EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРЕДИКТОРІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ
Г. В. Шпакова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

УДК: 69.003:699.87:502.1:338.28

Г. В. Шпакова

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРЕДИКТОРІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

Анотація

В статті розглянуті передумови переходу від традиційної лінійної моделі девелопменту в галузі будівництва до багатоциклічної на основі рециклінгу будівельних відходів. Рециклінг визначено ключовим фактором та параметром, який пропонується розглядати як системоутворюючий для реалізації будівельного девелопменту в умовах циркулярної економіки. Запропоновано перелік економічних та управлінських незалежних факторів (предикторів), які є індикаторами та умовою реалізації багатоциклічного девелопменту на принципах сталого розвитку. Визначено потенціал механізмів циркулярної економіки стосовно реалізації будівельних інвестиційних проектів з використанням рециклінгу. Висвітлено поняття сталого розвитку, сталого будівництва та сталого девелопменту в будівництві. Наведено основні економічні фактори продукції будівельної галузі – об’єкту нерухомості, які змінюють продуктивність активу в результаті впровадження в проект принципів сталого будівництва. Запропоновано формувати первинну вартість основних засобів з врахуванням вартості рециклінгових ресурсів, залучених до створення нового об’єкту і отриманих в результаті утилізації інших об’єктів девелопера. Проаналізовано фактори, які заважають розповсюдженню кращих практик сталого будівництва в діяльність українських девелоперів. До жорстких факторів (бар’єрів) відносяться приватна власність на частини об’єктів нерухомості та відсутність відповідної законодавчої та нормативно-правової бази для реалізації сталого девелопменту. До м’яких факторів (обмеження) відносяться: відсутність державних стимулів, необізнаність фахівців будівельної сфери про методики сталого будівництва, стара концепція поводження з будівельними відходами, відсутність інфраструктури та технологій рециклінгу. Головними економічними викликами для сталого будівництва визначено сумніви основних стейкхолдерів у економічних перевагах сталого будівництва та сталого девелопменту, а також недостатня обізнаність фахівців про методики визначення вартості активів протягом життєвого циклу об’єкту. На основі аналізу досліджень в галузі практичної реалізації сталих механізмів в практику сучасних будівельних організацій було зроблено висновок про значний нереалізований потенціал будівельного комплексу України в сфері сталого будівництва.

Ключові слова: життєвий цикл об’єкту; сталий девелопмент; оцінка активів; циркулярна економіка; рециклінг; стале будівництво; будівельні відходи.

