EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. А. Мащенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.11

УДК: 338.24

М. А. Мащенко

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Обгрунтовано, що важливе значення на сьогоднішньому етапі має забезпечення інвайронментальної безпеки економіки. Однією із умов якої є співпраця між державним та приватним сектором у формі державно-приватного партнерства. Визначено, що розвиток і реальне утвердження державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залежить від реалізації комплексу стратегічних і тактичних заходів, здатних створити необхідні умови для активізації потенціалу партнерства, які були б спрямовані на забезпечення економічної безпеки країни та її конкурентоспроможності на глобальному ринку.
Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту. Встановлено, що ефективність заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту доцільно визначати за сукупністю показників, які характеризують партнерську взаємодію зазначених підприємств на визначених вище рівнях: перший рівень – підприємства; другий рівень – взаємодія з ринковими інституціями; третій рівень – взаємодія з державою.
Ефективність заходів щодо забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту запропоновано визначати за допомогою інтегрального показника, який розраховано за середньо геометричною, що дозволить розрахувати сумарну ефективність партнерської взаємодії на всіх рівнях її реалізації.
Відповідно до прогнозів підвищення ефективності системи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорту проведено розрахунки рівня інвайронментальної безпеки промислових підприємств на період 2019-2023 років для досліджуваних вагоноремонтних підприємств ПАТ «Укрзалізниця».

Ключові слова: інвайронментальна безпека; держава; підприємство; державно-приватне партнерство; ефективність; прогнозування.

Література

1. Мащенко М. А. Теоретичне обґрунтування сутності економічної категорії «Інвайронментальна безпека» / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості, 2017, № 60. – С. 49–55.
2. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 61 – 2018. – С. 47–53.
3. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. № 2 – 2018. – С. 64–68.
4. Данилишин Б. Державно-приватне партнерство – стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2
5. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 10-19.
6. Yescombe E. R. Public-Private Partnerships: PrinciplesofPolicyandFinance / E. R. Yescombe [UK Firstedition]. – London: Yescombe Consulting Ltd, 2007. – 368 p.
7. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [сайт]. – Електронні дані. Київ. – Режим доступу: [http://www.niss.gov.ua/articles/816/].
8. Павлова Г.О. Державно-приватне партнерство: аналіз світового досвіду та шляхи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Г. Павлова. – Режим доступу: [http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf].
9. Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu (2013) Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics” Ecological Economics 89, 174-176, 2013 р.
10. Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 1 липня 2010 року № 2404-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt].

M. Mashchenko

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF PROVIDING ENVIRONMENTAL SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

It is justified that ensuring the security of the environmental economy is essential at the present stage. One of the conditions is public-private cooperation in the form of public-private partnership. It is determined that the development and real promotion of public-private partnership in the field of providing environmental security of industrial enterprises depends on implementing a set of strategic and tactical measures that can create the necessary conditions for enhancing the partnership potential which would be aimed at ensuring the economic security of the country and its competitiveness on the global market.
A methodological approach to determine the effectiveness of public-private partnership in the field of providing environmental security for industrial railway transport enterprises is proposed. It is established that the effectiveness of measures to ensure the environmental security of industrial railway transport enterprises is appropriate to determine by a set of indicators that characterize the partnership interaction of these enterprises at the above levels: the first level – enterprises; the second level – interaction with market institutions; the third level – interaction with the state.
It is proposed to determine the effectiveness of measures for ensuring the security of industrial railway transport enterprises using the integral indicator which is calculated on the geometric average which allows calculating the total effectiveness of partnership interaction at all levels of its implementation.
Due to the forecasts to increase the efficiency of the system of providing environmental security of industrial railway transport enterprises, the level of environmental security of industrial enterprises for the investigated wagon repairing enterprises of PJSC "Ukrzaliznytsia" for the period 2019-2023 was calculated.

Keywords: environmental security; state; enterprise; public-private partnership; social and economic development; efficiency; prognostication.

References

1. Mashchenko, M. A. (2017), “Theoretical substantiation of the essence of the economic category “Invaironmentalnaya safety”, Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 60, pp. 49–55.
2. Mashchenko, M.A. and Lytvynenko, A.V. (2018), “Determination of priorities of invariant safety of Ukraine”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 47–53.
3. Mashchenko, M.A. (2018),“Features of realization of invariant safety of Ukraine”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 64–68.
4. Danylyshyn, B. (2011), “Public-private partnership is a strategic form of interaction between government and business”, available at: http://news.yurist-online.com/news/kmu/2, (Accessed Fabruary 2020).
5. Pavliuk, K. V. and Pavliuk, S. M. (2010), “The essence and role of public-private partnership in the socio-economic development of the state”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 17, pp. 10-19.
6. Yescombe, E. R. (2007), Public-Private Partnerships: PrinciplesofPolicyandFinance, Yescombe Consulting Ltd, London, UK.
7. National Institute for Strategic Studies (2012), “On the development of public-private partnership as a mechanism for activating investment activity in Ukraine. Analytical Note”, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/816/ (Accessed 24 Fabruary 2020).
8. Pavlova, H.O. (2011), “Public-private partnership: analysis of world experience and development paths in Ukraine”, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/3/02.pdf, (Accessed 24 Fabruary 2020).
9. Hoepner, A. G. F. Kant, B. Scholtens, B. and Yu, P.-S. (2013), “Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to “Influencing the perception of what and who is important in ecological economics”, Ecological Economics, vol. 89, pp.174-176.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine "On Public-Private Partnership", available at: http://www.nau.ua/druk.php?name=332930-01072010-0.txt, (Accessed 24 Fabruary 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2390

Відомості про авторів

М. А. Мащенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

M. Mashchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-8863-6040

Як цитувати статтю

Мащенко М. А. Визначення ефективності державно-приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7797 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.11

Mashchenko, M. (2020), “Determining the effectiveness of public-private partnerships in the field of providing environmental security of industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7797 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.