EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦІЛЬОВА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
Д. Ю. Барінов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.176

УДК: 338.24

Д. Ю. Барінов

ЦІЛЬОВА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу визначення цільової орієнтованості та характеру управління розвитком суб’єктів малого підприємництва ц будівництві. Зазначено, що управління розвитком малого будівельного підприємства є одним з напрямів його звичайної діяльності і при цьому необхідною та обов’язковою умовою, що забезпечує його цілісність та стійкість як виробничої системи. Було встановлено, що даний процес має підпорядковуватись певним принципам, перелік яких запропоновано розподілити на базові та додаткові. Обґрунтовано необхідність врахування характеру управління розвитком при розробці стратегії управління розвитком суб’єктів малого підприємництва. Розроблено послідовність визначення цільової орієнтованості управління розвитком малого будівельного підприємства, що, передбачає визначення на основі співставлення між собою значень узагальнюючих індикаторів коефіцієнтів орієнтованості та їх порівняння з граничним рівнем, який встановлено із застосуванням методів багатовимірної оптимізації.
Розглянуто процес упорядкування узагальнюючих індикаторів за критеріями оцінки розвитку з врахуванням цілей зацікавлених сторін, на досягнення балансу між якими має орієнтуватися управління розвитком. стратегію управління розвитком суб’єктів малого підприємництва та здійснити вибір фокусування перспективних напрямів управління. Розроблено пропозиції щодо визначення та фокусування напрямів управління розвитком суб’єктів малого підприємництва в будівництві. Зазначено, що вибір фокусування напрямів здійснюється залежно від поточної орієнтованості управління малого будівельного підприємства. Уточнено, що існуючі проблеми визначаються за компонентами стратегії та виявляються причини, що призвели до такого стану. З врахуванням цих причин конкретизуються напрями управління, спрямовані на подолання виявлених проблем.

Ключові слова: розвиток; управління; підприємництво; характер; зацікавлені сторони; баланс інтересів; цільова орієнтованість; стратегія управління розвитком.

Література

1. Большаков А.С. Менеджмент : учеб. пособ. / А.С. Большаков. – СПб. : Питер, 2000. – 160 с.
2. Герчикова И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 2010. – 512 с.
3. Зельдович Б.З. Менеджмент : учебник / Б.З. Зельдович. – М. : Экзамен, 2007. – 591с.
4. Казначевская Г.Б. Менеджмент : учеб. пособ. для студ. вузов / Г.Б. Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. – 3-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 378 с.
5. Кононова І. В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах / І. В. Кононова // Прометей. - 2013. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31
6. Менеджмент : навч. посіб. / за ред. С.І. Михайлова. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2006. – 416 с
7. Менеджмент организации : учеб. пособ. / З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, Р.З. Ак- бердин и др. ; под ред. З.П. Румянцевой. – М. : ИНФРА-М., 2002. – 631 с.
8. Мидюк О.Н. Теория управления : электронное гиперссылочное учеб. пособ. / О.Н. Мидюк, Л.В. Горьканова, О.С. Янгичер. – М., 2008. – Режим доступа: http://cde.osu.ru/ demoversion/course124/1_0.html.
9. Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти) / Н.М. Яркіна // // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_26
10. Freeman R. Edward Strategic Management: A Stakeholder Approach / Freeman R. Edward. – Harpercollins College Div, 1984. – 275 p.

D. Barinov

THE HAVING A SPECIAL PURPOSE ORIENTED AND CHARACTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES IS IN BUILDING: METHODICAL ASPECTS

Summary

The article is devoted research of process of determination of having a special purpose oriented and character of management development of small business of c entities building. It is marked that a management development of a small build enterprise is one of directions of him ordinary activity and here by a necessary and obligatory condition which provides his integrity and firmness as a production system. It was set that this process must submit certain principles the list of which it is suggested to distribute on base and additional.
Grounded necessity of account of character of management development at development of strategy of management development of small business entities. The sequence of determination of having a special purpose oriented of management development of a small build enterprise is developed, that, foresees determination on the basis of comparison between itself of values of summarizings indicators of coefficients of oriented and their comparing to the maximum level which is set with application of methods of multidimensional optimization. It is set that oriented of management development it can be diagnosed by verification of implementation of condition of vectorial oriented of management. It was built and untied optimization model, directed on maintenance of value of coefficient of variation of summarizings indicators after the criteria of development in possible limits. The process of arrangement of summarizings indicators is considered after the criteria of estimation of development taking into account the aims of the interested parties, on achievement of balance between which a management must be oriented development. strategy of management development of small business entities and to carry out the choice of focusing of perspective directions of management. Suggestions are developed in relation to determination and focusing of directions of management development of small business entities in building. It is marked that the choice of focusing of directions is carried out depending on current oriented of management of a small build enterprise. It is specified, that existent problems are determined after the components of strategy and reasons which resulted in such state appear. Taking into account these reasons directions are specified managements, directed on overcoming of found out problems.

Keywords: development; management; enterprise; character; parties concerned; balance of interests; having a special purpose oriented; strategy of management development.

References

1. Bolshakov, A.S. (2000), Menedzhment [Management], Piter, St. Petersburg, Russia.
2. Herchykova, Y.N. (2010), Menedzhment [Management], Banky y byrzhy. YuNYTY, Moscow, Russia.
3. Zeldovych, B.Z. (2007), Menedzhment [Management], Ekzamen, Moscow, Russia.
4. Kaznachevskaya, H.B. Chuyev, Y.N. and Matrosova, O.V. (2007), Menedzhment [Management], Fenyks, Rostov-na-Donu, Russia.
5. Kononova, Y.V. (2013), “The analysis of approaches to the enterprises management in the current conditions”, Prometey, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prom_2013_1_31 (Accessed 25 Sept 2019).
6. Mychaylov, S.Y. (2006), Menedzhment [Management], Nova Knyga, Vynnytsya, Ukraine.
7. Rumyanceva, Z.P. Salomatyn, N.A. and Akberdyn, R.Z. (2002), Menedzhment organizacii [Management of organisation], YNFRA-M, Moscow, Russia.
8. Mydyuk, O.N. Horkanova, L.V. and Yanhycher, O.S. (2008), “Theory of the management”, available at: http://cde.osu.ru/ demoversion/course124/1_0.html (Accessed 25 Sept 2019).
9. Yarkyna, N.M. (2014), The management of enterprise as the economic category (the theoretic aspects) Ekonomyka y pydpryyemnytstvo. 1. Retrieved from: available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_26 (Accessed 25 Sept 2019).
10. Freeman, R. (1984), Edward Strategic Management: A Stakeholder Approach. Harpercollins College Div, New York, U.S.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1637

Відомості про авторів

Д. Ю. Барінов

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. Barinov

PhD student, InterRegional Academy of Personnel Management, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7335-784X

Як цитувати статтю

Барінов Д. Ю. Цільова орієнтованість та характер управління розвитком суб’єктів малого підприємництва у будівництві: методичні аспекти. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7701 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.176

Barinov, D. (2019), “The having a special purpose oriented and character of management development of small business entities is in building: methodical aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7701 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.176

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.