Література

1. BNP Paribas Real Estate. Sustainable investment: the future of real estate. 2018. URL: https://www.realestate.bnpparibas.com/sustainable-investment-future-real-estate. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.
2. Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. Екологічний менеджмент відходів будівельного виробництва // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2017. – №1. – С. 94-100.
3. Морковська Н. Г., Ахмед Абделрахем. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 2019. – №1. – С. 210-214.
4. Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Оцінка екологічного життєвого циклу будівельної продукції. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві, 2014. – № 1. – С.136-140.
5. Погрібний І.Я. Економіка управління відходами з урахуванням сучасних умов переробки [Електронний ресурс] // Ефективна економіка, 2012. – №12.  Режим доступу: http://www.economy.nauka. com.ua. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.
6. Serpa, Nilo & Alves, Gisele & Dayrell, Mariana & Santoro, Aline. Recycled concrete artifacts: towards sustainability of civil construction, Independent Journal of Management & Production. 2019. DOI: 10. 1242. 10.14807/ijmp.v10i4.972.
7. Joseph P., Tretsiakova-McNally S. Sustainable Non-Metallic Building Materials //Sustainability, 2010. – vol. 2(2). – pp. 400-427.
8. Венгріна О.С. Моделі та методи управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів : дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Харківський націон. унівурситет міськ. господ., Харьків, 2018. – 173 с.
9. Фесун А. С. Динамічно-цільовий підхід до формування інвестиційного портфелю девелоперського проекту: ризикологічні аспекти оцінки та діагностики // Сталий розвиток економіки, 2015. – №1. – С. 154-161.
10. Гончаренко А., Євген Ж. Проект інтерактивної системи переробки відходів будівельної галузі. Підводні технології // Промислова та цивільна інженерія, 2018. – №8. – С. 75-77.
11. Коваль С. В., Савченко С. В. Методологічні основи створення високофункціональних бетонів з використанням методів комп'ютерного матеріалознавства // Вісник ОДАБА, 2015. – №60. – С.127-131.
12. Оскірко А. О. Органи публічного управління у сфері поводження з відходами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право, 2013. – №182 (2). – С. 220-226.
13. Пиріков О. В. Сучасний рециклінг твердих побутових відходів: Економіко-екологічні аспекти // Науковий вісник Херсонського Державного Університету, 2014. – №9-1. – С. 70.
14. Бібік Н. В. Екологічне будівництво як інноваційний підхід формування сталого розвитку України // Економіка будівництва і міського господарства, 2014. – Том 10. № 1. – С. 23-29.
15. René Schoonbrodt. Perceive, conceive, achieve: the sustainable city: a European tetralogy. The SMEs and the revitalisation of the European cities. P. 2, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1996. – рр. 111.
16. Zhou, L. and Lowe, D. J. Economic Challenge of Sustainable Construction [Electronic resource] : In Proceedings of the RICS Construction and Building Research Conference, School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, UK, 1-2 September, Edited by D Proverbs, 2003. – рр. 113-126. – Режим доступу: https://www.academia. edu/15077696/Economic_Challenge_of_Sustainable_Construction. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.
17. Robson, W. 2020 Emerging Real Estate Trends [Electronic resource]: MSCI Blog, January 16, 2020. – Режим доступу: https://www.msci.com/www/blog-posts/2020-emerging-real-estate/ 01687646866. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.
18. Проект Національної стратегії поводження з відходами для подальшого громадського обговорення [Eлектронний ресурс] / Міністерство енергетики та захисту довкілля. – Дата оновлення: 11.04.2017. Режим доступу: https://menr.gov.ua/content/tehnichna-redakciya-proektu-nacionalnoi-strategii-povodzhennya-z-vidhodami-dlya-podalshogo-gromadskogo-obgovorennya.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.
19. World Business Council for Sustainable Development (2001). What is the WBCSD? (on-line). Режим доступу: http://www.wbcsd.ch/aboutus/index.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 19.01.2020.

H. Shpakova

FORMATION OF ECONOMIC AND MANAGEMENT DEVELOPMENT PREDICTORS ON THE INNOVATION PLATFORM OF CONSTRUCTION WASTE RECYCLING

Summary

The article discusses the prerequisites for the transition from the traditional linear model of construction development to multi-cycle development based on construction waste recycling. Recycling is defined as a key factor and parameter that is proposed to be considered as a system-forming tool for the implementation of construction development in a circular economy. The list of economic and managerial independent factors (predictors) is offered. They are indicators and condition for realization of multi-cycle development based on the principles of sustainable development. The potential of circular economy mechanisms for the implementation of construction investment projects using recycling has been determined. The concept of sustainable development, sustainable construction and sustainable development in construction is covered. The main economic factors of construction industry production - real estate object are determined. They are to change the productivity of an asset as a result of the sustainable construction principles implementation in the project. It is suggested that the primary cost of property, plant and equipment should be formed, taking into account the value of the recycling resources involved in the creation of the new facility and resulting from the disposal of other property of the developer. The factors that hinder the spread of best practices for sustainable construction in the activities of Ukrainian developers are analyzed. The hard factors (barriers) include private ownership of real estate parts and the lack of appropriate regulatory framework to implement sustainable development. Soft factors (restrictions) include: lack of government incentives, lack of awareness about sustainable construction techniques, the old concept of construction waste management, lack of recycling technology infrastructure. The main economic challenges for sustainable construction are the doubts of the key stakeholders about the economic benefits of sustainable construction and sustainable development, as well as the lack of experts awareness on how to determine the value of assets over the life cycle of an object. On the basis of studies analysis in the field of practical implementation of sustainable mechanisms in practice of modern construction organizations, it was concluded that there is a significant unrealized potential of ukrainian construction complex in the field of sustainable construction.

Keywords: facility life cycle; sustainable development; asset valuation; circular economy; recycling; sustainable construction; construction waste.

