EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕБСАЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ G2C В Е-УРЯДУВАННІ
В. А. Корнута, О. В. Корнута

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.39

УДК: 004.738.5:323.232

В. А. Корнута, О. В. Корнута

ВЕБСАЙТИ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ G2C В Е-УРЯДУВАННІ

Анотація

Розглянуті питання створення та функціонування в Україні вебсайтів органів влади, оскільки вебсайт є однією з основних інформаційно-технологічних форм комунікації в в е-урядуванні, а характеристики сайта в царині контенту, актуальності, інтерфейсу, дизайну та інтерактивності є важливими компонентами у забезпеченні зв’язку органів влади з населенням. Постановою Кабінету Міністрів України визначено 20 видів обов’язкової інформації, що має бути розміщена на сайтах центральних органів виконавчої влади та 26 видів, що повинні бути на сайтах органів місцевої влади. Для оцінки інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації, регулярно здійснюється моніторинг. При цьому рівень інформаційного наповнення кожного вебсайту оцінюється за наступними показниками: наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості, динаміки інформаційної прозорості, а також коефіцієнтом інформаційної доступності. За результатами порівняння рейтингів інформаційної прозорості офіційних вебсайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та офіційних вебсайтів місцевих органів виконавчої влади чітко простежується тенденція до збільшення необхідної інформації на вебсайтах та росту показника інформаційної прозорості. Також для покращення функціонування офційних вебсайтів встановлюється дизайн-код. Дизайн-код для веб-сайтів – це документ, в якому викладені стандарти та вимоги до розробки веб-ресурсів з точки зору дизайну та взаємодії з користувачем. Серед принципів, на які має бути орієнтований державний ресурс, можна виділити наступні: потреби користувачів, кооперація, циклічніть, доступність, простота, цілісність та сервісний підхід. До 2021 року заплановано привести 80% сайтів органів державної влади у відповідність до нового дизайн-коду.

Ключові слова: електронне урядування; вебсайт; органи державної влади; моніторинг вебсайтів; дизайн-код.

Література

1. Державне агентство з питань електронного урядування України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.e.gov.ua/ua/about
2. Івашова Н. В., Сагер Л. Ю., Мельник Ю. М. Аналіз основних недоліків сайтів, як інстррументу комунікацій промислових підприємств . Ефективна економіка. 2017. № 12. –Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5995
3. Забарна Е. М., Соловьева Е. Ю. Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів. Ефективна економіка. 2013. № 1. Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1748
4. Корнута О. В., Корнута В. А. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку порталу «відкритий бюджет». Ефективна економіка. 2019. № 2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6904. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54
5. Заславська О. Органи державної влади України як відкрита інформаційна система. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. 2009. Випуск 13. С.190-194.
6. Білова Т.Г., Побіженко І.О. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади. Системи обробки інформації. 2018. Випуск 1 (152). С.27-31
7. Білова Т.Г., Левченко А.Ю. Аналіз ефективності роботи сайтів обласних державних адміністрацій. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер. міжнар. наук. конф. (24-25 листоп. 2016 р.). Харків: ХДАК. 2016. С. 168-170
8. Білова Т.Г., Побіженко І.О., Дьоміна В.М. Порівняльний аналіз контенту сайтів органів державної влади. Кібернетика та системний аналіз Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. Випуск 3(57). С.122-126.
9. Архипова Є. О., Дмитренко Н. О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №1. С.92-96
10. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Наказ Держкомзв’язку №327/225 від 25.11.2002 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02.
11. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України №3 від 4.01.2002р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF.
12. Про затвердження Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади. Наказ Держкомтелерадіо №118 від 08.06.2015 р [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15.
13. Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507.
14. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних вебсайтів органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України №493 від 12.06.2019р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF?lang=en.

