EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
T. V. But, K. L. Netudyhata

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.156

УДК: 338.121

T. V. But, K. L. Netudyhata

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article investigates the concept of financial stability, reveals the basic methodological methods of assessing the financial condition in general and financial stability, analyzed the financial stability of enterprises, identified the weakening of the financial condition of the company and suggested ways to improve it.
In modern conditions of management, especially in the conditions of financial crises and socio-political instability are challenging for businesses sustainable and efficient operation.
However, it is not only the impact of environmental factors that is negative affects the activity of enterprises, but also the lack of an effective mechanism for managing financial security and ensuring an adequate level of financial sustainability for businesses that can withstand permanent one changes in economic conditions. Identification of the main components of the financial management mechanism enterprise sustainability is one of the most important and pressing problems today, whereas lack of financial stability can lead to the insolvency of an enterprise, destruction of strategic potential and threats to its financial security. The condition of sustainable development of the enterprise as a whole is its effective economic activity, is aimed at ensuring one's own survival, stability, development and achievement of its stated goals. One of the main factors for sustainable enterprise development should be a mechanism that would monitored the accomplishment of the set tasks in the long run.
The need to develop theoretical approaches to the study of financial stability is to ensure the stabilization of the financial position of enterprises based on the use of strategic and tactical financial management tools. The formation of an effective strategy for overcoming the insolvency of economic entities is determined by the prospects for the development of financial management, rethinking the results of previous development, changing the quality of monitoring the financial condition of enterprises, developing algorithms for crisis diagnosis, minimizing financial risks and rational management of financial flows.

Keywords: stability; financial stability; analysis of financial stability of an enterprise; coefficients of financial stability; indicators of financial stability.

References

1. Drury, K. (2015), Proyzvodstvennyj y upravlencheskyj uchiot [Production and management accounting], YuNYTY, Moskva, Russia.
2. Kostyrko, L. A. (2015), “Analysis of financial potential in the enterprise value management system”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu im. V. Dalia, vol. 4(221), pp. 122-130.
3. Marshall, Dzh. F., Banksal, V.K. (1998), Fynansovaia ynzheneryia. Polnoe rukovodstvo po fynansovym novovvedenyiam [Financial engineering. A complete guide to financial innovation.], YNFRA-M, Moskva, Russia.
4. Moshens'kyj, S.Z., Olijnyk, O.V. (2007), Ekonomichnyj analiz [Economic analysis], PP “Ruta”,Zhytomyr, Ukraine.
5. Netudykhata, K.L. (2018), “Financial stability of machine-building enterprises of Ukraine at the current stage of economic development”, Infrastruktura rynku, vol. 15, pp. 167-173.
6. Obuschak, T.A. (2009), “The essence of the financial condition of the enterprise”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 92-100.
7. Official site of the Stock Market Infrastructure Development Agencies of Ukraine (2020), available at: http://www. smida.gov.ua/ (Accessed 15 Feb. 2020).
8. Savchenko, M.V. and Shkurenko, O.V. (2019), “Financial sustainability as a prerequisite for international business development”, Biznes inform, vol. 10, pp. 96-104.
9. Semenov, A.H. (2019), “Formation of a strategy for ensuring the financial stability of an industrial enterprise”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 4 (109), pp. 119-125.
10. Chemchykalenko, R.A. Majboroda, O.V. and Lyn'ova, A.S. (2019), “Features of evaluation and analysis of financial stability of the enterprise”, Infrastruktura rynku, vol. 32, pp. 379-385.

Т. В. Бут, К. Л. Нетудихата

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджено поняття фінансової стабільності, розкрито основні методологічні методи оцінки фінансового стану загалом та фінансової стійкості, проаналізовано фінансову стійкість підприємств, виявлено ослаблення фінансового стану підприємства та запропоновано шляхи його покращення.
У сучасних умовах управління, особливо в умовах фінансових криз та соціально-політичної нестабільності, є складною для бізнесу стабільна та ефективна діяльність.
Однак не тільки вплив факторів навколишнього середовища негативно впливає на діяльність підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та забезпечення належного рівня фінансової стійкості для бізнесу, який може протистояти постійним змінам економічних умови. Визначення основних складових механізму фінансового управління стійкістю підприємства є однією з найважливіших та найактуальніших проблем сьогодні, тоді як відсутність фінансової стабільності може призвести до неплатоспроможності підприємства, руйнування стратегічного потенціалу та загрози його фінансовій безпеці. Умовою сталого розвитку підприємства в цілому є його ефективна економічна діяльність, спрямована на забезпечення власного виживання, стабільності, розвитку та досягнення поставлених цілей. Одним із основних факторів сталого розвитку підприємства повинен стати механізм, який би моніторив виконання поставлених завдань у довгостроковій перспективі.
Потреба в розробці теоретичних підходів щодо дослідження фінансової стійкості полягає в забезпеченні стабілізації фінансового стану підприємств, заснованої на використанні інструментів стратегічного і тактичного фінансового менеджменту. Формування ефективної стратегії з подолання неплатоспроможності суб’єктів господарювання визначається перспективами розвитку фінансового менеджменту, переосмисленням підсумків попереднього розвитку, зміною якості моніторингу фінансового стану підприємств, розробкою алгоритмів діагностики кризових явищ, мінімізацією фінансових ризиків і раціональним управлінням фінансовими потоками.

Ключові слова: стабільність; фінансова стійкість; аналіз фінансової стійкості підприємства; коефіцієнти фінансової стійкості; показники фінансової стійкості.

Література

2. Друри К. Производственный и управленческий учёт. Москва, ЮНИТИ, 2015. 476 с.
3. Костирко Л. А. Аналіз потенціалу фінансової в системі управління вартістю підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. 2015. № 4(221). С. 122-130.
4. Маршалл Дж. Ф., Банксал В.К. Финансовая инженерия. Полное руководство по финансовым нововведениям. Москва, ИНФРА-М, 1998. 784 с.
5. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз. Житомир, ПП «Рута», 2007. 704 с.
6. Нетудихата К.Л. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств України на сучасному етапі розвитку економіки. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 15. С. 167-173.
7. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9. С. 92-100.
8. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, URL: https://smida.gov.ua
9. Савченко М.В., Шкуренко О.В. Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу. Бізнес інформ. 2019. № 10. С. 96-104.
10. Семенов А.Г. Формування стратегії забезпечення фінансової стійкості промислового підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 4 (109). С. 119-125.
11. Чемчикаленко Р.А., Майборода О.В., Линьова А.С. Особливості оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства. Інфраструктура ринку. Випуск 32. 2019. С. 379-385.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 214

Відомості про авторів

T. V. But

Student of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National University

Т. В. Бут

студентка факультету економічних наук,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ORCID:

0000-0002-6252-6687


K. L. Netudyhata

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra,Petro Mohyla Black Sea National University

К. Л. Нетудихата

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ORCID:

0000-0002-5322-4986

Як цитувати статтю

But, T. V. and Netudyhata, K. L. (2020), “Analysis of the financial sustainability of enterprises in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7748 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.