References

1. BNP Paribas Real Estate. Sustainable investment: the future of real estate. 2018, [Online], available at: https://www.realestate.bnpparibas.com/sustainable-investment-future-real-estate (Accessed 19 Jan 2020).
2. Lialiuk, O. H., Ratushniak, O. H. and Lialiuk, A. O. (2017), "Environmental management of construction production waste", Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, vol. 1, pp. 94-100.
3. Morkovska, N. H. and Akhmed Abdelrakhem (2019), "Recycling of construction waste generated in Ukraine", Komunalne hospodarstvo mist. Seriia: Tekhnichni nauky ta arkhitektura, vol. 1, pp. 210-214.
4. Lialiuk, O. H. and Ratushniak, O. H. (2014), "Assessment of the ecological life cycle of construction products", Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, vol. 1, pp.136-140.
5. Pohribnyi, I.Ya. (2012), "Economics of waste management in view of modern processing conditions", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nauka. com.ua (Accessed 19 Jan 2020).
6. Serpa, Nilo & Alves, Gisele & Dayrell, Mariana & Santoro, Aline. (2019), "Recycled concrete artifacts: towards sustainability of civil construction", Independent Journal of Management & Production, DOI: 10. 1242. 10.14807/ijmp.v10i4.972.
7. Joseph P., Tretsiakova-McNally S. (2010), "Sustainable Non-Metallic Building Materials", Sustainability, vol. 2(2), pp. 400-427.
8. Venhrina, O.S. (2018), "Models and methods of content management project redevelopment taking into account the interests of stakeholders", Ph.D. Thesis, 05.13.22, Kharkivskyi natsion. univursytet misk. hospod., Kharkiv, Ukraine, P. 173.
9. Fesun, A. S. (2015), "A Dynamic Target Approach to Forming the Investment Portfolio of a Development Project: Risky Aspects of Evaluation and Diagnostics", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 154-161.
10. Honcharenko, A. and Yevhen, Zh. (2018), "Project of interactive waste processing system of construction industry. Underwater Technologies", Promyslova ta tsyvilna inzheneriia, vol. 8, pp. 75-77.
11. Koval, S. V. and Savchenko, S. V. (2015), "Methodological bases of creation of high-performance concretes using the methods of computer material science", Visnyk ODABA, vol. 60, pp.127-131.
12. Oskirko, A. O. (2013), " Public Waste Management Bodies", Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pravo, vol. 182 (2), pp. 220-226.
13. Pyrikov, O. V. (2014), "Modern Recycling of Solid Waste: Economic and Environmental Aspects", Naukovyi visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu, vol. 9-1, p. 70.
14. Bibik, N. V. (2014), "Ecological construction as an innovative approach of formation of sustainable development of Ukraine", Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, vol. 10, issue 1, pp. 23-29.
15. René Schoonbrodt. Perceive, conceive, achieve: the sustainable city: a European tetralogy. The SMEs and the revitalisation of the European cities. P. 2, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 1996. – p. 111. 16. Zhou, L. and Lowe, D. J. (2003), "Economic Challenge of Sustainable Construction", In Proceedings of the RICS Construction and Building Research Conference, School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, UK, 1-2 September, Edited by D Proverbs, pp. 113-126, [Online], available at: https://www.academia.edu/15077696/Economic_Challenge_of_Sustainable_Construction (Accessed 19 Jan 2020).
17. Robson, W. (2020), "Emerging Real Estate Trends", MSCI Blog, January 16, 2020, [Online], available at: https://www.msci.com/www/blog-posts/2020-emerging-real-estate/ 01687646866 (Accessed 19 Jan 2020).
18. The Ministry of Energy and Environment, "Draft National Waste Management Strategy for Further Public Discussion", [Online], available at: https://menr.gov.ua/content/tehnichna-redakciya-proektu-nacionalnoi-strategii-povodzhennya-z-vidhodami-dlya-podalshogo-gromadskogo-obgovorennya.html (Accessed 19 Jan 2020).
19. World Business Council for Sustainable Development (2001). What is the WBCSD? [Online], available at: http://www.wbcsd.ch/aboutus/index.html (Accessed 19 Jan 2020).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 3115

Відомості про авторів

Г. В. Шпакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

H. Shpakova

PhD in Technical Sciences, associate Professor at the Department of Building Technology,Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0003-2124-0815

Як цитувати статтю

Шпакова Г. В. Формування економіко-управлінських предикторів девелопменту на інноваційній платформі рециклінгу будівельних відходів. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7609 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

Shpakova, H. (2020), “Formation of economic and management development predictors on the innovation platform of construction waste recycling”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7609 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.