EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) В УКРАЇНІ
Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.66

УДК: 336.648

Н. Г. Фатюха, Є. Є. Маркін

АНАЛІЗ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ) згідно законодавства України. Проведена оцінка сучасного стану іноземного інвестування України на основі комплексного аналізу руху прямих іноземних інвестицій в Україну та прямих інвестицій з України.
Аналіз тенденції 2014-2018 років свідчить про значне скорочення обсягу залучених іноземних інвестицій в Україну порівняно з 01.01. 2014 роком, проте на кінець 2018 року маємо зростання ПІІ, що свідчить про позитивну динаміку.
Визначені основні країни-інвестори іноземного акціонерного капіталу. У структурі іноземних капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський Союз.
Досліджено галузеву структуру акціонерного капіталу. Найбільший приріст демонструють такі види економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-них засобів і мотоциклів, інформації та телекомунікації та промисловість. Також досліджено потоки іноземних інвестицій на регіональному рівні країни, який вказує на дуже нерівномірний розподіл ПІІ. Ця диспропорція у географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави.
Проведена оцінка прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу.
З огляду на галузеву структуру зовнішніх інвестицій розміщених в інших державах, видно, що вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений в інвестуванні галузей економіки, які визначають добробут будь-якої країни світу, адже він демонструє надзвичайно низькі показники.
Запропоновані рекомендації для активізації залучення прямих іноземних інвестицій в умовах євроінтеграції України - це захист прав інвесторів та надання гарантії іноземним інвесторам щодо стабільності умов ведення бізнесу в регіонах, здійснення скоординованої інформаціно-маркетингової політики, зниження податкового навантаження, створення інфраструктури для організаційної та правової підтримки інвестиційної діяльності.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції; інвестиційна діяльність; країни-інвестори; галузева структура; регіональний рівень; Україна.

Література

1. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 №93/96: діє з 25.06.2016 [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 21.06.2019). – Назва з екрану
2. Державна Служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografika/jekonomika/skolko-inostrannyx-investicij-postupilo-ukrainu-2010-2018-godax
4. Задоя А.О. Міжнародні рейтинги та прямі іноземні інвестиції Академічний огляд. 2018. № 1 (48) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1606/1/%D0%90%D0%9E.2018.1.pdf
5. Перспективи іноземної інвестиційної діяльності в Україні у 2014 році. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.rda.dp.ua/?p=7523
6. Фатюха Н.Г., Дем’яненко Я.Ю. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в еко-номіку українисталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал Економіка та управлін-ня національним господарством, №3, 2014, c. 54-58.
7. Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. – 7. – С. 22 - 26

N. Н. Fatіukha, E. E. Markin

DIRECTIVE FOREIGN INVESTMENT MOVEMENT (EQUITY) IN UKRAINE

Summary

The article deals with the concept of foreign direct investment (FDI) according to the legislation of Ukraine. An assessment of the current state of foreign investment in Ukraine has been carried out on the basis of a comprehensive analysis of the movement of foreign direct investment in Ukraine and direct investment from Ukraine.
The analysis of the 2014-2018 trend shows a significant reduction in the volume of attracted foreign investments in Ukraine compared to 01.01. 2014, however, there is an increase in FDI at the end of 2018, which indicates a positive trend.
The main countries-investors of foreign equity are identified. In the structure of foreign investments, the European Union remains the main investor in the economy of Ukraine.
The branch structure of the share capital is investigated. The following types of economic activity show the greatest growth: wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, information and telecommunications and industry. It also examines the flows of foreign investment at the regional level, which indicates a very uneven distribution of FDI. This disproportion in the geography of the placement of foreign equity has a negative impact on the development of the cross-industry production cycle in the regions of our country.
Foreign direct investments from Ukraine into the economies of the world have been evaluated.
Given the sectoral structure of foreign investment located in other countries, it is clear that domestic equity is not interested in investing in the sectors of the economy that determine the well-being of any country in the world, because it shows extremely low performance.
The recommendations for intensifying the attraction of foreign direct investment in the conditions of European integration of Ukraine are to protect the rights of investors and to guarantee to foreign investors the stability of business conditions in the regions, the implementation of coordinated information-marketing policy, reducing the tax burden and the establishment of infrastructure.

Keywords: direct foreign investments; investment activity; investor countries; branch structure; regional level; Ukraine.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “About the regime of foreign investment”, avail-able at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 Sept 2019).
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Sept 2018).
3. slovoidilo.ua (2018), “How much foreign investment came to Ukraine in 2010-2018”, available at: https://ru.slovoidilo.ua/2018/08/31/infografika/jekonomika/skolko-inostrannyx-investicij-postupilo-ukrainu-2010-2018-godax (Accessed 15 Sept 2019).
4. Zadoia, A.O. (2018), “International Ratings and Foreign Direct Investment”, Akademichnyj ohliad, vol. 1 (48), available at: http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1606/1/%D0%90%D0%9E.2018.1.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
5. Pavlograd Regional State Administration (2014), “Prospects for foreign investment activity in Ukraine in 2014”, available at: http://www.rda.dp.ua/?p=7523 (Accessed 15 Sept 2019).
6. Fatiukha, N.H. and Dem'ianenko, Ya.Yu. (2014), “State and Prospects of Attracting Foreign Direct In-vestment into Ukrainian Economy sustainable development of the economy”, Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol.3, pp. 54-58.
7. Fatiukha, N.H. (2016), “Estimation of direct investments of Zaporizhzhya area after 2010—2015 years”, Agrosvit, vol.7, pp. 22 – 26.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3583

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


Є. Є. Маркін

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

E. E. Markin

master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-1978-7707

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Маркін Є. Є. Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7342 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.66

Fatіukha, N. Н. and Markin, E. E. (2019), “Directive foreign investment movement (equity) in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7342 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.