V. Kornuta, O. Kornuta

WEB SITES OF THE AUTHORITIES AS A BASIC TOOL OF G2C IN E-GOVERNANCE

Summary

Issues of creation and functioning of the websites of the authorities in Ukraine are considered, as the website is one of the main information and technological forms of communication in e-governance, and the characteristics of the site in terms of content, relevance, interface, design and interactivity are important components in ensuring communication of public authorities with the population. The Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine defines 20 types of mandatory information that should be placed on the websites of central executive bodies and 26 types that should be on the websites of local authorities. In order to evaluate the content of official websites of the executive authorities in accordance with the requirements of legal acts regulating the placement of certain types of information, monitoring is carried out regularly. In this case, the level of content of each website is evaluated by the following indicators: availability of information, quality of content, information transparency, dynamics of information transparency, as well as the coefficient of information accessibility. A comparison of the information transparency ratings of official websites of ministries and other central executive bodies and official websites of local executive authorities clearly shows a tendency to increase the amount of the required information on websites and increase the indicator of information transparency. Also, a design code is installed to improve the functioning of official websites. Website design code is a document that outlines standards and requirements for developing web resources in terms of design and user interaction. Among the principles that state resources should focus on are the following: user needs, cooperation, cyclicality, accessibility, simplicity, integrity and service approach. By 2021, it is planned to bring 80% of state government websites in line with the new design code.

Keywords: e-governance; website; public authorities; website monitoring; design code.

References

1. State Agency for Electronic Governance of Ukraine (2019), “About the agency”, available at: https://www.e.gov.ua/ua/about (Accessed 9 Aug 2019).
2. Ivashova, N. V. Saher, L. Yu. and Mel'nyk, Yu. M. (2017), “Analysis of the main disadvantages of websites as an instrument of communication of industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5995 (Accessed 9 Aug 2019).
3. Zabarna, E. M. and Solov'eva, E. Yu. (2013), “System and criteria for marketing analysis of university sites”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1748 (Accessed 9 Aug 2019).
4. Kornuta, O. and Kornuta, V. (2019), “Analysis of the current state and prospects of the "open budget" portal”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6904 (Accessed 09 Aug 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.54.
5. Zaslavs'ka, O. (2009), “State authorities as an open information system”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 13, pp. 190-194.
6. Bilova, T.H. and Pobizhenko, I.O. (2018), “Model of information content of the website of the public authority", Systemy obrobky informatsii, vol. 1 (152), pp.27-31.
7. Bilova, T.H. and Levchenko, A.Yu. (2016), “Performance analysis of sites of regional state administrations”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovij konferentsii [Conference Proceedings of the International Scientific Conference], Kul'turolohiia ta sotsial'ni komunikatsii: innovatsijni stratehii rozvytku [Cultural Studies and Social Communications: Innovative Development Strategies], Kharkiv, Ukraine, pp. 168-170.
8. Bilova, T.H. Pobizhenko, I.O. and D'omina, V.M. (2018), “Comparative analysis of the content of the websites of public authorities”, Kibernetyka ta systemnyj analiz Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho universytetu Povitrianykh Syl, vol. 3(57), pp.122-126.
9. Arkhypova, Ye. O. and Dmytrenko, N. O. (2016), “Effective communication between public authorities and the public as a condition for the development of democratic societies”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp.92-96.
10. State Committee of Communication and Informatization of Ukraine (2002), “ On approval of the Procedure of information content and technical support of the Unified web portal of executive authorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-02. (Accessed 9 Aug 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About the procedure for publishing on the Internet information about the activities of executive authorities"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF. (Accessed 9 Aug 2019).
12. State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine (2015), “About of the Procedure of Conducting the State Committee for Television and Radio Monitoring of Information Content of Official Websites of Executive Authority”, available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15 (Accessed 9 Aug 2019).
13. State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine (2019), “Analytical information of the monitored websites”, available at: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507 (Accessed 9 Aug 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On Amendments to Some Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on the Functioning of Official Websites of Executive authority"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2019-%D0%BF?lang=en (Accessed 9 Aug 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 7378

Відомості про авторів

В. А. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

V. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-3345-2578


О. В. Корнута

к. т. н., доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки,Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ

O. Kornuta

Ph.D, Associate Professor of the Department of Engineering and computer graphics of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ORCID:

0000-0002-0626-888X

Як цитувати статтю

Корнута В. А., Корнута О. В. Вебсайти органів влади як основний інструмент g2c в е-урядуванні. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7225 (дата звернення: 24.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.39

Kornuta, V. and Kornuta, O. (2019), “Web sites of the authorities as a basic tool of g2c in e-governance”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7225 (Accessed 24 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.