосконаленню наявних у нього адаптаційних механізмів. Представлено послідовність оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Показано роль, яку відіграє у такому підвищенні впровадження на підприємствах прогресивних ресурсозберігаючих технологічних процесів. Окремо розглянуто випадок адаптації підприємства до зростання цін на ресурси, що ним застосовуються. Виявлено зв’язок між економічною стійкістю та гнучкістю підприємств. Використання розробленої моделі оцінювання потенціалу зростання гнучкості підприємств у практиці їх діяльності дасть змогу підвищити рівень ефективності цієї діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

Ключові слова: підприємство; гнучкість; адаптація; потенціал; оцінювання; моделювання.

Література

1. Ареф’єва О.В., Харчук Т.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 71-76.
2. Васильківський Д.М. Систематизація складових елементів економічного потенціалу підприємства у рамках концепції механізму підвищення. Наука й економіка. 2014. № 2 (34). С. 115-120.
3. Гришко В.А., Ємельянов О.Ю., Крет І.З. Оцінювання поточного та стратегічного рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: «Проблеми економіки та управління». 2010. № 683. С. 210-215.
4. Козик В.В., Ємельянов О.Ю., Лесик Л.І. Система показників оцінювання поточного рівня ендогенного економічного потенціалу підприємств. Економічний простір. 2014. № 86. С. 173–184.
5. Лесик Л.І. Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.12. С. 271-278.
6. Маслак О.І., Квятков¬ська Л.А. Основні етапи оцінювання стратегічного по¬тенціалу підприємства. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. 2012. Вип. 9 (34). Ч. 1. С. 201–210.
7. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. Москва: Сирин, 2002. 256 с.
8. Daft R., Lane P. Management; 9th ed., Cengage Learning: Boston, MA. USA. 2010. 699 p.
9. Демків І. Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства. Економічний аналіз. 2010. Вип. 5. С. 80−82.
10. Ігнатьєва І.А., Хлістунова Н.В. Методичні підходи до оцінювання рівня стратегічної гнучкості підприємств сфери послуг. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4. С. 128-135.
11. Распопов Р.С. Економічні аспекти гнучкості виробничої потужності підприємства. Вісник ДонДУЕТ. 2006. № 4 (32). С. 117-123.

Olexandr Ymelyanov

MODELING THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF INCREASING THE FLEXIBILITY OF ENTERPRISES

Summary

Ensuring the proper efficiency of business activities of enterprises requires the existence of effective mechanisms for adapting to changes occurring in a dynamic market environment. In turn, the effectiveness of the functioning of such mechanisms depends on the level of enterprise flexibility. Therefore, increasing the level of enterprise flexibility is an important condition for improving their economic resilience to negative environmental impacts. In this regard, the purpose of this article is to develop a model for assessing the potential of increasing the flexibility of enterprises. The main mechanisms for ensuring the flexibility of enterprises are identified in the paper. A grouping of types of adaptation of enterprises to changes in the external environment is conducted. The main methods of such an adaptation are determined and they are the following: changes in prices for products of the enterprise and changes in physical volumes of its production and sales, changes in resource use per unit of production, changes in the structure of product range and changes in the structure of the resources used for production. In addition, the indicators of enterprise flexibility assessment are proposed. In particular, the authors suggested to determine the potential losses of the enterprise in the absence of its adaptation to negative changes in the external environment. Then, the actual level of adaptation of the enterprise to such changes can be determined by the share of its potential losses that could be avoided due to adaptation. It is also proposed to assess the potential of increasing the flexibility of the enterprise by calculating the forecast growth of the share of its potential losses from negative environmental impacts that the company will avoid by improving its adaptive mechanisms. The sequence of assessment of the potential of increasing the flexibility of enterprises is presented. The role played by such an increase in the implementation of advanced resource-saving technological processes at enterprises is demonstrated. Separate consideration is given to the case of adaptation of the enterprise to the increase in prices for the resources that are being used. The interrelation between economic sustainability and enterprise flexibility is revealed. Using the developed model of assessment of the potential of increasing flexibility of enterprises in their practice will increase the level of efficiency of this activity in the unstable environment.

Keywords: enterprise; flexibility; adaptation; potential; assessment; modeling.

References

1. Arefyeva, O.V. and Kharchuk, T V. (2008), “Economic principles of enterprise potential formation”, Aktualʹni problemy ekonomiky, №7 (85), pp. 71-76.
2. Vasylkivskyi, D.M. (2014), “Systematization of the components of the economic potential of the enterprise within the framework of the concept of the mechanism of improvement”, Nauka y ekonomika, № 2(34), pp. 115-120.
3. Hryshko, V.A. Yemelianov, O.Yu. and Kret, I. Z. (2010), “Estimation of current and strategic level of investment potential of machine-building enterprises”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» Seriia: «Problemy ekonomiky ta upravlinnia», № 683, pp. 210-215.
4. Kozyk, V.V. Yemelianov, O.Yu. and Lesyk, L.I. (2014), “The system of indicators for assessing the current level of endogenous economic potential of enterprises”, Ekonomichnyi prostir, № 86, pp. 173–184.
5. Lesyk, L.I. (2013), “Typology of types and factors of formation of economic potential of the enterprise”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, № 23 (12), pp. 271-278.
6. Maslak, O.I. and Kviatkovska, L. A. (2012), “The main stages of evaluation of the strategic potential of the enterprise“, Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment»: Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, № 9 (34), 1, pp. 201–210.
7. Akoff, R. (2002), Planirovanie buduschego korporatsii [Planning for the future of the corporation], Moskva: Sirin.
8. Daft, R. and Lane, P. (2010), Management, 9th ed., Cengage Learning, Boston, MA, USA.
9. Demkiv, I. (2010), “Development of the conceptual apparatus for managing the flexibility of the enterprise”, Ekonomichnyy analiz, № 5, pp. 80−82.
10. Ihnatʹyeva, I.A. and Khlistunova, N.V. (2013), “Methodical approaches to assessing the level of strategic flexibility of services companies”, Aktualʹni problemy ekonomiky, № 4, pp. 128-135.
11. Raspopov, R.S. (2006), “Economic aspects of flexibility of the production capacity of the enterprise”, Visnyk DonDUET, № 4 (32), pp. 117-123.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 432

Відомості про авторів

О. Ю. Ємельянов

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Olexandr Ymelyanov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment,Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORCID:

0000-0002-1743-1646

Як цитувати статтю

Ємельянов О. Ю. Моделювання оцінювання потенціалу підвищення гнучкості підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7215 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.30

Ymelyanov, Olexandr (2019), “Modeling the assessment of the potential of increasing the flexibility of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7215 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.